Friday, November 19, 2021


Paracha Sa a Te Prepare Pa ABA-EYBO

PARSHAT VA’ETHANAN
Deuterononm 3:23-7:11
REZIME PARASHÁT VA’ETHANAN

Va'ethanan (וָאֶתְחַנַּן - ebre pou "e mwen sipliye oswa sipliye," se premye mo nan parsha a) se pòsyon nan 45th nan Tora a (פָּרָשָׁה, parsha) nan sik anyèl la nan lekti jwif Torah e se dezyèm lan nan liv Detewonòm. Li konstitye Detewonòm soti nan chapit 3:23 rive nan chapit 7: 11. Parasha sa a gen plis pase 30 nan 613 kòmandman Tora a, e Parasha a fèt ak 7.343 lèt ebre, 1.878 mo ebre, 122 vèsè, e li ka okipe 249 liy nan yon woulo Tora (סֵפֶר תּוֹרָה, Sefer Tora). Jwif nan dyaspora la jeneralman li li nan fen mwa Jiyè oswa Out. Li toujou li sou Shabbat espesyal ke yo rekonèt kòm Nahamu (Comfort), Samdi imedyatman apre Tisha Be Av. Paske parsha sa a dekri kijan Izrayelit yo pral mete deyò nan peyi Izrayèl la poutèt peche.

Lòd la (Sidra a) nan sa a Parasha kòmanse ak lefèt ke Moyiz te eseye pou dènye fwa a plede ak p'ap janm fini an, nan yon tantativ dènye yo pèmèt l 'antre nan Tè Sent la, se konsa fò te volonte l' yo satisfè tout kòmandman yo. Li te konnen ke pifò nan kòmandman divin yo, entèdiksyon yo ak dekrè yo te sèlman valab pou Tè Sent la epi yo te kapab sèlman rive vre la. Men, Bondye te fache avè l ', li sèlman akòde l' opòtinite pou yo wè Latè a soti nan mòn Pisgat; Malgre ke selon saj nou yo, siplikasyon yo te fè Moyiz omwen opòtinite pou wè tè a nan yon fason sinatirèl, piske Etènèl la te montre l tè a de bout a bout, ki ta enposib sou mòn sa a. Ak pouvwa ki te akòde Moyiz pou wè tè a, tou pèmèt li wè eta tè a, nan tout tan, prezan ak nan lavni; soti nan larivyè Lefrat la nan larivyè Lefrat la, soti nan lanmè Mediterane a nan larivyè Jouden an.

Nan Parasha sa a nou jwenn tou kèk rapèl obligatwa; tankou kòmandman yo sonje depa a soti nan peyi Lejip, ak lòd yo sonje chak jou evènman an nan mòn Sinayi, moman sa a istorik nan ki Bondye te pale ak tout nasyon an dirèkteman nan syèl la. Evènman ki ta rive sèlman yon fwa nan tout istwa moun ki rete sou latè. Pa gen okenn lòt vil ki pral gen opòtinite sa a pou Bondye pale ak dè milyon de abitan yo an menm tan. Evènman inik sa a se sa ki fè Jidayis kanpe nan mitan tout lòt relijyon yo nan mond lan. Tout relijyon yo te kòmanse avèk pawòl yon sèl lidè san okenn temwen, pandan ke nan Jidayis la se te dè milyon de gason, fanm ak timoun ki te tande vwa Bondye ki t ap pale yo viv nan syèl la. Bondye te di Moyiz ke se sèl fason pou fè pèp la kwè nan Tora li pou tout tan, lefèt ke te gen plizyè milyon temwen nan dyalòg sa a ant Moyiz ak Letènèl la. Atravè bèl evènman sa a, Bondye te asire nou tou ke li pap janm chanje pawòl li, ke pa t ap janm gen yon lòt Tora, alyans sou mòn Sinayi a se yon alyans etènèl. Epi pou lemonn antye konnen, byenke li pwomèt pou renouvle alyans lan, se pa sou anyen nouvo, men pawòl mòn Sinayi yo menm ki fwa sa a ta enplante yo dirèkteman nan trip nou yo ak Jeremi 31:33 di nou konsa: “Men nouvo alyans sa a m ap fè avèk kay Izrayèl la apre jou sa yo, etènèl la di: M ap bay Tora m nan zantray yo, m ap ekri l nan kè yo; epi mwen pral Bondye yo, epi yo pral pèp mwen an ”. Se pa yon Nouvo Testaman, anpil mwens yon liv ki gen nouvo lwa.

 
Sidra sa a anseye nou yon bagay tou nèf, li di nou ke moun ki rete sou Bondye ki p'ap janm fini an, se li menm ki vivan (Det 4: 4). Ki jan li posib pou reyalize sa? Bondye se pa yon moun, Li pa gen yon kò nenpòt kalite, Li pa ka konpare ak anyen oswa nenpòt moun. Ou pa ka wè, pran sant oswa santi li; Lè sa a, ki jan yon moun ka rete soude ak moun ki di nou tou pawòl li ki se yon dife boule (Det 4:24). Sages nou yo te anseye nou sekrè a, li se sou rete soude ak pawòl yo, etidye yo, egzaminen yo ak obeyi tout lwa yo; epi kenbe lespri nou kole sou Bondye, vire do bay peche, pwoteje je nou kont moun ki pa pwòp ak fè byen (Sekrè Jidayis pa Rav Ya'akov Adés).


Yon lòt pati enpresyonan nan Sidra sa a se pwofesi Moyiz yo. Li pwofetize ke jwif yo pral gaye nan tout nasyon nan mond lan (Det 4: 25-27). Pwofesi sa a pa fini la, Moyiz asire nou, ke se pa sèlman nou ta pral gaye toupatou sou latè, nan nasyon yo nan mond lan, paske yo te idolatri nou, men se poutèt sa, nou ta rete nan peyi kote lènmi nou yo ta fòse nou konvèti nan yon fo relijyon, ki gen senbòl se bwa (kwa a), e ke lòt peyi yo ta fòse nou aksepte yon lòt relijyon ki gen senbòl wòch (Lamèk / Islam). Pwofesi sa a ke ta gen de fo relijyon; sa ki nan Women yo, ak sa yo ki an Mizilman yo, se enpresyonan. Epi pou asire ke se reyèlman sou de relijyon sa yo, jodi a atravè syans nou te dekouvri de mo kode nan de vèsè sa yo (Det 4: 27-28) ke san okenn dout Tora a ap refere a de fo relijyon sa yo; non fondatè sipoze Krisyanis la ak mo Lamèk la parèt isit la nan entèval senkant lèt nan Bib lang ebre a.


Ak rès la nan Parasha a anseye nou ke dis deklarasyon Bondye a pèp jwif la gen plis pase dis kòmandman, ak nenpòt ki moun ki kontinye kwè ke Bondye te ban nou sèlman dis kòmandman sa ki mal. Men, moun ki reyèlman etidye Tora a pral konnen gen plis pase dis kòmandman; tankou pa egzanp, kòmandman pou nou renmen Letènèl la ak tout kè nou, fòs nou ak tout nanm nou pa fè pati dis yo; epi kòmandman pou kite tè a repoze pou yon ane apre sèt ane, se pa yon pati nan dis deklarasyon Bondye yo tou; sepandan, Izrayèl te ekzile nan Babilòn pandan 70 an paske li te vyole li; kòm se pa sa ki enkli nan dis deklarasyon yo, kòmandman an pa marye moun ki nan lòt relijyon; sepandan, Bondye te touye 24,000 jwif nan yon sèl jou, paske yo te vyole kòmandman sa a. Soti nan dènye kòmandman an li te ye ke vrè jwif yo se moun ki fèt nan manman jwif yo, e ke kèlkeswa ki papa a se. Kòmandman sa a li konsa:


 “Epi ou pa dwe fanmi ak yo: ou pa dwe bay pitit fi pitit gason ou lan, ni pran pitit fi yo pou pitit gason ou; Li pral fè pitit gason ou lan vire do ban mwen. Se poutèt sa pitit gason ou yo ap sèvi lòt bondye. epi kòlè Letènèl la pral limen kont ou, epi li pral detwi ou byen vit (Det 7: 3-4). "


Se konsa, si 10 deklarasyon yo se pa kòmandman yo sèlman (Det 5:36), konbyen kòmandman ki genyen nan Tora a (Bib)? Lè nou konte tout entèdiksyon, alyans, dekrè ak òdonans obligatwa tout Tora a, nou jwenn yon kantite 613 kòmandman; Malgre ke yon gwo kantite sa yo valab sèlman nan pèp Izrayèl la, epi sèlman lè gen tanp lan; sepandan, gen plizyè douzèn lòt moun ki aplike nan tout kote ak lè; Gen 39 kòmandman ki, si yo vyole, lakòz lanmò pa sèlman nan kò imen an, men nan nanm nan tèt li, koupe l 'soti nan rasin li yo. Menm dis deklarasyon sa yo ki souvan konte kòm dis kòmandman gen plis pase dis kòmandman.


Tout moun ki eseye konvenk tèt yo ke gen sèlman 10 kòmandman yo ap twonpe tèt yo e si yo se lidè yo ap bay manti bay lòt moun. Reyalite a se ke Tora a se pa sèlman pou aplikasyon pèsonèl nan lavi nou, sa ki dwe konprann se ke li se sou konstitisyon an nan nasyon an gide pa Bondye. Ki gen lwa oswa kòmandman pou tout devlopman eta a; gen lwa sou litij, lwa oswa enjonksyon kont imoralite, lwa kont krim ak dekrè wayal. Ak tout lwa sa yo oswa òdonans yo se kòmandman, gen pozitif ak negatif.


Anplis de sa, li trè enpòtan pou konnen ke lwa yo oswa kòmandman yo nan Bib la pa tout aplike egalman nan tout moun ki rete nan nasyon an; Nenpòt moun entèlijan dwe konprann reyalite sa; gen lwa ak kòmandman ki aplike sèlman pou prèt ak polisye; bay ofisyèl leta, jij ak avoka; elatriye Men, gen plis pase yon santèn kòmandman oswa lwa ki aplike a tout moun.

MEN ALIYOT POU PARACHA VA'ETHANAN


SE LEKTI TORA A POU SEMENN SA A


PARASHAT VA’ETJANAN: DEUTERONOMY 3: 23-7: 11

Premye Aliya a - Detewonòm 3: 23–4: 4

Nan premye lekti a, Moyiz te sipliye Bondye pou pèmèt li travèse pou li te ka wè lòt bò larivyè Jouden an. Men, Bondye te fache avek Moyiz epi li pa t 'koute, li te di Moyiz pa janm pale avek mwen nan bagay sa ankò, epi Moyiz te blame pèp Izrayèl la pinisyon l' yo. Bondye te bay Moyiz lòd pou l monte sou tèt Pisga epi gade peyi a. Bondye di Moyiz pou l 'ba Jozye lòd li yo, pou l' ba li fòs ak kouraj, paske Jozye te pou dirije pèp la, pou l 'ba yo peyi a. Premye pati ouvè ap fini isit la avèk fen chapit la.

Moyiz te ankouraje Izrayelit yo pou yo obeyi lwa Bondye yo, pou yo pa ajoute anyen nan yo, ni pou yo pa wete anyen nan men yo, pou yo te ka viv pou antre nan peyi Bondye te ba yo pou yo te okipe yo a. Moyiz te note ke nan peche Baal-Peor, Bondye efase tout moun ki te swiv Baal-Peor, pandan y ap prezève moun ki kole ak Bondye vivan. Premye lekti a fini isit la.


DEUTERONOMI CHAPIT 3: 23-29


LEKTI 1
Apre sa, mwen te sipliye favè Bondye ki p'ap janm fini an nan tan sa a, li di: Letènèl Adonai, ou te kòmanse montre sèvitè ou grandè ou, ak men fò ou: pou ki bondye ki gen nan syèl la oswa sou latè ki fè dapre travay ou, ak selon kouraj ou? Kite m 'pase, tanpri, pou m' ka wè bon peyi ki lòt bò larivyè Jouden an, bon mòn sa a ak Liban. Men, Etènèl la te fache sou mwen poutèt ou, se poutèt sa li pa t 'vle koute m'. Monte sou tèt Pisga, epi leve je ou nan lwès, nan nò, nan sid, ak nan lès, ak wè ak pwòp je ou, paske ou pa pral janbe lòt bò larivyè Jouden an. Epi kòmande Jozye, ankouraje l, epi konsole l; paske li pral pase devan pèp sa a, epi li pral fè yo eritye peyi a ke ou pral wè. Epi nou te kanpe nan fon an devan Bèt-Peyò.


Detewonòm Chapit 4: 1-49

Koulye a, nou menm pèp Izrayèl, koute lòd ak kòmandman mwen moutre nou yo pou nou ka swiv yo, pou nou ka viv, pou n 'ka antre pran peyi Seyè a, Bondye zansèt nou yo, ban nou an.

Yo pa pral ajoute nan pawòl mwen kòmande yo a, ni yo pap diminye li, pou yo ka kenbe kòmandman Bondye etènèl yo ke mwen kòmande yo a. Je l 'wè sa ki p'ap janm fini an te fè nan okazyon an nan zafè a Baal-Peor; Se pou tout moun ki t'ap chache zidòl Baal-Peor la, Bondye ki la pou tout tan an, te disparèt nan mitan nou.

Men ou menm, moun ki te rete kole sou Letènèl Bondye ou la, ou tout vivan jodi a.וְאַתֶּם֙ הַדְּבֵקִ֔ים בַּֽיהֹוָ֖ה אֱלֹֽהֵיכֶ֑ם חַיִּ֥ים כֻּלְּכֶ֖ם הַיּֽוֹם:Dezyèm Aliya a - Detewonòm 4: 5-40

Nan dezyèm lekti a, Moyiz te diskite ke kenbe lwa yo fidèlman ta pwouve lòt pèp sajès ak disènman Izrayelit yo, paske pa gen okenn lòt gwo nasyon ki te gen yon dye menm jan ak Bondye, e pa gen okenn lòt gwo nasyon ki te gen lwa ki pafè tankou Bondye. Bondye. . Moyiz te mande Izrayelit yo pou yo pran anpil prekosyon pou yo pa bliye bagay yo te wè yo epi pou yo fè yo konnen pitit yo ak pitit pitit yo: Ki jan yo te kanpe devan Bondye sou Orèb, mòn lan te boule, Bondye te pale avèk yo nan dife, epi Bondye te deklare yo dis kòmandman yo. An menm tan, Bondye te bay Moyiz lòd pou l bay Izrayelit yo lwa pou yo obsève nan peyi yo t ap okipe a.

Piske Izrayelit yo pa t wè okenn fòm lè Bondye te pale avèk yo nan dife Orèb la, Moyiz te avèti yo pou yo pa fè yon estati ki pòtre tankou yon fòm gason, fanm, bèt, zwazo, reptil oswa pwason. Lè yo leve je yo, yo wè solèy la, lalin lan, zetwal yo ak syèl la, yo pa t 'dwe mete yo ajenou devan yo, ni pou yo te sèvi yo, paske Bondye te bay tout pèp yo bagay sa yo. Men, Bondye pran moun pèp Izrayèl yo, li mennen yo deyò. . 

soti nan peyi Lejip yo dwe pèp Bondye a. Moyiz te di ke Bondye te fache sou li poutèt Izrayelit yo, e Bondye te sèmante ke Moyiz pa t ap antre nan peyi a, men li t ap mouri nan peyi ki nan lès larivyè Jouden an. 

Moyiz te avèti Izrayelit yo pou yo pa bliye alyans Bondye te fè avèk yo a, epi pou yo pa fè yon estati zidòl, paske Bondye se yon dife kap boule, yon Bondye pasyone. Dezyèm pati a louvri fini isit la. Moyiz te mande syèl la ak tè a pou temwaye kont Izrayelit yo si yo te fè yon estati zidòl pou tèt yo lè yo te sou tè a, 

Bondye t ap gaye yo nan mitan pèp yo, li kite kèk nan yo tou vivan. La, nan ekzil, yo t ap sèvi bondye moun ak bwa ak wòch ki pa t ka wè, tande, manje oswa pran sant. Men, lè yo te nan kè sere, yo t'ap chache Bondye ak tout kè yo ak tout nanm yo, yo tounen vin jwenn Bondye, yo obeyi Bondye, lè sa a yo jwenn Bondye, menm la. Paske Bondye se yon Bondye ki gen konpasyon, ki pap kite yo, ni li pap peri yo, ni li pap bliye alyans li te fè sèman avèk paran li yo. 

Moyiz te envite Izrayelit yo pou yo wè si gen yon moun ki te tande vwa yon dye ki t ap pale nan dife e ki te sove, oubyen si gen kèk dye ki te pran yon nasyon nan mitan yon lòt pa zak bèl bagay ak pouvwa etonan, tankou Bondye li a fè pou yo. nan peyi Lejip devan je yo. Moyiz te di ke yo te montre klèman ke Seyè a pou kont li se Bondye e ke pa gen okenn yon sèl deyò nan Bondye. Se konsa, Moyiz te konseye yo pou yo obsève lwa ak kòmandman Bondye yo, ke Moyiz te ba yo lòd jou sa a, yon fason pou yo te mache byen pou yo ak pitit yo, epi pou yo te ka rete yon bon bout tan nan peyi Bondye te ba yo pou tout tan an. . Lekti nan dezyèm ak louvri twazyèm pati a fini isit la.


LEKTI A
Gade, mwen te anseye ou lwa ak dwa, menm jan Bondye etènèl la te kòmande m nan, pou w fè sa nan mitan peyi kote yo antre pou yo posede l la. Konsève yo, epi fè yo, paske sa a se sajès ou ak konpreyansyon ou nan je yo nan nasyon yo, ki pral tande tout lwa sa yo, epi yo di:

Sètènman moun ki gen bon konprann ak konprann, gwo moun sa yo. Paske, ki gwo moun ki gen bondye yo toupre yo, menm jan Bondye ki p'ap janm fini an se nan tout sa nou mande l '? Ak ki gwo moun ki gen jis lwa ak dwa, menm jan se tout Tora sa a (lwa) ke mwen mete devan ou jodi a?


COMMMANDMAN POU NOU PA BLIYE MON Sinayi


Se poutèt sa, pran prekosyon, epi veye nanm nou avèk dilijans, pou nou pa bliye bagay je nou te wè, ni pou yo pa kite kè nou pandan tout lavi nou. Epi nou dwe anseye yo bay pitit ou yo ak pitit yo. nan timoun ou yo; Jou ou te kanpe devan Etènèl Bondye ou la nan Orèv, lè Etènèl la te di m ':


Pèp la sanble bò kote m ', pou m' ka fè yo tande pawòl mwen yo, y'ap aprann, pou yo ka gen krentif pou mwen pandan tout lavi y'ap viv sou latè. Yo pral moutre pitit yo tout bagay. Epi ou vini, ou kanpe nan pye mòn lan; Mòn lan te boule nan dife menm nan syèl la ak fènwa, nwaj ak tenèb.


ETÈNÈL BONDYE NOU AN PA GEN KO, NI FIGI


Epi Etènèl la te pale avèk ou nan mitan dife a: ou te tande vwa pawòl li yo, men eksepte pou tande vwa a, yo pa wè okenn figi. ; Li ekri yo sou de wòch plat.


Lè sa a, Letènèl la te kòmande m tou pou m anseye yo lwa ak dwa yo, pou yo te kapab mete yo nan travay sou tè kote yo pase pou yo posede l la.COMMMANDE KONT IDOLATRI


Se konsa, veye nanm ou byen: pou pa gen figi ou te wè nan jou sa a ki p'ap janm fini an te pale avèk yo

ou soti nan mitan dife a: Se konsa, ke ou pa jwenn pèvèti, ak vin tounen yon eskilti, yon imaj de nenpòt ki figi, yon efigi nan yon gason oswa yon fi, yon figi nan yon bèt swa nan yon bagay sou latè, oswa yon figi nan yon zwazo zèl ki vole nan lè a, figi nenpòt bèt ki rale sou tè a, figi nenpòt pwason ki nan dlo anba tè a:


Ke li pa rive ou ke lè ou leve je ou nan syèl la, ak wè solèy la ak lalin lan ak zetwal yo, ak tout lame ki nan syèl la, epi ou ankouraje tèt ou, epi ou bese tèt ou adore yo, ak sèvi yo; Bagay sa yo ki p'ap janm fini an, Bondye ou la bay tout pèp ki anba syèl la.

Men, Seyè a te pran ou, li fè ou soti nan gwo founo k'ap fè a, kite peyi Lejip, pou ou tounen pòsyon tè pa yo tankou yo jòdi a. Seyè a te fache sou mwen pou zafè l ', li te sèmante mwen p'ap janbe lòt bò larivyè Jouden an, ni mwen p'ap antre nan bon peyi Seyè a, Bondye nou an, ap ban nou pou rele nou pa nou.

Se konsa, mwen pral mouri sou tè sa a; Mwen pa t 'janbe lòt bò larivyè Jouden an. Pran prekosyon nou, pa bliye pakt ki p'ap janm fini an, Bondye nou an, ke li te etabli avèk ou, epi fè tèt ou yon eskilti oswa imaj nan nenpòt ki bagay ki p'ap janm fini an Bondye ou te entèdi ou. Paske Etènèl Bondye ou la se yon dife kap boule, yon Bondye jalou.


Pwofesi Sou De Relijyon


Lè yo te fè pitit ak pitit pitit, epi yo fin vye granmoun sou tè a, epi yo vin fin pouri, epi yo fè yon eskilti oswa imaj nan nenpòt bagay, epi yo fè sa ki mal nan je Bondye ki p'ap janm fini an, Bondye yo, fache l '; Jodi a mwen mete syèl la ak tè a kòm temwen, ke byento yo pral peri totalman soti nan peyi kote larivyè Jouden an pase yo posede li: yo pa pral rete ladan l 'pou jou long san yo pa detwi yo. Epi Letènèl la pral gaye yo nan mitan nasyon yo, epi pral gen anpil nan pami nasyon yo kote Letènèl la pral mennen yo.

Se la yo pral sèvi bondye ki fèt ak men moun, bwa ak wòch, ki pa wè, tande, manje, ni pran sant. Men, si se la w'ap chache Bondye ki la pou tout tan an, ou va jwenn li, si ou chache l 'ak tout kè ou ak tout nanm ou. Lè yo nan detrès, epi tout bagay sa yo rive sou ou, si nan dènye jou yo ou tounen vin jwenn Bondye ki p'ap janm fini an, epi ou tande vwa li; Paske, Bondye ki gen mizèrikòd la se Bondye ki la pou tout tan an. Li p'ap kite ou, li p'ap detwi ou, ni li p'ap bliye kontra paran ou te sèmante ba yo a.


Se poutèt sa, mande kounye a sou tan ki sot pase yo, ki te devan ou, depi jou Bondye kreye moun sou tè a, ak soti nan yon bout nan syèl la nan lòt la, si yon bagay tankou gwo bagay sa a te fè., Oswa yon lòt tankou yo tande li.


Eske pèp la tande vwa Bondye ki t'ap pale ak yo soti nan mitan dife a, jan ou te tande l 'la, epi ki vivan toujou? Oubyen èske Bondye te janm eseye vin pran yon nasyon pami lòt moun pou li, avèk eprèv, avèk siy, ak mirak, ak lagè, ak yon men fò, ak yon bra etann, ak gwo laterè, dapre tout bagay sa yo Seyè a, Bondye ou la, te fè ou nan peyi Lejip devan je ou.


Li te montre ou, pou ou ta konnen ke Letènèl la, Li se Bondye; e pa gen lòt moun andeyò li. Li fè nou tande vwa li soti nan syèl la, pou moutre nou anpil bagay. Sou latè li moutre nou gwo dife li a. Nou tande pawòl li yo nan mitan dife a. Li te renmen zansèt nou yo, li te chwazi pitit pitit yo apre yo, li fè yo soti kite peyi Lejip devan l 'avèk gwo pouvwa li. Pou chase nasyon ki pi gran ak pi fò pase ou, pou fè ou antre, pou ou ba ou peyi yo tankou yon pòsyon tè, tankou jòdi a.

Se konsa, aprann jodi a, epi redwi nan kè ou ke p'ap janm fini an, Li se Bondye ki soti anwo nan syèl la, ak sèl la ki anba a sou latè; pa gen lòt.


Se pou nou kenbe tout lòd ak tout kòmandman mwen ban nou jòdi a, pou li ka mache byen pou nou ak pou tout pitit nou yo, apre sa pou nou ka viv lontan sou latè sa a, Bondye nou an, ap ban nou pou tout tan.
Twazyèm Aliya a - Detewonòm 4: 41-49

Nan twazyèm lekti a, Moyiz te mete apa twa vil refij sou bò lès larivyè Jouden an kote yon ansasen ki te san konsyans te touye yon moun san li pa t 'ostil l' nan tan lontan an te kapab chape ak viv: Bezer nan mitan moun Woubenn yo, Ramot nan Galarad. nan mitan moun Gad yo, ak Golan nan Bazan nan mitan Manase yo. Twazyèm lekti a ak pati ouvè katriyèm lan fini ak Detewonòm 4:49.


VIl REFUJ
LEKTI 3
Lè sa a, Moyiz separe twa vil nan pati sa a nan larivyè Jouden an lè solèy la leve, pou ansasen an ki te touye frè parèy li pa erè te ka kouri ale la a, san li pa t 'gen lènmi avè l' depi yè oswa avan yè; e ke lè li sove nan youn nan vil sa yo, li ta sove lavi li: yon Besè nan dezè a, nan peyi plenn lan, nan moun Woubenn yo; Pou Ramòt nan peyi Galarad, nan peyi Galarad, nan branch fanmi Gad la. ak Golan nan Bazan, nan Manase yo. Lè sa a, se Tora (lalwa) Moyiz te pwopoze devan pitit Izrayèl yo.

Men temwayaj, lwa ak dwa Moyiz te bay moun pèp Izrayèl yo lè yo te soti kite peyi Lejip la. Soti nan pati sa a nan larivyè Jouden an, nan fon an anvan Beit-Peor, nan peyi Siyon, wa moun Amori yo, ki te rete nan Heshbón, ke Moyiz ak moun pèp Izrayèl yo te touye lè yo te soti kite peyi Lejip: epi yo posede peyi, ak peyi Og, wa peyi Bazan an; de wa moun Amori yo ki te nan pati sa a nan larivyè Jouden an lè solèy la leve: soti nan Aroer, ki se ki sou bò larivyè Lefrat Anon an, nan mòn Siyon an, ki se Jermon; Ak tout plenn lan nan pati sa a nan larivyè Jouden an, sou bò solèy leve a, nan lanmè a nan plenn lan, pant yo nan dlo ki anba Pisgah la.

Katriyèm Aliya a: Detewonòm 5: 1-18 (oswa 5: 1-22)

Nan katriyèm lekti a, Moyiz te konvoke Izrayelit yo e li te mande yo pou yo koute lwa li te pwoklame jou sa a, pou yo etidye yo epi obsève yo fidèlman. Nan Orèb, Bondye te fè yon alyans avèk yo, pa avèk paran yo, men avèk yo, vivan yo, yo chak. Bondye te pale ak yo fas a fas soti nan dife ki te sou mòn lan. Moyiz te ant Bondye ak yo pou l 'te fè yo konnen pawòl Bondye a, paske yo te pè dife, yo pa moute sou mòn lan. Isit la fini yon pati fèmen. 1768 Jekuthiel Sofer Decalogue Scroll Bondye te di dis kòmandman yo: "Mwen menm ki p'ap janm fini an, Seyè a, Bondye nou an." Ou p'ap gen lòt bondye pase mwen. Ou pa pral fè tèt ou yon imaj skulte, pa gen okenn pòtre ak sa ki anwo nan syèl la, ni sou tè a anba, ni nan dlo ki anba tè a. Piga nou bese tèt devan, ni sèvi yo. "Yon pòsyon fèmen fini ak Detewonòm 5: 9 (5:10 nan NJPS).

"Piga nou sèmante bay manti sou non Seyè a, Bondye nou an." Isit la fini yon pòsyon fèmen. "Obsève Chabat (jou repo a) epi kenbe l apa pou Bondye." Yon pòsyon fèmen fini ak Detewonòm 5:14 (5:15 nan NJPS). "Respekte papa ou ak manman ou." Isit la fini yon pòsyon fèmen. "Ou pa dwe touye." Isit la fini yon pati fèmen. "Ou pa dwe fè adiltè." Isit la fini yon pati fèmen. "Ou pa pral vòlè." Isit la fini yon pati fèmen. "Piga ou bay manti sou frè parèy ou." Isit la fini yon pòsyon fèmen. Ou p ap anvi madanm frè parèy ou. Isit la fini yon pòsyon fèmen. Piga nou janm pote lanvi sou kay frè parèy nou, ni sou jaden li, ni sou domestik li, ni sou domestik li, ni sou bèf li, ni sou bourik li, ni sou anyen ki pou ou. soti nan vwazen an. "Katriyèm lekti a fini isit la ak yon pati fèmen.


Detewonòm Chapit 5: 1-33

LEKTI 4
Moyiz rele tout pèp Izrayèl la, li di yo: Chema pèp Izrayèl la. -Nou menm pèp Izrayèl, koute tout lòd ak tout regleman mwen mete nan bouch ou jòdi a. Aprann yo, kenbe yo pou fè yo. Seyè a, Bondye nou an, te pase yon kontra ak nou sou mòn Orèb la. Letènèl la pa t 'fè kontra sa a ak paran nou yo, men avèk nou tout ki isit la jodi a vivan. Letènèl la te pale avèk ou fas a fas sou mòn lan nan mitan dife a, mwen Lè sa a, mete tèt mwen ant Letènèl la ak ou, anonse ou pawòl Bondye a nan Letènèl la; paske ou te pè dife a, epi ou pa moute sou mòn lan; li di:


DIZ DEKLARASYON yo (kòmandman)


Se mwen menm, Seyè a, Bondye nou an, ki te fè nou soti kite peyi Lejip kote nou te esklav la. Ou p'ap gen lòt bondye devan mwen. Piga nou janm fè ankenn estati ni ankenn estati zidòl ki nan syèl la, sou latè a, osinon nan dlo anba tè a. Piga nou mete ajenou devan yo, ni piga nou sèvi yo. Bondye ki p'ap janm fini an, fò, fè jalouzi, ki vizite inikite paran yo sou timoun yo, sou twazyèm jenerasyon timoun yo, ak sou katriyèm lan, moun ki rayi m ', epi ki montre mizèrikòd pou dè milye de moun ki renmen mwen menm, epi respekte kòmandman m yo.

Piga nou pran non Seyè a, Bondye nou an, pou gremesi. paske Letènèl la pap jwenn yon moun ki san repwòch ki mal itilize non li.

N'a kenbe jou repo a pou nou mete l 'apa pou Bondye, jan Bondye etènèl la te ban nou lòd la. Sis jou ou pral travay epi ou pral fè tout travay ou.

Pa gen okenn travay nan kalite Melacha ou, ni pitit gason ou, ni pitit fi ou, ni sèvitè ou, ni sèvitè ou, ni bèf ou, ni bourik ou, ni nenpòt nan bèt ou yo, ni konvèti ou (etranje) ki nan pòt ou : pou sèvitè ou ak sèvitè ou tankou ou ka repoze.

Epi sonje ke ou te yon sèvitè nan peyi Lejip la, epi ke Etènèl Bondye ou la te fè ou soti nan la ak yon men fò ak yon bra lonje: pou rezon sa a, Etènèl Bondye ou te kòmande ou kenbe jou repo a (repo ).

Respekte papa ou ak manman ou, jan sa p'ap janm fini an, Bondye ou la te kòmande ou, pou jou ou yo ka pwolonje, ak pou ke li ka mache byen pou ou nan peyi a ki p'ap janm fini an Bondye ou la ba ou.

Piga ou touye moun. - Piga ou fè adiltè. - Ou pap vòlè. - Piga nou bay manti sou frè parèy nou.

Piga ou janm chache lanvi ak madanm frè parèy ou, ni piga ou anvi ni kay frè parèy ou, ni peyi l ', ni domestik gason l', ni sèvant li, ni bèf li, ni bourik li, ni anyen ki pou frè parèy ou.
Senkyèm Aliya a - Detewonòm 5:19 (23) -6: 3

Nan senkyèm lekti a, Bondye te pale pawòl sa yo bay tout kongregasyon sou mòn lan, avèk yon vwa pwisan nan dife ak nyaj epè yo, epi Bondye te enskri yo sou de wòch wòch ke Bondye te bay Moyiz. Lè Izrayelit yo te tande vwa fènwa a epi yo te wè mòn nan boule nan dife, chèf tribi yo ak chèf fanmi yo te mande Moyiz pou yo koute tou sa Bondye te di epi apre sa pou yo te di pèp la, epi yo t ap kontan obeyi.

Lekti nan senkyèm ak louvri pati nan senkyèm fini ak Detewonòm 6: 3. Vèsè a ִשְִׂשְׂיִשְׂרָאֵל ki te swiv pa V'ahavta (Detewonòm 6: 4-9) nan lang ebre "Mare yo kòm yon siy sou men ou."


LEKTI 5
Pawòl sa yo, Etènèl la te pale ak tout pèp li a sou mòn lan, nan mitan dife a, nwaj la ak fènwa a, avèk yon vwa byen fò: Men, Li pa fini diskou li a. Li ekri yo sou de wòch plat li ban mwen.


Epi, se te konsa, lè ou te tande vwa ki soti nan fènwa a, epi ou te wè mòn nan boule nan dife, tout chèf branch fanmi ou yo ak ansyen yo te vin jwenn mwen; Apre sa, yo di m ': Gade, Etènèl Bondye nou an te montre nou tout bèl pouvwa li ak grandè li, epi nou tande vwa l' nan mitan dife a: jodi a nou te wè sa ki p'ap janm fini an pale ak moun, epi li siviv.

Koulye a, poukisa nou mouri? Se pou gwo dife sa a konsome nou: si nou kontinye tande vwa Etènèl Bondye nou an, nou pral mouri. Pou kisa tout moun ka tande vwa Bondye vivan an k'ap pale nan mitan dife a, menm jan ak nou menm, pou nou viv? Pwoche pi pre, epi tande tout bagay sa yo ki p'ap janm fini an, Bondye nou an di; epi ou pral di nou tout sa ki p'ap janm fini an, Bondye nou an di ou, epi nou pral tande ak fè.

Epi Letènèl te tande vwa pawòl yo, lè yo te pale avèk mwen; Epi Etènèl la te di m ': Mwen tande vwa a nan pawòl sa yo nan pèp la ke yo te pale ak ou: tout sa yo te di se byen. Ki moun ki ta bay yo ke yo te tankou yon kè, yo ke yo te pè m ', epi yo kenbe tout kòmandman m' chak jou, pou ke li ta bon pou yo ak pitit yo pou tout tan!

Ale, di yo: tounen nan magazen ou yo. Epi ou kanpe la avè m ', epi mwen pral di ou tout kòmandman yo, ak lwa, ak dwa (dekrè) ke ou dwe anseye yo, pou yo ka mete yo nan travay kounye a nan peyi a ke mwen bay yo posede li. . Gade, lè sa a, ke ou fè jan sa p'ap janm fini an, Bondye ou la te kòmande ou: pa vire sou bò dwat ni sou bò gòch; Mache nan tout fason Etènèl Bondye ou la te kòmande ou, pou ou ka viv ak fè byen, epi pou ou pase anpil jou nan peyi ou pral posede a.


Detewonòm Chapit 6: 1-25

Men kòmandman, lwa ak dwa Seyè a, Bondye nou an, te kòmande pou moutre nou pou nou ka travay nan peyi kote n'ap pase pou nou pran peyi a pou nou ka gen krentif pou li. Bondye ou la, kenbe tout lwa li yo ak kòmandman li yo ke mwen kòmande ou, ou menm ak pitit gason ou, ak pitit gason pitit ou a, pandan tout lavi ou, epi pou jou ou yo ka pwolonje. Chema pèp Izrayèl la - Koute byen, nou menm pèp Izrayèl, epi pran prekosyon pou mete yo an aksyon, pou sa mache byen pou ou, pou yo ka miltipliye yo, jan Bondye etènèl Bondye zansèt ou yo te di ou, nan peyi ki degoute ak lèt ak siwo myèl.
SIZYeM AlYA - DeteronoNm 6: 4–25


Nan sizyèm lekti a, Moyiz te bay enstriksyon Bondye yo, Shema, ak V'ahavta, li te di, "Koute, pèp Izrayèl la: Seyè a, Bondye nou an, Seyè a se yon sèl. Epi ou dwe renmen Seyè a, Bondye ou a ak tout kè ou, ak tout kè ou. tout nanm ou ak tout fòs ou. Epi pawòl sa yo ke mwen kòmande ou jodi a, yo pral sou kè ou, epi ou pral anseye yo avèk dilijans pitit ou yo, epi ou pral pale de yo lè ou chita nan kay la, epi lè w ap mache sou wout la, lè ou kouche ak lè ou leve, epi ou pral mare yo kòm yon siy sou men ou, epi yo pral pou devan ant je ou .. Epi ou pral ekri yo sou poto yo nan pòt ou. kay, ak nan pòt ou yo. Yon pati fèmen fini isit la. Moyiz te egzòte Izrayelit yo, lè Bondye te mennen yo nan peyi a epi yo te manje plen vant yo, pou yo pa bliye Bondye ki te libere yo anba esklavaj nan peyi Lejip la, pou yo respekte ak adore Bondye pou kont yo. , e pou sèmante sèlman sou non Bondye. Moyiz te avèti Izrayelit yo ki pa t swiv lòt bondye, pou kòlè Bondye a pa efase yo de fa z sou latè. Isit la fini yon pati fèmen. Moyiz te avèti Izrayelit yo pou yo pa teste Bondye, menm jan yo te fè sa nan Masa, men pou yo te kenbe kòmandman Bondye yo e pou yo te fè sa ki dwat devan Bondye, pou yo ka mache byen pou yo ka posede peyi a, epi pou tout lènmi yo ka jete devan yo. Isit la fini yon pati fèmen. Epi lè pitit yo te mande siyifikasyon kòmandman yo, yo te gen pou yo reponn ke yo se esklav farawon an nan peyi Lejip la, epi Bondye te fè bèl bagay ak destriktif mirak ak bèl bagay, libere yo ak yon men puisan pou ba yo peyi a, epi apre sa li te bay lòd pou yo obsève tout lwa sa yo pou byen dirab ou ak siviv ou. Lekti sizyèm lan ak yon pòsyon fèmen fini ak Detewonòm 6:25.


SHEMA Izrayèl - LETENEL LI SE YON SEL DYE LI YE


LEKTI 6
Shema pèp Izrayèl la (Hey, oh pèp Izrayèl la): Bondye ki p'ap janm fini an, se yon sèl ki p'ap janm fini an: Epi ou pral renmen Bondye ki p'ap janm fini an ak tout kè ou, ak tout nanm ou, ak tout pouvwa ou. Epi pawòl sa yo ke mwen kòmande ou jodi a ap nan kè ou: Epi ou pral repete yo bay pitit ou yo, epi ou pral pale de yo pandan ou lakay ou, ak mache sou wout la, ak lè ou kouche, ak lè ou leve : siyen nan men ou, epi yo pral devan ant je ou: epi ou pral ekri yo sou Mezuzot la, poto nan kay ou a, ak sou pòtay ou yo.

Lè Seyè a, Bondye nou an, va fè nou antre nan peyi li te fè sèman l'ap bay zansèt nou yo Abraram, Izarak ak Jakòb, li va ban nou li. Nan gwo ak bon vil ke ou pa t 'bati, ak kay plen ak tout bon bagay, ke ou pa t' ranpli, ak fouye sitèn ke ou pa t 'fouye, jaden rezen ak pye oliv ki ou pa te plante: apre ou fin manje, epi ou satisfè , pran prekosyon ke ou pa bliye nan Seyè a, ki te fè ou soti nan peyi Lejip la, soti nan kay la nan sèvitè. N'a gen krentif pou Seyè a, Bondye nou an. N'a fè l 'sèvi, n'ap fè sèman sou non li. Ou p'ap mache dèyè lòt bondye yo, bondye tout pèp ki nan vwazinaj ou yo.

Paske Bondye jalou a, se Etènèl Bondye ou la, nan mitan ou ye; pou kòlè Seyè a, Bondye ou la, vin anflame sou ou, pou detwi ou sou tout latè. Yo pa pral tante Etènèl Bondye yo a, menm jan yo te tante l 'nan Massah. Se pou nou kenbe tout kòmandman Seyè a, Bondye nou an, ak tout prensip ak prensip li ban nou yo. Epi ou dwe fè sa ki bon ak sa ki bon nan je Letènèl la, pou l ka mache byen pou ou, epi ou ka antre nan posesyon bon peyi Letènèl la te sèmante bay paran ou yo; Se konsa, li pral mete tout lènmi l 'yo deyò devan nou, jan sa p'ap janm fini an.

Kilè pitit gason ou lan va mande ou demen, kisa pou di: Kisa temwayaj, lwa, ak dwa (Bondye) ki p'ap janm fini an, Bondye nou an, te voye ba yo? W'a di pitit gason ou lan: Nou te esklav farawon an nan peyi Lejip. Epi Etènèl la te ban nou gwo mirak ak danjere nan peyi Lejip, sou farawon an ak sou tout kay li, devan je nou; Li wete nou kote l 'te ye a, li mennen nou, li ban nou peyi li te sèmante bay zansèt nou yo. Epi Etènèl la te kòmande nou pou nou akonpli tout lwa sa yo, epi pou nou gen krentif pou Etènèl Bondye nou an, yon fason pou li ka mache byen pou nou chak jou, epi pou li ban nou lavi, menm jan jodi a. Epi n ap gen jistis lè nou pran swen pou nou akonpli tout kòmandman sa yo devan Bondye Letènèl nou an, jan li te kòmande nou an.


Detewonòm Chapit 7: 1-11


Setyèm Aliya a (lekti) - Detewonòm 7: 1-11

Nan setyèm lekti a, Moyiz te di Izrayelit yo ke lè Bondye te mennen yo nan peyi a epi li te debarase sèt nasyon devan yo: Etit yo, Gèjèz yo, Amorit yo, Kananeyen yo, Perizit yo, Hiv yo ak Jebis yo, Izrayelit yo t ap kondane yo. yo nan destriksyon. pa ba yo kondisyon ni ba yo kazèn. Izrayelit yo pa t dwe marye ak yo, paske yo t ap separe pitit Izrayelit yo de Bondye pou yo adore lòt dye, e kòlè Bondye t ap detwi Izrayelit yo. Izrayelit yo te dwe kraze lotèl nasyon yo, kraze poto yo, koupe poto sakre yo epi lage imaj yo nan dife a. Izrayelit yo se te yon pèp ki te konsakre bay Bondye, e Bondye te chwazi yo pami tout pèp sou tè a pou yo vin pèp presye Bondye. [60] Bondye te chwazi yo pa paske yo te pèp ki pi anpil, men paske Bondye te favorize yo e li te kenbe sèman Bondye te fè ak paran yo. Moyiz te di yo pou yo te note ke se sèl Bondye ki Bondye, Bondye ki fèm ki kenbe alyans Bondye avèk milye jenerasyon moun ki renmen Bondye epi ki respekte kòmandman Bondye yo, men ki peye imedyatman ak destriksyon moun ki rejte Bondye. Lekti maftir (מפטיר) fini parsha a ak Detewonòm 7: 9-11, ak Detewonòm 7:11 fini sizyèm pòsyon louvri.


LEKTI 7
Lè Etènèl Bondye ou la te fè ou antre nan peyi kote ou pral antre pou ou posede l la, epi li te chase anpil nasyon devan ou, Etit yo, Guerguesean yo, Amori yo, Kananeyen yo, Perezeus yo, ak Heveo, ak moun Jebis yo, sèt nasyon pi gran ak pi fò pase ou; Seyè a, Bondye nou an, va lage yo nan men nou, nou pral frape yo, nou pral detwi yo nèt. Nou p'ap fè yon kontra ak yo, ni nou p'ap pran yo nan men ou. Epi ou pa pral gen rapò ak yo: ou pa pral bay pitit fi ou a pitit gason yo, ni ou pral pran pitit fi yo pou pitit gason ou lan. Li pral wete pitit gason ou lan dèyè mwen, y'ap sèvi lòt bondye. epi kòlè Letènèl la pral limen kont ou, epi li pral detwi ou byen vit. Men se konsa yo dwe fè ak yo: lotèl yo yo pral detwi, epi yo pral kraze estati yo, epi yo pral koupe forè yo, epi yo pral boule eskilti yo nan dife a.

Paske ou se yon pèp ki apa pou Bondye ki p'ap janm fini an. Letènèl la pa te chwazi ou paske ou te pi gran pase tout pèp; an reyalite ou te mwens pase tout pèp yo.

Etènèl la te chwazi yo paske li te renmen yo, e li te vle akonpli sèman li te fè sèman bay paran yo. wa peyi Lejip la.

Konnen lè sa a epi rekonèt ke Etènèl Bondye ou la se Bondye, Li se Bondye fidèl, Li veye sou (kenbe) alyans lan ak Hesed (bonte) pou moun ki renmen l 'epi ki kenbe kòmandman l' yo, jiska mil jenerasyon; Sepandan, bay moun ki rayi l 'li voye peman li nan figi yo (debarase yo de yo), detwi yo: Li pa pral retade nan peye moun ki rayi l', nan figi l 'li pral bay peman an. Se poutèt sa, kenbe gen Mitzva, dekrè sa yo, ak jijman sa yo ke mwen voye ba ou jodi a pou ke ou akonpli yo.

MAFTIR

VA’ETJANAN 7: 9-11
Konnen lè sa a epi rekonèt ke Etènèl Bondye ou la se Bondye, Li se Bondye fidèl, Li veye sou (kenbe) alyans lan ak Hesed (bonte) pou moun ki renmen l 'epi ki kenbe kòmandman l' yo, jiska mil jenerasyon; Sepandan, moun ki rayi l 'li voye peman l' nan figi yo (debarase m de yo), detwi yo: Li pa pral retade nan peye moun ki rayi l ', li pral bay peman an nan figi l'. Se poutèt sa, kenbe gen Mitzva, dekrè sa yo, ak jijman sa yo ke mwen voye ba ou jodi a pou ke ou akonpli yo.
MEN HAFTARAT POU PARACH VA’ETHANAN LA

Ésaie      40    :  1    -  40  :  26


LI NAN HAFTARA VA'ETHANAN

Haftarah Sa a se premye nan yon sik sèt Haftarot li ye, Lekti pou konsolasyon Moun yo apre Tisha Be Av, Lekti sa yo ap mennen nou Jiska Selebrasyon Rosh Hashanah.

NAHAMU - CONFORT, konsole, pèp mwen an, di ki p'ap janm fini an, Bondye yo. Pale ak kè Jerizalèm: deklare li byen fò ke tan sèvis li deja rive vre, ke peche li deja padonnen; paske li te resevwa doub nan men Letènèl la pou tout peche li yo. Vwa ki kriye nan dezè a: Netwaye wout ou nan letènèl la: dwat wout la nan solitid Bondye nou an. Se pou tout fon leve, epi pou chak mòn ak ti mòn desann; ak kwochi a te fè tou dwat, epi ki graj la te fè lis. Epi laglwa Letènèl la ap parèt, e tout moun pral wè l ansanm; ke bouch Letènèl la te pale. Vwa ki te di: Di ​​awotvwa. Epi mwen reponn: Kisa mwen dwe di byen fò? Tout kò se zèb, ak tout bèl pouvwa li tankou yon flè nan jaden an: zèb la cheche, ak flè a tonbe; paske van Etènèl la te soufle nan li: sètènman zèb se vil la. Zèb la cheche, flè a tonbe, men pawòl Bondye nou an rete pou tout tan.

Monte sou yon mòn byen wo, anons Siyon an; leve vwa ou byen fò, anonse Jerizalèm; leve l, pa pè; W'a di lavil Jida yo: Men Bondye ou la. Gade, Senyè Senyè a ap vini avèk fòs, e bra l ap dirije: gade, salè li vini avèk li, epi travay li devan figi l. Tankou yon gadò, l'ap okipe mouton l 'yo. L'ap pran ti mouton yo nan bra l ', l'ap pote yo sou lestonmak li. li pral dousman graze ti towo bèf yo. Ki moun ki mezire dlo yo ak pwen l ', li fè syèl la ak span li yo, ak twa dwèt ranmase pousyè tè a, ak peze mòn yo ak balans, ak ti mòn yo ak pwa? Kiyès ki te anseye lespri Etènèl la, oswa ki te konseye l lè l te anseye l? Ki moun ou te chache konsèy pou kontakte ou? Ki moun ki anseye l 'chemen an nan jijman, oswa anseye l' syans, oswa montre l 'chemen an nan pridans? Gade, nasyon yo repite kòm gout nan yon asetè, ak kòm rouye a nan pwa: gade, li fè zile disparèt tankou pousyè. Ni Liban pap sifi pou dife, ni tout bèt li yo pou sakrifis. Tout nasyon yo pa la devan li tankou anyen. ak nan konparezon yo yo pral estime kòm mwens pase anyen, ak kòm sa ki pa egziste.

Ki sa yo pral fè tankou Bondye, oswa ki imaj yo pral konpoze l '? Atizan an prepare imaj la skilpti, ajan an pwolonje lò a li, li jete chenn an ajan sou li. Pòv la chwazi, pou l ofri l, bwa ki pa kòwonpi; se yon pwofesè ki gen bon konprann chache, ki moun ki pral fè yon imaj Sur ki pa deplase. Yo pa konnen? Yo pa tande? Èske ou pa janm te di depi nan konmansman an? Èske yo pa te anseye yo depi lè latè te fonde? Li chita sou glòb tè a, ki gen moun ki rete tankou krikèt: li lonje syèl la tankou yon rido, li gaye yo tankou yon tant pou l abite: Li fè vanyan sòlda yo tounen anyen, li pa fè anyen pou moun k’ap dirije yo. la tè.

Tankou si yo pa janm te plante, tankou si yo pa janm te simen, tankou si kòf yo pa janm te gen rasin nan tè a; Se konsa, li soufle sou yo, yo sèk, epi toubiyon an pote yo ale tankou pay. Ki sa ki Lè sa a yo pral fè m 'tankou, oswa yo pral mwen asimile? di Sen an. Leve je nou, gade moun ki kreye tout bagay sa yo. Pa gen yonn ki pral manke: tankou se Grandè a nan fòs li, ak pouvwa li ak vèti.
Pwochen Kesyonè a te prepare nan Enstitisyon Ohr Somayakh nan lavil Jerizalèm, Peyi D' Izrayèl la.  

Tout referans yo nan vèsè Rashi a ak Book, sof si yo endike otreman.

Q&A PARASHAT VA'ETHANAN

1 "Epi mwen te priye Hashem nan moman sa a." Poukisa nan moman sa "? Det 3:23 - Pa bat Sikhon ak Og, ki gen peyi yo te fè pati nan Eretz Canaan, Moshe te panse ke petèt Hashem te anile vòt la kont antre yo nan Latè.

2) Ki karakteristik karakteristik "men fò" ki p'ap janm fini an reprezante? Det 3:24 - Li dispoze padone.

3) Kisa Ha'Levanon senbolize? Deut 3:25 - Ha'levanon Senbolize Beit Hamikdash la, ki refere a koulè a ​​"blan" (lave), se sa ki, èkspye pèp jwif la pou peche.

4) Kisa Etènèl la te di Yehoshua apre batay lavil Ayi a? Det 3:28 - Yehoshua dwe mennen lame a nan batay.

5) Kisa ki pral rive si pèp jwif la pa fè mitzvot la kòrèkteman? Det 4: 9: Mond ki pa jwif la ap konsidere yo tankou moun fou.

6) Kijan dekrè ki fè pou Moshe pa antre sou Latè afekte ou menm nan lanmò li? Det 4:22 - Menm kadav li yo pa t 'antere l' sou Latè.

7) Kisa mo v'noshantem la vle di? Det 4:25 - Gematria a nan v'noshantem, 852, sijesyon nan kantite lanne jiskaske premye ekzil la.

8) Poukisa pèp jwif la te depòte de ane pi bonè pase sa pwofesi Moshe te endike a? Det 4:25 - Se konsa, rès la nan pwofesi a "yo ke yo ta peri konplètman" pa ta rive vre.

9) Ou pral sèvi bondye moun fè. Èske sa literal? Det 4:28 - Pou jwif ki te kenbe idantite yo, repons lan se Non. Sa vle di pou yo ke yo ta sèvi lòt moun ki sèvi zidòl sa yo. Sepandan, repons lan se, Wi, pou branch fanmi yo disparèt, ak pou Anusim nan enkizisyon an ak nan lòt fwa.

10) Poukisa lès la rele Mizraj? Det 4:41 - Li se direksyon ki soti nan ki solèy la klere (mizrach vle di klere).


11) "Kenbe jou repo a jan mwen te ban nou lòd la." Ki lè Etènèl la te deja kòmande nou pou nou kenbe Shabbat? Det 5:13 - Anvan Matan Tora jou, nan Mara. (Shmot 15:25)

12) Ki kote pèp jwif la te resevwa premye lòd pou onore paran yo? Det 5:16 - Nan Mara. (Shmot 15:25).


13) Ki sa ki vle di pa "Letènèl la, Bondye nou an, Letènèl la se youn"? Deut 6: 4 - Sa vle di ke p'ap janm fini an, ki moun ki Bondye nou an kounye a, men ki moun ki pa [aksepte kòm] Bondye nan lòt nasyon yo, pral evantyèlman dwe [aksepte kòm] sèl Bondye a nan tout mond lan.

14) Ki sa ki de siyifikasyon yo nan renmen Etènèl la "ak tout fòs ou"?
Det 6: 5 - 1) Avèk tout sa yon moun posede. 2) Menm si Letènèl la trete ou ak Hesed (bonte) oswa piman bouk.

15) Kouman byen vèrs yo ta dwe youn nan Tora a? Deut 6: 7 - Si yo mande yon kesyon sou Tora a, youn ta dwe kapab reponn byen vit epi byen klè.

16) Ki kote mo totafot la soti?
Det 6: 8 - Tot vle di de nan Caspi. Fot vle di de nan Afriki. Ansanm yo fè referans ak kat seksyon yo nan tefillin.

17) Ki moun ki anfòm pou fè sèman nan non Letènèl la? Deut 6:13 - Yon moun ki sèvi Letènèl la ak venere non li.

18) Kisa sa vle di ke jwif yo se "pi piti nasyon an"? Deut 7: 7 - Benei Yisrael se nasyon ki pi enb.

19) Lè yon moun sèvi Letènèl la avèk lanmou, konbyen jenerasyon ki resevwa rekonpans lan? Det 7: 9 - 2000 jenerasyon.

20) Poukisa mechan yo jwenn rekonpans nan mond sa a? Det 7:10 - Se konsa, yo ke yo pa jwenn okenn rekonpans nan mond kap vini an.
VIN JWENN NOU SOU WHAT'SAPP
RAICES SEFARADIES DOM

RETOUR AUX RACINES SEPHARADES


H’ Ehad___________