Sunday, August 14, 2022NWAYO YON JWIF VLOPE NAN SIS MO YO KI KONPOSE MO "SH'MA IZRAYÈL LA".


Apwoksimativman, ak yon gwo konpwomi sou richès chak mo, li di, "Yon jwif dwe kontanple: Bondye — ki se Bondye nou an — Li menm Se Yon sèl Bondye Li Ye."

Siyifikasyon:     Se pa tou senpleman ke gen yon sèl Dye, men bagay la se ke inite nan Bondye a konsa pa gen anyen — Nan syèl la, Ni sou tè a, e pa menm nan tout bèl mèvèy yo ki genyen an — pa gen anyen ditou ki ka egziste an deyò Bondye a. Se yon Inite pafè ki depase tout bagay epi ki anglobe tout bagay an menm tan.

Men, answit, li sèlman pran de mo ebre pou nou ka di Bondye se youn Sèl Li Ye. Alors Poukisa nou bezwen sis?

Paske nan pwen sa a ou dwe vire zòrèy ou anndan an. Epi apati de la w ap tande ke Inite sa a se pa yon konesans ou te aprann nan men pwofesè ou yo, ou disène nan obsèvasyon ou yo, oswa entwisyon nan sans ou de mèvèy.

Non — sans Inite sa a se pou ou, paske li se gwo founo ki boule nan pisans nanm ou a, oksijèn ki respire nan chak fasèt ou, kouran irézistibl ki kondwi chak mouvman nan lavi ou. Se nan ou menm, nan nwayo ou.

Konesans, tradisyon, kontanplasyon — tout bagay sa yo enpòtan e nesesè: Pou reveye nan ou sa ou te konnen anvan ou te fèt.Epi:


Sh'ma: Aprann, kontanple, atrab, epi answit koute byen anndan...

Yisrael   :...ki pi anndan nanm mwen, pou moun sa a se reyalite absoli...
A-do-nai   :...(konsantre lè w ap di non sa a sou non ekri men ki pa ka di) Sila a ki depase tan, espas, ak tout duality...


E-lo-hei-nu:  ...konnen ke sa a se menm Sila a ki respire nan sans nan nanm mwen, ki fè pati mwen plis pase tout bagay mwen posede, plis pase men mwen ak kè mwen fè pati mwen, akòde. pou mwen kòm yon kado irevokabl, e se poutèt sa mwen konnen ke...

A-do-nai    :...pouvwa ki soutni tout moun...


Echad:   ...se absoliman Youn. Nan syèl la anwo ak sou tè a anba, pa gen anyen lòt bagay.


Konsidere sa a, epi ki jan ou ta ka pa ranpli ak lanmou, ak yon anvi ki devore kè ak nanm, fè lyezon ak Inite sa a nan chak mitsvah ou fè, chak pawòl Tora ou pale, chak panse ak chak aksyon nan jounen w?

Tuesday, August 2, 2022

 * * *Moun ki gen obligasyon e ki egzante de jèn Tisha Be'av ak sitiyasyon yo lè Tisha Be'av tonbe sou Motza'ei Shabbat* * *

*Yon moun ki malad ak yon maladi ki pa menase lavi, yon moun ki aje, ak yon fanm ki fèk akouche*

Yon moun ki malad (sa vle di lè yon moun aktyèlman al kabann ak tankou, menm si maladi a pa menase lavi) se egzante de jèn sou Tisha Be'av. Lè w gen dout sou sitiyasyon yon moun, ou ta dwe konsilte yon otorite halachic enpòtan. (Doulè ak doulè, tankou maltèt komen ak lòt bagay konsa, se pa rezon pou egzante yon moun nan jèn sou Tisha Be'av.)

Yon moun ki aje ki febli pa jèn yo konsidere kòm "malad" pou tout entansyon ak rezon epi li egzante de jèn sou Tisha Be'av; menm si li pa gen okenn maladi entèn, li dwe poutan manje sou Tisha Be'av.

Gen yon diskisyon nan mitan Poskim yo konsènan estati yon fanm ki fèk akouche. Konsènan yon fanm ki te akouche nan sèt jou ki sot pase yo, tout opinyon yo dakò ke li se egzante de jèn sou Tisha Be'av. Sepandan, si li te akouche plis pase sèt jou de sa men li toujou nan trant jou apre akouchman, plizyè Poskim yo nan opinyon ke li dwe aji sevè ak vit sou Tisha Be'av. Sepandan, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef zt”l regle ke toutotan fanm nan se nan trant jou apre akouchman, li se egzante de jèn.

Menm bagay la tou aplike pou yon fanm ki, Bondye padon, fè foskouch apre omwen karant jou gwosès (sa vle di ke li te fè yon foskouch yon fetis ki te nan matris la pandan karant jou oswa plis; karant jou sa yo konte depi nan konsepsyon aktyèl la, pa nan. fason doktè konte kòmanse nan yon lòt de semèn pita) nan ke li se egzante de jèn sou Tisha Be'av osi lontan ke li se toujou nan trant jou nan foskouch la.

*Fanm ansent ak fanm k ap bay tete*

Malgre ke fanm ansent ak fanm ki bay tete yo egzante de tout lòt jèn piblik (anplis pou Yom Kippur), yo toujou oblije fè jèn sou Tisha Be'av pifò ane yo.

Men, nan ane kote Tisha Be'av tonbe soti nan Shabbat epi yo ranvwaye jèn nan jiska Dimanch, tankou ane sa a, 5782, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef zt”l règ (nan Responsa Yabia Omer li, Volim 5, Chapit 40) ke fanm ansent ak tete yo egzante de jèn Tisha Be'av. Li kontinye sipòte sa a ak sous ak prèv opinyon li. Li ekri ke Hagaon Harav Yehuda Shako zt”l (youn nan pi gwo limyè Jerizalèm yo apeprè swasant ane de sa) te dakò ak desizyon l 'yo. Vreman vre, nan jèn li, Maran zt”l te yon manm nan Bet Din li (tribunal rabinik) ansanm ak Hagaon Harav Ezra Attia zt”l epi li ta diskite sou repons halajik li yo avèk yo nan lòd yo resevwa apwobasyon yo.

Poskim modèn yo pa dakò sou lè fanm ansent ak tete ka kòmanse manje sou Tisha Be'av. Nou te poze Maran zt”l kesyon sa a epi li te reponn ke li pi bon pou fanm sa yo pa konplètman retire tèt yo nan jèn yo ap obsève pa rès nasyon jwif la epi li apwopriye pou yo pa manje jiskaske apremidi dimanch la, dizyèm nan Av, sa vle di sot pase midi halachic (nan Jerizalèm nan apeprè 12:45 pm ak nan New York nan apeprè 1:00 pm). Li evidan, sa a aplike sèlman lè yo pa santi okenn feblès enpòtan, dezidratasyon, ak lòt bagay, paske dapre lèt la nan lwa a, yo ka manje nenpòt lè sou Tisha Be'av ane sa a, jan nou te eksplike.

*Timoun*

Timoun, sa vle di yon ti gason ki pa rive nan laj trèz ane ak yon ti fi ki pa te rive nan laj douz ane, yo konplètman egzante de jèn sou Tisha Be'av. Rezon ki fè timoun yo egzante de patisipe nan jèn sa a se paske timoun yo egzante de tout lwa dèy yo nan nenpòt ka. Vreman vre, si D-d-entèdi yon timoun pèdi yon paran, li pa bezwen lapenn ditou, paske Mitzva pou edike timoun yo pa aplike isit la (anplis pou lwa dechire rad timoun nan ki aplike). Nenpòt ti gason ki poko rive nan laj trèz oswa ti fi ki pa rive nan laj douz an konplètman egzante de jèn nan epi yo pa bezwen menm jèn pandan plizyè èdtan.

Friday, July 29, 2022
NANM NAN, SE YON ETENSÈL ENÈJI SOTI NAN BONDYE, NAN TOUT BAGAY LI YE

Èske w toujou gen anpil difikilte pou w konprann nosyon nanm jwif la? Ou te panse ou te konprann kòrèkteman, men pa byen? Ou toujou gen dout? Se konsa, rete kanpe, paske Shiour sa a ta ka jis sa ou bezwen.

RAV ITZHAK PRAJS 
Tradui ak adapte pa Enerio Yochanan Benorinu

Se apre ke Etènèl te soufle souf lavi a bay Adan ke premie Nonm sa a te vin tounen yon nanm vivan. Se konsa tou nou te aprann ke chak kreyasyon gen yon nanm la dann tou.

Nan benediksyon ke nou resite le pli vit nou leve, nou di: "Bondye mwen! Nanm ou mete nan mwen an pi, ou kreye l, ou fòme l, ou soufle l nan mwen epi ou konsève nan tèt mwen. Ou menm nan tan kap vini an W ap retire l nan men m pou w refè l nan mwen nan tan k ap vini an.Tout tan ke nanm nan nan mwen mwen rekonèt devan Ou Etènèl Bondye mwen ak Bondye zansèt mwen yo, Souvren tout kreyati yo, Mèt. nan tout nanm. Sous benediksyon Ou se, Etènèl, ki restore nanm nan kò san lavi."

NAP PALE NAN ELEVASYON NANM LAN

Nanm diven an se yon esans endivizib, endisolubl lye ak Dye, jan sa di nan vèsè a "Pou yon pati nan Bondye se pèp li a" (Det. 32:9) ak jan sa di pa Rabi Shimon Bar Yo 'te rayi sou tèt li: "Mwen. nanm se youn ak li, tankou yon flanm dife, atache ak li. Men, piske li soti nan Enfini an - Ein Sof la - pou finalman abiye nan yon kò fizik, nanm nan pral desann, atravè senk mond yo (ki pral diskite nan yon lòt atik), kite yon rasin nan chak nan mond sa yo, jiskaske li abiye ak yon kò fizik. Kidonk, gen senk nivo nanm nan, oswa nivo konsyans Dye, ki koresponn ak diferan plan reyalite yo, oswa nivo revelasyon/kachèt divin manifeste nan chak monn sa yo.

Nanm nan, abiye nan kò a, se yon refleksyon nan Fòm diven an, yo rele tselem oswa tselem Elohim. Yo ka dekri Tselem Elohim sa a kòm mwazi espirityèl fòm fizik lòm, ki konekte kò l ak nanm li. Mwazi sa a sòti nan konfigirasyon sefirot la, ki estriktire mond yo nan ki nanm nan pase nan desandan li nan direksyon pou kò a.

Moun gen ladan l tout Kreyasyon... Menm jan dimansyon eksteryè nanm nan se yon refleksyon nan konfigirasyon sefirot la, dimansyon enteryè li reflete Limyè Enfini, ki eklere sefirot la. Yo rele refleksyon sa a demout Elohim (imaj Bondye a). Kidonk, lòm gen ladan l tout kreyasyon an, soti nan pi wo espirityalite a rive nan materyalite ki pi trivial la.

Konsènan sèvis diven lòm nan, nivo nanm sa yo ka dekri kòm senk nivo k ap ogmante nan konsyans Dye ak di Bondye mèsi. Yo rele yo (nan lòd monte) Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya ak Yechida. Konsènan nivo sa yo diferan nan nanm nan, Zohar a anseye ke lè yon moun fèt, li resevwa yon Nefesh nan mond lan nan Assiya, ki pi ba nan mond yo, ki konstitye nivo a nan pi gwo kache nan men Dye. Si, grasa sèvis Bondye ak bon aksyon li, li fè tèt li diy, lè sa a li resevwa yon Ruach, ki soti nan mond Yetzira. Grasa yon pi gwo travay toujou, li ka jwenn revelasyon nivo Neshama, ki koresponn ak mond Briah la. Gras a yon wo degre de pirifikasyon, li ka rive nan nivo Chaya, ki koresponn ak mond lan nan Atzilut, e menm nan Yechida ki se konsyans diven nan nivo Adan Kadmon ak pi lwen. ("Pi lwen pase" paske nivo nanm yo rele Yechida a transandan nan sans li tout mond yo, paske li pa janm separe de G-d. Yechida a dekri kòm li se "vrèman yon pati nan G-d pi wo a" ak kòm "yon etensèl Kreyatè a, abiye ak yon etensèl kreyasyon”).

KISA NEFESH YE?
Nefesh la... se konsyans kò a ak mond fizik la, Nefesh la reprezante nivo ki pi ba nan konsyans lan, sa ki nan kò a ak mond fizik lan, mond lan nan Assiya - mond lan nan Aksyon. Sepandan, pèsepsyon sa a nan kò fizik lan se pa konsyans pasif. Okontrè, Nefesh la se tèt li fòs vital nan kò a, epi li se jisteman akòz sa a ki Nefesh lan gen konsyans kò a. Konsyans fizik sa a se rezilta entre Nefesh lan ak kò a. Men, byenke Nefesh lan se fòs lavi kò a, sa pa vle di ke Nefesh lan kreye kò a. Kò a te kreye epi li toujou ap kreye pa Létènèl, tankou tout sa ki egziste. Apre Bondye te kreye kò Adan an “nan pousyè tè a,” Li te bay Adan lavi (gade Jenèz 2:7). Souf lavi sa a se sa ki rele Nefesh - fòs lavi a - souf ki nan kò a.

Se pati sa a nan moun nan ki mouri epi antre nan tonm nan ak kò a. Menm jan nan mond lan nan Assiya, Malk'hut la se sefira dominan an li ye, nan Nefesh lan, ki koresponn ak linivè Assiya a, atribi nan Malk'hut la - aksyon - se tou karakteristik dominan nan nanm nan li ye.

Sèvis diven ki koresponn ak nivo Nefesh, ki se an reyalite rekonesans ak soumèt bay otorite siprèm D-D, patikilyèman atravè pèfòmans Mitzvot (kòmandman). Se poutèt sa yo rele "akseptasyon jouk nan syèl la": Kabbalat 'ol Malchut Shamayim.

KI SA KI RELE ROUAK'H?
Rouak'h manifeste prensipalman nan emosyon...Ruch se pwochen nivo nanm nan: yon nivo konsyans ki pi wo pase Nefesh. Mond lan (sa vle di nivo revelasyon divinite) ki koresponn ak Ruach se mond Yetzira. Ruach manifeste prensipalman nan emosyon, menm jan aktivite prensipal sis sefirot Zeir Anpin (sefirot K'hesed atravè Yesod) yo jwenn nan mond Yetzira. An tèm de sèvis diven, sa a koresponn ak reveye santiman konplemantè lanmou ak laperèz pou Bondye.

Lanmou ak krentif pou Dye a eksite lè w medite sou enèji diven ki fòme ak soutni mond Yetzira a, epi lè w kontanple zanj ki abite nan li a fòmidab efasman tèt li. Malgre ke entèlijans ka itilize anpil nan nivo sa a nan nanm nan, objektif prensipal la nan entèlijans isit la se medite yo nan lòd yo evoke emosyon. Saj yo nan Talmud la Se poutèt sa refere li kòm "travay nan kè a", nan ki yon moun vin renmen Bondye ak tout kè yon. Men, li se yon nivo pi ba nan renmen, depi li se pwodwi pa kontanple nivo ki pi ba yo nan enèji kreyatif Dye a.

KISA NESHAMA AN YE?
Neshama a chèche atenn esansyèl la olye de efemèr Aktivite esansyèl Neshama a se nan atrab nan konsèp nan entèlijans la, jan vèsè a deklare, "epi nanm nan (Nishmat Shadai Tevinem) soti nan Toupisan an, ba yo konpreyansyon" (Jòb 32: 8). Nivo Neshama kontanple manifestasyon enèji diven nan mond Briah la. Menm jan nan mond lan nan Briah sefira prensipal la se Binah, nan nivo sa a nan nanm nan aktivite prensipal la se konpreyansyon. Kontrèman ak mond lan nan Yetzira, mond lan nan fòm ak relasyon, mond lan nan Briah se yon nesans pèmanan nan enèji diven. Li se nosyon an nan yon vini nan egzistans soti nan anyen, olye ke sa yo ki nan yon egzistans estriktire ak kantite. Se konsa, youn nan meditasyon prensipal yo nan Neshama kontra ak konsèp nan kreyasyon kontinyèl (vini nan egzistans) ak antretyen an nan lavi ak egzistans.

Neshama a analize prensip ki kache ki soti nan diferan kalite panse lespri imen ak eksperyans imen enpoze. Li chache rive nan esansyèl olye ke efemèr. Youn nan siy yo ke yon moun ap deplase nan nivo sa a nan konsyans se dezaktivasyon nan tout sans yo lè lide yo totalman konsantre sou yon konsèp diven. Lè sa a, akòz abondans nan limyè espirityèl ki gen eksperyans nan nivo sa a, emosyon yo nan renmen ak tranbleman otomatikman reveye nan yon pi gwo limit pase nan nivo anvan an, kote yo te mande efò yo pwovoke emosyon sa yo. Sa a se sa ki deziyen nan Kabala kòm "rache fidèl a nan kè a" (re'outa deliba - gade Zohar II, 93b). Se la kè a vrèman anvi Divinite, epi lanmou revele nan tout plenite li nan kè a. Sa a se sa yo refere yo nan Tora a kòm Bondye renmen "ak tout nanm ou." Se poutèt sa, li ka dekri kòm yon kominyon ak Dye kòm Kreyatè monn yo.

KISA 'HAYA A YE?
Nanm nan fizyone nan yon eta de anilasyon nèt sou tout pwen nan ego a... yon konesans nan verite a absoli nan bagay sa yo. Pandan ke aktivite prensipal la nan nivo Neshama a se sèvi ak konpreyansyon entelektyèl yo nan lòd yo reyalize kominyon ak Bondye a kòm Kreyatè monn yo, nivo 'Haya a kominye ak Bondye a pandan li depase monn yo. Isit la, konesans nanm nan pa pote nan imanans atribi diven yo ki karakterize nati enèji diven ki manifeste nan kreyasyon an, men pito nan konesans sa Dye pa ye, sa vle di nan sa ki. fason Li pa limite oswa pa defini nan linivè a fini. Kidonk, nanm nan fizyone nan yon eta de anilasyon konplè nan ego a. Pa gen okenn pwòp tèt ou-ap chèche ak pa gen pwòp tèt ou-afimasyon apa de Dye. Yo rele Chaya lanmou Bondye “ak tout moun” (Det. 6:5). Li se konesans nan verite a absoli nan bagay sa yo.

KISA NOU RELE YEK'HIDA?
Ye'hida koresponn ak nivo nanm nan yo rele Adam Kadmon. Menm jan mond lan sublime, pi ak transandan Adam Kadmon atache ak reflete limyè orijinal enfini (Oswa Ein Sof), se konsa nivo Ye'hida. Li se sans nan nanm nan ki natirèlman ak imuyablman lye ak Dye Sen an, ak beni an. Rabi Shimon bar Yok'hai te deklare: "Pandan tout jou lavi m nan monn sa a, mwen te mare ak Kreyatè a pa yon lyen senp... fè youn ak li"; se nivo nanm sa a ki revele nan sakrifis pwòp tèt ou oswa lè yon moun mouri kòm yon mati pou dedomajman pou Dye, Tora li a, oswa pèp li a.  Pa bliye ke sa a konsène sèlman Moun Jwif yo.

Egzòd 24:15-16: )  Moyiz moute sou mòn lan, epi nwaj la kouvri mòn lan. Glwa Seyè a te rete sou mòn Sinayi a, nwaj la kouvri l' pandan sis jou. Sou setyèm jou a, Seyè a rele Moyiz nan nwaj la.


Tuesday, July 26, 2022Swasanntrèz Elèv ki Gen 20 Nasyonalite ap Pran Kou Entansif nan Lang ak Kilti Panyòl ak Sefarad ete sa a.

Dapre jounal La Mancha, swasanntrèz etidyan ki soti nan ven nasyonalite yo pral suiv kou entansif pandan ete a nan lang ak kilti panyòl ak kou 'Sefarad: senk syèk bati idantite sefarad la', respektivman, ki te òganize atravè Fondasyon Jeneral la. Inivèsite Castilla-La Mancha (UCLM). Rektè a, Julian Garde; direktè Enstiti Cervantes la, Luis García Montero; Konseye Edikasyon Toledo, Teo García, ak Vis Prezidan Konsèy pwovensyal la, Ana Gómez, te inogire kou yo Lendi sa a, nan yon zak kote yo te bay mensyon 'Ambasadè Twa Kilti yo' tou.

Nan setyèm edisyon 'Sefarad: senk syèk bati idantite Sefarad la', 25 elèv patisipe ki pral resevwa fòmasyon ak kontni sou abandon Sefarad, kilti ak literati Sefarad, Jideo-Espanyòl oswa idantite, prezan ak avni kominote Sefarad yo nan mond lan. Aksyon sa a fè pati pwogram 'Twa kilti: Panyòl nan Toledo', UCLM ak Enstiti Cervantes ofri e ki gen ladan tou twa lòt kou: 'Toledo ak Sefarad, yon peryòd kle nan istwa Espay la' (sèt edisyon) , 'Toledo: Panyòl ak atizay nan twa kilti yo' (twa edisyon) ak 'Toledo: lavi ak sosyete nan twa kilti yo' (premye edisyon).

Tout kat yo fèt kòm eksperyans imèsyon lang ki vize prensipalman elèv etranje ki pataje sesyon fòmasyon nan salklas la ak vizit gide ak lòt aktivite ki vize pou konplete fòmasyon ak konpetans lang yo an Panyòl. Nan kad kolaborasyon sa a, ki gen sipò Centro Sefarad Izrayèl la, Mize Sephardic, Casa Árabe ak Lekòl tradiktè Toledo, mensyon 'Ambasadè Toledo ak Twa Kilti yo' te bay pou dezyèm ane youn apre lòt, ki rekonèt prezans nan kou pou kat semèn konplè nan kat ane diferan. Nan okazyon sa a, prim yo te ale bay elèv ki soti nan Lafrans, Lagrès ak Espay.

Nan lòt men an, 'Kou Entansif Ete nan Lang ak Kilti Panyòl la' te tou inogire, ki te òganize pa pwogram nan Panyòl nan Toledo (ESTO). Ane sa a gen 48 elèv ki soti Ouzbekistan, Etazini, Lachin, Kore, Hong Kong, Aljeri, Repiblik Tchekoslovaki, Gana ak peyi Lejip ki, pandan tout mwa Jiyè a, pral resevwa kou nan lang ak kilti Panyòl, pral vizite atistik la. istwa ak pataje lwazi ete.

Nan deklarasyon anvan seremoni ouvèti a, rektè a te eksprime satisfaksyon li pou nouvo edisyon kou yo e li remèsye enstitisyon yo pou sipò yo. "Se yon travay ke nou ap fè depi plizyè ane, yon efò kowòdone ant tout enstitisyon yo e, klèman, mwen kwè ke sa a se yon pati nan siksè nan edisyon sot pase yo, prezan ak pwochen." Bò kote pa l, García Montero te di ke pou Enstiti Cervantes se yon randevou "plen sans" e li te ensiste ke kolaborasyon ak UCLM te fè li posib pou plizyè ane pou devlope yon pwogram kote plis pase 500 etidyan te deja patisipe. Anplis de sa, li fè remake ke kolaborasyon ant enstitisyon favorize devlopman nan yon travay "ki toujou vle yon vwayaj ale".

Vis-prezidan Konsèy la pwovens Toledo te remèsye UCLM ak Enstiti Cervantes pou travay yo nan "pran kou sa yo bay pi gwo ekspozan yo" e li te afime ke vin konnen Toledo, jwi Toledo ak aprann Panyòl "se yon gwo plan pou ete a. ". Finalman, konseye delege pou Edikasyon, Kilti, Eritaj Istorik ak Dokimantè ak Timoun fè remake ke, depi kreyasyon li yo, kou sa yo te rive jwenn plis pase 6,000 elèv ki gen 57 nasyonalite epi li remèsye kolaborasyon entè-enstitisyon an. “Toledo se pi bon kad pou aprann panyòl ak valè lang panyòl la ak, sitou, kilti nou an. Nou kontan akeyi nenpòt moun ki vle avèk nou pou jwi non sèlman konesans lang nou an, men tou pou pataje fason nou viv, prensip nou yo ak valè nou yo”, te deklare García.

Seremoni ouvèti a, ki te anime ak mizik Ana Alcaide, te patisipe tou pami lòt moun, direktè Fondasyon UCLM, Eliseo Cuadrao, ak vis-rektè pou Entènasyonalizasyon an, Raúl Martín. KI SA KI SE KABBALAH A?


Prensip Fondamantal Nan Kabbalah A

Kabal lan se teyori sekrè jwif ak mistik ki, dapre tradisyon, te transmèt nan men yon pwofesè bay elèv li yo soti nan premye nonm lan ak kontra ak espirityèl, zafè diven, abstrè nan tan, kote ak mouvman, ak pou sa kabalis yo te bezwen yon sèl. langaj, nan ki yo ta transmèt sajès ki kache ke lespri a senp pa ka rive jwenn. Lang kabalis yo itilize souvan kòm "lang branch yo", yon non ki endike yon lide fondamantal nan Kabbalah: ke chak sans oswa lidèchip nan mond sa a soti nan yon mond ki pi wo, sou branch yo ki pandye. nan orijin li - rasin nan mond lan anwo.

Byen kèk konsèp ak tèm yo itilize nan diskou Kabbalistic Se poutèt sa yo rele pa non yo nan byen mèb, konsèp fizik - non yo nan branch yo nan mond sa a - lè deskripsyon yo dikte relasyon yo ak rasin yo nan sistèm nan bondye yo. Entansyon an dèyè itilizasyon non byen mèb ak fizik ak konsèp refere sèlman nan estrikti entèn, lwa ak fòs k ap opere nan monn espirityèl yo epi yo pa nan objè fizik, tankou ògàn yo nan kò a: Kabalis yo avèti kont pèsepsyon mo yo nan Kabal la. ak yon siyifikasyon ekstèn, nan yon enstriksyon fizik, ki konsidere kòm "Ou pa dwe fè pou tèt ou yon estati oswa imaj". Rès konsèp yo gen orijin yo nan Bib la, nan ki enteryè Tora a, doktrin kache a, kache.

Piske konsèp yo itilize nan lang Kabala reprezante lwa, fòs, ak estrikti ki fonksyone e ki fòme reyalite an jeneral, yo gen relasyon ant yo dapre estrikti yo chèche revele ak eksplike. Konsèp yo prezante anba yo se konsèp debaz nan Kabbalah. Kèk nan yo te itilize pa premye Kabalists, kèk nan yo te premye parèt nan Sefer Zohar a, ak kèk nan yo te ajoute pa jenerasyon pita.
Sunday, June 26, 2022

L’étude de la Torah
Allumez votre esprit

Les Juifs sont réputés pour être un peuple brillant. Effectivement, les livres et la sagesse sont notre quotidien depuis quelque 4000 ans. Ça fait une sacrée quantité de livres et de sagesse. Quelle sorte de sagesse ? Il y a d’abord les trucs basiques : faire-ceci-ne-pas-faire-cela. Après il y a les histoires et les légendes. Et puis il y a la sagesse réellement profonde, celle qui traite du sens de la vie, ce qui inclut les secrets de la Kabbalah et des maîtres ‘hassidiques. Elle est là qui vous attend. C’est même votre héritage personnel. Et ça porte un nom : la Torah.

Torah partage la même étymologie que le mot hébraïque orah, « lumière » – ses enseignements projettent une lumière sur votre vie et vous indiquent le chemin. Et son étude est une mitsva. C’est même la plus grande mitsva que nous ayons.

Quand :

« Tu l’enseigneras à tes enfants et tu diras ses mots lorsque tu résideras dans ta maison, quand tu iras sur le chemin, lorsque tu te coucheras et lorsque tu te lèveras » – Deutéronome.

Son étude est une mitsva. C’est même la plus grande mitsva que nous ayons.Un Juif est toujours en train d’étudier la Torah. 24 heures par jour. 7 jours par semaine. 365 jours par an. Nous faisons des pauses pour manger, dormir, prier, gagner notre vie et refaire le plein d’énergie. Le reste du temps, nous nous connectons avec D.ieu en étudiant Sa sagesse.

Le minimum requis est que vous fixiez un moment pour étudier une fois par jour et une fois par nuit. Vous ne pouvez pas consacrer autant de temps que vous l’auriez voulu ? Soutenez une yéchiva et soyez partenaire de leur étude.

Qui :

Le riche et le pauvre, en bonne santé ou malade, jeune et vieux, brillant ou lent. La Torah est l’héritage personnel de chaque Juif.

Quoi :

« Ce n’est pas à toi de finir le travail, mais tu n’es pas non plus libre de t’en désister... » – Maximes des Pères.

Commencez avec les règles liées à la vie quotidienne, au Chabbat, aux fêtes, etc. Et puis continuez à étudier : il y a largement de quoi remplir plusieurs vies d’étude.

Articulez les mots de votre étude. Laissez la sainteté pénétrer et raffiner votre corps. 
Un Koumkoum électrique et des ustensiles jetables vis-à-vis de l’immersion dans le Mikvé

Question: Un Koumkoum électrique (bouilloire électrique), ainsi que des ustensiles à usage unique (jetables) sont-ils soumis à l’obligation d’être trempés?


Réponse: Les Poskim (décisionnaires) débattent au sujet du Koumkoum électrique afin de définir s’il est soumis à l’obligation d’être trempé, car selon un principe, tout ustensile rattaché au sol, ne nécessite pas d’immersion, puisqu’il n’y a pas d’obligation d’immersion pour un ustensile non réceptif d’impureté. Or, toute chose rattachée au sol, n’est pas réceptive d’impureté.
Selon cela, plusieurs Poskim – et parmi eux, le Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH z.ts.l - ont écris qu’il faut traiter le cas du Koumkoum électrique qui est essentiellement utilisé lorsqu’il est branché à la prise électrique. Il est donc considéré comme étant rattaché au sol et de ce fait, exempt d’immersion.
Cependant, sur le plan pratique, même le Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH n’a pas voulu s’appuyer uniquement sur cet argument, pour exempter le Koumkoum électrique d’immersion, car il est aussi utilisé lorsqu’il n’est pas branché à l’électricité.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit également qu’il est bon de s’imposer la H’oumra (rigueur) de tremper le Koumkoum électrique. Toutefois, si l’on craint que le Koumkoum se détériore en étant immergé dans l’eau, il est bon de l’offrir en cadeau à un non juif, et ensuite le lui redemander en tant que prêt, car lorsqu’on emprunte ou lorsqu’on loue des ustensiles d’un non juif, ces ustensiles sont exempts d’immersion, puisqu’on ne les a pas acheter afin qu’ils deviennent notre propriété, et ceci n’est pas comparable avec les ustensiles de Midian, car là, les ustensiles devenaient totalement la propriété des Béné Israël.
Le Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH ajoute encore une autre astuce pour exempter le Koumkoum d’immersion, en le confiant à un électricien juif compétant qui le démontra de façon professionnel – chose qu’un profane n’aurai pas réussi à faire – et ensuite, il le remontra de nouveau, et de cette manière, le Koumkoum est considéré comme ayant été acheté d’un juif, et devient donc exempt d’immersion.


Concernant la deuxième question, au sujet des ustensiles jetables, nous avons déjà précisé que selon l’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l, les ustensiles en plastique sont exempts d’immersion, même s’ils ne sont pas jetables.
Par conséquent, il ne nous reste qu’à traiter du cas des ustensiles aluminiums jetables, afin de définir s’ils sont soumis à l’obligation d’être trempés.
Cette crainte est justifiée par une véritable Mitsva ordonnée par la Torah, puisque nous avons déjà expliqué que les ustensiles en métal sont soumis à l’obligation d’être trempés, selon la Torah. Or, l’aluminium fait partie du métal.
Nous avons trouvé un débat similaire parmi les Poskim, au sujet de la Mitsva de Kiddoush du Shabbat, qu’il faut réaliser avec un verre de vin. Les Poskim discutent afin de déterminer si un verre jetable est considéré comme « Keli » (ustensile) sur ce point.
Apparemment, si l’on admet que le verre jetable est considéré comme « Keli » vis-à-vis de Kiddoush, de même il faut le considérer comme « Keli » vis-à-vis de l’obligation de le tremper. Si l’en est ainsi, les ustensiles aluminiums jetables sont soumis à l’obligation d’être trempés, selon le DIN.
Notre Maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l traite de cette question dans son livre H’azon Ovadia – Chabbat (tome 2), et sa conclusion est qu’étant donné que les ustensiles jetables sont valables pour la Mitsva de Kiddoush selon le strict DIN, car ils ont le statut de « Keli » (ustensile), et à ce titre, il faut considérer qu’ils sont soumis à l’obligation d’être trempés.
Cependant, notre maître le Rav z.ts.l ajoute qu’étant donné qu’il y a des Poskim qui différencient le Din de Kiddoush de celui de l’immersion des ustensiles, il faut donc tremper ces ustensiles sans réciter la Berah’a, par crainte de récitation d’une Berah’a en vain.


En conclusion: Les ustensiles aluminiums jetables fabriqués en dehors d’Israël sont soumis à l’obligation d’être trempés sans réciter la Berah’a. Un Koumkoum électrique est soumis lui aussi à l’obligation d’être trempé sans réciter de Berah’a. Mais il est possible de l’exempter d’immersion en l’offrant en cadeau à un non juif, et ensuite le lui redemander en tant que prêt. Il y a encore une autre solution en le confiant à un électricien juif compétant qui le démontra de façon professionnel, et ensuite, il le remontra de nouveau, et de cette façon, l’ustensile est exempt d’immersion. 
Question :


Les Juifs croient-ils qu’il soit possible de vendre son âme au diable ?


Réponse :


L’idée de « vendre son âme au diable », c’est-à-dire de devenir l’esclave du diable en échange de faveurs de sa part, n’existe pas dans la Torah. Les ouvrages d’éthique juive évoquent certes des cas où l’on peut être d’une certaine manière « possédé » par de mauvaises pulsions. Mais même cet état est toujours réversible.


Avant d’aborder cela, évoquons la nature de Satan dans la pensée juive :

« Satan » est une racine hébraïque qui signifie « provoquer » ou « opposer » et qui est employée plusieurs fois dans la Bible en tant que verbe. La première occurrence de cela se trouve dans l’histoire de Bilaam, lorsque celui-ci décide d’accepter la mission de maudire le peuple juif :

« La colère de D.ieu s’enflamma parce qu’il partait, et un ange du Seigneur se plaça sur le chemin pour s’opposer à lui [traduction de le-satane lo], et il était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. »1

Dans d’autres cas, ce mot apparaît en tant que nom, signifiant alors « un provocateur ». En règle générale, le titre apparaît avec l’article défini : « le satan », ce qui ne signifie pas qu’il s’agisse d’un nom propre, mais seulement de la description d’une fonction. Par exemple, dans le livre de Job, le satan apparaît comme un procureur devant D.ieu :

« Le jour vint où les anges de D.ieu vinrent se placer à côté du Seigneur, et le satan, lui aussi, vint parmi eux... »

« Le Seigneur dit au satan : “As-tu prêté attention à Mon serviteur Job ? Car il n’y a personne comme lui sur la terre, un homme sincère et droit, craignant D.ieu et évitant le mal.”

« Et le satan répondit au Seigneur et dit : “Est-ce donc gratuitement que Job craint D.ieu ? N’as-Tu pas élevé comme une haie autour de lui, de sa maison et de tout ce qui lui appartient ? Tu as béni l’œuvre de ses mains, et ses troupeaux se répandent dans le pays. Toutefois, étends une fois Ta main et touche tout ce qui est à lui, ne Te reniera-t-il pas en face ?”

« L’Éternel dit au satan : “Voici, tout ce qu’il possède est entre tes mains ; seulement sur lui, n’étends pas ta main.” Alors, le satan quitta la présence du Seigneur. »2

De ce passage, nous voyons que D.ieu créa un ange pour jouer le rôle de provocateur ; nous voyons qu’il est un messager de D.ieu et qu’il Lui est subordonné. Il n’est pas un ange qui fut déchu ou envoyé en enfer d’où il se serait mis à lutter contre D.ieu ; il fut créé pour être Satan. Satan ne passe pas non plus ses journées à attiser les flammes de l’enfer avec sa fourche. Il est une présence sur terre avec une mission : provoquer les gens à désobéir à la volonté de D.ieu.

De fait, la notion dualiste d’un puissant personnage anti-D.ieu combattant D.ieu pour maîtriser le destin de l’espèce humaine est éminemment incompatible avec la croyance juive. Il n’existe pas de pouvoir maléfique indépendant de D.ieu ; autrement, cela impliquerait un manque dans le pouvoir absolu et universel de D.ieu. Pour citer le Livre d’Isaïe :

« ...De là où se lève le soleil jusqu’à là où il se couche, il n’y a rien d’autre que Moi. Je suis D.ieu, et il n’y a rien d’autre. [Je suis Celui] Qui forme la lumière et crée les ténèbres, Qui établit la paix et crée du mal ; Je suis D.ieu, Qui fait tout cela. »3

Il est donc clair que le satan n’est pas une force autonome qui s’oppose à D.ieu et recrute des gens pour sa milice. Au contraire, le satan est une entité spirituelle totalement fidèle à son créateur. Par exemple, concernant l’histoire biblique de la tentative particulièrement agressive du satan d’entraîner Job à blasphémer, Rabbi Lévi déclare dans le Talmud :

« Satan a agi pour l’amour de D.ieu. Quand il vit combien D.ieu était concentré sur Job, il dit : “À D.ieu ne plaise que D.ieu oublie Son amour pour (notre ancêtre) Abraham !” »4

Le Zohar compare le satan à une courtisane qu’un roi charge de tenter de séduire son fils, parce qu’il veut tester la vertu et la valeur de celui-ci. Le roi et la courtisane (qui lui est dévouée) espèrent tous deux de tout cœur que le fils sera fort et rejettera les avances de la courtisane. De même, le satan n’est qu’un parmi les nombreux messagers spirituels (anges) que D.ieu envoie pour accomplir Son dessein dans la création de l’homme.5

Ce ne pas là toute la description du travail du satan. Le Talmud la résume en disant que le satan, le mauvais penchant (« yetser ha-ra ») et l’ange de la mort sont une seule et même entité.6 Il descend du ciel et conduit les hommes à l’égarement, puis remonte et porte des accusations, et applique alors la sentence.

Cependant, le passage du Zohar mentionné ci-dessus conclut que si l’on succombe effectivement à la tentation du mauvais penchant, on « donne de l’énergie à l’autre côté ». Cela signifie qu’un acte défiant la volonté de D.ieu accorde à ces forces qui voilent la présence de D.ieu – selon Son désir – un regain de puissance pour nous cacher D.ieu encore plus. Cela se traduit par des difficultés intérieures et externes redoublées pour découvrir et s’identifier avec les vérités de D.ieu et de Sa Torah.

Un exemple extrême de ceci est le cas de Pharaon qui asservit le peuple juif en Égypte. Bien que D.ieu dit à Moïse de commander à Pharaon de libérer les Israélites, Il déclara « J’ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs »7 pour finalement punir les Égyptiens par les dix plaies. En conséquence de son oppression de la nation juive, il fut rendu à Pharaon encore plus difficile d’abandonner ses mauvaises voies, au point qu’il semblait avoir perdu le libre arbitre, et sa vision et sa capacité de se repentir étaient complètement altérées.8

Il n’est rien qui puisse arrêter celui qui cherche vraiment à revenir.9 Pharaon était donc, lui aussi, encore capable de surmonter ce blocage et de parvenir à se repentir.10 Ainsi, même quand quelqu’un semble être complètement possédé par le satan – par châtiment divin pour ses méfaits antérieurs, non pas par choix d’une négociation avec le diable –, il n’est toujours pas « vendu » et il peut surmonter son instinct et son impulsion à agir de façon satanique. Être totalement vendu sans espoir de rédemption irait à l’encontre du dessein de D.ieu, et ne pourrait pas exister.

Quelle que soit la profondeur à laquelle on puisse être tombé, on n’est jamais vendu à ces forces impures et l’âme peut se libérer et s’engager de nouveau à servir D.ieu avec sincérité et passion. La pioche du remords sincère peut abattre n’importe quel mur, qu’il soit préexistant ou qu’il ait été créé par nos actes. La voie est alors ouverte pour revenir à son véritable soi.


NOTES
_____________________________
1. Nombres 22,22.

2. Job, chapitre 1.

3.  Isaïe 45,7.

4.  Baba Batra, 16a.

5. Zohar vol. 2, p 163a. Voir aussi les chapitres 9 et 29 du Tanya.

6.
Baba Batra, ibid.

7.  Exode 10,1.

8. Maïmonide, Lois du Repentir 6:2.

9. Talmud de Jérusalem, Péah 1:1.

10. Basé sur Likoutei Si’hot vol. 6, pp. 65-66. De même, voir Maharcha sur Haguiga 15a.


Sunday, April 24, 2022BAGAY OU DWE KONNEN POU FÈT PAK LA

Pa Menahem Posner

Ki sa fèt Pak la ye e ki jan moun kap selebre l yo ye?

Pak se yon jou fèt jwif, selebrasyon li gen ladann pirye kay nou ak Hametz—nenpòt bagay ki genyen oswa ki fèt ak grenn ki leve. Konnen tou kòm Pesa'h, jou fèt sa a dire pou 7 jou an Izrayèl ak 8 jou nan dyaspora a. Pandan fèt Delivrans lan nou manje matza, pen plat ki fè espre byen vit ke farin lan pa gen tan leve.

Li: Ki sa fèt Pak la ye?
Ki jou ki pi enpòtan nan fèt Pak Jwif la?

Chak jounen nan fèt Delivrans lan enpòtan, e nou pa manje hametz pandan 7 jounen fèt la ap dire.

De premye jou yo, sepandan, ansanm ak jou final yo (ak chak "jou" kòmanse aswè anvan an) yo obsève kòm Yom Tov, lè "travay" entèdi ak teknoloji yo evite, prèske tankou nan Shabbat.

Nan de premye nwit fèt Delivrans lan (jis premye nwit la ann Izrayèl), nou fè yon Sedè, yon repa fèt, pandan nou swiv yon pwogram ke yo rekonèt kòm Haggadah, manje Matzah ak Maror (Manje fèy anmè), bwè kat tas diven. (oswa ji rezen), epi rakonte evènman yo nan Egzòd la.

Li: Kalandriye Pak pou Ane sa a

Ki sa ki te pase pandan fèt Pak la?

Premye swa fèt Pak la se anivèsè Egzòd la, lè nasyon Izrayèl la (yo rele jodi a pèp jwif la) te kite esklavaj moun peyi Lejip. Se Moyiz ki te dirije yo, Bondye te chwazi pou l pote 10 kalamite sou Ejip, ki te fòse farawon an libere Izrayelit yo.

Nan lavèy fèt Delivrans lan, pèp Juif la te pran refij lakay yo, yo te manje sakrifis Pak la—yon kabrit (kabrit) oswa ti mouton griye—ansanm ak matza ak remèd fèy anmè.

Jou lannwit sa a, a minwi, Dye te pote 10yèm flewo a, lanmò premye pitit yo, epi finalman Farawon te dakò pou l lage Pèp Izrayèl la.

Li: Istwa Pak konplè a

Ki sa ki fèt Pak la nan Bib la?

Nan Liv Egzòd la, nou li istwa Moyiz ki t ap mennen pèp la soti kite peyi Lejip la, e ki jan Bondye te kòmande pou fèt Delivrans lan chak ane depi lè sa a lè l te manje ti mouton Pak la ansanm ak matza ak maror (zèb anmè).

Nan dènye liv Labib yo, nou li kòman yo te selebre fèt Pak la nan epòk Jozye, wa Salomon, wa Ezekyas, wa Jozyas, epi ankò anba Esdras ak Neyemi.

Selebrasyon Pak yo te kontinye pandan tout epòk Dezyèm Tanp lan, jiskaske Women yo te detwi Tanp lan apre plis pase 400 ane.

Jou sa yo, Seder Pak yo fini ak patisipan yo t ap rele “Anne pwochèn nan Jerizalèm!” ak priyè sensè pou yo rebati Tanp lan pou sakrifis Pak la ka pote yon lòt fwa ankò.

Li: Fèt Delivrans lan nan Bib la

Ki lè premye Seder a an 2022?

Premye swa Pak la se 15 avril.

Dezyèm nwit fèt Delivrans lan, kote jwif nan dyaspora a fè yon Sedè tou, se 16 avril, apre lannwit lan.

Ki jou yo manje manje Pak la?

Manje fèt Pak la nan premye nwit Pak la, epi ankò nan dezyèm nwit la nan dyaspora a (andeyò pèp Izrayèl la). Gade pi wo a pou lè sa a.

Li: Kalandriye Pak pou Ane sa a

Ki pwen fèt Pak la e poukisa li enpòtan?

Pak se premye nan fèt chak ane ke Dye te bay pèp jwif la, ansanm ak Chavouot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Soukot, ak fèt chak semèn nan Shabbat. Li inik paske Dye te kòmande li menm anvan pèp la te kite peyi Lejip. Menm lè yo te teknikman anba esklavaj moun peyi Lejip, Dye te di yo (atravè Moyiz) pou yo selebre fèt Delivrans Delivrans sou yon baz chak ane, sonje jantiyès li nan libere yo soti nan peyi Lejip pou yo vin pèp espesyal li a, anbasadè bonte ak moralite sou tè a.

Li: Kisa yon jwif ye?

Ki istwa fèt Pak la?

Istwa fèt Pak la, jan yo rakonte chak ane nan Sedè a, rakonte ki jan pèp Izrayèl la t ap soufri nan peyi Lejip kote farawon an te twonpe yo pou yo vin esklav. Bondye te “tande rèl yo” e li te voye Moyiz pou libere yo.

Farawon an te refize okòmansman, men apre li te soufri atravè 10 kalamite (kòmanse ak san nan Nil la epi fini ak lanmò tout premye pitit moun peyi Lejip), lavèy fèt Pak la, farawon an te sipliye pèp la pou yo pati.

Yon semèn apre, pandan pèp la t ap moute kan yo bò lanmè Wouj la, farawon an te chanje lide e l te kouri dèyè ansyen esklav li yo. Yon mirak te rive e lanmè a fann, sa ki te pèmèt Izrayelit yo vwayaje an sekirite, ki te nwaye moun peyi Lejip yo.

Li: Separasyon lanmè a

Senkant jou apre, pandan pèp la te kanpe bò mòn Sinayi a, Bondye te etabli alyans li avèk yo, li te pran yo kòm nasyon li te chwazi a.

Li: Istwa Pak konplè a

Ki sa ki manje fèt Pak la?

Eleman ki pi enpòtan nan manje Pak la se sa li pa genyen: chametz—nenpòt bagay ki genyen oswa ki fèt ak grenn ki fèmante oswa ki leve. Manje chametz-gratis sa a rele kosher pou fèt Delivrans lan.

Browse: dè santèn de resèt kosher-pou-Pak la

Lavèy fèt Delivrans lan, se yon Mitzva pou manje matza, "pen" plat san ledven, ki fè nou sonje manje enb zansèt nou yo te manje pandan esklavaj moun peyi Lejip yo, ansanm ak jan pen yo pa t gen tan leve anvan yo kwit pandan yo t ap prese. Yo soti kite peyi Lejip.

Sou tab Pak la, yo mete Matza a sou plak Seder la ansanm ak senk lòt manje senbolik: remèd fèy anmè (leti romaine ak/oswa refor, ki raple anmè esklavaj la), charoset (yon keratin ki fè nou sonje mòtye yo itilize a). pa esklav yo sou pwojè bilding moun peyi Lejip), osi byen ke yon ze ak griye/kou poul (yo chak senbolize youn nan bèt sakrifis zansèt nou yo ta jwi pandan repa sa a nan tan tanp).

Ou Bezwen Matza? Klike la a.

Pak la ak fèt Pen san ledven an?

Jodi a de tèm yo (Hag Ha'Pesa'h ak Hag Ha'Matzot nan lang ebre) yo itilize entèrchanjabl. Teknikman pale, sepandan, fèt Pak (Pesa'h) refere a bèt ki te sakrifye ak manje nan premye swa nan 7 jounen fèt la, konsa yo rele paske Dye "te pase sou" ("pasa'h") kay Izrayelit yo pandan l te pote lanmò bay moun peyi Lejip yo. premye ne nan premye lavèy fèt Delivrans lan nan peyi Lejip la. Okontrè, fèt pen san ledven (Hag Ha'Matzot) se non tout sèt (oswa uit) jou fèt la.Tuesday, March 1, 2022LAPRIYÈ POU'M KA MARYE YON KI GEN OTORITE NAN TORAH A, 
YON EKSPÈ AK YON ESPESYALIS NAN LALWA

Lapriyè pa Rav E. Berland 
 
Pou w ka marye ak yon etidyan Tora
#285


POU'M KA YON MARYE
AK POU'M KA GLORIFYE NON SYÈL LA AK POU'M KA MARYE YON MENNAJ KI SE
TORAH SCHOLAR


Pwopriyetè Linivè a, moun ki ka fè tout bagay, "Mwen leve (302) je mwen (140) Pou'm wè (31) mòn  (160), kote (101) m'ap jwenn (19) èd mwen (287)" = 1140.

Lè'm rive nan laj [inserte laj]..., "O (401) Etènèl (26) Bondye (66) ki nan syèl la (395) mwen (61) sezi (211) = 1140".

Jan sa te di sou Yonah, e ke li tap merite pou'l sanktifye (410) non (340) Bondye ki nan syèl la (390) = 1140, e ke mwen ka vin yon lamarye nan yon bat je (305) (130) = 435. An mèm tan tou sa dwe rive pandan map viv tout tan m yo, “nan lavil (458) Jerizalèm (596) Alelouya (86)” = 1140. “Epi jijman (445) Letènèl (26) yo se verite (441) yo ye ak jistifye (200) ansanm ( 28) ” = 1140.

Epi se pou m merite yon ti moman anvi sa a, pou'm vin yon lamarye avek yon etidyan Torah, jan sa di:


"KE (501) LI KREYE (203) LAJWA (656) AK BÈNÈ (359) MARYE A (458) AK LAMARYE  A (61)" = 2238.

“Epi m ap kase (515) baton (449) jouk yo (160) epi m ap mennen yo (63) (461) dwat (602)” = 2238.
 
 
 
 

Friday, February 18, 2022


Rasin Jwif Cilantro A 
(Epis Nou Rele Koriand nan)


Zèb Koryand nan se te yon pati esansyèl pou kwit manje moun Sefarad yo pandan plizyè syèk li te ye.

AKTIK PA ORGE CASTELLANO
04 FEVRIYE 2022

Nan apremidi frèt 7 janvye 1486, nan plas prensipal vil ki rele Teruel nan pati lès Espay, Tribinal Enkizisyon an te kondane amò yon konvètisè nome Juan Sánchez de Exarch pou aktivite Jidayis li yo. Pami pratik eretik ki mansyone nan dosye Enkizisyon yo, se te aderans li ak Jidayis, repiyasyon Jezi an favè Moyiz, ak manje ebrayik yo li te konn Fès —tankou preparasyon yon chodyè pou saba sou non Adafina.

Chak semèn, vandredi apati midi, jwif peyi Espay yo t ap mitone bouyon sa a ki gen anpil kè ak nourisan pou 14 a 18 èdtan. Konpozan li yo varye selon abondans kay la; kèk vèsyon ki genyen ti mouton, lòt ti bèf, pi fò nan yo tou de, kèk menm pwason. Lè vyann te vin pa abòdab oswa irealizabl, yo ta envante yon variant vejetaryen. Ti moso zonyon, lay kraze, chich, kawòt, navèt, ak ze bouyi ki te tekstire plat la. Epis santi bon tankou kimen, tim, pwav nwa, dan, ak safran bay li ak kò ak bon sant. Yon dènye engredyan rigueur ta bay plezi sa a Sephardic yon tang diferan: cilantro. Gen kèk resèt itilize fèy aromat zèb la, vide sou tèt. Resèt Juan Sánchez de Exarch a te mande pou yon ti kiyè grenn plant la, tè.

Pafwa ke yo rekonèt kòm koryandè oswa pèsi Chinwa, cilantro (Coriandrum sativum L.)-jodi a yon esansyèl nan cuisine Sidès Azyatik ak Sid Ameriken-te omniprésente nan medyeval Panyòl kwit manje jwif, yon koutim gastronomik pataje pa Mizilman nan Penensil Ibèrik la.

Plant la, ki natif natal nan sid Ewòp, te kiltive nan tout pwovens Lazi ak nan nò Afrik pou milenè. Premye grenn koryandè yo te jwenn yo te jwenn nan gwòt Nahal Hemar nan peyi Izrayèl la toupre Lanmè Mouri a, ki date anviwon 6000 anvan epòk nou an. 

Ansyen Izrayelit yo te konnen plant sa a kòm Gad nan Bib la ak kusbar nan Mishna. Nan Tora a, li mansyone de fwa, tou de fwa yo konpare ak Laman (Pen ki te tonbe soti nan Sièl la). Nan Egzòd 16:31: "Pep Izrayèl la te rele l Laman, li te tankou grenn koryandè, li te blan, e li te gen gou tankou pen nan siwo myèl." Epi nan Nonb 11:7-8: “Laman an te tankou grenn koryandè, ak koulè, li te tankou bdelyòm [rezin jansiv]. Pèp la t ap mache, yo t ap ranmase l, yo t ap moulen l ant wòch moulen oswa yo t ap pile l nan yon mòtye, yo t ap bouyi l nan yon chodyè, yo t ap fè l tounen gato. Li te gou tankou krèm rich."


Monday, January 31, 2022

SAJÈS KI SAJ LA

LI PA SAJ KI TRANKIL AK TOUT BAGAY


§ Nan Mishnah a, yo di ke saj yo di konsa: "Yap louvri pòt yo pou li ..." Ki vle di ke gen moun kap jwenn souvan yon fason nan tout bagay, yap toujou sijere yon jistifikasyon diferan pou tout bagay.

Saj yo anseye: Pa twò abitye fè ve, pou ou pa pran Nedarim yo (ve yo) alalejè. Nap jwenn yon anseyman nan yon Baraita ki di konsa: Pa janm abitye fè ve, paske finalman ou pral meprize ve yo tout, epi ou pral menm abise sèman yo, ki pi grav.

Saj yo anseye: Epi pa regilyèman toupre yon inyoran (yon moun ki pa konnen anyen nan Tora), paske evantyèlman li pral ba ou manje ak pwodwi san li pa jam bay ladim, paske li pa pran prekosyon pou li bay dim.

Sages yo anseye: Pa regilyèman apresye konpayi yon Kohen inyoran (yon prèt ki pa konnen anyen), paske li pral finalman ba w manje Teruma akòz relasyon sere li gen avèk ou, epi Teruma se entèdi pou yon moun ki pa Kohen (yon moun ki pa yon prèt levi).

Saj yo anseye: Epi pa pale anpil ak yon fanm, paske evantyèlman w ap vin nan fònikasyon ((wap rive nan Niouf la (wap tonbe nan promiskuite) ak fanm yo) Nedarim 20a).

וַחֲכָמִים אוֹמְרִים פּוֹתְחִין לוֹ פֶּתַח כּוּ׳ תָּנָא לְעוֹלָם אַל תְּהִי רָגִיל בַּנְּדָרִים שֶׁסּוֹפְךָ לִמְעוֹל בִּשְׁבוּעוֹת וְאַל תְּהִי רָגִיל אֵצֶל עַם הָאָרֶץ שֶׁסּוֹפְךָ לְהַאֲכִילְךָ טְבָלִים אַל תְּהִי רָגִיל אֵצֶל כֹּהֵן עַם הָאָרֶץ שֶׁסּוֹפְךָ לְהַאֲכִילְךָ תְּרוּמָה וְאַל תַּרְבֶּה שִׂיחָה עִם הָאִשָּׁה שֶׁסּוֹפְךָ לָבוֹא לִידֵי נִיאוּף.
WISDOM FROM THE SAGES

§ It is stated in the Mishna that the sages say: “They open doors for him ..” Meaning he often finds a way by suggesting a different justification for everything

The Sages teach: Do not become too accustomed with making vows, so that you will not take Nedarim (vows) lightly. It is taught in a Baraita: Never be accustomed to taking vows, because ultimately you will disregard them all, and you will even abuse oaths, which are more grave.

The Sages teach: And do not regularly be around an ignoramus (someone Illeterate in Torah), because ultimately he will feed you untithed produce, as he is not careful to tithe.

The Sages teach: Do not regularly be by an ignorant Kohen (priest), because ultimately he will feed you Teruma due to his close relationship with you, and Teruma is forbidden to a non-Kohen (someone who is not levy priest).

The Sages teach: And do not talk extensively with a woman, because ultimately you will come to fornication ((come to be easy going with women) Nedarim 20a).
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים פּוֹתְחִין לוֹ פֶּתַח כּוּ׳ תָּנָא לְעוֹלָם אַל תְּהִי רָגִיל בַּנְּדָרִים שֶׁסּוֹפְךָ לִמְעוֹל בִּשְׁבוּעוֹת וְאַל תְּהִי רָגִיל אֵצֶל עַם הָאָרֶץ שֶׁסּוֹפְךָ לְהַאֲכִילְךָ טְבָלִים אַל תְּהִי רָגִיל אֵצֶל כֹּהֵן עַם הָאָרֶץ שֶׁסּוֹפְךָ לְהַאֲכִילְךָ תְּרוּמָה וְאַל תַּרְבֶּה שִׂיחָה עִם הָאִשָּׁה שֶׁסּוֹפְךָ לָבוֹא לִידֵי נִיאוּף