Friday, February 3, 2023


PI BÈL ISTWA EKSKLIZIF PA BINYAMIN BENHAMOU MISYON TÈ SEKRÈ A NAN SIRI.PI BÈL ISTWA BINYAMIN BENHAMOU DI TORAH-BOX

MISYON TRÈ SEKRÈ  E SAKRE NAN SIRI

Pou semèn sa a mwen pral rakonte ou yon istwa trè trè trè pa konnen sou yon saj ki rele Izrayèl Abuhatseira, pi byen konnen kòm Baba Salé, depi nou nan peryòd apre Hilulah Saj sa a.

Istwa sa a kòmanse ak yon nonm ki rele Abraham Walter, yon biochimist renome ki soti nan Etazini damerik, yon bon jou li te deside chanje pwofesyon li nèt, ak benediksyon Rav li a. Bon, li deside vin yon edikatè ak sa a, li tou te vin fè yon trè bon repitasyon apre ane eksperyans ladan l', li te rankontre yon òf travay ki te atire atansyon li, se te yon pozisyon ki te disponib nan Peyi Izrayèl, gayan nan pozisyon an ta pral travay pou Ajans pou Devlopman Entènasyonal nan peyi sa a. Travay la se pou moun nan ka evalye lekòl ak inivèsite Mwayen Oryan yo ki tap chèche finansman ameriken.

Abraham te pase tès la e li te gen chans e se li ki te genyen pos la pami 600 aplikan yo. Kandidati li te chwazi yon 19 jen. Kèk tan apre, Abraham te rive ann Izrayèl, li te vin rete nan katye  "Vegan Beat" nan Jerizalèm, epi Depatman Deta Ameriken an te ba li yon lyezon ofisyèl Ameriken ki te rele John Williams, ki te responsab pou oganize tout travay sou teren an; soti nan devlopman pwogram jouk nan transpò, soti nan apèl telefònik jouk nan fasilite rechèch pou Avraham nan divès lekòl nan zòn nan.

Yon maten, John anonse pwogram jounen an e youn nan destinasyon pou jou sa a, se te vil Netivot, yon vil nan sid Izrayèl. Abraham enfòme John dirèkteman, lefèt ke te gen yon gwo Saj ki abite Nivot, li ta renmen tou yo fè yon detou pou li ka pran yon

benediksyon lakay Saj sa a. John pa t kont lide a, men li pat sèten yo ta pral jwenn tan ak orè jounen an nan Netivot. Sepandan, lè yo rive nan vil la, machin li te kraze. Men hey, li pat panike, li envestige, epi yo wè ke te gen yon atelye mekanisyen anfas, John al chache mekanisyen an, ki imedyatman ki te vin detekte yon pwoblèm nan senti machin nan, li anonse ke li pral pran, apeprè de zè de tan pou repare veyikil la.

John di Abraham: “Mwen pral tann isit la jiskaske machin nan repare, poukisa ou pa ale vizite mesye saj ou te pale m nan, pandan 2 zè tan sa a? Abraham te dakò ak lide a, epi imedyatman li rele yon taksi epi li ale nan direksyon kay Rav Izrayèl Abuhatseira, ilis Baba Sale a. Abraham rive lakay Saj la, li antre nan yon koridò plen moun, li espere ke li tap jwenn ase tan ak dezèdtan pou l rankontre Illustre Baba Salé a. Lè Abraham te apèn vin antre, yon nonm te ouvri pòt la soti anndan an, li antre nan koulwa ki anba a, epi li mande moun yo: "Èske gen yon sèten Abraham isit la?"

KIJAN YO TE KONNEN LI TAP LA?

KOMAN SE POSIB, KOMAN YO TE KONNEN MAP LA?

Abraham te konnen se pa li yo t'ap rele, paske li te fèk rive, li enposib pou li te ka vin pase anvan tout moun sa yo. Men, li wè pèsonn pa reponn, mesye a disparèt, epi apre kèk minit, li retounen epi li mande yon lòt fwa ankò: “Èske Abraham la? Lè Abraham remake pèsonn pa reponn, li gade, men li remake pèsonn pa reyaji nan mitan moun ki la yo, kidonk li di:

"Mwen rele Abraham", nonm lan di l ', vin avè m', tanpri. Abraham swiv mesye a nan yonn nan chanm yo, epi toudenkou Baba Salé a antre epi li akeyi l avèk bonjan. Pandan Abraham toujou chita ak entimidasyon ak emosyon moman sa a, kèk moman apre pòt la ouvri ankò epi Illustre Rav Ovadia Yosef (Tèt Siprèm kominote Sefarad Mondyal la) antre tou, epi li kòmanse diskite ak Baba Salé an Arab. de yo tounen vin jwenn Abraham epi Baba Sale di l, konsa nan lang ebre, gen yon dam ki rele Dadba ki te rive chape soti kite peyi Siri, men mari l pat gen menm chans, li pa rive chape, pou le moman. li gen estati "Aguna". Pwoblèm nan se ke li pa konnen si mari l mouri oswa vivan. Si li vivan, li pa gen dwa remarye. Lè ou ale nan peyi Siri, eseye chèche konnen destinasyon Nonm nan.

Abraham twouve li difisil pou l kwè sa l ap tande a, okenn nan de moun sa yo pa gen okenn lide kiyès li ye, yo pa ta dwe konnen poukisa li abite kounye a ann Izrayèl. Se konsa, poukisa yo tap imajine ke li ta pral ale nan peyi Siri, pou yon misyon li menm?

Zafè a trè delika. Men, sitou, ki jan de ilus Rabanim sa yo te fè pou te ka konnen ke mwen tap vini jodi a vizite Baba Salé? Epi poukisa Chèf Siprèm nan kominote Sefarad mondyal la te chwazi vin Netivot jodi a e pa yon lòt jou? Men, Abraham pa oze kontredi onorab raben yo e anvan li kite Baba sale beni Abraham e menm ba li nimewo telefòn prive Rav Ovadia Yosef.

Apre mwens pase yon èdtan Abraham li finalman rankontre John ankò, ak machin nan deja fiks epi yo kondwi ale, kontinye nan misyon travay yo. Nan demen, John rele Abraham epi li di l pou l pare pou l ale a 7:30 am. m., paske ou ta renmen kòmanse jounen an bonè. Li di li gen yon baz militè nan nò Jerizalèm ki ofri yo sèvi ak yon elikoptè, pou yo ka ale Chip; ki pral pèmèt yo vwayaje nan peyi Siri, kote yon pati nan travay yo pou jounen an ap tann pou yo. Kidonk, Abraham te asire John l ap rive alè.

Premye pati vwayaj la pase san ensidan ak elikoptè a, yo rive san pwoblèm sou zile lil Chip. Lè sa a, yo san pwoblèm kite lil Chip, vole sou mòn yo nan Wotè Golan nan direksyon Kuna nan peyi Siri, epi toudenkou, san avètisman, elikoptè a kòmanse souke vyolans, Abraham rete kole sou chèz la, ak ki pilòt la goumen ak gouvernman an soti nan elikoptè a, pilòt la fè desandan li sou tè a, apwoche ak akselere; men pilòt la te rive reprann kontwòl e li te ateri dousman nan kote sa a. La li anonse ke yo nan Siri epi li mande John pou l ede l tcheke estati elikoptè a. Pandan se tan, Abraham refè apre gwo soufle nan lè dezè a. Zòn nan konplètman dezè.

Jwenn tèt li nan dezè ki louvri, li deside pran yon souf nan dezè a ak aksidantèlman mache lwen elikoptè a. Menm lè Abraham remake yon ti kay, kote a te sanble nan kraze, ak krible ak bal. Li apwoche epi toudenkou wè yon nonm bò kote kay la. Li fèmen zye l, tranble, li panse poul dispèse miraj la, men li ouvri zye l ankò, li wè yon nonm ki soti nan kay la, li ap dirije nan direksyon l, li kontinye ap mache jiskaske li rive nan Abraham, li kòmanse pale avè l. move angle. Li di: "Ou Ameriken?" Abraham di li wi; Lè sa a, mesye a di: “Fòk mwen pale avè w, mwen se yon bon moun, yon bagay ap deranje m. Mwen dwe di yon moun; kite m pale sou li. Mwen se yon gad prizon, yo pran yon jwif, yo tòtire l 'nan lanmò, yo jete l' tankou yon bèt sovaj nan fatra; men mwen pran l, mwen antere l.” Abraham mande l: “Ki jan Juif sa a te rele?” Epi nonm lan di: "Dadba"

Se la Abraham sonje ke se te menm non fanm ki te kouri kite peyi Siri a, e ki te nan eta "Aguna a", dapre pawòl Baba Salé ak Rav Ovadia Yosef. Fòk se moun ki te mouri san madam li pat konnen an, jan yo te rakonte l' yon jou avan nan Netivot. Abraham fè yon siy pou mesye a vini avè l, li fè yon jès nan direksyon elikoptè a, kote li di John: "Vini isit la, tanpri."

John santi l fè cho anpil, kidonk li kouri vin jwenn Abraham, e John di: "Men mwen, mwen tande, kisa ou vle ak mesye sa a?" Lè sa a, li di l 'ki jan li te kouri sou nonm sa a, ki jan li te parèt soti nan okenn kote epi li di m' yon bagay. Mwen jis vle ou koute sa li te di m '. Mwen vle asire w. Mwen pa alisine. Siryen an te repete e patikilyèman sa li te di pi bonè. Se la Abraham tande non Dabda ankò...

Pandan se tan, pilòt la rele yo, paske li te rive fè elikoptè a travay ankò. John ak Abraham vire pou yo salye mesye Siri a, men li te ale, yo pa wè l ankò. ki jan li posib ke nou pa konnen ke li te ale, ak ki kote li te ale? Sa a te twò emosyonèl pou pale sou nan moman an. Sa ase pou jodi a. Abraham t ap tranble, li te gen anpil difikilte pou l kenbe, alò John konprann ke kòlèg li Abraham te twò enkyete pou l kontinye; se konsa li deside koupe misyon li kout epi mennen l lakay li. Lè yo rive debake Jerizalèm, Abraham te gen yon gwo lafyèv, John mennen l lakay li, li kouche tou dwat, telefòn nan sone nan demen maten epi li reveye Abraham. Se Laura te di l ke Ovadia Yosef mande l si li te jwenn yon bagay. Li te apèn ka pwan telefòn nan ak de dwèt ki prèske tonbe soti nan men l '. Gen li di Rav la ke li ye, epi li mande si yo ta ka rankontre pou pale sou li pita nan maten an.

Abraham poko fin konprann sa k ap pase a, men li di l mèsi paske li ba l opòtinite pou l patisipe nan misyon sakre ak sakre sa a. Men, Rav Ovadia Yosef reponn ke moun ou dwe remèsye se Sage Israel Abuhatseira, Baba Salé. Se li menm sèl ki ka reyalize yon mirak konsa, jeni li antoure enkyetid li pou frè jwif li yo, ki mennen l 'fè tout sa ki nan pouvwa li, menm travay pi lwen pase limit yo nan lanati, tout soulaje soufrans nan jwif yo.

Abraham rete sezi sou yon pwen, li mande: “Èske li posib pou w aksepte temwayaj yon moun ki pa Juif pou pèmèt yon fi remarye? Èske sa oke, miraculeuse pwouve ke mari a te mouri? Èske sa pral akseptab ak yon sikonstans tankou sa a, ak yon bagay non sèlman mirak, men atravè miraj? Wi, Rav Ovadia Yosef klarifye, sitou nou konnen ke nan plizyè ka gwo entelektyèl Tora nan tan lontan yo te fè apèl a moun ki pa jwif nan kondisyon sa yo, men li ajoute; Sepandan, lè ou retounen Ozetazini, mwen ta renmen ou diskite sou sa ak Rfabino ou a; ak gwo Rav Yakov Cabinetzky ak Rav Moshe Fenstein, ann wè sa gwo Dayanim nan Amerik di nou sou zafè sa a, depi yo se Gran Tzaddikim jenerasyon an nan Amerik la, tounen vin jwenn mwen epi pote m 'repons yo sou sa. sijè. Abraham pa reponn anyen; depi li pa gen okenn entansyon pou l retounen Ozetazini - Omwen petèt nan yon ane.

Sepandan, le pli vit li retounen lakay li, Abraham dekouvri ke plan fanmi an chanje, madanm li fache, li di l ke papa l vin malad epi kounye a li dwe retounen Ozetazini, donk Depatman Deta ba li pèmisyon. pou retounen ale epi retounen kontinye misyon li an septanm. Abraham ak fanmi l retounen nan Amerik, Abraham imedyatman konsilte Rav li a, li poze kesyon Ovadia Yosef la; ak Rav la te kapab konfime sa a nan site 24 sous ki otorize fanm nan remarye. Apre sa, Abraham vizite Rav Yakov Caminetzki ki pwouve li tou nan site 24 referans biblik ki pèmèt yon fanm remarye, epi Abraham rankontre Gran Rav Moshe Feinstein ki pwouve li tou nan site 31 referans biblik ki otorize yon fanm Agunah marye nan sikonstans menm jan an.

Abraham difize tout repons sa yo pa odyo nan Illustre Rav Ovadia Yosef nan Jerizalèm; ki lè sa a ofisyèlman bay Madanm Dadba pèmisyon pou l remarye.

Pandan se tan Abraham t ap planifye pwochen vwayaj li ann Izrayèl, men plan sa yo echwe akòz lagè a. Depi lagè a te pete kèk semèn apre, gouvènman ameriken an koupe tout finansman etranje. Abraham transfere nan yon lòt pozisyon.

Madam Dadba te kouri kite peyi Siri ak pi piti pitit li yo, de pi gran timoun yo; alòske yon ti fi 13 an ak yon pitit gason 12 an t ap travèse fwontyè a ak mari l, men yo te kaptire l e yo touye l; pandan ke timoun yo te oblije rete ak yon fanmi nan peyi Siri. Men, pandan li t ap chape soti Siri, dam nan te frape pa youn nan bal yo te tire ak yon pistolè, pwojektil sa a te detache kolòn vètebral li.Doktè yo pè opere sou li pou retire bal la, paske li te nan move kote. Pandan se tan, li rete nan yon sant reyabilitasyon ann Izrayèl, ak bal la nan kolòn vètebral li, pandan l ap eseye refè apre blesi grav li a.

Abraham toujou enterese nan sò fanmi an paske sitiyasyon sa a te fache anpil. Li te rive etabli yon relasyon avè l, e lè li te vin konnen kondisyon kritik dam nan, li te deside mennen l Ozetazini kote li ta gen yon pi bon chans jwenn.

yon doktè ki pral opere sou li. Se konsa, li te fè vwayaj la an 1978. Abraham mennen l 'nan yon bon sant medikal òtopedik men doktè yo pesimis, yo eksplike ke gen yon chans nan 1000 ke operasyon an pral reyisi, men risk la se ke li pral paralize nèt. . Epi te gen yon lòt pwoblèm tou, se te yon pwoblèm lajan. Depi Madam Dadba pa t gen asirans sante ak ka a te anonse yon pwosedi long ak trè chè.

Erezman, Abraham te tounen vin jwenn Doktè Arnold, ki te trè jenere nan renonse frè l 'yo. Li ta opere sou li gratis, sèlman mande pou ke Madam Dadba siyen yon fòm otorizasyon pou fè pwosedi a epi renonse frè nòmal $40,000 li. Se poutèt sa Abraham anonse Bòn Nouvèl la bay Madan Daba, li eksplike li tout konplikasyon posib. Dam nan di li dispoze pran risk la. Men, sou yon kondisyon, piske gen yon risk pou operasyon an echwe, kòm li ta renmen wè de pitit li yo ki te toujou nan Siri pou yon dènye fwa, anvan sibi yon operasyon ki riske konsa.

Abraham reponn li enposib, paske pat gen lyen diplomatik ant Etazini ak Siri nan moman sa a, men dam nan pozisyon li pa aksepte operasyon an; Toutotan li poko wè 2 timoun sa yo ankò se emosyon, men menmsi sitiyasyon an vin san espwa, Abraham konnen ke li dwe omwen fè fas ak chans li, donk li rele tout kontak li yo, yo tout ri de li. li di ke li te mande enposib la.

Semèn ap pase san okenn pwogrè nan envestigasyon li; yon apremidi, pandan Abraham te deranje, li pa t 'kapab fèmen je l' yo eseye rezoud pwoblèm nan nan tout fason. Men, la, toudenkou yon lide eksepsyonèl te vin jwenn li, li te di nan tèt li: Mwen pral ekri anbasadè siryen an nan Nasyonzini an, envoke yon sitiyasyon imanitè. Epi se konsa li te fè, li te dekri soufrans Madanm Dadba nan yon lèt trè emosyonan. Li lanse apèl pou klemans ki baze sou bezwen imanitè, li ekri li di ke li pran tout reskonsablite pou 2 pitit dam nan, si yo siyen akò a pou yo ka vin vizite manman yo, li ta okipe sejou yo Ozetazini. ak lè li te retounen nan peyi Siri. Kèk jou apre, anbasadè siryen an, Mesye Cabani, rele l e li ba li yon randevou nan biwo li pou l rankontre ak anbasadè a pita jou sa a e li anonse Prezidan Raphaël Assad aksepte demann imanitè li a; men te gen de kondisyon; Premye a se ke timoun sa yo dwe ale dirèkteman Ozetazini, kontoune pèp Izrayèl la, epi dezyèm lan se ke yo dwe premye peye yon depo sekirite $ 75,000 pou asire ke timoun yo retounen nan peyi Siri.

Abraham kite biwo a nan yon nwaj reyèl, li twouve li difisil pou kwè ke aplikasyon li te apwouve men fini an te klèman evidan kounye a li rete pou finanse sòm sa a ki pral retounen bay donatè yo, le pli vit ke timoun yo retounen nan. peyi Siri. Kidonk, li pale dirèkteman ak kontak yo, li rive jwenn ase moun pou prete lajan sa a, enkli ase pou kouvri depans vwayaj nan Amerik la, li voye lajan an bay anbasadè a, ki pwomèt ke timoun yo pral la nan kat semèn, ak pandan tan sa a Abraham prepare tout bagay pou operasyon Madan Dadba 5 semèn apre pou pèmèt li wè pitit li kèk jou avan entèvansyon an.

Yon mwa apre timoun yo rive Ozetazini, yon reyinyon k ap deplase, manman an ki pa t wè pitit li depi plizyè ane; eksitasyon an te kouri wo, operasyon an pa ta gen siksè, yo ta ka pa janm wè youn ak lòt ankò. Lè sa a, operasyon an te fèt

kèk jou apre, tout bagay te yon siksè konplè. Pa gen okenn pè ke li pral mache ankò. Li pral pran anviwon dezan nan reyabilitasyon pou kapab endepandan. Pandan se tan manman an ak pitit li yo te pase de bèl semèn ansanm. Apre sa, Abraham te akonpaye yo nan anbasad peyi Siri a. Anbasadè a retounen $75,000 la.

Sepandan, tout donatè yo te gen menm repons, yo te di Abraham kenbe lajan an, sèvi ak li pou timoun yo, envesti li pou ede yo marye ak kòmanse fanmi yo. Bò kote pa l, Abraham te envesti tout lajan an pou lavni timoun yo.

Kèk mwa apre, anbasadè siryen an rele Abraham ankò epi li di: Mesye Walter, mwen gen yon bon nouvèl pou ou. Gouvènman mwen an te trè enpresyone ak fason ou te jere sitiyasyon an ak onètete ak klas, ann pran devan jwèt la nan antisipe. Nou dakò ke ou te yon gwo byenfè. Ou kenbe pawòl ou lè w fè timoun yo tounen. e se poutèt sa,

Gouvènman siryen an te deside kòm yon jès imanitè eksepsyonèl konfye gad timoun yo nan men li pou yo ka viv ak manman yo nan sèl kondisyon ke yo gen pou yo viv Ozetazini ak ou pral pran swen nasyonalite w.

Se poutèt sa, m'ap di nou sa: Mwen san pawòl. Sa mwen vle di, Ekselans, se ke mwen pa ka jwenn mo pou eksprime rekonesans mwen pou jès ou a. Mèsi anpil.

Yon ti tan apre de timoun yo retounen Ozetazini yo rete jiska laj granmoun, yo marye epi fòme pwòp kay yo, epi finalman, yo deside ke tout fanmi an rete ann Izrayèl e depi Abraham pa t gen gad timoun yo ankò, yo te deja. granmoun, te deja konnen ke pwomès ki te fè anbasadè a pa t ap aplike ankò.

Yo òganize vwayaj yo epi yo pwomèt pou yo kenbe kontak. Bon nouvèl Najas te swiv youn apre lòt. Epi finalman Madan Dadba, li menm li remarye, epi li te rive selebre maryaj tout pitit li yo. Abraham te etabli fon sipò pou timoun yo epi ak sa li te kapab aleje fado finansye a sou Madam Dadba jiska jodi a.

Tout ti moun pitit Madam Dadba yo te jere te vin fonde fwaye yo baze nan Tora a, ak pwòp pitit gason pa yo ak bofis madam nan tou; yo tout ap etidye Tora nan Kolel Tora, yo te kontinye pwogrese nan Tora nan trè bèl fanmi sa a, plen ak krentif pou syèl la. Destinasyon sa a te eksepsyonèl, tout te baze sou de poto; an plas an premye Hashgakha Pratit, sa vle di zak entèvansyon pwovidans diven an patikilye; kote nou tout se trustees ak emuna nan vrè saj yo nan pèp Izrayèl la, vrè Tzadikim yo kap gide ak ede pèp Izrayèl la, kèk nan yo ki gen lespri diven an ki soti nan erudisyon yo epi yo pa nan move zak èt imen. Tout baze sou devosyon pou etid Tora a, ak bon konprann Bondye. Pou bonte san limit ke Letènèl ap pèmèt yo analize ak ale pi lwen pase evènman ki totalman andeyò kapasite natirèl èt imen.
Friday, January 13, 2023HILOULAH (ANIVÈSÈ LANMÒ) RAV YAAKOV ABUHATZEIRA, AVIR YAAKOV


Videyo sa a ap pale sou youn nan istwa yo ki gen rapò ak Rav Avir Yaakov: Yon jou, wa peyi Lejip la te tande pale sou grandè espirityèl Rav Yaakov Abuhatseira, ki rele Avir Yaakov tou; epi wa a te voye di Rabi Avir Yaakov pou l vin vizite wa peyi Lejip la nan palè l, e Avir Yaakov te voye di wa a ke si wa peyi Lejip la te vle konsilte Raben a, kite l vin vizite Raben li menm, wa a te retounen mesaj la pou yo di l’ konsa, di ti Raben an ke se wa Lejip la li menm ki te voye chache l '; epi Avir Yaakov retounen mesaj la pou yo ka di l’ konsa, ale di wa a ke mwen pare pou m vini vizite wa a, men fè wa Lejip la konnen ke lè m’ rive nan palè a, chak pa map manche nan palè, wa a youn nan pitit gason yo ap mouri. Epi wa a voye di l’ konsa: Vini non. Epi Rav Yaakov Abuhatseira te vwayaje al vizite wa peyi Lejip la jan li te mande l avèk fyète a. Sepandan, lè li antre nan palè a, lè li te fè premye pa nan palè a, yo vin kouri al jwenn wa a avèk yon gwo kriye byen fò "Allah Hou Akbar" youn nan pitit gason wa a mouri; kòm Avir Yaakov te fè yon lòt pa, nouvèl rive jwenn wa a nan kriye "Allah Hou Akbar" yo vin di wa a ke yon lòt nan pitit gason wa a te mouri; ak avir Yaakov a pran yon lòt pa nan palè a nan direksyon wa a, ak nouvèl la rive jwenn wa a 'yon lòt fwa ankò nan rele byen fò "Allah Hou Akbar" yon lòt pitit gason te mouri. Se lè sa a wa a te reyaji: "kite Raben a pa deplase ankò, ni an avan ni an bak, se pou yo pote l isit pou mwen, paske li klè san dout ke li se yon moun ki sen li ye."

Nan okazyon Hiloulah (anivèsè lanmò) pwofesè nou an Rav Yaakov Abouhatseira, ke yo rekonèt tou kòm Avir Yaakov, ekip Torah-Box la kontan prezante w plizyè ekstrè sou lavi l. Ann eksplore ansanm istwa nesans li, sentete l, ak orè pou aprann chak jou li. Se pou merit li pwoteje tout Klal Yisrael. Amèn.

Avir Yaakov te fèt nan Tebouassamet, nan rejyon Tafilalet, nan Maroko sou 11th nan Adar 5566 (1806), nan menm jou a nan lanmò Rabi Haim Yosef David Azulay a, 'Hida a. 'koyensidans' sa a se te yon realizasyon nan vèsè a: "Solèy la te desann, ak Lè sa a, solèy la leve."

NESANS ABIR YAAKOV LA


Papa l ', Rabi Massoud, se te yon jij ak te fè plis espesyalman sou kesyon maryaj ak divòs. Yon jou, yon koup te vin konsilte Rabi Massoud pou l mande l divòse. Kòm li te fin ekri dokiman divòs la, lannwit tonbe. Apre sa, Rabi Massoud te pale ak mari a, li te mande l pou l retounen poukont li san madanm li paske yo te entèdi pou yo retounen ansanm depi divòs la te fenk fini.

Nan mitan lannwit, Rabi Massoud te fè yon rèv kote papa l ', Rabi Avraham, te vin jwenn li epi li te revele ke fanm ki te vin konsilte l' te destine pou fè yon pitit gason ki ta klere mond lan ak Tora li a. Rabi Avraham te mande pitit gason l pou l tann twa mwa ki nesesè yo epi answit pran l pou yon madanm. Li te ajoute ke li ta revele tèt li ba li ankò devan sendika a nan lòd yo eksplike li fason pou pwosedi ak entansyon mistik yo gen nan tèt ou yo nan lòd fè desann nanm sa a sen sou tè a. Menm jou lannwit sa a, Rabi Avraham te revele tèt li bay madanm Rabi Massoud e konsa koup la te konprann ke revelasyon sa a te soti nan syèl la e li te vre.

Anvan Abir Yaakov te fèt, Rabi Massoud yon lòt fwa ankò te wè papa l 'nan yon rèv, epi li te repete ke timoun nan ta dwe yon tsadik natif natal. Pandan se tan, manman l ', pandan gwosès li, reve plizyè fwa nan yon towo bèf ki gen kòn yo se sa yo ki nan yon boufalo. Rabi Massoud te entèprete rèv sa yo kòm yon siy ke timoun ki poko fèt la te destine pou gwose nan Tora ak nan sentete e ke pèsonn pa t ap kapab opoze l.

Lè Abir Yaakov la te vin sou latè, kay paran l te ranpli ak limyè, epi tout kominote a te selebre evènman an e kè kontan papa l te endeskriptibl, paske li te konnen vrè grandè pitit gason sa a...

Rabi Aharon, pitit gason Abir Yaakov a, nan entwodiksyon Doresh Tov, endike ke Abir Yaakov te rele "Yaakov" sou demann Rabi Yaakov, tonton Rabi Massoud, ki te vin jwenn li nan yon rèv epi li te mande l pou l bay non pitit gason l. apre li.

SE "TRAVAY LA MENM KAP RANN TEMWAYAJ POU ATIZAN AN"


Li se ase yo konsidere lefèt ke li te Rabbi Massoud tèt li ki te gen merit nan bay nesans nan yon pitit gason tankou Abir Yaakov yo nan lòd yo atrab grandè li. Nan chante li te ekri nan onè papa l, Rabi Aharon ekri: "Fè bèl bagay, otè gwo zèv, pitit yon sen, Rabi Yaakov..."

Rabi Massoud ak dezyèm madanm li tou te gen lòt pitit tou, tout Tzaddikim, ki gen desandan yo tout perpétuer tradisyon nan fanmi nan grandè ak sentete. Yo se moun ki pote non "Abuchatzeira" ki pa desann soti nan Abir Ya'akov tèt li.

Plizyè liv te deja ekri sou Abir Yaakov e se pa entansyon nou pou rapòte reyalite deja konnen. Nou pral kontante nou sonje kèk anekdot enpòtan.AVIR YAAKOV TE SEN DEPI DOUVANJOU ANVAN NESANS LI


Soti nan anfans li, Abir Yaakov distenge tèt li pa dezi entans li pou jwenn bon konprann. Li pèsonifye vèsè a... "Bondye te avèk timoun sa a, epi li te grandi." Syèl la te ba li kado eksepsyonèl konpreyansyon, vijilans, ak dilijans, epi li te sèvi ak chak segonn nan aprann Tora. A laj 5 an, li te deja konnen tout Tora a ak kèk trete talmudik, ki te a jete li. "Epi Yaakov te yon nonm entegrite, ki te chita nan tant yo" - tankou zansèt nou Yaakov, Abir Yaakov a pa janm sispann aprann, epi li te pase jou ak nwit li yo, nan pite ak pite, tankou zanj selès yo, vlope nan yon gwo rad. imilite ak krentif pou syèl la. Kidonk, chak jou li leve nan aprann Tora ak Tzidkut. Li te aprann nan men papa l metòd pou aprann ak fouye pi fon nan tèks yo, epi li pa t pran tan anvan yo te rekonèt li kòm yon Talmid Chacham ki gen pi wo wo, espesyalis nan analiz talmudik ak konesans jeneral nan tèks yo. Pa gen okenn domèn konesans te etranje pou li, epi li te ekselan nan Talmud la kòm byen ke nan Halacha, Mussar, ekzegèz biblik, mistik, ak gematriot.

YON REYINYON AK ELIYAHU HANAVI - PWOFET ELI


Lè Abir Yaakov la te gen anviwon 10 an, yon gwo grangou te pete nan Maròk. Gen yon istwa ki rakonte manman l, ki pa t gen anyen pou l bay fanmi l manje, li t ap chèche yon fason pou l achte manje. Apre yo fin reflechi sou sitiyasyon an, jèn Yaakov la sijere ke li ale nan mache a pou wè si te gen yon opòtinite yo achte menm yon ti kantite manje. Manman l reponn sa, nan li Opinyon, se te yon gaspiyaj tan, paske tout moun te konnen ke machann yo pa t gen anyen pou vann...

Jenn Yaakov la deside eseye chans li de tout fason. Li soti, epi apre, sou wout la, li wè ak sipriz li, yon nonm nan byen lwen, monte yon milèt sou ki sak mayi yo te mete sou chak bò. Mesye a te nwa, etranj nan Maròk... Pandan mesye a te pwoche bò kote timoun nan, li te ofri jèn Yaakov la achte ble li t ap pote a.

Abir Yaakov la byen kontan aksepte òf la, epi ansanm yo te ale nan paran li yo fikse yon pri pou tranzaksyon an. Lè sa a, timoun nan te mande mesye a pou l tann nan lakou a deyò kay paran l pandan l te ale jwenn manman l. Sepandan, lè li te retounen ak manman l, toujou souke pa anons òf la te fè yo, yo tou de dekouvri ke mesye a te disparèt, kite milèt la ak ble a dèyè...

Jou sa yo, fanmi Abuchatzeira te eseye tout mwayen pou jwenn nonm misterye a pou l te retounen byen li, men efò yo te anven... Yo te konprann nonm sa a pa t lòt ke pwofèt Eliyahu, ki souvan pran aparans yon moun. Arab revele tèt li bay gason.

Kidonk, fanmi Abir Yaakov la te gen ase manje pou plizyè semèn ak jèn Yaakov, pandan se tan, ki te toujou yon timoun, te konnen revelasyon Eliyahu Hanavi, anjeneral rezève pou kèk ra Tzaddikim.

MWENS PASE 60 SOUF

Abir Yaakov te kòmanse aprann byen bonè nan mitan lannwit chak jou. Isit la se yon aperçu de orè chak jou li. Lè lannwit tonbe, li te kòmanse aprann 18 chapit Mishnayot; se sèlman lè sa a li te manje byen vit anvan li rekòmanse aprantisaj li nan chandèl. Li te aprann tou de Gemara ak Halacha. Lè sa a, li tonbe nan dòmi jiska minwi, men dòmi l 'pa janm dire plis pase "60 souf" (sa vle di, apeprè demi èdtan), yo nan lòd yo evite goute lanmò (jan liv Kabbalistic eksplike).

Lè li reveye, li chita atè pou l resite Tikoun Hatzot, l ap kriye e l ap plenyen ekzil Shechina a ak destriksyon Tanp lan. Lè sa a, li te plonje tèt li nan etid la nan Kabbalah ak ekri yo nan Ari Hakadosh a jouk solèy leve, lè li te priye Shacharit. Apre lapriyè maten an, li te aprann Chok L'Yisrael epi answit, antoure pa disip li yo, li te kòmanse etid li chak jou sou Talmud la ak kòmantè li yo, yon etid ki te dire tout lajounen jiska lannwit lan.

Yo di sou Avir Yaakov ke nan lavi li, li pa t 'pale sou zafè eksklizyon.


Sa te fòs ak dilijans fòmidab Abir Yaakov, Tora-Saj la ki te toujou okipe ak sèvi Kreyatè l la.


Yon Videyo an memwa sentete moun pitit Bondye Pèp Izrayèl la


MAIMONIDES (RAMBAM) AK TÈKS LI

Youn nan pi gwo entelektyèl jwif yo nan tout tan, li se te yon tradisyonalis ak yon inovatè.

Moyiz Maimonid, ke yo rele tou Rambam, li te pami pi gwo entelektyèl jwif yo nan tout tan. Li te fè kontribisyon dirab kòm yon filozòf, kodifikatè legal, doktè, konseye politik ak otorite legal lokal. Pandan tout lavi li, Maimonid te byen navige nan monn paralèl men ki diferan, li te sèvi de kominote jwif yo ak pi laj.

Maimonid se te yon tradisyonalis ak yon inovatè. Malgre ke li te andire pati li nan konfli, li te vin okipe yon pozisyon sengilye, san dout nan reverans nan annal yo nan istwa jwif yo.

YON MOUN NAN MOND LA

Moshe ben Maimon te fèt nan 1138 oswa nan fen 1137. "Maimonides" se yon tradiksyonèl an grèk ki vle di "Moyiz, pitit gason Maimón," tandiske akwonim RamBaM (רמבּ״ם) se ekivalan li an ebre ki vle di "Raben Moyiz, pitit gason Maimón". Li te grandi nan vil Córdoba, nan sa ki kounye a nan sid peyi Espay. Elve nan yon fanmi pwospere, edike, jèn Maimonid te etidye tèks tradisyonèl jwif yo tankou Mishnah, Talmud ak Midrash anba titèl papa l ', Maimón. (Yon entelektyèl akonpli nan pwòp dwa li, Maimón se te pitit entelektyèl Halachist  [Jwif entelektyèl legal] Isaac Alfasi.)

Maimonid te etidye tou matyè eksklizyon tankou astwonomi, medikaman, matematik ak filozofi - yon kourikoulòm "art liberal" medyeval, nou ka di l' konsa. Li te patikilyèman kaptive pa filozòf grèk Aristòt ak Plotin; lide yo te konvenk li ke ankèt rezone pa t sèlman rekonsilab ak Jidayis, men an reyalite disiplin santral li. Benediksyon pou yon memwa prodigiye ak kiryozite entelektyèl devoran, Maimonides te adopte yon pwennvi agrandi sou sajès. Li te gen ti pasyans pou moun ki te pran plis sousi pou prestij entelektyèl yo pase merit afimasyon yo e li te avèti etidyan l yo: “Ou ta dwe koute laverite, nenpòt moun ki te di l.” (Komantè sou Mishnah a, Trete Nezikin)

Maimonid te viv anba dominasyon Islam lan pou lavi l ', epi li te benefisye tou ak soufri anpil akòz sa a. Maimonid te pase ane fòmasyon li yo nan yon sosyete kote lidèchip Mizilman toleran te katalize echanj kiltirèl vibran ak minorite jwif ak kretyen yo. Se Bousdetid Islam lan ki te patikilyèman enfliyanse l ', espesyalman pita nan lavi li. Malerezman, lè Maimonid te gen 10 zan, yon tribi Berbè fondamantalis rele Almohads te antre nan Còdoba e li te bay rezidan jwif yo twa chwa: konvèsyon, ekzil oswa lanmò. Fanmi Maimonid te chwazi ekzil, yo te kite Córdoba epi evantyèlman emigre nan Maròk nan apeprè 1160, lè Maimonides te nan kòmansman 20s li. Anpil entelektyèl kwè ke Maimonid te pratike Islamis deyò pandan peryòd sa a, pa paske yo te kwè men yo nan lòd yo pwoteje tèt li, e ke li te kontinye pratike Jidayis an kachèt. An 1165, fanmi Maimonid te pran vwal pou viv an Izrayèl. Apre yon vizit kout men fòmatif nan peyi Izrayèl la, Lè sa a, anba dominasyon Kwazad yo, yo te vin finalman etabli kay yo nan peyi Lejip nan 1166 - premye nan Alexandri, ak evantyèlman nan Fustat (ki fè pati nan vil Cairo jodi a). Maimonid te rete la jouk li mouri an 1204.

Prezantasyon Maimonid (ke yo rele tou Rambam) nan Lopital Rambam nan Haifa, pèp Izrayèl la. (Wikimedia Commons)

MISHNEH TORAH AK GID POU MOUN PÈPLÈKS YO

Malgre orè egzijan li kòm yon doktè aplentan, Maimonides te ekri anpil, li te ekri zèv filozofik, lèt repons etik ak legal, trete medikal ak, nan 20s li, yon kòmantè sou tout Mishnah a. Chèf ki pi dirab li yo se Mishneh Tora a ak Gid pou Moun ki konfonn ak ki gen difikilte pou konprann. Malgre ke li te ekri yo nan diferan moman ak pou diferan odyans, entelektyèl modèn yo konprann Mishneh Tora a ak Gid pou moun pèpleks yo dwe trè entèdepandan. Yo pwojte yon vizyon inifye ak rezon ki baze sou objektif lavi jwif la.

MISHNEH TORAH (EKRI 1168-1178)

Maimonid te konpoze Mishneh Tora a (literalman, yon "repetisyon" oswa "dezyèm" Tora) sou yon peryòd 10 ane, kontinye edite li jouk li mouri. Ki gen 14 liv ak prèske 1,000 chapit, li te premye kòd konplè Halakha a (lwa jwif). Nan ekri Mishneh Tora a, Maimonides te trase soti nan sous pi bonè, tankou Mishnah a, Tosefta, Midrash ak Talmud, ak yon memwa ansiklopedi ak atansyon konsiderab nan de entètekstwalite (relasyon ki genyen ant tèks yo, sitou tèks literè yo) ak estetik literè. Admirasyon li pou travay sa yo malgre, li te fèt Mishneh Tora a yo dwe tèlman konplè ak egzat ke li ta fè tout bagay, men se Tora a li menm demode. Nan entwodiksyon li a, li te bay enstriksyon konsa, “Yon moun ta dwe li Tora ekri a epi apre li Mishneh Tora a. Lè sa a, li pral konnen Tora oral la an antye, san li pa bezwen li okenn lòt tèks akote."

Pou fè Mishneh Tora a aksesib a tout lemonn jwif la, Maimonid te vreman òganize li e li te konpoze li an ebre ki klè ak kout. Nan yon depa radikal soti nan tradisyon a, omisyon Maimonid te fè nan Mishneh Tora a, nap jwenn li nan non yo ak nan entelektyèl pi bonè ak pi fò nan opinyon yo, li te prezève sèlman desizyon sa yo li te konsidere kòrèk. Kritik yo atake l 'pou desizyon sa a, anjandre yon literati menm pi gwo ki grandi menm jodi a. Pami pi gwo kritik li yo te genyen Abraham ben David, Ravad la, (c. 1125-1198) yon gwo Talmudist provensal ki te kritike Maimonides pou omisyon nan konpozisyon li yo, pami lòt bagay. Sepandan, Mishneh Torah a enspire entelektyèl enpòtan tankou Rabi Jacob ben Asher (c. 1269 - 1343) ak Rabi Joseph Caro (c. 1488 - 1575), de nan kodifikatè yo ki te pi enpòtan pita, moun sa yo te vin chanje peyizaj la nan panse jwif la pou tout tan.

GID POU MOUN PÈPLEKS YO (EKRI 1185-1190)

Pandan ke li te anvizaje yon gwo odyans pou Mishneh Tora a, Maimonid te gen entansyon Gid pou moun Pèpleks yo prensipalman pou elèv akonpli nan tou de etid jwif ak filozofi a. Konsène ke istwa fantezi Tora a ak deskripsyon antropomòfik Bondye a ta ka mennen etidyan sa yo gen dout konpatibilite ekriti ak rezon (kidonk perplexite yo), Maimonid t ap chèche demontre ke tout de ka sa yo, an reyalite yo ka koekziste.

Kontrèman ak Mishneh Tora a, ki ekri nan lang ebre klè ak aksesib, Gid pou moun Pèpleks yo te ekri nan yon Jideo-Arab ki pi difisil, mwens souvan moun ap konprann li - se te lang moun jwif yo ki tap viv nan peyi Mizilman yo nan epòk sa a. Kontrèman ak Mishneh Tora a, ki trè òganize, Gid pou moun Pèpleks yo, dapre pwòp admisyon Maimonid la, pa gen okenn lòd solid nan Sijè yo “… yo gaye ak mele ak lòt sijè… pou objektif mwen se ke verite yo ka parèt epi apre sa ankò yo ka kache, pou yo pa opoze objektif diven sa a.. ki te kache pou vilgè nan mitan pèp la verite sa yo espesyalman nesesè pou yo.  Aprehension Diven an (Soti nan entwodiksyon nan Gid pou moun Pèpleks yo, jan li parèt nan tradiksyon 1963 pa Shlomo Pines). Maimonid tou te simen Gid pou moun Pèpleks yo ak enkonsistans, pafwa li te deklare yon bagay, men li te gen entansyon pou yon lòt. Li te kwè nan etidyan yo ki te vrèman gen kapasite pou yo ka disène verite a alafen. Sikonlokisyon otoritè l yo te gen entansyon pou pwoteje konesans patikilyèman pwisan ak danjere sou Bondye, kreyasyon, ak lavi apre lavi sou tè a.

SEKRÈ TEOLOGIK AK KONTWOL

Malgre ke li te demanti sa yo tap di ke pa te gen anyen ki enkonpatib sou filozofi grèk ak ansèyman jwif yo, Maimonid te gendwa pou li te kwè an kachèt bagay ki te anatèm nan Jidayis normatif la. Eroudi yo tap debat detay sa yo fòseman, menm si nou pral gen anpil chans, nou pap janm konnen tout opinyon li yo ak sètitid. Sepandan, nou konnen pwen santral diskisyon yo.

Nan Kòmantè li sou Mishnah a, Maimonid te dekri 13 prensip ki baz kwayans jwif la, li menm yon antrepriz kontwovèsyal nan Jidayis ki pa gen kredo. (Anpil Jwif chante yon adaptasyon powetik nan 13 prensip sa yo rele Yigdal nan fen sèvis lapriyè Shabbat la chak semèn.) Twazyèm prensip Maimonid la se ke Bondye pa gen kò. Malgre ke yon site inivèsèl jodi a, li pa nesesèman konsa nan Jidayis 12yèm syèk la. An reyalite, kèk mistik medyeval menm te ekri trete ki detaye mezi kò Bondye a.

Maimonid te anseye ke deskripsyon biblik sou Bondye a se alegorik, ki gen entansyon pou ede moun pi byen konprann bagay wo yo. Pa egzanp, Tora a dekri dwèt Bondye (Egzòd 31.18), men (Egzòd 9.3) ak pye (Egzòd 24.10). Dapre Maimonid, deskripsyon sa yo "...adapte a kapasite mantal nan majorite moun yo, ki rekonèt sèlman kò fizik. Tora a pale nan lang limanite. Tout fraz sa yo se alegorik” (Mishneh Tora, Lwa Fondasyon Tora a, 1.9). Maimonid te rekonèt langaj pa apwopriye pou dekri yon Bondye ki depase koyisyon moun òdinè. Se poutèt sa, li te pi popilè pwopoze, nan Gid pou moun pèpleks yo, dekri Bondye pa negasyon: 'Bondye se pa yon kò fizik' li ye; ‘Bondye pa konpoze de pati diferan’, ak bagay sa yo.

Tonm Maimonid nan Tiberyad. (Wikimedia Commons)Tonm Maimonid nan Tiberyad. (Wikimedia)

Yon lòt pwen prensipal nan konfli a wap jwenn li kont Maimonid nan sijè kreyasyon. Jidayis normatif konprann istwa kreyasyon an nan premye chapit Jenèz la kòm "Kreyasio ex Nihilo" (kreyasyon soti nan anyen). Filozofi Aristotelian, sepandan, postile ke linivè a te yon bagay etènèl li te ye, e konsa li pa te gen yon kreyatè. Maimonid te deklare ke li te swiv tradisyon rabinik sou zafè sa a, men savan yo pa dakò sou sa li te reyèlman kwè.

Finalman, opinyon Maimonid sou lavi apre lavi sou tè a (Gade Mishneh Tora a, Lwa sou Teshouvah, ch. 8) te atire ni admirasyon ni meprize. Li te anseye ke nan olam Ha'ba (lit., 'monn kap vini an') nanm moun ki jis yo ini nan kontanple pafè nan Bondye a. Gen kèk kritik ki te akize l kòmkwa li te rejte evantyèlman delivrans endividyèl moun ki jis yo ke yo rekonèt kòm t'khiat ha-meitim (rezirèksyon mò yo). Youn nan detraktè ki pi pale Maimonid pandan lavi l se te Samuel ben Eli, ki te chèf Akademi Gaonic nan Bagdad. Se konsa pwoblèm lavi apre lavi sou tè a te jwenn yon konfli pou Maimonid, atelpwen ke li evantyèlman (c. 1190) ekri yon Tretiz sou sijè Resureksyon mò yo, pou endike kijan an reyalite li te kwè nan resureksyon mò yo. 

Maimonid te mouri an 1204 e yo te antere l nan Tiberyad nan Galile, nan nò Peyi Izrayèl la, dapre volonte l. Gen yon epitaf sou wòch tonm li, anpil moun kontinye vizite l, ki konpare l yon fason favorab ak omonim biblik li a: “Soti nan Moyiz pou vin rive nan Moyiz pa janm parèt yon lòt tankou Moyiz.”


Sunday, January 8, 2023


KI MOUN KI MADAM SARA MINTZ ?

Aah, fanm sa a se yon aktis trè popilè li te ye. Nan endistri televizyon an li te popilarize ak non nesans li. Se te yon gwo vedèt entènasyonal nan lang panyòl, tout moun yo te konnen l' kom Madam Maritza Rodríguez. Yon Aktris Kolonbyèn ki te selèb anpil, li te gen yon karyè plen siksè nan plis pase 25 ane, ki gen ladann yon gwo istwa nan seri teleroman yo moun yo tap wè atravè lemond. Dènye patisipasyon Madam Rodríguez se te nan yon Teleroman ki rele "Silvana Sin Lana", ki te pase sou rezo latino entènasyonal Telemundo.

Apre li fin prepare pou yon ti tan epi li te koute vwa nanm li, Sara te swiv dezi li pou li vin dedye tèt li nan yon lavi ki pi espirityèl, Maritza te konvèti pou li ka sèvi Letènèl, Bondye Izrayèl la. Epi se konsa Madam Maritza vin tounen yon vre fanm jwif ak nouvo non li: Sara ak Mintz paske mari li se yon mesye Jwif ki rele Joshua Mintz - Nan vwayaj transfòmasyon Madam Mintz, pou li vin jwif, li te gide pa yon òganizasyon ki rele Shavei Izrayèl, kòm rezilta chanjman sa a li te transfome karyè selebrite li tou. Li pa t abandone karyè a, li te pito deside mennen eksperyans li nan yon lòt nivo, lè li te vin yon antrenè pou lavi nouvo, kounyè a lap bay diskou ak konferans pou ede, enspire ak motive jèn fi jwif yo ak fanm jwif yo, pou yo ka devlope yon konsyans espirityèl nan Tora a.

Sarah te reyalize rèv li pou fè Alyiah (demenaje) an 2021 e kounye a lap viv ak fanmi li nan Jerizalèm, kote li trè aktif nan lavi kominotè a, li anseye klas ak bay divès konferans nan Midrashot ak sant sosyal atravè peyi a.

Anplis de sa, li te patisipe nan divès pwogram televizyon ak entènèt, kote lap transmèt toujou yon mesaj nan Tora ak amelyorasyon espirityèl ki konekte ak Mitsvot yo (Komandman biblik yo).

ISTWA KOUT YON INTENSEL JWIF

Sarah Mintz te fèt Maritza Rodríguez Gómez; 1ye septanm 1975 nan Barranquilla, Kolonbi. Li te gen yon karyè siksè kòm yon aktris Telenovela Kolonbyen ak modèl. Nan mwa janvye 2018, li te anonse ke li te chanje non li pou Sarah Mintz.

Li pi konnen pou wòl li kòm Bárbara Santana nan yon telenovela ki te rele "Amantes del desierto (2001)", swivi pa Cristal Covarrubias nan "Ángel Rebelde (2003)",   Marfil Mondragon de Irázabal; Deborah Mondragón de Dávila nan "Acorralada (2007)", Sara Andrade nan "El Rostro de Analía (2008)", Pilar ak Raquel Arismendi nan "La Casa de al Lado (2011)", Antonia Villarroel nan "El Rostro de la Venganza (2012)", Teresa Cristina Palmer nan "Marido En Alquiler (2013)", ak Silvana Riva Palacios nan "Silvana sin lana (2016)".

Mintz gen twa frè ak sè. Li te marye depi jen 2005 ak Jwif Meksiken egzekitif nan Televizyon an ki rele Joshua Mintz. Kounye a Madam Mintz ap viv  a Jerizalèm, Izrayèl.  Sara Mintz te anonse nan dat 11 novanm 2013 sou rezo Telemundo nan pwogram Al Rojo Vivo ke li menm ak Joshua, mari li 'tap tann de tigason marasa. An dat 13 avril 2014, li te bay nesans ti gason jimo yo, Akiva ak Yehuda.
AK SIYOUM (LAFEN) LIV JENÈZ LA NAP DI PI GWO JENERASYON AN OREVWA


Menm jan ak zansèt nou yo nan peyi Lejip la, nou ka santi nou pèdi san patriyach nou yo ak matriyach nou yo. Men, yon nouvo epòk ap kòmanse. Nan lekti ki te vin konplete liv Jenèz la nou te wè Jakòb mouri, nan komansman liv Egzòd la nap wè ke se te pa sèlman sa, men nap wè ke menm Jozèf ak tout frè l’ yo te mouri tou.


 


PA RABBI AVI KILLIP

Nan kòmansman ane sa a, mwen te asiste antèman yon dam ki te gen plis pase san an. Nan elogy li a, pitit gason l 'te pale de li kòm youn nan dènye manm vivan nan "Pi gwo jenerasyon an" - moun yo ki te fèt ant 1900 ak 1927 ki gen premye lavi yo te fòme pa Gran Depresyon an ak Dezyèm Gè Mondyal la. Pèt la te pi gwo pase lavi endividyèl li. Lè w ap viv pou plis pase yon syèk, lanmò sa a ap make fen yon jenerasyon, non sèlman pou yon fanmi, men pou istwa sou yon gwo echèl.

Nan Parashat Vaye’hi, dènye posyon Torah a te gen nan liv Jenèz la, konkli istwa patriyach yo nan rakonte sou lanmò Jakòb ak Jozèf. Semèn pwochèn, anvan ou plonje nan pwochen etap dram biblik la - sa a nan esklavaj nasyonal ak redanmsyon - liv Egzòd la pral pran tan pou fini istwa anvan an lè li di ankò orevwa bay jenerasyon anvan an. Liv Egzòd la kòmanse ak pitit Jakòb yo, 70 manm fanmi li an total, ki te desann nan peyi Lejip pou vin jwenn frè Jozèf yo. Epi sa se fen istwa moun sa yo. Vèsè sis la di nou konsa: “Jozèf te mouri, ak tout frè l yo, ak tout jenerasyon sa a.” (Egzòd 1:6)

Gen yon tristès nan pawòl sa yo. Nou konnen karaktè sa yo byen. Gen yon entimite nan liv Jenèz la. Nou konnen chak frè ak lit ak benediksyon li yo. Lanmò yo make fen pwòch sa a. Lantiy la ap grandi pi laj kòm konsantre nan deplase soti nan yon fanmi nan yon nasyon. Yo pa di nou ki moun ki nan lapenn pou chak moun, men ke lanmò yo mennen nan fen yon jenerasyon.

Egzòd pa bezwen di nou ke Jozèf te mouri; fen Jenèz la menm pral deja fè sa pou nou semèn sa a. Jis anvan lanmò li, nan dènye chapit Jenèz la, Tora a mete aksan sou de aksyon Jozèf te pran pou asire eritaj li ak enpak sou jenerasyon k ap vini yo: Premye a se koneksyon li ak pitit pitit li yo, "Jozèf te viv pou l wè pitit twazyèm jenerasyon Efrayim yon nan piti gason li yo. ; Menm jan an tou, pitit Maki, pitit gason Manashe ki lot fis li, te fèt sou jenou Jozèf.” ( Jenèz 50:23 .) Yo te fèt sou jenou l. Dous imaj sa a, tap raple sa nap jwenn nan jou modèn jodia nan lavi granpapa yo ki renmen anpil yo. Kòmantatè biblik yo tap di nou tou ke Jozèf te vrèman vin konnen tout ti moun yo epi se li menm ki te leve yo.

Men, dezi Jozèf te gen pou l fè pati pwochen istwa a ale pi lwen pase wòl li te gen kòm papa ak granpapa. Lè lanmò li te iminan, Jozèf te mande frè l yo yon favè, li mande pou lè fanmi an pral retounen ann Izrayèl, pou yo pran zo l yo avèk yo. Sa li tap mande moun yo, nap konprann sa konsa esansyèlman: "pa kite m 'dèyè." E poutan, nan setyèm vèsè ki nan komansman liv Egzòd la, bib la di nou ke yo te bliye Jozèf. Se pa posib, koman moun yo te ka bliye si vit, moun ki te bay tout peyi Lejip la manje nan grangou ki te bat tout peyi a?Divizyon ant jenerasyon yo reyèl anpil. Kèlkeswa jan nou te fè yon efò pou nou fè yon lyen ant yon jenerasyon ak yon lòt, gen kèk ti repo inevitab. Kòmantatè Ibn Ezra eksplike ke nouvèl lanmò Jozèf la gen ladan l ankò semèn pwochèn pou anseye nou ke "Jozèf te mouri nan grandè li. Menm jan an tou, frè l yo pa t wè move jou ki te vin apre yo.” Jozèf te mouri anvan esklavaj la kòmanse. Istwa a ta pral pran yon vire pou pi mal. Men, jenerasyon anvan an, fanmi 70 moun yo ki te desann ansanm nan peyi Lejip la, pa tap janm konnen sa.

Lavi nou te chanje nan anpil fason inatandi nan deseni ki sot pase a. Li ka santi tankou nou chita tou sou kouti a ant de chapit nan listwa a. Nan plis pase yon okazyon nan dènye ane yo, mwen te tande moun remake epi mande sou ki jan jenerasyon anvan an ta ka reponn si yo te kapab li tit yo ki parèt nan jounal yo jodi a. Menm jan ak Jozèf ak frè l yo, yo pa t kapab akonpaye nou nan pwochen faz listwa sa a. Menm jan ak zansèt nou yo nan peyi Lejip la, nou ka santi nou pèdi san patriyach nou yo ak matriyach nou yo.

Lè li rive pou nonmen jenerasyon yo, mwen menm se yon ka limit mwen ye – M’ te twò jèn, pou mwen ka konsidere Jenerasyon X, ak mwen jis twò granmoun pou mwen ka yon vrè milenè. Nan ka pa mwen an yo pa ka ekri yon tit pou mwen, kap di: "pi gwo Jenerasyon."

Lè nou pèdi dènye manm vivan yo ki te viv nan pi gwo jenerasyon an, nou pa te konnen ki jan nap fè fas ak pèt sa a. Nou tap eseye entènalize konesans ak bon konprann moun yo te bannou, nap eseye pou nou ka aprann nan erè moun yo te fè ak siksè moun yo te jwenn, men gen yon limit nan kapasite nou geyen, pou nou te ka pote yo avèk nou. Lè dènye manm yo tap pase nan fen katreventèn yo ak plis, nou oblije rekonèt ke "tout jenerasyon sa a" tap ale kite nou.

Sou pwent nouvo ane a eksklizyon, Barbara Walters te mouri a laj 93 an. Li te fèt an 1929, menm ane ak Anne Frank ak Reveran Martin Luther King Jr., ki gen memwa ak eritaj nap onore pita nan mwa sa a. Lanmò li make fen yon chapit nan listwa, lap fòse nou pou nou antre pi plis nan tan prezan an epi rekonèt ke yon nouvo epòk ap byen mache. Jenerasyon li pral manke.

Atik sa a te parèt okòmansman nan bilten Shabbat “My Jewish Learning's Recharge” nan dat 7 janvye. 2023. My Jewish Learning se yon òganizasyon ki pa fè pwofi epi li depann sou èd tout moun ki ka ede l’.

KLIKE ANBA POU JWENN NOU SOU WHATSAPP OU SOU TELEGRAM

KLIKE POU JWENN SOU TELEGRAMFriday, January 6, 2023

Pa ekri Nekroloji a ankò, Mwen vivan

Pa Yossy Goldman


Te gen yon parèy ki gen seremoni maten ki enplike lekti nan jounal li chak jou pandan l' ap bwè yon ti vè ji zoranj frèt ki fèk peze. Yon jou, pandan l t ap gade seksyon nekroloji a, li te sezi lè li te wè pwòp non l sou lis moun ki te mouri yo.

Li te sipoze ke se te yon lòt moun ki te pataje non li, men lè li te fè yon enspeksyon pi pre, tout enfòmasyon yo te yon match pafè, se te vreman nekroloji pa l'. "Men se pa posib mwen pa mouri"

An Kòlè, li te rele biwo jounal la epi li te mande pou yo mete l an kontak ak editè jounal la. Li te ensiste sou yon ekskiz ak yon retraksyon enfomasyon sa a imediatman.

Editè a te pito san senpati ak kategorikman refize bay yon ekskiz.

"Mesye, Jounal nou an pap janm fè erè."

"Men mwen vivan! Se mwen menm kap pale avè w nan telefòn nan!"
“Mesye, Jounal la pap janm fè erè. Se poutèt sa, nou pa ka bay yon koreksyon oswa yon ekskiz. Sepandan, si w ensiste, nou ka mete non w nan Kolòn Nesans lan demen maten.”


Dezyem pati

__________________________________
Jis 80 ane de sa, nekroloji pèp jwif la te deja ekri. Nou te desann ak soti ak yon tyè konplè nan popilasyon nou an dezime ak Mize Hitler te planifye pou li fè Ras Jwif disparèt.

Gras a Dye, nou te tout demenm fè resurface nan "kolòn nesans la tou," kòm sivivan yo te soti kite peyi Ewòp yo ak reyentegrasyon nan Peyi Izrayèl la ak nan lemonn, se konsa nou te ka ogmante pwochen jenerasyon ti moun yo nan nasyon nou an.

Nan Parashat Vaye'hi ke nou geyen nan semèn sa a, nap li sou lanmò Jakòb papanou nou an. Yon bagay estrawòdinè, Rabi Yo'hanan nan Talmoud la te di ke "Jakòb papa nou pap janm mouri." Lè kòlèg li yo te defye verite deklarasyon etonan sa a, li te eksplike: “Se Menm jan desandan Jakòb yo vivan, li menm li vivan nan yo tou.”

Travay lavi Jakòb tap kontinye pou tout tan. Yo te dekri li kòm "Moun chwazi nan zansèt yo." Poukisa? Paske, alòske Abraham te papa Iza'ak, li te fè yon lot ti moun yo rele Izmayèl tou. Iza'ak tou ki te papa Jakòb, men li te fè yon lot ti moun ki te rele Ezaou. Men, Jakòb te fè douz pitit gason ki te vin tounen 12 Tribi nan nasyon Izrayèl la, tout nan 12 ti moun sa yo te rete fidèl ak fason Jakòb tap viv la, e se konsa yo tout te tounen pèp Israel la, nasyon Jwif la, te byen etabli ak timoun sa yo.

Kit se jwif endividyèl oswa ansanb pèp jwif la, menm règ la ap aplike tou. Nou gen yon wòl pou nou jwe, yon misyon pou nou akonpli—nou chak nan pwòp vi pèsonèl pa nou ak nou tout ansanm. Nou pa ka patisipe. Nou se sèlman kòm bon jan sòm total la nan tout pati nou yo.

E menm trajektwa listwa a ap depann de nou tou. Aksyon nou yo ka chanje non sèlman pwòp sitiyasyon nou, men rès mond lan tou, e yo ka menm reyalize redanmsyon mondyal la. “Chwazi” nou an se yon responsablite menm jan ak yon privilèj li ye.

Twazyem pati

_____________________
Yon moun nan kongregasyon nou an te retounen apre yon vizit an Izrayèl ak yon bèl istwa. Li te nan yon taksi e li te pase yon ti tan ap pale ak chofè Izraelyen sa a. Koulye a, nenpòt moun ki te janm kominike avèk yon chofè taksi nan peyi Izrayèl la, li konnen ke moun sa yo se yon espès inik yo ye. Yon jan kanmenm, chak chofè taksi gen yon ekspè nan mond sou tout bagay soti nan Bib la nan filozofi, politik, ekonomi an, ak lapè nan lemonn. Lè zanmi m 'te mande chofè l' si li pa te enkyete sou nivo danje aktyèl yo nan Mwayen Oryan an, chofè a te konplètman meprize enkyetid li yo.

“Men, w ap viv nan yon pati danjere nan mond lan, antoure pa lènmi k ap eseye pouse w nan lanmè a. Ki jan w ka pa enkyete w?” zanmi m te pèsiste.


Chofè a te souri ba li.

"Di mwen, èske w te tande pale de Clint Eastwood?"


"Natirèlman," reponn zanmi m '.


"Oke, si ou te deja gade yon fim Clint Eastwood, ou konnen ke pa pèson ki pral touye l', kèlkeswa konbyen moun k ap eseye touye l '. Nan fen a, lap toujou siviv.

"Poukisa? Paske li se zetwal nan fim nan. Li pa ka mouri. Yo bezwen l 'pou pwochen fim nan!

"Oke, nou se menm jan sa a tou. Bondye ki papa nou, li bezwen nou alantou plas la pou akonpli desten nou ak desten li nan latè sa a. Se poutèt sa mwen pa enkyete tèt mwen."

Pèp Jwif la pap janm mouri. Nou prèske mouri sou yon baz regilye. Nan chak jenerasyon, gen yon moun k ap eseye elimine nou. Men èske nou mouri? Èske nou pral mouri? Èske nou ka mouri? Non, nou Pap janm mouri! Se nou ki Clint Eastwood nan istwa sa a.

Jakòb pa tap janm mouri paske nou kontinye, nap kontinye sa li menm ak lòt patriyach yo ak matriyach nou yo te kòmanse a.

Se pou nou viv ak fyète lavi jwif nou an epi se pou nou kontinye rete yon egzanp vivan nan kontinwite etènèl Bondye te bay moun jwif yo.

KLIKE ANBA POU JWENN NOU SOU WHATSAPP OU SOU TELEGRAM

KLIKE POU JWENN SOU TELEGRAMTuesday, January 3, 2023


VIL TETOUAN NAN, SE TI JERIZALEM NAN MAROK LI TE YE POU MOUN SEFARAD YO

 تطوان

Tetouan se yon vil nan nò Maròk sou lanmè Mediterane a, yon kèk kilomèt nan sid detrè Gibraltar. Nan kòmansman 15yèm syèk la, Kastilyen yo te detwi koloni sa a an revanj pou piratri ki te gen nan zòn sa a. Yon gwo kantite nan Pirat yo, se te mesye Sefarad yo te ye, moun ki te oblije abandone kay yo ak vil natal yo nan peyi Espay nan. Moun sa yo tap chèche souvan koman yo te ka fè Peyi Espay nan peye pou sa wayòm katolik la te fè yo te soufri.  Kit se te atravè Enkizisyon an oswa ekspilsyon an.

Istwa modèn vil la te kòmanse nan fen 15yèm syèk la. Li te rebati ak fòtifye pa Ali al-Mandri, ki te emigre soti nan vil Nazari nan Granada nan deseni anvan li te tonbe nan men yo nan Monak Katolik Ferdinand II Aragone a ak Isabella I rèn Castilyèn nan fen Lagè Granada. An 1492. Plizyè milye Mizilman ak Jwif ki te soti kite Andalouzi te vin etabli nan nò Maròk la ak nan lavil Tetouan yo payol yo te kraze a. Vil la te pase nan yon peryòd pwospere nan rekonstriksyon li, li te konnen anpil kwasans nan divès domèn e li te vin tounen yon sant resepsyon pou sivilizasyon Andalouzi a. Anjeneral li te lye ak Granada epi yo te surnome l’ "Pitit fi Granad"; nap jwen na vil sa a kèk fanmi kap toujou kenbe kle ansyen kay yo nan Granada. Jwif sefarad yo rele l tou "Pequeña Jerusalén" (Ti Jerizalèm). Vas majorite nan popilasyon an se Mizilman ak ti kominote jwif egziste tou, byenke prezans jwif yo te bese sevèman nan dènye deseni yo.

Nan lang Arab vil la rele Tiṭwān ( تطوان, ) nan lang berbè Tiṭṭawan; nan lang Panyòl: Tetuán. Vil la sitye nan nò peyi Maròk la. Li kouche sou vale Martil la epi li se youn nan de gwo pò Maròken yo wap jwenn sou lanmè Mediterane a, yon kèk mil nan sid detrè Gibraltar, ak anviwon 60 kilomèt (37 mi) E.S.E. nan Tanger. Nan resansman Maroken an 2014, vil la te anrejistre yon popilasyon 380,787 moun. Li fè pati divizyon administratif Tanger-Tetouan-Al Hoceima.

Vil la te temwen anpil sik devlopman ki dire plis pase 2,000 ane. Premye koloni yo, yo te dekouvri kèk mil andeyò limit vil modèn nan, te fè pati Berbers Moretanyen e yo te date 3yèm syèk anvan epòk nou an. Yon syèk apre, Fenisyen yo te fè kòmès sou plas sa a e apre yo, sit la—ki te rele kounye a ansyen vil Tamuda—te vin tounen yon koloni Women anba Anperè Augustus.

Nan fen 13yèm syèk la, Berber Marinids yo te kòmanse bati yon casbah ak moske nan sa ki kounye a ansyen vil la. Byento apre nan 1305, echèl la nan règleman an te elaji pa sultan Abu Thabit Amir, ki te fòtifye plas la. Anviwon kòmansman 15yèm syèk la, Kastilyen yo te detwi koloni a an revanj pou piratri.

An 1913, Tetouan te vin kapital pwotektorat Panyòl Maròk, ki te gouvène pa Khalifa (prens Maròk k ap sèvi kòm Viceroy pou Sultan an), ak Panyòl "Alto Comisario" akredite l '. Li te rete kapital la jiska 1956, lè Maròk te reprann endepandans li.
Tetouan se yon sant miltikiltirèl ki renome anpil. Medina (ansyen vil la) Tetouan nan te deklare yon sit Eritaj Mondyal pa UNESCO depi 1997. Li te fè pati Rezo vil kreyatif UNESCO yo nan zòn nan akoz atizana ak Art Folklorik li depi 2017.

KLIKE ANBA POU JWENN NOU SOU WHATSAPP OU SOU TELEGRAM

KLIKE POU JWENN SOU TELEGRAM