Wednesday, December 28, 2022

Nouvèl

MEI GIJON NAN AP OUVRI POU PUBLIK LA


Ansyen pisin Siloam (Siloe), ki sitiye nan pak nasyonal vil David la, pral fouye epi louvri pou piblik la kap vizite Izrael.

Se wa Ezekyas sa a li menm tou ki te bouche sous dlo Gijon an, li te mennen dlo a tou dwat sou bò solèy kouche nan lavil David la. Epi Ezekyas te pwospere nan tout travay li te fè yo (2 Kronik 32:30)

Rivyè Gihon nan se sous Pisin Siloe a, youn nan sous dlo ki pi istorik nan mond lan, pisin nan pral fouye nèt sou kèk mwa kap vini yo epi yo pral ouvri pou yo. piblik ane pwochèn, Otorite Lantikite pèp Izrayèl la te anonse.

Ouvèti pisin lan se sèten fè pisin lan, ki te itilize kòm yon Mikveh pandan tan Batei Mikdash (tanp Sentespri yo), yon gwo atraksyon.

Mei Gihon, ki rele tou Shiloach la, se apeprè yon kawo tè e li te itilize kòm yon sous dlo pou Yerushalayim jiskaske Hizkiyahu Hamelech (wa Ezekya) detounen li pandan syèj Sancheriv la pou anpeche lènmi an jwenn dlo. Chachamim nan Mishna a di, kritike l 'pou sa. Li te pita itilize kòm yon Mikveh pou Olei Regel la.

Souvan an te redekouvwi 150 ane de sa men pa janm konplètman fouye. Vrè gwosè li yo te dekouvri sèlman aksidantèlman an 2004 lè yon traktè te dekouvri li. Akeyològ yo espere ke plis fouye pral revele pisin orijinal la ki te itilize nan tan wa Ezekya a.

Otorite Lantikite Izrayèl la, Otorite Pak Nasyonal Izrayèl yo ak Fondasyon Vil David la kontan anonse l kòmanse fouye pisin istorik Siloam nan Jerizalèm.

Perimèt nò pisin Siloe a 
(Deklarasyon pòtpawòl Otorite Lantikite Izrayèl la)

Pisin Siloam nan sitiye nan rejyon sid lavil David la ak nan zòn nan pak nasyonal miray lavil Jerizalèm, se yon sit akeyolojik ak istorik li ye, ki gen enpòtans nasyonal ak entènasyonal. Pisin nan te premye konstwi anviwon 2,700 ane de sa, kòm yon pati nan sistèm rezèv dlo Jerizalèm nan, nan 8yèm syèk anvan epòk nou an, pandan rèy wa Hezekyah (Ezekyas), jan sa dekri nan Bib la nan liv Wa yo II, chapit 20, vèsè 20:

"Tout rès bagay Ezekyas te fè yo, ak tout pouvwa li te fè a, ak ki jan li te fè basen an ak akedèk li te fè dlo nan lavil la, men sa yo ekri nan liv Istwa wa peyi Jida yo. "

Pisin Siloe a te itilize kòm rezèvwa pou dlo sous Giyon an, ki te detounen nan yon tinèl dlo anba tè, se poutèt sa yo te deja konsidere kòm youn nan zòn ki pi enpòtan nan Jerizalèm nan peryòd Premye Gran Tanp lan. Akòz pozisyon li ak enpòtans li, pisin nan Siloam te renove ak elaji anviwon 2,000 ane de sa. Yo kwè ke pisin lan te itilize pandan peryòd sa a kòm yon beny seremoni ("Mikveh") pa dè milyon de pèlren ki konvèje sou pisin lan nan Siloe anvan yo monte nan Gran Tanp lan, atravè Vil David la.

An 1880, yo te dekouvri inscription Siloam nan tinèl dlo a, jis yon kèk douzèn mèt soti nan pisin lan. Enskripsyon an, kounye a nan Mize akeoloji Istanbul, ekri nan ansyen lang ebre epi li dekri kijan dlo ki soti nan sous Gihon yo te detounen nan pisin lan pandan rèy Ezekyas la.

Pandan ane yo, anpil tradisyon yo te asosye ak pisin Siloam la, e depi fen 19yèm syèk la, li te konsantre nan ekspedisyon atravè mond lan: nan ane 1890 yo, yon gwoup akeyològ Britanik-Ameriken, ki te dirije pa Frederick Jones. Bliss ak Archibald Campbell Dickey te dekouvri kèk nan etap pisin yo; ak nan ane 1960 yo, akeyològ Britanik Kathleen Kenyon te fouye sit la.

An 2004, nan kad travay enfrastrikti konpayi dlo Ha'Gihon te fè, kèk nan etap pisin lan te devwale. An konsekans, Otorite lantikite pèp Izrayèl la te kòmanse yon fouy sistematik anba direksyon Pwofesè Roni Reich ak Eli Shukron. Kòm yon pati nan fouyman an, yo te dekouvri perimèt nò a ak yon ti pòsyon nan perimèt lès Pisin Siloam la. Perimèt pisin lan te bati pa yon seri etap, ki pèmèt benyen yo chita epi plonje tèt yo nan dlo li yo.

Dapre estimasyon, Pool of Siloam te pase plizyè faz nan devlopman, ak nan wotè a nan bèl li yo, li te apeprè 5 dunams (1 ¼ kawo tè) nan gwosè, ak aliyen ak wòch enpresyonan. Pou premye fwa nan listwa modèn, fouyman Otorite Antikite Izrayèl la pral pèmèt ekspozisyon konplè Pisin Siloam nan, nan kontèks yon fouye ofisyèl akeyolojik. Nan premye etap la, vizitè yo pral kapab obsève fouyman akeyolojik yo, epi nan mwa k ap vini yo pisin Siloe a pral louvri pou touris yo, nan kad yon toune ki pral kòmanse nan pwen ki pi sid vil David la epi ki pral abouti nan premye etap la. pye miray Lwès la.

Majistra Jerizalèm Moshe Lion te fè lwanj pou kòmansman pwojè a: “Pisin Siloam nan Pak Nasyonal Vil David nan Jerizalèm se yon sit istorik ki gen enpòtans nasyonal ak entènasyonal. Apre anpil ane ap tann, byento nou pral gen kredi pou nou kapab revele sit enpòtan sa a epi rann li aksesib a plizyè milyon vizitè ki vin Jerizalèm chak ane."

KLIKE ANBA POU JWENN NOU SOU WHATSAPP OU SOU TELEGRAM

KLIKE POU JWENN SOU TELEGRAMTuesday, December 27, 2022

NAP BATI YON KAY POU PREZANS DIVEN AN NAN MOND MATERYÈL LA

Adapte Soti Nan Anseyman Rabi Loubavitch La

Aryeh te kontan ak eksite anpil. Paske Chmuel, gran frè l la, ki tap etidye pandan yon ane nan Yeshivah Gedolah nan peyi Ostrali. Kounye a li te lakay pou yon ti repo sezon ete a ke yeshivah te ba li. "Map espere ke Chmuel pral mete manto ble li a lè lap desann, konsa m pral ka chwazi l 'soti nan foul moun yo," Se sa Aryeh te di Shirah, sè li sou wout la lè yap voyaje pou rive nan ayewopò a.

"Natirèlman li pral mete manto li, lap nèje deyò," te di Shira.

"Men, Shirah, se sezon ete li ye kounyè nan peyi Ostrali. Petèt ke li pa te rann kont kijan li fè frèt isit la kounye a!”

An reyalite, Menm si Chmuel te mete manto ble li a, men sa te pa ede Aryeh pou li te ka rekonèt gran frè l’.

"Èske m te chanje anpil?" mande Chmuel, li bay Aryeh yon akolad pou remoute kouraj li.

Aryeh lonje men sou figi frè l la. "Chmuel, ou sanble trè diferan. Lè ou te kite nou pou w ka ale etidye nan Yeshivah a, ou pa te gen cheve nan manton ou. Men Kounye a ou gen manton ou plen bab!”

Chmuel ri. "Oh, sa a?" li mande ak li caresse bab li. "Oke, mwen devine se sa kap rive lè ou vin pi gran ak plis saj."

"Epi lè ou rete lwen lakay ou pou yon tan ki long," te ajoute Shirah tou. "Hey, sa fè m sonje nan klas Parachah semèn sa a. Lè frè Jozèf yo te kanpe devan l nan palè farawon an, li te rekonèt yo, men yo menm, yo pa t rekonèt Jozèf. 

Rashi eksplike ke lè yo te vann Jozèf kòm esklav li te yon adolesan. Kounye a li te gen yon bab plen ki te fè l parèt diferan anpil.”

"Yon bab fè yon moun parèt diferan," Aryeh te dakò. Li reflechi pou yon ti moman. "Men, toujou, mwen sezi ke li te chanje anpil ke frè Yosef yo pa t 'ka rekonèt li, menm apre yo fin rankontre ak pale avè l' ankò e ankò. Menm lè Yehudah te diskite pou l sove Benyamin, li pa t panse li t ap pale ak Yozèf.”

"Anseyman Hasidout la ka eksplike li konsa," Chmuel te eksplike bay Arye, ti frè li. "Ou wè, li te difisil pou ou rekonèt mwen akòz bab mwen, toujou ou te konnen ke mwen ta sanble ak yon ti gason ki nan lekol Yeshivah. 

Men, lè frè Yozèf yo te rive nan peyi Lejip e yo te rankontre yon gouvènè ki t ap bay tout moun ki te grangou manje e ki t ap dirije zafè ekonomik tout peyi a, yo pa t janm vin panse ke moun sa ta ka Yozèf, ti frè yo. Yo te panse nan tèt yo, ke Yozèf t ap konsène sèlman ak bagay ki espirityèl. yo pa te janm ka imajine, ke li ta pral tèlman enplike nan biznis nan peyi a. Se poutèt sa ke frè Yozèf yo pa t rekonèt li, lè yo te wè l'.

"Men, Yozèf limenm te nan yon nivo ki pi wo pase frè l 'yo. Jakov Avinu te anseye Yosef tout Torah li te konnen an. Sa te ede Yozèf viv tankou yon Jwif Torah menmsi li te viv nan mitan moun ki te lwen Letènèl ak lwen Torah a. Menm lè li te enplike nan achte ak vann, li te konnen ke Torah a se sa ki gen plis valè."

Letènèl vle yon jwif kap patisipe nan mond materyèl la, epi kap fè l' tounen vin yon plas kote nap santi prezans Letènèl la. Nou dwe suiv egzanp Yozèf la tou. Menm lè Yozèf te enplike nan zafè biznis, nan lavi a, li pa te separe tèt li lwen kite Letènèl, ni Torah a.
____________________
(Adapte de Likoutei Sihot, Vol. III, Parashat Vayigash)

KLIKE ANBA POU JWENN NOU SOU WHATSAPP OU SOU TELEGRAM

KLIKE POU JWENN SOU TELEGRAM
Monday, December 26, 2022


LEKTI POU ZOT HANOUKA, DÈNYE JOU FÈT HANOUKA A

NIMEWO CHAPIT 7:84-8:4


84 Se sa ki te Hanouka (dedikasyon) lotèl la, nan jou yo te vin konsakre li avek lwil la, Men ofrann yo te resevwa nan men chèf pèp Izrayèl yo: douz plat an ajan, douz kivèt an ajan, douz chodyè an lò; 85 Chak plat an ajan te peze 130 pyès, ak swasanndis kivèt. Tout ajan ki te nan veso yo te demil katsan (2.400) pyès ajan, dapre pyès ki nan Tanp lan. 86 Douz chodyè an lò, plen lansan, te peze dis pyès chak pyès, dapre pyès ki nan Tanp lan. tout lò ki genyen nan chodyè yo te gen sanven pyès. 87 Tout towo pou boule nèt pou Seyè a se douz towo, douz belye mouton, douz ti mouton ki gen ennan ak ofrann grenn jaden yo. ak douz bouk kabrit yo pou yo touye pou mande Bondye padon. 88 Tout towo yo pou fè ofrann pou di Bondye mèsi yo gen vennkat towo, swasant belye mouton, swasant bouk kabrit, swasant ti mouton ki gen ennan. Se sa ki te Hanouka lotèl la (dedikasyon tanp la) ak ofrann dedikasyon an apre yo te fin konsakre l ak lwil la.

89 Epi lè Moyiz te antre nan Tant Randevou a pou l te ka pale avè l (Bondye), lè sa a li te tande Vwa ki t ap pale avè l depi anwo kouvèti Bwat Kontra a ki te sou Bwat Kontra a, nan mitan de cheriben yo; epi li pale avè l.

Numewo Chapit 8


1  Letènèl te pale ak Moyiz, li di l' konsa: 2 -Pale ak Araon, w'ap di l' konsa: Lè w'ap limen lanp yo ki nan Menorah a,  lanp ki gen sèt branch yo, ou dwe fè l klere padevan gwo lanp sèt branch lan. 3 Araon te fè sa egzakteman jan yo te ba li lòd la: li te limen tout ti lanp yo ki nan Menorah a pou li te fè yo klere padevan gwo lanp sèt branch lan (Menorah a), jan Letènèl te bay Moyiz lòd la. 

4 Men, kijan nou dwe fè Menorah a (gwo lanp sèt branch lan), Li dwe fèt an lò. Jiska baz li ak tout flè yo, nou dwe bat lò a pou fòme lanp lan; Nou dwe fè l dapre modèl Letènèl te montre Moyiz la, epi se konsa menm li te fè gwo lanp sèt branch lan.Numbers Chapter 7 בְּמִדְבַּר


זֹאת חֲנֻכַּת הַמִּזְבֵּחַ, בְּיוֹם הִמָּשַׁח אֹתוֹ, מֵאֵת, נְשִׂיאֵי יִשְׂרָאֵל: קַעֲרֹת כֶּסֶף שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה, מִזְרְקֵי-כֶסֶף שְׁנֵים עָשָׂר, כַּפּוֹת זָהָב, שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה.

פה שְׁלֹשִׁים וּמֵאָה, הַקְּעָרָה הָאַחַת כֶּסֶף, וְשִׁבְעִים, הַמִּזְרָק הָאֶחָד; כֹּל כֶּסֶף הַכֵּלִים, אַלְפַּיִם וְאַרְבַּע-מֵאוֹת בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ.

פו כַּפּוֹת זָהָב שְׁתֵּים-עֶשְׂרֵה מְלֵאֹת קְטֹרֶת, עֲשָׂרָה עֲשָׂרָה הַכַּף בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ; כָּל-זְהַב הַכַּפּוֹת, עֶשְׂרִים וּמֵאָה.

פז כָּל-הַבָּקָר לָעֹלָה שְׁנֵים עָשָׂר פָּרִים, אֵילִם שְׁנֵים-עָשָׂר כְּבָשִׂים בְּנֵי-שָׁנָה שְׁנֵים עָשָׂר--וּמִנְחָתָם; וּשְׂעִירֵי עִזִּים שְׁנֵים עָשָׂר, לְחַטָּאת.

פח וְכֹל בְּקַר זֶבַח הַשְּׁלָמִים, עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה פָּרִים, אֵילִם שִׁשִּׁים עַתֻּדִים שִׁשִּׁים, כְּבָשִׂים בְּנֵי-שָׁנָה שִׁשִּׁים: זֹאת חֲנֻכַּת הַמִּזְבֵּחַ, אַחֲרֵי הִמָּשַׁח אֹתוֹ.

פט וּבְבֹא מֹשֶׁה אֶל-אֹהֶל מוֹעֵד, לְדַבֵּר אִתּוֹ, וַיִּשְׁמַע אֶת-הַקּוֹל מִדַּבֵּר אֵלָיו מֵעַל הַכַּפֹּרֶת אֲשֶׁר עַל-אֲרֹן הָעֵדֻת, מִבֵּין שְׁנֵי הַכְּרֻבִים; וַיְדַבֵּר, אֵלָיו. {פ}


Numbers Chapter 8 א וַיְדַבֵּר יְהוָה, אֶל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר. ב דַּבֵּר, אֶל-אַהֲרֹן, וְאָמַרְתָּ, אֵלָיו: בְּהַעֲלֹתְךָ, אֶת-הַנֵּרֹת, אֶל-מוּל פְּנֵי הַמְּנוֹרָה, יָאִירוּ שִׁבְעַת הַנֵּרוֹת. ג וַיַּעַשׂ כֵּן, אַהֲרֹן--אֶל-מוּל פְּנֵי הַמְּנוֹרָה, הֶעֱלָה נֵרֹתֶיהָ: כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה, אֶת-מֹשֶׁה. 

ד וְזֶה מַעֲשֵׂה הַמְּנֹרָה מִקְשָׁה זָהָב, עַד-יְרֵכָהּ עַד-פִּרְחָהּ מִקְשָׁה הִוא: כַּמַּרְאֶה, אֲשֶׁר הֶרְאָה יְהוָה אֶת-מֹשֶׁה--כֵּן עָשָׂה, אֶת-הַמְּנֹרָה. {פ}
SÒM 30

MIZMOR SHIR HANOUKAT HA’BAIT - KANTIK POU FÈT INOGIRASYON KAY LA


1 (30:1) Mizmor Shir Hanoukat Ha’Bait 
Yon kantik pou fèt Inogirasyon Kay la. Se yon sòm David li ye. (30:2) M'ap fè lwanj ou, Letènèl, paske ou mete m' sou de pye m' ankò, paske ou pa bay lènmi m' yo chans pou yo pase m' nan rizib.  2 (30:3) Letènèl, Bondye mwen, mwen rele nan pye ou, epi ou geri mwen.  3 (30:4) Ou rale m' soti nan bouch twou a. Ou ban m' lavi ankò, ou pa kite m' mouri. 4 (30:5) Nou tout ki renmen Letènèl, se pou nou fè lwanj li! Chonje sa l' te fè. Li pa tankou tout moun. Di l' mèsi.

5 (30:6) Paske, lè li ankòlè, se pou yon ti tan. Men, li ban nou favè l' pou tout tan n'ap viv. Lannwit nou kriye, Kou l' jou, kè nou kontan. 6  (30:7) Mwen te santi kè m' poze, se sak fè mwen t'ap di: -Anyen p'ap janm rive m'.  7 (30:8) Letènèl, ou fè m' favè, ou mete m' chita sou yon mòn byen wo. Men, kou ou vire do ban mwen, kè m' kase.

8 (30:9) Mwen te kriye nan pye ou, Letènèl. Mwen te mande ou sekou.  9 (30:10) Si ou kite yo touye m', kisa sa ap fè pou ou? Si ou kite m' ale anba tè, kisa sa ap rapòte ou? Eske moun mouri ka fè lwanj ou? Eske yo ka mache di jan ou toujou kenbe pawòl ou?  10 (30:11) Koute m' non, Letènèl! Gen pitye pou mwen! Letènèl, pote m' sekou!  11 (30:12) Ou siye dlo nan je m', ou fè kè m' kontan anpil. Ou wete rad dèy ki te sou mwen an, ou ban m' yon bèl rad mete sou mwen pou m' fè fèt.

12 (30:13) Mwen p'ap rete ak bouch mwen fèmen, m'ap chante lwanj ou. Letènèl, se ou menm ki Bondye mwen! Se tout tan tout tan m'ap di ou mèsi.

KLIKE ANBA POU JWENN NOU SOU WHATSAPP OU SOU TELEGRAM

KLIKE POU JWENN SOU TELEGRAMSunday, December 25, 2022

KI MOUN KI TE GRAN ACHITÈK KREATÈ MENORAH JWIF LA?


Nan chapit 25 nan liv Egzòd la, Bondye te bay lòd pou konstriksyon Mishkan, Tant Randevou a. Ak nan vèsè 31 a 40 nan menm chapit la, li te bay lòd pou yo fè yon chandelye pou Mishkan nan, ki ta dwe fè ak mato soti nan lò pi bon kalite, ak sèt bra, youn nan sant la ak twa sou chak bò, dekore avèk tas ki gen fòm flè zanmann yo, pòm ak lot flè tou.

Menorah a, lanp ki gen 7 branch lan, se san dout pi ansyen senbòl jwif la, menm ki pi gran pase zetwal David la ki senbòl pi resan an. Non sèlman li pi gran, men tou, konsepsyon li yo espesifye nan Tora a (nan Bib la), kontrèman ak plak pwoteksyon David la ki pa mansyone nan Bib la.

Nan chapit 25 nan liv Egzòd la, Bondye te bay lòd pou konstriksyon Mishkan, Tant Randevou a. Ak nan vèsè 31 a 40 nan menm chapit sa a, li te bay lòd pou yo fè yon chandelye pou Mishkan nan, ki ta dwe fè ak mato soti nan yon moso dò pi bon kalite, ak sèt bra, youn nan sant la ak twa sou chak bò, dekore avèk tas ki gen fòm. Nan flè zanmann yo, nan fòm pòm ak nan fòm lot flè tou. Vèsè 40 di:

“Gade pou w fè l dapre modèl m montre w sou mòn lan.” 

Chapit 31 di nou ke Bondye te chwazi Bezaleyèl, pitit gason Ouri a, nan tribi Jida a, pou l bati Tant Randevou a, enkli menora ki gen sèt branch lan.

Nan ane 1000 anvan epòk nou an, wa Salomon te bati premye tanp Jerizalèm nan. Men sa ki ekri nan chapit 7, 48:49 nan liv Wa a: "Salomon fè tout mèb ki te nan Tanp Letènèl la,... ak chandelye yo, senk sou bò dwat ak senk sou bò gòch. devan Tanp lan, se konsa ke yo te priye." Bannye yo te rete nan tanp lan jiska ane 586 anvan epòk nou an, lè Nèbikadneza te detwi l. Lè tanp lan te rebati 70 ane apre, yo te fè yon nouvo menora ak menm konsepsyon an. Nan ane 70 epòk nou an, apre yo fin detwi Dezyèm Tanp lan, sòlda women yo te pran menora a, yo te pote l vin nan lavil Wòm, jan sa parèt sou Arch Tit la.


Arch Tit, Jeneral Women an ki te detwi Tanp Jeirizalem lan

Premye reprezantasyon menora a ke nasyon yo te wè, se youn ki te parèt sou pyès monnen yo nan Antigonus Mattathias II (40-37 anvan epòk nou an), dènye se te youn moun Hasmone yo te fè. Ida Huberman di nou: Apre destriksyon tanp lan, menora a te vin tounen yon figi santral nan atizay jwif yo. Pwofesè Erwin Goodenough bay lis omwen 182 egzanp chandelye sèt bra a, pami tout sa li te jwenn yo. Fòm menora a te dekri nan sinagòg sou pòt yo ak pòtay yo, epi yo te enkòpore nan desen sou planche mozayik, lanp ajil, gode kristal, ak braslè. Gen fòm nan menora a tou yo te dekouvri ki yo te mete pòtre l nan wòch. Itilizasyon li yo, kòm yon motif dekoratif, te egalman répandus tou nan tout peyi yo kote jwif yo tap viv nan dyaspora a.

Menorah a byento te vin tounen yon figi senp, souvan chema, men ki rich nan siyifikasyon, yon senbòl ki te kenbe pozisyon santral li nan tradisyon jwif yo pandan plizyè syèk, menm jiska tan modèn nou an. Jwif Alman yo te mete menorah lakay yo, menm jan kretyen yo te mete kwa nan kay yo. Nan 19yèm syèk la, ak reveye nasyonalis jwif la, Menorah sèt branch la te parèt ankò kòm yon senbòl Siyonis, e depi 1948 li te sèvi kòm anblèm Eta Izrayèl la.

Yon ansyen midrash deklare ke: 

"Twa bagay te prezante difikilte bay Moyiz, jiskaske Bondye beni a te montre Moyiz ak dwèt li: ... menora a." 

Dapre yon lòt tradisyon ansyen, se zanj Gabriyèl ki te trase yon foto pou ke Moyiz te ka wè imaj sa Bondye t ap reprezante bay Moyiz ak mo li. San okenn dout, Gran Achitèk la, se Letènèl li menm ki te fèt menora a.

KLIKE ANBA POU JWENN NOU SOU WHATSAPP OU SOU TELEGRAM

KLIKE POU JWENN SOU TELEGRAM
Friday, December 23, 2022

CHANUKAH IN OTAWA 2022


Despite the wave of antisemitism world wide the Ottawa Jewish community, this Chanukah gathers both at home with their families and friends, as well as at various sponsored events hosted throughout the city.

Members of Ottawa’s Jewish community have decided to mark this historical and religious occasion with the lighting of a 12-foot-high Menorah outside of the city hall of the Nation’s capital of Canada.

The 8 days long festival of Chanukah commemorates the rededication of the second temple in Jerusalem. According to Rabbi Levy Teitelbaum in an interview with CTV News, the word Chanukah comes from the word Chinuch, which means to educate, it is meant to educate the Jewish children in every generation about Freedom of religion, culture, and traditions.

The community of Ottawa has dedicated the lighting of the Chanukiah this year to honor a special person, Rabbi Mordechai Berger the first Shaliach of the Lubavitcher Rebbe to Ottawa, “Rabbi Berger was a real Chabad Ambassador to Ottawa”, said Rabbi Chaim Boyarsky Chabad Shaliach with the student network of Ottawa.

“The story of Chanukah occurred over two thousand years ago, and it is about the oil that the Menorah of the Temple that was supposed to last only one night, but ended up miraculously lasting for eight nights, which gave the Jewish oil press to obtain fresh olive oil to maintain the flame of the Candelabra of the Temple in Jerusalem.

“So every night is very special because we are celebrating that miracle,” said Aviva Sternberg a Jewish resident of Ottawa, who had joined several members of the community to mark the occasion often called the festival of lights.

WHAT'S ON THE MENU FOR CHANUKAH


Chanukah is celebrated on the 25th day of the Hebrew month of Kislev, the Jewish calendar, which can be in early November or late December. This year's celebration started on the 18th of December and runs through till the 26th. During the Chanukah holiday, families eat Latkes (potato pancakes), Sufganiyot (round jelly doughnuts), and other foods cooked in oil to celebrate the miracle of the Festival of Lights

Mada Community Center in collaboration with Chabad Ottawa has also joined with the Jewish community of Ottawa to distribute Shabbat to Share meals with a touch of Chanukah to a number of people in need, to help them also celebrate with pride along with the rest of the community. Mada is always working to make sure that no one is left behind.

CHANUKAH THROUGHOUT THE CITY

For a list of venues and events that commemorate the Festival of Chanukah or to learn more about the Community consult the website of the Jewish Federation of Ottawa or click here.
CHAG HA’BANOT - EID AL-BANAT

¿WHAT IS EID AL BANAT?Eid Al-Banat is a festival related to the New Moon of the month of Tevet. The Rosh Chodesh Tevet is the Rosh Chodesh of the banot (daughters in Hebrew). This New Moon is especially associated with Jewish girls; although all New Moons have a general association with women, this particular day is known as Chag Ha’Banot (the Festival of the Daughters of Israel), Daughters' Day or in Arabic: [Eid Al-Banat], in French: Fête des Filles.

It is a holiday celebrated mainly by some of the Jewish communities in the Middle East, especially in the Maghreb (North Africa), on Rosh Chodesh (New Moon) of the Jewish month of Tevet, and it always coincides with the seventh day of the Chanukah Jewish holiday.

The Jewish community where this holiday was best preserved in Tunisia. But there is also evidence that it was also celebrated in the Jewish communities of Libya, Algeria, Kushta, Morocco, and also Thessaloniki (Thessaloniki).

THE ORIGINS OF THE EID AL BANAT FESTIVAL


The festival of Eid Al'Banat or Rosh Chodesh La' Banot, on the 1st of the Hebrew month of Tevet, was kept in Tunisia and on the island of Djerba, where it is believed that the Kohanim of the Beit Ha'Mikdash, the Temple priests. The Jewish inhabitants of the Island of Djerba preserved many ancient traditions just like this one. And as already mentioned above this holiday is celebrated by women in numerous other Jewish communities throughout the Middle East and is linked to various events throughout Jewish history.

The Book of Esther tells us that it was specifically in the month of Tevet, that Queen Esther had been crowned as queen in the Persian kingdom (Iran); therefore, many of the practices of Rosh Chodesh La'Banot (Eid Al-Banat) are similar to those of the Jewish holiday of Purim.

The Rosh Chodesh (the New Moon) of the month of Tevet always coincides with the seventh day of Chanukah, which according to various traditions, the miracle of Chanukah is closely linked to one or more women. Chanukah is especially linked to the heroic stories of Yehudit and Chana (Grace), the daughter of Matitiahu Ben Yochanan, the Cohen Gadol.

In addition, there are those who relate this holiday to the story of Yiftach's daughter, and to the expulsion of alien women during the time of Ezra the Scribe;

and there are those who attribute the holiday to the history of other heroic women, such as Debora, Yael, Zera, daughter of Asher, Chana the one with seven children, and Bruria, the wife of Rabbi Meir.

THE JEWISH MAIDENS IN PERSIA


The Rambam, the great Moses Ben Maimon comments about Megillat Esther, about what Queen Esther said: "I and my maidens will also observe the same fast" - My maidens? Yes, there were Jewish maidens freed by the queen; which, without a doubt, had been under the heavy yoke of the queen before Esther. It is believed that the wicked Vashti, the daughter of the wicked, forced them to work on Shabbat. As Esther said: "They and I will join in the fasting of all Israel."

Another similarity that Eid Al-Banat has with the Purim Festival is the tradition of sending cookies from one home to another, similar to the Mishloach Manot. Some other traditions are drinking wine, and another is giving to children in need, similar to Matanot La'Evyoním.

RELATIONS WITH CHANUKAH AND YEHUDIT, THE HEROIN


Because the Eid Al-Banat holiday falls on the seventh day of Chanukah; Therefore, it is the precise moment to remember the connection with the heroine Yehudit and with Jana Bat Matityahu (the granddaughter of Yochanan, the Cohen Gadól of the second temple in Jerusalem).

Although the Sefer Yehudit, the book of Judith, was not canonized in the Tanakh, that book, the Hebrew version of which has been lost, tells the story of the heroine Yehudit who killed Holofernes, the general of the Greek army. Tunisian tradition tells that this story happened exactly on Rosh Hodesh (the New Moon) of Tevet; and that is why, in Tunisia, its importance is marked by the celebrations of Eid Al' Banat.

According to Mizheyna Cohen from Djerba, Eid Al' Banat "is like a memorial to Yehudit, who with his heroic strength had saved Jerusalem and the Jewish kingdom." And therefore, there is a tradition of also eating dairy products during the Eid Al-Banat festivities.

The general story is as follows: (taken from aish.com) "A Greek commander, named Holofernes, had led his army to put down a revolt that was starting in Jerusalem. The Greek forces camped around the city walls and began a prolonged siege. Although Jerusalem was a well-fortified city, the relentless siege by a superior army began to take a heavy toll on the citizens of the city. A widow named Yehudit left the city and asked for an audience with the commander. She has also brought cheeses and wine. Her plan was to seduce him and then kill him. Her plan succeeded.

The commander gave a banquet in honor of Yehudit and got pretty drunk. That same night, the commander and Yehudit retired to his private tent, where he soon fell into a deep sleep. And while he slept, Yehudit took his sword and beheaded him. Yehudit then left the camp, taking the commander's head back to Jerusalem, where his head was hung on the city walls for all to see. The Jews were greatly inspired by Yehudit's daring heroism, and the Greek forces withdrew. It was a key turning point in the Jewish revolt against the Greeks."

Finally, the New Moon (Rosh Chodesh) of Tevet commemorates the anniversary of the death of Abraham Avinu, the first Jew, the number 1 father of the Jewish nation. May his memory be a great blessing!

PRAYER OF THANKS FOR CHANUKAH AND EID AL-BANT


Ribono Shel Olam, Kol Yachol; Oh Eternal, our God, and God of our Forefathers and Matriarchs of blessed memories, may we Merit that miracles, signs, and great wonders be performed like the ones you did for our ancestors. We thank you, O Eternal, our God for the miracles, for the redemption, for the wonders, for the acts of salvation, and for the wonderful acts that you did for our ancestors in those days, in this time of Chanukah.

May the final Geula (Redemption) be fulfilled today in our days and in our lives, just as you fulfilled it in the days of Matityahu, the son of Yochanan, the Cohen Gadol (the High Priest), the Hasmonean and the children of the! May redemption also be fulfilled with us, as you did with the Maccabees when the evil Hellenic government had risen up against Your people Israel to make them forget Your Torah and to make them violate the decrees of Your will!

However, you, in your abundant mercies, supported them in the time of their distress.

Deliver us today, as you delivered them in their battles, just as you defended them with their rights, and take revenge as you took revenge for the damage they had done to them!

May the following saying be fulfilled in us: "You delivered the mighty into the hands of the weak, the many into the hands of the few, the impure into the hands of the pure, the impious into the hands of the Tzadikim (the righteous) and the rampant sinners into the hands of those who occupied themselves with your Torah!

Sanctify your name, make fame to your great name once again like the one you made for yourself with the Chasmoneans, magnify your great name, and show the world how distinguished and holy your name is, do with us just as you carried out a colossal liberation and redemption for your people Israel, known and noteworthy to this day.

May Your children now enter the sanctuary of Your chosen House, purify the place of Your Temple, purify Your Sanctuary now, may the great golden Menorah be lit now in Your sacred courts, and may we merit to see the days of Chanukah of the Third Temple, to give thanks and praises to Your Holy and great Name.

SEE THIS IN SPANISH


Sunday, December 18, 2022


SEGOULOT POU HANOUKAH 

LAPRIYÈ REMÈD POU REZOUD ANPIL PWÒBLÈM


Jodi a nap limen 1ye chandèl pou Hanoukah - dimanch swa

8 jou Hanoukah yo se jou favorab. Lè limen Hanoukyah a, li enpòtan pou w di benediksyon yo ak Kavana ak anpil kè kontan. Kèlkeswa pozisyon relijye w, apre w limen chandèl Hanoukah, kay la plen ak sentete ak zanj (Malakim).

1) Segoula pou pwoteksyon Eksplike pa Rav Izraèl Ben Elierzer Ba’alshem Tov, Lapriyè Remèd sa a Konsiste ak resite dènye vèsè Psòm 90, aprè sa wap swiv Psòm 91 resite 7 fwa. Aprè sa wap swiv avek seri Psòm yo ki te sijere pa anpil Tsadikim ak Mekoubalim yo, Nou dwe li yo nan lòd yo te bannou yo. Lekti chapit sa yo ki nan Psòm pwomès yo, pral louvri pòtay nan gwo bagay pou ou. Psòm chapit 30, Psòm 19, Psòm 67 (pi bon pou li sou fòm menora a), Psòm 121, Psòm 100, Psòm 33 ak Psòm 150 ki te swiv pa Ana Bekoach (tout 7 vèsè). Lè w fini li Psòm sa yo ak Ana Bekoakh, kòmanse priyè pèsonèl ak mo ki soti nan kè ou selon bezwen yo ki nou lavi w epi mande tout volonte w ak bezwen w nan pwòp lang ou ak mo w.

YON LA PRIYÈ A RESITE NAN LANG EBRE


 

ANA BEKOAKH.
GEDOULAT YEMINEKHA.
TATIR TSEROURA
KABEL RINAT. AMKHA SAGVENOU.
TAHARENOU, TAHARENOU
NORA NA GIBOR. DORSHEY YIKHOUDEKHA.
KEBAVAT SHOMREM
BARKHEM TEHAREM. RAKHAMEY TSIDEKATEKHA.
TAMID GOMLEM
HASIN KADOSH. BEROV TOUVEKHA. NAHEL ADATEKHA
YAHID GE'EH. LE'AMEKHA PENNEH.
ZOKHREY KEDOUSHATEKHA
SHAVATENOU KABEL.
OU’SHEMA TSAKATENOU. YODEA TA'ALOUMOT.

 

YON LIS 7 LAPRIYÈ REMED A RESITE

2) Lapriyè Remèd pou Zivoug (Mariaj) Eksplike pa Rabi Nakhman nan Breslov, li di ke nan Fèt Hanoukah a, ekleraj chandèl yo ap bay moun yo merit pou yo vin jwenn yon zivoug (yon mari oswa yon fanm). Ner HaShem, Nishmat Adam - Atravè chandèl yo ki limyè Letènèl, yon moun ka jwenn lòt mwatye nanm li ki vle di lap jwen yon moun pou li marye l. Oswa, si yon moun deja marye, Lè sa a, yon moun ka jwenn shalom bayit (lapè nan koup li lakay li).

3) Lapriyè Remèd pou Refoua (gerizon) Rav Hakadosh nan lavil Loublen di ke rasin tout jou ferye nou yo te soti nan Hanoukah. Nan lapriyè Shemonei Esrei (Priyè Amidah), yon seri 18 lapriyè nou resite twa fwa chak jou, Priyè nimewo 8 nan seri sa a, se lapriyè pou Refoua oswa gerizon li ye. Hanoukah se yon fèt ki dire 8 jou, e konsa li te di ke menm jan tou valè nimerik fèt la se yon jou fèt pou gerizon. Rav Hakadosh nan lavil Kuidanov di ke nan 8yèm lapriyè ki nan Amidah nap Rele Letènèl Melekh Rofe Ne'eman (Wa fidèl nan gerizon) ki gen menm valè nimerik ak Le’Hadlik Ner Hanoukah (Pou Limen Chandèl Hanoukah).

4) Lapriyè Remèd pou Parnasa (Lajan), Hanoukah se yon tan nan abondans. Sou Hanoukah nou gen posibilite pou nou jwenn benediksyon pou nou resevwa parnasa (Salè) ak abondans.

5) Lapriyè Remèd pou moun ki soufri nan laperèz ak enkyetid Ohev pèp Izrayèl la nan Apta te konn di moun ki te soufri nan enkyetid ak laperèz yo gade nan Chanukiah a pandan y ap limen pandan 10 minit dwat san entèripsyon ak san yo pa pale ak pèsonn. Li ta di moun yo chita devan bouji yo epi absòbe sentete nan bouji yo. Anvan 10 minit yo kòmanse, yon moun ta dwe mande Hashem ke nan merit nan sentete a nan bouji yo, li / li ta dwe beni ke nanm li / li ta dwe limen pou li / li ka rejwi epi yo dwe beni ak yon sante ak kè kontan. nanm. Li se yon tan pou priye pou bon sante mantal.

6) Lapriyè Remèd pou fè pitit Benei Yisaschar a di ke li pi bon moman pou yon moun mande pou timoun, se nan Rosh Hashana wè kòm Rachèl, Sara ak Hana te tout beni ak timoun sou Rosh Hashana. Sepandan, Hanoukah se kontinyasyon Rosh Hashana li ye. Valè nimerik Matityahu (non moun ki merite mirak Hanoukah) se menm jan ak Rosh Hashana.

7) Lapriyè Remèd pou efase erè yo. Maggid nan lavil Goznitch di ke tout peche moun yo te komèt lè avèk je yo, yap efase yo epi ranplase yo ak yon gwo limyè lè yap gade bouji Hanoukah yo.

Nan lot mo, aswè a nap jwenn posiblite pou nou jwenn yon abondans benediksyon nan fèt Hanoukah. Nou pral antre nan 8 jou sa yo ki sen anpil pandan nou ka pote sou tèt nou mirak ak bèl bagay.

An rezime kout, atik sa a sèlman ap grate sifas bagay la. Tsadikim ak Mekoubalim yo ki te fè desann segulot sa yo pwomèt ke nou pral merite pou nou ka wè mirak ak bèl bagay pandan 8 jou sa yo ki apa pou Hanoukah. Segoulot sa yo gen kapasite pou limen lavi nou epi fè gwo mirak desann pou nou.

Hag Sameakh – Bon Fèt de Hanoukah!


KLIKE ANBA POU JWENN NOU SOU WHATSAPP OU SOU TELEGRAM

KLIKE POU JWENN SOU TELEGRAM