Monday, November 22, 2021

mmm

YON LAPRIYÈ POU CHEHINAH A RETABLI

Ribono Shel Olam Kol Yahol, Map mande w ak konfyans, paske pa gen anyen ki enposib pou ou. Nap chache pou nou ka wè volonte ou fèt devan ou, o Papa nou ki nan syèl la, se pou nou gen merit pou nou wè Kay lavi nou an etabli epi nap chache tou pou nou wè ou retabli Shehina ou (Prezans Divin ou), etabli`l kounyè a nan mitan nou, se pou li byen vit ke li kapab. se pou sa ka fèt jodi a nap mande`l, deja nan epòk nou an kounyè a, e se konsa, se pou sa la pou la a, Amèn.

Wi, se pou volonte ou, ka fèt devan ou nap vwaye lapriyè sa a, o Papa nou ki nan syèl la, se pou nou ka gen yon Zehut (yon merit) pou nou vin jwen pitye ou pou nou, nap chache pitye pou tout rès nou an kap viv nan tout peyi yo sou latè a, epi pou ke nan merit sa a wap vin kenbe nou lwen lamizè, kenbe tout kay pèp Izrayèl la lwen tout sa yo konnen ki rele destriksyon, tout sa ki epidemi. Se pou tout pèp ou a nap priye, se pou tout kay pèp Izrayèl la rele devan ou, pou ou vin pwoteje nou; e se konsa, se pou sa la pou la a, Amèn.

Se pou volonte ou ka fèt la kounyè a devan ou, o Papa nou ki nan syèl la, se pou nou ka jwenn yon gen merit pou nou wè prezèvasyon pwofesè nou yo nan mitan nou. Sove yo epi prezève tout nèg savan pèp Izrayèl yo, Sove yo menm ansanm ak madanm pa yo, pitit gason pa yo ak pitit fi pa yo, ansanm ak disip pa yo ak tout lot disip anba yo, kèlkeswa kote yo rete, nan kote yo ye a; e se konsa, se pou sa la pou la a, Amèn.

O Papa nou ki nan syèl la, nap kontinye mande vwaye ba ou, pou nou ka wè volonte ou vin fèt nèt la kounyè a devan ou, o Papa nou ki nan syèl la, se pou nou ka vin jwenn deja yon merit pou ka tande, pou nou ka resevwa yon bon nouvèl liberasyon, ak yon bon nouvèl redanmsyon ak konsolasyon pou nou; Se pou sa nap rele jwenn uou ankò pou nou ka gen yon Merite pou nou wè ou wap rasanble nou ansanm pou pote nou la kay panou. Sanble nou ansanm ak tout moun pèp Izrayèl ou a, tou sa yo ki gaye nan kat kwen latè a. E se konsa, se pou sa la pou la a, Amèn.

Kanta frè nou yo, ki nan nenpòt kalite kè sere, tout kalite mizè, nan nenpòt kalite depòte, Avinu Malkeinu, gen pitye pou yo koulyè a. Se pou tout moun pèp Izrayèl yo vin jwenn èd ou, kit yo nan nenpòt kalite danje sou lanmè oswa sou tè sèk; nan prizon oswa nan nenpòt danje nan lari, kit lajounen kou lannwit, o Papa nou ki nan syèl gen pitye pou tout moun sa yo, epi mennen yo soti nan kè sere yo genyen an, pou yo ale nan yon soulajman imedyat, fè yo soti nan fènwa a yo ladan nan, pou ou mennen yo nan limyè a, fè yo soti nan esklavaj la. mennen yo nan redanmsyon an, nan moman sa a menm, deja byen vit, jodi a; e se konsa, se pou sa la pou la a, Amèn..