Sunday, November 27, 2022

KISA YO RELE TORAH?

Torah se yon mo ebre pou di "Enstriksyon", "Ansèyman", Moun ki pa jwif yo ap rele l "Lwa". Premye bagay nou konnen kom Torah se konpilasyon senk premye liv yo nan Bib ebre a, sètadi: liv Jenèz, Levitik, Ekzod. , Nimewo ak Detewonòm. Nan sans sa a, Torah vle di menm bagay ak Pentateuk oswa Senk Liv Moyiz yo. Men Torah pou nou se tout ekri sen yo; epi nap divize l ant Tora ekri ak Torah oral. Lè 5 premye liv Tora a fèt pou rezon litijik, li pran fòm yon woulo Tora (Sefer Torah). Si li se nan fòm yon liv òdinè, li rele yon Choumash epi anjeneral li enprime ak kòmantè rabinik yo nou rele Perushim.

Sepandan, pafwa, mo Tora a ka itilize tou kòm yon sinonim pou tout Bib ebre a oswa Tanakh, nan sans sa a li nap jwenn ladan l pa sèlman senk premye liv yo, men tout 24 liv ki nan Bib ebre a. Finalman, Tora nou tout sans li vle di tout ansèyman transmèt, tout eksplikasyon yo Bondye te bay Moyiz, ak ekri Saj yo, tout kilti Jwif la, ak tout pratik lavi jwif la. Se pati sa a ke yo rekonèt kòm Tora oral la. Se sa ki reprezante nwayo tradisyon espirityèl ak relijye jwif la, Tora a se yon tèm klèman pwòp tèt ou ak yon seri ansèyman ki gen ladan 70 figi ak entèpretasyon potansyèlman enfini, sa ki fè yon definisyon klè Tora enposib.

Sa ki komen ak tout siyifikasyon sa yo, se enpotan pou konnen se ke Tora a se rezon dèyè orijin pèp jwif la: apèl yo nan egzistans la pa Bondye, eprèv yo ak tribilasyon yo, ak alyans yo ak Bondye, ki vle di nou dwe swiv yon fason pou lavi a ki enkòpore nan yon seri nòm moral ak relijye. Sa enkòpore tou obligasyon nou geyen ak lwa sivil la, sa nou Halacha. Tora a tou se non arab nan kontèks li kòm yon liv sakre Islamik ke Mizilman yoi kwè ke Bondye te bay pwofèt yo ak mesaje nan mitan Timoun Pèp Izrayèl la.

Nan literati rabinik yo, mo Tora a toujou divize ant "Tora ki ekri" a ak Tora oral la. Tora oral la konsiste de tout entèpretasyon ak tout anplifikasyon ki, dapre tradisyon rabinik yo, yo te pase de jenerasyon an jenerasyon. Epi kounyè a Torah Oral la enkòpore nan Talmud la ak Midrashim yo. Konpreyansyon nan tradisyon rabinik la se ke tout ansèyman sa yo te jwenn nan mo Tora a. Tout Tora sa a se Bondye ki te ban nou l pa mwayen pwofèt Moyiz la, gen kèk sou mòn Sinayi a ak kèk nan Tant Randevou a, epi tout ansèyman sa yo te ekri. Sa ki lakòz tout Tora ki egziste jodi a.

Dapre ekri nan Midrashim yo, Tout Tora a te kreye anvan kreyasyon mond lan e li te itilize kòm yon modèl pou Kreyasyon an.

Tradisyonèlman, pawòl Tora yo ekri sou yon woulo pa yon sekretè yo rele sofer nan lang ebre. Nap li yon pòsyon soti nan Tora a an piblik omwen yon fwa chak twa jou nan prezans yon kongregasyon. Lekti Tora piblikman se youn nan fondasyon lavi kominote jwif yo.

Siyifikasyon ak Non

Lekti Tora

Mo "Tora" nan lang ebre a soti nan rasin Ora ki nan konjigezon vle di 'gide' oswa 'anseye'. Kidonk, siyifikasyon mo a se "ansèyman", "doktrin" oswa "enstriksyon"; Lè nap rele l "Lalwa" sa ap souvan bay yon move enpresyon. Jwif Alexandryen yo ki te tradui Bib la te itilize mo grèk nomos ki vle di règ, estanda, doktrin, epi pita "lwa." Lè sa a, Bib grèk ak Laten yo te kòmanse koutim pou yo rele Pentateuk la (senk liv Moyiz la) Lalwa. Lòt kontèks tradiksyon nan lang angle a gen ladan koutim, teyori, gid, oswa sistèm.

Premye non premye pati Bib la sanble se "Tora Moyiz la." Men, tit sa a pa jwenn ni nan Tora a li menm, ni nan travay pwofèt literè ki te fèt avan ekzil yo. Li parèt nan Josué ak liv wa yo, men li pa ka di ke li refere a tout corpus la (dapre kritik biblik akademik). Okontrè, li trè posib ke itilizasyon li nan travay apre ekzil yo te gen entansyon konplè. Lòt tit byen bonè, se te "Liv Moyiz la" ak "Liv Tora a", ki sanble se yon kontraksyon nan yon non pi konplè, "Liv Tora Bondye a."

Tora a te kòmanse depi nan kòmansman kreyasyon Bondye a nan mond lan, nan kòmansman pèp Izrayèl la, desandan yo nan peyi Lejip, ak bay Tora a sou mòn Sinayi. Li fini ak lanmò Moyiz, jis anvan pèp Izrayèl la travèse nan tè pwomiz Kana’an an. Gen ansèyman espesifik (obligasyon relijye ak lwa sivil) ki antre nan naratif la, swa yo bay klèman (sa vle di, Dis Kòmandman yo) oswa implicitement entegre nan naratif la (tankou nan Egzòd 12 ak 13 lwa selebrasyon Pak la).

Nan lang ebre, senk liv Tora yo idantifye pa ensip yo nan chak liv; ak non komen angle liv yo sòti nan Septuagint grèk la [sitasyon nesesè] epi yo reflete tèm esansyèl chak liv:

  • Bereshit literalman vle di "Nan kòmansman an" — Jenèz, ki soti nan (Jenèz, "Kreyasyon") 
  • Shemot literalman vle di "Non yo": Egzòd, ki soti nan (Egzòd, "Ale soti")
  • Vayikra literalman "Epi li rele" — Levitik yo, ki soti nan mo "Ki gen rapò ak Levit yo").
  • Bamidbar literalman vle di "Nan dezè a " - Nimewo
  • Devarim literalman vle di "Bagay" oswa "Mo yo" — Detewonòm, ki soti nan fraz "Dezyèm Lwa"

Bereshit / Jenèz

Atik prensipal: Liv Jenèz

Liv Jenèz la se premye liv Tora a. Li ka divize an de pati, istwa prensipal la (chapit 1 a 11) ak istwa a ansyen (chapit 12 a 50). Istwa a byen bonè etabli konsèp otè a (oswa otè yo) sou nati Divinite a ak relasyon limanite a ak kreyatè li a: Bondye kreye yon mond ki bon ak apwopriye pou limanite, men lè moun koripsyon li ak peche, Bondye deside detwi li. kreyasyon li a, sove sèlman Noe ki jis pou retabli relasyon ant moun ak Bondye. Istwa Ansyen an (chapit 12–50) pale sou pre-istwa pèp Izrayèl la, pèp Bondye chwazi a. Sou kòmandman Bondye a, Abraram, desandan Noye a, te vwayaje soti lakay li pou l ale nan peyi Kanaran Bondye te ba l la, kote li te abite antanke pèlren, ansanm ak pitit gason l Izarak ak pitit pitit Jakòb. Non Jakòb chanje an Izrayèl, e grasa Jozèf, pitit gason l 'yo, pitit Izrayèl yo desann nan peyi Lejip, 70 moun nan tout ak fanmi yo, e Bondye pwomèt yo yon avni nan grandè. Jenèz fini ak pèp Izrayèl la nan peyi Lejip, pare pou vini Moyiz ak Egzòd la. Narasyon an ponctue pa yon seri alyans ak Bondye, siksesif etann soti nan tout limanite (alyans la ak Noe) nan yon relasyon espesyal ak yon sèl pèp (Abraram ak desandan li yo atravè Izarak ak Jakòb).

Chemot/Egzòd

Atik prensipal: Liv Egzòd

Liv Egzòd la se dezyèm liv Tora a, imedyatman apre Jenèz. Liv la rakonte ki jan ansyen Izrayelit yo te libere nan esklavaj nan peyi Lejip grasa fòs Jewova, Bondye ki te chwazi pèp Izrayèl la kòm pèp li a. Seyè a fè yon gwo domaj sou moun ki te kaptire l yo atravè lejand kalamite peyi Lejip yo. Avèk pwofèt Moyiz la kòm dirijan yo, yo vwayaje nan dezè a pou rive sou mòn Sinayi a, kote Seyè a pwomèt yo peyi Kanaran an ("Tè pwomiz") an echanj pou fidelite yo. Pèp Izrayèl la antre nan yon alyans ak Jewova ki ba yo lwa li yo ak enstriksyon yo pou yo bati Tant Randevou a, mwayen pou l soti nan syèl la pou l abite avèk yo epi mennen yo nan lagè sen pou yo pran peyi a, epi answit ba yo lapè.

Tradisyonèlman atribiye a Moyiz li menm, etid modèn yo okòmansman konsidere liv la kòm yon pwodwi nan ekzil Babilòn nan (6yèm syèk anvan epòk nou an), nan tradisyon ekri ak oral anvan yo, ak revizyon final yo nan peryòd Pèsik apre ekzil la (5yèm syèk anvan epòk nou an). ). Carol Meyers, nan kòmantè li sou Egzòd, sijere ke li se joui liv ki pi enpòtan nan Bib la, paske li prezante karakteristik ki defini idantite pèp Izrayèl la: souvni yon sot pase ki te make pa difikilte ak chape, yon alyans obligatwa ak Bondye, ki moun ki chwazi. pèp Izrayèl la. , ak etablisman an nan lavi kominote a ak direktiv yo pou antretyen li yo.

Vayikra/Levitik

Atik prensipal: Liv Levitik

Liv Levitik la kòmanse ak enstriksyon pou Izrayelit yo sou fason pou yo sèvi ak Tabènak yo te fèk bati a (Levitik 1–10). Sa a se swiv pa règ yo nan pwòp ak enpwòp (Levitik 11–15), ki gen ladann lwa yo nan labatwa ak bèt yo gen dwa manje (gade tou: Kas hrut), Jou Ekspyasyon an (Levitik 16), ak divès lwa moral ak seremoni pafwa yo rele Kòd Sentete a (Levitik 17-26). Levitik 26 bay yon lis detaye sou rekonpans pou swiv kòmandman Bondye yo ak yon lis detaye pinisyon pou pa swiv yo. Levitik 17 etabli sakrifis yo nan Tabènak la kòm yon òdonans etènèl, men òdonans sa a modifye nan liv apre yo ak e Tanp lan se sèl kote yo pèmèt sakrifis yo.

Bamidbar / Nimewo

Atik prensipal: Liv Resansman

Liv Resansman an se katriyèm liv Tora a. Liv la gen yon istwa long ak konplèks, men fòm final li a se pwobableman akòz yon redaksyon prèt (sa vle di, edisyon) nan yon sous Yawist ki te fèt nenpòt moman nan peryòd la Persik bonè (5yèm syèk anvan epòk nou an). Non liv la soti nan de resansman yo te fè Izrayelit yo.

Liv Nimewo yo kòmanse nan mòn Sinayi, kote Izrayelit yo te resevwa lwa yo ak alyans nan men Bondye e Bondye te etabli tèt li nan mitan yo nan Tanp lan.[35] Travay ki devan yo se pran posesyon Latè pwomiz la. Yo konte moun epi yo fè preparasyon pou rekòmanse mach la. Izrayelit yo te kòmanse vwayaj la, men yo “murmure” akoz difikilte wout la e akoz otorite Moyiz ak Arawon te genyen. Pou zak sa yo, Bondye detwi apeprè 15,000 nan yo pa plizyè mwayen. Yo rive sou fwontyè Kanaran yo e yo voye espyon nan peyi a. Lè Izrayelit yo te tande espyon yo te fè konnen sitiyasyon an nan Kanaran, yo refize pran posesyon l. Bondye kondane yo amò nan dezè a jiskaske yon nouvo jenerasyon ka grandi epi akonpli travay la. Liv la fini ak nouvo jenerasyon Izrayelit yo nan "plenn Moab yo" pare pou travèse larivyè Jouden an.

Resansman se rezilta istwa Egzòd pèp Izrayèl la soti nan opresyon ann Ejip ak vwayaj yo pou yo pran posesyon peyi Bondye te pwomèt zansèt yo a. Kòm sa yo, li pote nan yon konklizyon tèm yo prezante nan Jenèz ak devlope nan Egzòd ak Levitik: Bondye te pwomèt Izrayelit yo ke yo pral vin yon gwo (sa vle di, anpil) nasyon, ke yo pral gen yon relasyon espesyal ak Jewova, bondye yo. , epi yo pral pran peyi Kanaran an pou yo. Resansman montre tou enpòtans sentete, fidelite ak konfyans: malgre prezans Bondye ak prèt li yo, pèp Izrayèl la manke lafwa epi posesyon tè a se pou yon nouvo jenerasyon.

Devarim/Detewonòm

Atik prensipal: Liv Detewonòm

Liv Detewonòm se senkyèm liv Tora a. Chapit 1 jiska 30 nan liv la konpoze de twa prèch oswa diskou Moyiz te bay Izrayelit yo nan plenn Moab yo, yon ti tan anvan yo te antre nan Latè pwomiz la. Premye prèch la rakonte karant ane nan pwonmennen nan dezè a ki te mennen jiska pwen sa a, ki te fini ak yon egzòtasyon pou obsève lalwa (oswa ansèyman), ke yo te konnen pita kòm Lwa Moyiz la; dezyèm nan fè Izrayelit yo sonje nesesite pou yo swiv Jewova ak lwa (oswa ansèyman) ke li te ba yo, sou ki posesyon tè a depann; e twazyèm lan ofri konsolasyon ke menm si pèp Izrayèl la montre li pa fidèl epi li pèdi peyi a, avèk repantans tout moun ka retabli. Kat dènye chapit yo (31–34) genyen Chante Moyiz la, Benediksyon Moyiz la, ak narasyon ki rakonte manto lidèchip yo pase depi Moyiz pou rive Jozye, epi finalman lanmò Moyiz sou Mòn Nebo.

Prezante kòm pawòl Moyiz te pale anvan konkèt Kanaran an, yon gran konsansis nan entelektyèl modèn yo wè orijin yo nan tradisyon pèp Izrayèl la (peyi Wa nò a) te mennen nan sid nan Peyi Wa Jida a apre konkèt Asiri a nan Aram (wityèm. syèk). anvan epòk nou an) epi yo te adapte yo ak yon pwogram refòm nasyonalis nan epòk Jozyas (fen 7yèm syèk anvan epòk nou an), ak fòm final liv modèn la parèt nan mitan retounen soti nan kaptivite Babilòn nan fen 6yèm syèk anvan epòk nou an. 38] Anpil entelektyèl wè liv la kòm yon refleksyon nan bezwen ekonomik yo ak sitiyasyon sosyal nan kas Levit la, ke yo kwè yo te bay otè yo; otè pwobab sa yo kolektivman ke yo rekonèt kòm Detewonòm.

Youn nan vèsè ki pi enpòtan li yo se Detewonòm 6:4, Shema Yisrael la, ki vin tounen deklarasyon definitif idantite jwif yo: "Koute, O Izrayèl: Seyè a, Bondye nou an, Seyè a se youn." Jezi te site vèsè 6:4–5 nan Mak 12:28–34 tou kòm yon pati nan Gran Kòmandman an.

Konpozisyon

Atik prensipal: Konpozisyon Tora a ak Patènite Mozayik la

Talmud la fè konnen se Moyiz ki te ekri Tora a, eksepte uit dènye vèsè Detewonòm yo, ki dekri lanmò li ak antèman, Jozye te ekri. Altènativman, Rashi site nan Talmud la ke "Bondye te pale yo ak Moyiz te ekri yo ak dlo nan je." Mishna a mwen Li gen ladann orijin diven Tora a kòm yon prensip esansyèl nan Jidayis. Dapre tradisyon jwif yo, Tora a te konpile pa Ezra pandan peryòd Dezyèm Tanp lan.

Yon fòmilasyon komen nan ipotèz dokimantè a

Kontrèman, konsansis savan modèn lan rejte patè Mozayik e li di ke Tora a gen plizyè otè e konpozisyon li te fèt pandan plizyè syèk. Pwosesis egzak kote Tora a te konpoze, kantite otè ki enplike yo, ak dat chak otè yo ap debat anpil. Pandan pi fò nan 20yèm syèk la, te gen yon konsansis akademik sou ipotèz dokimantè a, ki poze kat sous endepandan, ki te konpile ansanm pa yon redaktè: J, sous la Yawist, E, sous la Elohist, P , sous la prèt ak D, sous deteronomis la. Premye nan sous sa yo, J, ta konpoze nan fen 7yèm oswa 6yèm syèk anvan epòk nou an. C., ak sous ki pi resan an, P, ta konpoze alantou 5yèm syèk anvan Jezikri. c.

Ipotèz siplemantè a, yon siksesè posib nan ipotèz dokimantè a

Konsantman alantou ipotèz dokimantè a te tonbe nan dènye deseni 20yèm syèk la. Fondasyon an te mete ak ankèt sou orijin sous ekri yo nan konpozisyon oral yo, ki vle di ke kreyatè J ak E yo te pèseptè ak piblikatè epi yo pa otè ak istoryen. Rolf Rendtorff, ki te bati sou lide sa a, te diskite ke baz Pentateuk la se nan narasyon kout, endepandan, ki te fòme piti piti nan pi gwo inite e ki te rasanble nan de faz editoryal, premye Detewonòm, dezyèm Prèt la. Kontrèman, John Van Seters defann yon ipotèz konplemantè, ki postule ke Tora a te sòti nan yon seri adisyon dirèk nan yon kò travay ki deja egziste.[51] Istoryen biblik Joel S. Baden, pami lòt moun, te defann yon ipotèz "neodocumentalist", ki reponn a kritik sou ipotèz orijinal la epi mete ajou metodoloji yo itilize pou detèmine ki tèks ki soti nan ki sous. Yon ipotèz konsa ap kontinye gen sipòtè ann Izrayèl ak Amerik di Nò.

Pifò entelektyèl jodi a kontinye rekonèt Detewonòm kòm yon sous, ak orijin li nan kòd lwa ki te pwodwi nan tribinal Jozyas la jan De Wette te dekri, pita ankadre pandan ekzil la (diskou yo ak deskripsyon yo devan ak dèyè). nan kòd la) pou idantifye li kòm pawòl Moyiz yo. Pifò entelektyèl yo dakò tou ke kèk fòm sous prèt te egziste, byenke limit li yo, espesyalman pwen final li yo, se ensèten. Yo rele rès la kolektivman kòm moun ki pa prèt, yon gwoupman ki gen ladan tou de materyèl anvan prèt ak pòs prèt.

DAT KONSTRIKSYON

Finalman Tora a lajman konsidere kòm yon pwodwi nan peryòd Pèsik la (539-333 anvan epòk nou an, pwobableman 450-350 anvan epòk nou an). Konsantman sa a repwoche yon pwennvi tradisyonèl jwif ki bay Esdras, lidè kominote jwif la lè l te retounen soti Babilòn, yon wòl enpòtan nan dekresyon li. Anpil teyori yo te pwopoze pou eksplike konpozisyon Tora a, men de yo te espesyalman enfliyan. Premye a nan sa yo, Otorizasyon Imperial Pèsik la, ki te prezante pa Peter Frei an 1985, diskite ke otorite Pèsik yo te egzije jwif Jerizalèm yo soumèt yon sèl kò lwa kòm pri a nan otonomi lokal yo. Teyori Frei a te, dapre Eskenazi, "sistematikman demoute" nan yon senpozyòm entèdisiplinè ki te fèt an 2000, men relasyon ki genyen ant otorite Pèsik yo ak Jerizalèm rete yon pwoblèm enpòtan. [diskite] Dezyèm teyori a, ki asosye ak Joel P. Weinberg epi ki rele "Kominote Sitwayen Tanp lan," pwopoze istwa Egzòd la te konpoze pou sèvi bezwen yon kominote jwif apre ekzil ki te òganize alantou tanp lan, ki aji an reyalite kòm yon bank pou moun ki te fè pati li.

PORTAL JIDAYIS

GADE

Ekri Rabbinik yo di ke Tora oral la te bay Moyiz sou mòn Sinayi, ki, dapre tradisyon Jidayis Otodòks, te fèt an 1312 anvan epòk nou an. Tradisyon rabinik Otodòks fè konnen Tora Ekri a te anrejistre sou karant ane kap vini yo, byenke anpil entelektyèl jwif ki pa Otodòks yo afime konsansis savan modèn ke Tora Ekri a gen plizyè otè e li te ekri sou plizyè syèk.

Talmud la prezante de opinyon sou fason Moyiz s egzakteman te ekri Tora a. Yon pwennvi di Moyiz te ekri l piti piti jan li te dikte l, epi li te konplete l tou pre lanmò li, e lòt opinyon an di Moyiz te ekri tout Tora a nan yon sèl ekriti toupre lanmò li, ki baze sou sa li te dikte. pou li pandan ane yo.

Talmud la di ke uit dènye vèsè Tora a ki pale de lanmò Moyiz ak antèman Moyiz pa t 'kapab ekri, kòm ekri li ta se yon manti, epi yo te ekri apre lanmò li pa Jozye. Abraham ibn Ezra ak Joseph Bonfils te obsève [sitasyon bezwen] ke fraz yo nan vèsè sa yo prezante enfòmasyon ke moun ta dwe konnen sèlman apre epòk Moyiz la. Ibn Ezra te fè konnen, epi Bonfils te deklare klèman, Jozye te ekri vèsè sa yo anpil ane apre lanmò Moyiz. Lòt kòmantatè pa aksepte pozisyon sa a epi yo fè konnen byenke Moyiz pa t ekri uit vèsè sa yo, yo te dikte li e Jozye te ekri yo dapre enstriksyon Moyiz te kite yo, e Tora a souvan dekri evènman kap vini yo, kèk ladan yo toujou. pou vini yo poko pibliye. rive.

Tout opinyon rabinik klasik yo di ke Tora a te antyèman Mozayik ak orijin diven. Mouvman Jwif liberal ak Refòm jodi a rejte patè Mozayik, menm jan pi fò tout koulè Jidayis Konsèvatè yo.

Dapre Lejand Juif yo, Bondye te bay pitit Izrayèl yo Tora apre li te pwoche bò kote tout tribi ak nasyon sou latè e li te ofri yo Tora a, men dènye a te rejte l pou yo pa t gen eskiz pou yo inyore li. Nan liv sa a, Tora a defini kòm youn nan premye bagay ki te kreye yo, kòm yon remèd kont move enklinasyon an, epi kòm konseye ki te konseye Bondye pou kreye moun nan kreyasyon mond lan pou fè l jistis la.

KLIKE ANBA POU JWENN NOU SOU WHATSAPP OU SOU TELEGRAM

KLIKE POU JWENN SOU TELEGRAM

YON REFLEKSYON POU CHANS AK BENEDIKSYON YO NAP JWENN JODIA

Yon Mesaj Rabi Moshe KLEIN, ADMOUR UNGVA A

Mwa Biblik nou gen Kounyè a la a, ke yo rele Kislev la, se yon mwa ke tout moun konnen ak apresye. Nou konnen ke peryòd mwa sa a, se yon kontan ki sitiye sitou nan fen mwa a, Se nan mwa sa a ke nou gen bèl 8 jounen fèt Chanukah yo. Fèt Chanuka a se yon alizyon nan limyè Bondye a kap desann vin jwen nou. Ki sa ki limyè sa a ye? Se limyè ki nan Tora oral la, limyè ki gen nan tout eksplikasyon yo ke Letènèl te bay Moyz ak li te pase bannou e ke sèl nou Pèp Jwif la te geyen.

Nou kontan kounyè a la ke nap viv nan yon jenerasyon kote nou dwe remèsye Letènèl anpil pou tou sa lap bannou: Nou vrèman chanse ak Beni, jodi a nou gen tout eksplikasyon yo ke Bondye te voye bannou nan liv Gemara yo ki nan Jenerasyon pa nou an e disponib pou tout moun, Nou gen eksplikasyon nan liv Chumash yo ak kòmantè, ak Kantilasyon ki gen anpil sekrè espirityèl nan yo pou nou.

 Jodi a nou gen menm liv Gemara yo ak imaj, liv ki ilistre tèm nan kesyon yo: Jodia nou ka wè klèman kisa Kohen Gadol la (Gro Prèt Nan Tanp Jerizalèm) te ye ak sa li tap fè , Kounyè a nap konprann ak presizyon Beit Ha’Mikdach la te sanble. Figi a reprezante pa vle di anyen, men rad la ban nou yon lide sou orijinal la. Li ede nou finalman konprann sa n ap etidye lè nou wè l nan liv yo. Mwen te tande yon gwo Rav ki te etidye Tora pandan swasanndizan admèt ke li te mal etidye Gemara a jiska jodi a. 

"Jodi a mwen ka wè imaj yo epi mwen remake ke mwen te mal konprann," li te di. Moun yo dwe reflechi sou sijè sa a: tout sa nou gen a dispozisyon tankou trè bèl Tefilin yo, Manje min Ha’Méhadrin yo, yon manje kap satisfè tout egzijans Lalwa jwif yo ke Bondye te ban nou. 

Se pou nou reflechi sou Etrog yo (sitwon Biblik la) nan tan lontan an: Anvan Jenerasyon nou an se pa tout moun ki tap jwenn yon Sitwon Etrog pou li ka akonpli bèl komandman 4 espès yo ke Bondye te ban nou an. 

Nan peyi Ikrèn, oswa an Frans, pou egzanp, yo pa te gen okenn Sitwon Etrog yon santèn ane anvan sa, se pa tout moun ki te ka jwenn youn, yo tap jwenn yo sèlman nan sèten plas trè espesifik.

Mèsi Papa Bondye, ke nap viv kounyè a nan yon jenerasyon ki beni anpil kote nou jwenn yon abondans nan tout bagay pou fè volonte ou ak Mitzvot yo. Lè nou rive nan jou ferye Chanuka yo, nou dwe remèsye Letènèl, li se 8 jounen fèt ki fè alizyon ak espirityalite nou ka apresye anpil, bèl bouji yo ap fè alizyon ak espirityalite entans sa a. 

Nou dwe remèsye Letènèl epi fè lwanj li, paske nou nan yon sitiyasyon tankou pa nou an, paske nap jwenn Tora a nan tout bèl entansite li. Nap Kenbe Shabbat la pi fasil jodi a, nap jwenn revèy Shabbat yo ak lòt envansyon yo tou ki fè li pi fasil pou nou ka kenbe Shabbat la, epi nou dwe remèsye Letènèl paske li ban nou Tora a ak fòs pou nou ka kenbe Tora ak tout Mitzvot yo (Tout sa Bondye mande nou fè).

Konnen ke nou dwe aspire tou nan kalite Mitzvot yo lè nap kenbe yo, tankou premye mèt nou yo tap fè a. Nan sans sa a, nou dwe tache kalite sa a - epi nou dwe adrese yon lapriyè bay Letènèl pou li ban nou fòs pou fè Mitzvot yo nan yon manyè dezenterese (Pa pou nou jwenn enterè), menm jan gwo Saj yo te fè yo tou, ak gwo pwofondè ak pwoksimite ak Letènèl. . 

Sa a se objektif nou dwe jwen pandan jounen fèt sa yo nan mwa Kislev la. Nan maten, nap resite Lapriyè nan Sòm Halel yo, ak nan aswè a, nap priye pou nou merite akonpli Tora a ak pwofondè ak nan limyè. 

Se pou Letènèl ede nou reyalize yon sanktifikasyon nan Non li epi reyisi nan akonpli volonte Letènèl la ak tout kè ak kè kontan tou.


VIDEYO SOU FET HANOUKAKLIKE ANBA POU JWENN NOU SOU WHATSAPP OU SOU TELEGRAM

KLIKE POU JWENN SOU TELEGRAM


Saturday, November 26, 2022


YON KOMANTÈ SOU PARACHAH TOLDOT

Tradwi Pa Lenord


YON TI MO SOU ETID LABIB NAN CHABAT SA KI RELE PARACHA TOLDOT


Toldot – Se yon mo ebre ki vle di "Jenerasyon" oswa "desandan", Toldot se dezyèm mo nan lekti Biblik sa a epi li se premye mo diferan nan pòsyon sa a nan Ekriti a.

Toldot se sizyèm Sidra li ye, se sizyèm pòsyon Tora a nan piblikasyon nan chak semèn yo nan Sik anyèl la.

Paracha sa a ap pale de konfli ki te genyen ant Jakòb ak Ezaou, frè jimo li a, sou lanmò Izaak, li pale tou de Rebeka, madanm li, lè li te prezante l kòm sè l ', ak benediksyon Izaak te bay pitit li yo.

Li konstitye pòsyon Jenèz 25:19 rive 28:9. Pòsyon biblik sa a konpoze de 5,426 lèt ebre, gen 1,432 mo ebre ak 106 vèsè, epi li ka okipe anviwon 173 liy nan yon woulo Tora (ki rele Sefer Tora). Pòsyon sa a nap li l sou sizyèm Samdi apre Simchat Tora, jeneralman lap tonbe nan yon dat nan mwa Novanm, oswa raman nan kòmansman mwa Desanm.

YON RESUME NAN LEKTI A

Itzhak (Izaak) te marye Rivka (Rebeka). Apre ven ane san pitit, lapriyè li yo reponn epi Rivka te vin ansent. Gwosès la te difisil, paske "timoun yo tap goumen nan vant li"; Bondye di l ke li gen “de nasyon nan vant li”, e pi piti pitit gason l lan pral genyen batay la sou pi gran gason l lan.

Ezav (Ezaou) te soti an premye. Yaakov (Jakòb) li menm te soti nan kenbe talon Esav (Ezaou) Frè li. Ezav grandi pou vin yon "chasè, yon nonm kap viv nan bwa"; Jakòb se yon "nonm konplè", yon rezidan nan tant li ye. Itzhak te prefere Esav, Rivka te prefere Jakòb. Esav retounen yon jou soti nan bwa a fatige ak grangou apre jounen lachas li, Lè sa a li vann bay Jakòb dwa premye nesans la an echanj pou yon bouyon lantiy wouj.

Ki plas Moun yo geyen nan sitiyasyon lavi yo? 

Èske yap pran desizyon san yo pap konsidere pozisyon Letènèl ladan l? Kidonk, e si nou suiv kòmandman Bondye yo, sa ap mete nou nan yon sitiyasyon difisil? Lekti nan semèn sa a ap kòmanse konsa; “Te gen yon grangou nan peyi a, anplis premye grangou ki te rive avan nan epòk Abraham lan, e Itzak te ale viv bò kote Abimelèk, wa peyi Plistim yo (Filistyen yo), nan Peyi Gera (Gaza). 

Malgre lekti a pa di nou pwochen etap Izaak ta pral swiv, men dapre repons Letènèl te ba li a, nap konprann ke li te gen plis chans pou l fè menm jan ak papa l Abraham nan sitiyasyon ki te sanblab sa a. Lè sa a, Tora a di nou ke Letènèl te parèt devan Itzak (Izaak) e li te di l konsa: “Pa desann nan peyi Lejip la, rete pou w abite nan peyi m pral di w la. Viv sou tè sa a epi mwen pral rete avèk ou epi mwen pral beni ou..."". ( Jenèz 26:1-3)

Kesyon: Pandan ke lide pou desann nan peyi Lejip la te petèt pa pi bon lide, nou wè ke lè te gen yon grangou nan tan Abraham nan, li menm li te desann nan peyi Lejip (Jenèz 12:10). 

Epi se pa sa sèlman sa, se ke nan ka Abraham nan, se Bondye li menm ki te voye grangou a pou l te fè Abraham desann nan peyi Lejip, 

an reyalite, objektif grangou a se te pou li ka teste l pou l te ka wè si l t ap kesyone pawòl Bondye yo, ki sa. 

premyèman, Bondye te ba li lòd pou li ale monte nan peyi Kenaan (Kanaan) epi kounye a, li te fòse l pou li soti kite peyi a ak grangou a. 

Ki diferans ki genyen ant Abraham ak Izaak? Poukisa Bondye pa t vle kite Izaak desann nan peyi Lejip tankou papa l te fè a?

Repons: 
Kòmantatè nou yo eksplike ke byenke Abraham te desann nan peyi Lejip la, nan ka Izaak, reyalite a te konplètman diferan. Lè Itzhak te vle desann nan peyi Lejip la, Bondye te di l "Pa desann nan peyi Lejip paske ou se tankou yon ofrann Asansyon (olah) ou ye, san defo, epi ou ka ale andeyò peyi Izrayèl la, se yon bagay ki espirityèlman apwopriye pou ou."

Eksplikasyon pou sa a se ke lè yo te mete Izaak sou lotèl la nan moman Akeda a, li te vin ekivalan ak yon ofrann Asansyon (ofrann olah), yon ofrann ki konplètman boule sou lotèl la. Kounye a, halachah a anrapò ak kalite ofrann sa a se ke yon ofrann olah pa ka retire nan lakou Tanp lan. Menm jan an tou, Itzhak, ki te ekivalan a yon ofrann olah, li pa t 'kapab kite peyi Izrayèl la, paske peyi Izrayèl la te konsidere kòm Azara a (Kom patio tanp lan) an relasyon ak li, ak yon ofrann olah ki. Si li te retire soti nan Azara a, li te diskalifye ak entèdi pou tout tan.

Nou wè apati isit la ke gen yon relasyon dirèk ant 'moun nan' ak 'anvironman kote yap viv'. Nan ka patikilye sa a, Tora a pale sou relasyon ki genyen ant Itzhak ak peyi Izrayèl la, ak pwoblèm ki ta egziste si li te kite peyi sa a. Menm jan an tou, nou dwe konnen ke byenke nou pa "absoliman pafè" kòm yon ofrann olah, anviwònman nou an toujou egzèse yon gwo enfliyans sou nou. E nou dwe konnen si nou vle grandi espirityèlman, gen yon kote ki pi bon pase yon lòt pou atenn objektif sa a.

Nan Gera (Peyi Gaza), nan peyi Filistyen yo, 

Itzhak, tankou tap fè tankou papa l anvan l, li te prezante Rivka madanm li kòm si li te sè li, paske li te pè, li te panse ke yo ta pral touye pou moun yo ka prann madanm li (Rivka). 

Nan Peyi sa a, Li travay latè a la a, li dekouvwi pi dlo yo ke papa l', Avraham te fouye yo, epi li fouye yon seri lot pi dlo nouvo: sou de premye pi dlo yo, li te gen yon batay kont moun Filistyen yo ki tap revandike pi dlo yo, men dlo nan twazyèm pi a li tap jwil ak kalm.

Ezav (Ezaou) marye de fanm Hitit. Itzhak vin granmoun e avèg, e li eksprime dezi li pou l beni pi gran pitit gason l anvan l mouri. Pandan ke Esav ale lachas pou prepare manje pi renmen papa l, Rivka abiye Yaakov ak rad Esav, kouvri bra l ak po kabrit pou simule frè l ki gen tout ko li plen cheve tankou nan tèt li, Rivka te prepare yon plat menm jan an tou, epi voye Yaakov bay papa l. 

Jakòb resevwa benediksyon papa l pou l gen “lawouze nan syèl la ak pi bon bagay ki sou tè a” e pou l dirije frè l. Lè Esav retounen epi twonpe a parèt, tout sa Izaak te ka fè pou pitit gason l te prefere a se predi ke lap viv ak epe li e ke lè Jakòb desann, Ezav pral monte.

Jakòb kite lakay manman li pou li ale nan Peyi Aran pou chape anba kòlè Esav epi pou jwenn yon madanm nan fanmi frè manman l, Lavan. 

Ezav marye ak yon twazyèm fanm, yo rele Majlat, pitit fi Izmayèl. Jenèz 25:19 – 28:9
KLIKE ANBA POU JWENN NOU SOU WHATSAPP OU SOU TELEGRAM

KLIKE POU JWENN SOU TELEGRAM
IZRAYEL SE PITIT LETÈNÈL
 LI YE


בָּנִים אַתֶּם, לַיהוָה אֱלֹהֵיכֶם .. כִּי עַם קָדוֹשׁ אַתָּה, לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ; וּבְךָ בָּחַר יְהוָה, לִהְיוֹת לוֹ לְעַם סְגֻלָּה, מִכֹּל הָעַמִּים, אֲשֶׁר עַל-פְּנֵי הָאֲדָמָה.


1. Nou se pitit Letènèl Bondye nou an nou ye, Nou se yon pèp ki sen pou Bondye nou an nou ye. Paske li te chwazi nou kòm yon trezò (Yon Segoula) pou li nan mitan tout nasyon yo ki sou latè a. (Deterononm 14:1, 2)

Men kisa Letènèl, Bondye ki gen tout pouvwa a ap di bay Pitit li yo, Moun Jwif yo ki Moun Peyi Izrael la nan Malachi Chapit 1:6:

"Yon pitit gason sipoze onore papa l, e yon sèvitè sipoze gen krentif pou mèt li; Kidonk, si mwen, Letènèl se yon papa mwen ye, ki kote onè mwen an ye? epi si mwen Letènèl se yon mèt mwen ye, ki kote pè mwen ak Krentif mwen ye?"

בֵּן יְכַבֵּד אָב, וְעֶבֶד אֲדֹנָיו; וְאִם-אָב אָנִי אַיֵּה כְבוֹדִי וְאִם-אֲדוֹנִים אָנִי אַיֵּה מוֹרָאִי אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת


Se te yon fwa ke Letènèl, Bondye nou an, Kreyatè syèl la ak latè a, nan yon mirak li te kreye yon nasyon; Lè sa a, li te chwazi nasyon sa a kòm pèp pa l, li te pote pep la menm jan yon manman tap pote pitit li yo, li te fòme yo pou tèt li, li te pote yo ak pran swen yo menm jan yon papa pran swen pitit li yo. Li te di yo konsa: 

“Izrayèl se pitit mwen li ye, se premye pitit mwen li ye.” (Egzòd 4:22). 

Epi ankò Letènèl di konsa: 

"Lè pèp Izrayèl  la te timoun, mwen te renmen l, e mwen te rele l pitit gason mwen, lè m tap fè l soti kite peyi Lejip" (Ochea 11:1). 

Siyon (Izrael) kounyè ap di konsa: 

Letènèl te abandone m, Senyè mwen te bliye mwen! - Men, Bondye reponn bay li: 

"Èske yon manman ta ka bliye ti bebe li te fè a? Ki moun ki ta fè l pa gen pitye pou pitit gason ki te soti nan vant li a? E si se konsa li ta ka bliye pitit li yo. Mwen menm Letènèl, pito. Mwen p'ap janm bliye ou "Izayi 49: 14-15.

3. Se pèp Izrayèl la ki pitit Bondye a, se avèk li ke Letènèl te fè alyans yo. Se Jwif sa yo menm ki te fè alyans ak Bondye a, lè li te bay yo Tora a, lè li te bay yo avodat HaShem nan (sèvis Letènèl); lè li te bay yo tout pwomès yo ki nan Bib la. Paske tout nasyon yo te rejète òf Tora a. Se sèlman Jwif yo ki te aksepte l, Moun pèp Izrayèl la, pitit gason Bondye a, Moun ki te rele tou trezò Bondye a, Moun yo ke Bondye te chwazi a soti nan mitan tout nasyon yo, se Moun sa yo ki te aksepte Tora a, menm anvan menm lè yo pa t  konnen kontni Bib la yo te aksepte l.

4. Nan liv Detewonòm lan, yo souvan mansyone lanmou Letènèl gen pou pèp Izrayèl la, kote ou ka li plizyè deklarasyon ke pèp Izrayèl la se pitit Bondye li ye, depi nan kòmansman rive nan fen liv la. "Nan dezè a, kote ou te wè Letènèl, Bondye nou an, te mennen nou, tankou yon moun pote pitit gason l '" (Detewonòm 1:31). - 

Lè sa a wap li konsa: 

"Ou se pitit Letènèl, Bondye ou ye ... yon pèp ki apa pou li ... 

Moun yo dwe ye pou li yon pèp ki pou li menm '" (Detewonòm 14: 1, 2). - Ak nan fen liv la nap li konsa tou: 

"Èske se pa pwòp papa ou ki te achte ou? Èske se pa li menm ki te fè ou ak  li te etabli ou? "(Detewonòm 32: 6).

5. Wa David nan fen jou l 'yo, tou te pale sou kijan Bondye menm,  se yon papa vre pou pitit gason l' Izrayèl li te ye. 

Sa ap eksprime yon lapriyè remakab ki kòmanse ak mo sa yo: 

"Benediksyon pou ou, Letènèl, Bondye pèp Izrayèl la, Ou ki papa nou, pou tout letènite ak pou tout tan! "(1 Istwa 29:10.). 

Men, lè nou rive nan dènye orak nan Tanakh la (Nan Bib la), nou wè ke nan pèp Izrayèl la pa te gen okenn respè pou Bondye, ki papa l ankò. Epi Bondye pale avèk yo ak pawòl sa yo: 

"Pitit gason an ap onore papa l... Si se konsa, mwen menm tou mwen se yon papa mwen ye, kote onè mwen ye... 

Letènèl Bondye ki gen tout pouvwa tap di nou konsa, O prèt, pou kisa nap meprize non mwen. " (Malaki 1:6).

6. A la fen, nan fen tan an tou, pèp Izrayèl la, pitit Bondye a ap tounen vin jwenn Papa l. Sèl moun ki te toujou vrèman Papa l, pandan tout listwa l. Lè sa a rive pou nou ka di: 

"Benediksyon pou ou, O Letènèl, ou se papa nou ou ye; menm si Abraham pa konnen nou, e menm si Izrayèl (Jakòb) inyore nou, ou, O Letènèl, se papa nou ou ye." 

Epi ankò nap di papa nou ki nan Syèl la: 

"Ou te toujou Papa nou, kounye a, O Letènèl, ou se papa nou ou ye, W ap toujou rete Papa nou, nou menm se ajil la nou ye, epi ou te fòme nou, epi nou tout se travay men ou nou ye" (Izayi). 63:16;64:8).

7. Se pa sèlman sa ke Letènèl tap di nou kijan li se papa nou li ye. Gen anpil mensyon kijan Moun pèp Izrayèl la, pitit gason Letènèl yo ye.  Nan Liv Sajès Papa yo, nap li tou ke Letènèl Bondye nou an te fè akizisyon nan (5) senk bagay nan monn li te kreye a, ki gen ladan pitit gason li, 'Israel. 

Men bagay sa yo: Premyèman, akizisyon Letènèl te fè se Tora a, jan yo di: 

"Bondye te jwenn li anvan menm li te jwenn tout lòt bagay (Pwovèb 8:22);

Dezyèmman akizisyon an se syèl la ak latè a, jan li ekri a; 

Syèl la, se twòn mwen li ye e latè a se ban pye mwen li ye (Izayi 66:1; Sòm 104:25); 

Twazyèm akizisyon se Abraham, jan li ekri:

"Beni Abram ki fè pati akizisyon Bondye yo (Jenèz 14:19)"

Katriyèm akizisyon an se  Pèp Izrayèl la, 

"Jouk Pèp ou a ke ou te pran pou ou a fini pase" (Egzòd 3:16; Sòm 16:3); 

Senkyèm akizisyon e dènyè akizisyon an, se Tanp Sen Nan Lavil Jerizalem lan, sa nou rele nan lang ebre a, Beit Ha'Mikdash (Tanp Sen an), 

"Depi ou etabli kay ou a, Plas ou te achte a, Plas ki apa pou ou a ak Mòn ou a (Egzòd 3: 17.; Sòm 78: 54); Sajès Papa yo (Pirkei Avot 6:10).
KLIKE ANBA POU JWENN NOU SOU WHATSAPP OU SOU TELEGRAM

KLIKE POU JWENN SOU TELEGRAM

Friday, November 25, 2022

KIJAN PITIT GASON YO RENMEN MANMAN YO?

Pa Yossi Golman Nan Chabad

Twa manman jwif te chita sou yon ban ak lè sa a yo tap diskite sou konbyen pitit gason yo te renmen yo.

1) Premye Manman Di Konsa: "Nou konnen tablo Chagall ki pandye nan salon mwen an?" Betty te mande de lot fanm yo. "Se Pitit gason mwen, Arnold ki te achte sa pou 75yèm anivèsè nesans mwen an. Ala yon bon ti gason, li ye, aah li vrèman renmen manman l."

2) Dorothy Rize ak reponn bay Betty: "Wap rele sa lanmou?". “Ou konnen Machin BMW mwen fèk resevwa pou fèt manman an? Sa soti nan pitit gason m nan, Se Bernie ki te ban mwenl. Ala yon poupe!"

3) Lè sa a, Shirley li reponn: “Sa se pa anyen! Nou konnen Stanley, pitit gason mwen an? Li peye tòn lajan pou li fè seyans ak yon sikològ chak semèn. E de kisa lap pale? Lap pale sou Mwen! Kijan li renmen manman l”

Avèk tout sa map raple ansyen blag jwif sa a lè map li pòsyon Tora nan semèn sa a. Rebecca te tande Izaak, mari avèg li ki aje, ki di Ezaou, pitit gason premye nesans la, pou l pote manje pou li pou l beni l anvan l mouri. Men Rebecca te enstwi Jakòb pou l pran pòz Ezaou, frè marasa l la, e li ba l manje Izaak, papal jwi, yon fason pou li, olye mechan Ezaou a, ka resevwa benediksyon yo.

Men, Jakòb pwoteste. “Ezaou, frè m nan, se yon moun ki gen anpil cheve, e mwen gen po lis. Si papa m santi m e li rann li kont mwen se yon enpostè, m ap pote yon malediksyon sou tèt mwen e m pap gen yon benediksyon."

"KITE MADICHON OU SOU MWEN, PITIT MWEN..." REBECCA MANMAN L TE REPONN.

Epi an reyalite, Rebeka te bay Jakòb manje a ak rad Ezaou pou l mete, e rès la se istwa. Izaak te santi po cheve Jakòb te mete sou bra l yo e li te konfonn, li di: “Vwa a se vwa Jakòb, men men yo se men Ezaou.”

Finalman, Jakòb te resevwa benediksyon yo, Ezaou te fache e li te menase pou l touye frè l, e Jakòb te oblije kite lavil la.

MEN KESYON MWEN AN SE: ÈSKE JAKÒB PA T RENMEN MANMAN L?

Li te pè fè kòlè papa l, men lè manman l pa t di: “Madichon w ap tonbe sou mwen, pitit gason m,” e Jakòb dakò pou l suiv madichon an! Ou pa vle yo madichon, men ou kontan lè manman ou ap resevwa l?!

Èske konpòtman sa a se pou Jakòb, youn nan zansèt fondatè lafwa nou yo?

Yon apwòch senp mwen te rasanble nan kòmantè yo se sa a:


Lè Jakòb te wè manman l 'te pare pou pran madichon an, li konprann pou manman l riske madichon Izaak ki te kapab letal konsa, li te vin reyalize ke sa, se te pa yon benediksyon òdinè.

Se te pa yon ka Fiddler on the Roof "Yon benediksyon sou tèt ou, mazel tov, mazel tov."

Benediksyon sa yo t ap byen deziyen benefisyè a kòm pwochen lyen nan chèn lidèchip ak pèp jwif la. Kèlkeswa pitit gason ki te resevwa yo t ap detèmine sò a ak desten pèp jwif la.

Èske w ka imajine si nan priyè nou chak jou nou te entone lè nap di konsa: “Bondye Abraram, Bondye Izaak ak Bondye … Ezaou”? Èske nasyon nou an t ap janm vin moun nou ye si Ezaou, olye Jakòb, te siksesè espirityèl Izaak la?

Si manman l te pare pou riske madichon Izaak la yon moun ki apa pou Bondye a, sa te prèv ase pou Jakòb ki jan li te enpòtan anpil pou benediksyon sa yo te konfere sou li e non pa sou Ezaou. Se konsa, lè sa a, Jakòb te dakò ak demann manman l '.

Sa ap eksplike tou ki jan patriyach sen Jakòb la te kapab angaje nan twonpe, pèsonalite frè l 'devan papa avèg li. Chak ane nan Sinagog yon moun poze m kesyon evidan: Ki jan Yaakov Avinu te ye, Jakòb zansèt nou, te kapab bay manti?! Ki jan l te ka di papa ke li se Ezaou li te ye?

Men, pou sove lavi a, twonpe se yon bagay ki jistifye. E pou sove lavi tout moun ak tout eritaj yon nasyon antye li se sètènman jistifye.

Vrèmanvre, lè Izaak reyalize sa k te pase a, ki sa li di? Li pa repwoche Jakòb ditou. Olye de sa, li di: “An reyalite, [Jakòb] ap rete beni.”

Jakòb, tankou tout tigason jwif, te renmen manman l. Men, li menm ak manman l te renmen Bondye e yo te totalman konsyan de responsablite sakre sou zepòl yo pou yo vin gadyen lafwa nou ak pèp nou an. Sa a se te pa yon jwèt. Sa a se te pa yon charade. Izaak, nan avèg li, oswa pou kèlkeswa rezon, te santi Ezaou ta dwe resevwa benediksyon yo. Rebecca, ak entwisyon fanm li a, te konnen pi byen.

Jakòb ak Rebecca te byen konnen misyon yo pou perpétuer Jidayis ak nasyon gloriye nou an. Epi gras a kouraj yo, angajman yo, ak preparasyon yo pou sakrifis, kontinwite nasyon sen an te an sekirite epi asire pou letènite.


KLIKE ANBA POU JWENN NOU SOU WHATSAPP OU SOU TELEGRAM

KLIKE POU JWENN SOU TELEGRAM