Friday, November 19, 2021

 Detewonòm 11: 26-16: 17

REZIME PARASHAT RE'É

Mo Reé a vle di "Gade ". Piske se konsa sidra an ebre ap kòmanse, "Gade, mwen prezante devan w benediksyon ak madichon ..." Parsha sa a se pòsyon Tora ki pi long nan Liv Detewonòm lan; men se pa li ki long nan tout Tora a. Li konpoze de 7.442 lèt ebre, 1.932 mo ebre, ak 126 vèsè, e li ka okipe apeprè 258 liy nan woulo liv Tora a (Sefer Torah).

Jwif jeneralman li li nan mwa Out oswa kòmansman mwa septanm lan. Nan parsha sa a nan Detewonòm 15: 19-16: 17, Nap aprann sou twa festival pelerinaj yo nou rele Shalosh Regalim an ebre.

Nan Parasha sa a, nou gen yon chwa ant benediksyon ak madichon Bondye te mete devan pitit Izrayèl yo. Moyiz te enstwi Izrayelit yo nan lwa yo te dwe obsève, ki gen ladan lwa yon sèl kote pou adore santralize (Jerizalèm se te kote Etènèl la te chwazi a).

Moyiz te avèti kont lòt dye yo ak pwofèt yo e li te etabli lwa kashrut (manje Casher), ladim, ane sabatik, esklav ebre a, premye pitit bèt yo, ak twa festival pelerinaj yo (Pak; Shavuot oswa fèt Lapannkòt oswa Festival Semèn yo) ; ak Sukot oswa fèt nan kabin oswa tabènak).

Ak nan haftara a ki p'ap janm fini an di nou ke Li se nan kontwòl sou zouti yo kreye nan linivè a, si wi ou non yo pou skultur oswa yon enstriman nan destriksyon tankou zam afe; se poutèt sa, konsa li asire nou ak pawòl sa yo: “Tout zam ki fèt kont ou p ap travay; epi ou pral kondane tout lang ki leve kont ou nan jijman. Se eritaj sèvitè etènèl yo, e jistis yo soti nan mwen, se sa ki p’ap janm fini an.


LEKTI TORA A AP KOMANSE ISIT

Detewonòm Chapit 11: 26-31

Premye Aliya - Detewonòm 11: 26-12: 10Nan premye Aliya a, Moyiz te di Izrayelit yo ke li te prezante benediksyon an ak madichon an: benediksyon si moun yo te obeyi kòmandman Bondye yo epi madichon an si yo pa't obeyi epi yo te vire pou yal swiv lòt bondye yo.

Isit la lekti a ap fini avek yon pati fèmen.

Nan kontinyasyon Aliyah a, Moyiz te endike ke lè Bondye mennen yo sou tè a, yo ta dwe pwononse benediksyon yo sou mòn Gerizim ak madichon yo sou mòn Ebal. Moyiz te bay Izrayelit yo enstriksyon nan lwa yo te dwe obsève nan peyi a: Yo te dwe detwi tout kote rezidan yo te adore bondye pa yo. Yo pa t 'dwe adore Bondye tankou moun sa yo ki rete sou latè a, nou gen yon entèdiksyon, nou pa ka fè tankou yo te adore bondye pa yo,

Nou gen yon kòmandman pou nou gade sèlman nan kote Letènèl Bondye nou an tap chwazi. Se la nou te dwe pote ofrann yo pou nou fè fèt devan Bondye, Nou gen yon kòmandman pou nou gen kè kontan nan tout benediksyon yo Bondye te bannou. Premye Aliya ap fini avek Detewonòm 12:10.

LEKTI POU ALYA 1


(כו) Ann Gade, Jodi a mwen mete devan ou benediksyon ak madichon: (כז) benediksyon an, si ou koute tout kòmandman Etènèl Bondye ou, ke mwen preskri ou jodi a; (כח) Epi madichon, si ou pa koute kòmandman Letènèl, Bondye ou, epi si ou kite chemen an mwen komande ou jòdi a, pou ou ale dèyè lòt bondye yo, ou pa't 'janm konnen. (כט) Epi li pral, lè Etènèl Bondye ou entwodui ou nan peyi a kote ou pral posede li, ou pral mete benediksyon an sou mòn Guerizim, ak madichon an sou mòn Ebal: (ל) Ki sou lòt bò a, soti nan larivyè Jouden an, apre wout la, nan direksyon lwès nan peyi Kanaran yo, ki rete nan peyi a anvan Gilgal, bò plenn Moreh.

(לא) Paske ou janbe lòt bò larivyè Jouden an, pou ou al pran peyi Senyè a, Bondye ou la, ba ou. epi yo pral posede'l 'ak ap viv nan li. (לב) Se poutèt sa, ou pral pran swen pote soti nan tout lwa yo ak dwa ke mwen prezante ba ou jodi a.

Detewonòm Chapit 12: 1 - 32(א) Sa yo se lwa ak dekrè ke ou pral obsève sou tè Letènèl, Bondye zansèt ou yo te ba ou, pou ou posede'l pandan tout jou yo ou pral viv sou tè a. (ב) Yo pral detwi tout kote moun ou pral depozite yo te sèvi bondye pa yo, sou mòn wo yo, ak ti mòn yo, ak anba tout pyebwa epè: (ג) Epi yo pral kraze lotèl moun sa yo, epi yap kraze Yo, yo pral boule tout estati zidòl yo ansanm ak tout bagay sa yo ak dife.

(ד) Yo pap fè tankou sa avek Letènèl, Bondye ki p'ap janm fini an. (ה) Men kote Bondye ki p'ap janm fini an pral chwazi nan tout branch fanmi l 'yo, pou li mete non l' la pou prezans li ka viv kote non li ap rete a. Yo pral chache kote yo prale a. Yap pote ofrann, ak sakrifis pa yo, ak ladim yo, ak ofrann yo leve soti vivan nan men ou, ak pwomès ou yo, ak ofrann volontè ou yo, ak ofrann premye fèt yo nan bèf ou yo ak nan mouton ou: (ז) Epi w'ap manje devan Bondye ou la pou tout tan, ou menm ansanm ak tout fanmi ou pral fè fèt, nan tout travay Senyè a, Bondye nou an, te beni nou.

(ח) Yo pa pral fè la tankou tout sa nap fè isit la kounye a, ke chak moun sa li sanble l ', (ט) Paske menm jouk koulye a yo pa te antre nan repo a ak pòsyon Letènèl, Bondye yo ap ba yo. (י) Men, yo pral janbe lòt bò larivyè Jouden an, yo pral rete nan peyi Letènèl, Bondye yo, fè yo eritye, epi li pral ba yo repo nan men tout lènmi yo toutotou, epi yo pral rete an sekirite.


Dezyèm Aliya - Detewonòm 12: 11-28


Nan dezyèm Aliya a, Moyiz te avèti Izrayelit yo pou yo pa ofri bèt pou boule nèt nenpòt kote yo vle, men sèlman nan plas Bondye ta chwazi a. Men, chak fwa yo te vle, yo te kapab touye pou yo manje vyann nan nenpòt nan koloni yo, osi lontan ke yo pa te konsome san animal la, ke yo te dwe vide san an sou tè a.

Sepandan, yo pa t 'dwe konsome ladim yo, premye fwi, ofrann ve, ofrann volontè, oswa kontribisyon nan koloni yo; Sa yo te konsome ansanm ak pitit yo, esklav ak moun Levi lokal yo nan plas ke Bondye te chwazi a.

Yon pòsyon fèmen ap fini isit ak Detewonòm 12:19.

Nan kontinyasyon Aliya a, Moyiz te fè konnen ke menm lè Bondye te bay Izrayelit yo plis peyi, yo te ka manje vyann nan koloni yo, toutotan yo pa te konsome san animal yo, e toutotan yo te pote ofrann yo nan plas la. Bondye te ba yo. Ta montre.

Dezyèm Aliya a ak yon pòsyon fèmen ap fini isit ak Detewonòm 12:28.


LEKTI POU ALYA 2
(יא) Epi kote Letènèl, Bondye yo a chwazi pou fè non'l rete ladan'l, yo pral pran tout bagay mwen kòmande yo: ofrann pou yap boule a, sakrifis yo, ladim yo, ak ofrann yo ki pral mote soti nan men yo, ak tout bagay yo te chwazi nan pwomès yo ke yo te pwomèt pou Letènèl la; (יב) Epi ou pral fè fèt devan Letènèl, Bondye a, ou menm, ak pitit gason ou yo, ak pitit fi ou yo, ak sèvitè ou yo, ak sèvant ou yo, ak moun Levi ki nan lavil ou yo, paske li pa gen okenn pati oswa eritaj avèk ou .

(יג) Pran prekosyon nou, ke ou pa ofri ofrann boule pou ou nan nenpòt ki kote ou wè;

(יד) Men, nan plas Letènèl pral chwazi a, nan youn nan branch fanmi ou yo, la ou pral ofri bèt pou boule nèt pou ou, epi la ou pral fè tout sa mwen kòmande ou.

(טו) Sepandan, ou pral kapab touye ak manje vyann nan tout popilasyon ou selon dezi nan nanm ou, dapre benediksyon Letènèl, Bondye ou, pral ba ou: moun ki pa pwòp espirityèlman, ak moun ki pwòp espirityèlman yo pral manje'l , tankou jan nap manje sèf kabrit yo: (טז) Eksepte ke san animal yo nou p'ap pral manje'l; Yo pral vide l 'sou latè tankou dlo.

(יז) Ni ou p'ap ka manje dim (ofrann dizièm parti) nan grenn ou, ni nan diven ou, ni nan lwil oliv ou, ni ofrann premye pitit yo nan bèf ou, ni premye pitit nan mouton ou, ak pwomès ou, ke ou pwomèt, ni ofrann volontè ou yo, ni ofrann espesyal ki nan men ou yo. (יח) Men, devan Letènèl, Bondye ou, ou pral manje yo, nan plas la kote Letènèl, Bondye ou te chwazi a, ou menm, ak pitit gason ou, ak pitit fi ou, ak Sèvitè ou, ak sèvant ou yo, ak moun Levi ki nan lavil ou yo.

(יט) Fè atansyon pou ou pa abandone moun Levit la nan tout jou yo ke wap viv sou tè ou yo. (כ) Lè Letènèl, Bondye ou la elaji tèm ou, jan li te di ou, epi ou di: Mwen pral manje vyann, paske nanm ou te vle manje'l, dapre tout dezi nan nanm ou ou pral manje vyann nan. (כא) Lè kote Letènèl, Bondye nou an, te chwazi pou'l mete non l 'la lwen ou, ou pral touye bèf ou yo ak mouton ou yo, Letènèl ba ou, jan mwen te kòmande ou, epi ou pral manje nan pòt ou selon tout sa nanm ou vle.

(כב) Menm jan nap manje kabrit ak sèf yo, se konsa ou pral manje yo: moun ki pa nan kondisyon pou fè sèvis pou Bondye yo ak moun ki pwòp espirityèlman yo tou dwe manje nan yo. (כג) Se sèlman ke ou fè yon efò pou ou pa manje san animal yo: paske san se nanm animal la li ye; epi nou pa dwe manje nanm nan ansanm ak vyann li. (כד) Piga nou manje l '. N'ap vide l' atè tankou dlo. (כה) Piga nou manje ladan l '. pou li ka mache byen pou ou menm ak pitit ou yo apre ou, lè ou fè sa ki dwat devan je Letènèl la.

(כו) Men, bagay sa yo ke ou te konsakre, ak pwomès ou, ou pral pran, epi ou pral rive nan kote Letènèl, te chwazi a. (כז) N'ap ofri bèt pou nou boule nèt yo, vyann lan ak san an, sou lotèl Letènèl, Bondye nou an. Apre sa, n'ap pran san bèt n'ap ofri sou lotèl Letènèl la, Bondye nou an, n'ap manje vyann lan.

(כח) Kenbe epi koute tout pawòl sa yo ke mwen kòmande ou, pou li ka mache byen pou ou menm ak pitit ou yo apre ou pou tout tan, lè ou fè sa ki bon ak sa ki dwat nan je Letènèl, Bondye a.

Twazyèm Aliya - Detewonòm 12: 29-13: 19
Nan twazyèm Aliya a, Moyiz te avèti yo pou yo pa twonpe tèt yo, pou yo pa fè jan moun yo ki te rete sou latè a tap fè, epi pou yo pa mande enfòmasyon sou dye moun sa yo, kouman moun yo ki te rete la te fè pou bondye pa yo, yo te konn fè tout zak abominab ke Bondye te rayi yo, yo te konn menm ofri pitit gason yo ak pitit fi yo nan dife pou bondye pa yo. Moyiz te avèti Izrayelit yo avek anpil atansyon pou yo obsève sèlman sa li te kòmande yo, pou yo pa ajoute ni retire anyen nan komandman yo.

Premye pati ouvè nan lekti a ap fini isit la.

Nan kontinyasyon Aliya, Moyiz te enstwi ke si yon pwofèt (Yon Navi nan lang ebre) te parèt devan Izrayelit yo (devan jwif yo) epi li te ba yo, yon siy oswa yon mirak e li te mande yo pou yo vin adore yon lòt bondye, menm si siy lan oswa mirak la te akonpli, yo pa gen dwa pou yo koute pawòl pwofèt sa a, men yo dwe touye moun ki fè krim sa a. Paske pa gen moun ki ka chanje Tora a (Pawol Bondye nou an). Pèson tge dwa pou ba nou yon komandman nouvo.

Isit la gen yon pati fèmen kap fini nan lekti a.

Nan yon lòt kontinyasyon nan Aliyah a, Moyiz enstwi ke si yon frè ou, pitit gason, pitit fi ou, madanm ou, oswa zanmi pwòch ou, vin an kachèt pou ankouraje yon moun pou li ka adore lòt bondye, Pèp Izrayèl la dwe pa montre mizèrikòd pou moun sa a, men yap kalonnen delenkan sa a nan lanmò.

Isit la gen yon lòt pati fèmen kap fini nan lekti a.

Epi kòm Aliya a ap kontinye, Moyiz te enstwi ke si Izrayelit yo te tande ke kèk kanna te sibvèse abitan yo nan youn nan lavil ou yo poul fè moun you adore lòt bondye, Izrayelit yo ta dwe envestige byen, epi si yo jwenn bagay sa a vre, yo ta dwe detwi abitan yo ak pèp la. Ak bèt ki soti nan lavil sa a, yo dwe menm boule lavil la ak tout bagay ki gen ladan l '. Yo pa t ' jam rebati sou plas sa a ankò.

Twazièm Aliya a ak yon pati fèmen nan lekti a ap fini isit la nan fen chapit la.

LEKTI POU ALYA 3


(כט) Lè Letènèl, Bondye ou la te devaste nasyon yo kote ou ale pou pran posesyon Peyo yo, pou ou eritye yo, epi pou ou rete nan peyi sa yo ki devan ou, (ל) Fè atansyon ke ou pa bite dèyè yo, apre yo fin detwi devan ou : pa mande infomasyon sou bondye pa yo, ann pa di konsa: Menm jan nasyon sa yo te sèvi bondye pa yo, se konsa mwen menm m pral fè tou.

(לא) Piga nou fè sa pou Letènèl, Bondye nou an. Paske tout sa Letènèl, Senyè a rayi, moun sa yo te fè pou bondye pa yo. Yo t'ap menm boule pitit gason yo ak pitit fi yo, yo tap boule yo nan dife pou bondye pa yo.


Detewonòm Chapit 13: 1-18

(א) Yo pral pran swen pou yo fè tout sa mwen kòmande yo: ou pa pral ajoute anyen nan li, ni pa pral retire anyen ladan'l. (ב) Lè yon pwofèt oswa yon moun ki reve rèv te leve nan mitan ou, epi li ba ou yon siy oswa yon mirak ak mèvèy, (ג) Menm si siy sa a oswa mèvèy sa a ke li te di ou rive vrè, menm jan li te di a: Men si te di ou tou, ann sèvi, ann mache dèyè lòt bondye, ki ou pa t 'konnen, epi si li te di ou kite nou sèvi bondye sa yo; (ד) Ou pa dwe koute pawòl pwofèt sa yo, ni pawòl la pou moun k'ap rakonte rèv pa yo: paske se Letènèl, Bondye ou, kap sonde kè ou, pou li konnen si wap renmen Letènèl, Bondye ou ak tout kè ou, ak tout nanm ou.

(ה) Tout moun yo dwe mache dèyè Letènèl, Bondye yo, yo pral gen krentif pou li, yo pral kenbe kòmandman l 'yo, epi yo pral koute vwa li, epi yo pral sèvi l', epi yo pral rete kole sou li. (ו) Epi tankou pwofèt oswa moun yo ki gen rèv yo ap revolte kont Letènèl la, yo dwe touye yo; paske li te eseye revòlte ou kont Letènèl, Bondye ou, yo dwe touye tout moun vle fè ou kite Letènèl, Bondye ou ki te fè ou soti nan peyi Lejip la, epi ki te delivre ou, soti nan kay sèvitè ou yo. Se konsekans yo dwe sibi paske yo tap vin mete ou deyò nan chemen Eternal, Bondye ou la te kòmande ou pou ou mache ladan'l la. Se konsa ou pral retire sa ki mal la nan mitan ou.

(ז) Lè frè ou, pitit manman ou, oswa pitit gason ou, oswa pitit fi ou, oswa madanm nan vant ou, oswa zanmi ou, ki tankou nanm ou, ap ankouraje ou, pou li di ou an sekrè: Ann ale sèvi lòt bondye , ke ni ou menm ni paran ou pa t 'konnen, (ח) nan bondye yo nan pèp yo ki nan anviwònman ou yo, tou pre ou, oswa lwen ou, soti nan yon pwent tè a, jiska ale nan fen lòt pwent la; (ט) Ou pap dakò avè l, ni ou pap koute l; ni je ou p'ap padonnen l ', ni ou pap pral gen pitye pou li, ni ou pap pral kache l': (י) Anvan ou gen pou touye l '; men ou pral sou li, an premye ou pral touye l ', ak Lè sa a, men tout pèp la dwe sou li pou yo touye'l.

(יא) Epi ou dwe kalonnen'l ak kout wòch, epi li pral mouri; paske li t'ap chache separe ou nan men Letènèl, Senyè a, Bondye ou la, ki te fè ou soti nan peyi Lejip la, nan kay esklav yo kote ou te ye. Nou dwe elimine bagay sa yo nan mitan ou.

(יג) Lè ou tande pale de nenpòt nan lavil ou yo ke Letènèl, Bondye ou, te ba ou pou ou rete nan yo, lè ou tande yo di: (יד) ke gen yon Gason, pitit gason mechanste, te vin soti nan mitan ou, yon moun ki te enstige lot moun yo ki rete nan lavil la, li tap di yo: Ann al sèvi lòt bondye ou pa t 'janm konnen.

(טו) Ou pral mande, epi ou pral chèche, epi ou pral mande avèk dilijans; Men, si li sanble vre, yon sèten bagay konsa, ki te vin rive tankou yon abominasyon konsa, si te gen yon bagay konsa ki te fè nan mitan nou, (טז) Iremisibman ou pral frape moun ki rete nan lavil sa a ak kwen nan nepe a, detwi l 'ak tout sa ki gen ladan'l, epi tou bèt li yo avèk kwen nepe a. (יז) Epi ou pral ranmase tout piyay la nan mitan kare lavil la, epi ou pral boule lavil la ak dife ak tout piyay li yo, tout sa Letènèl, Bondye ou te ba yo: epi plas sa pral rete yon pil pou tout tan. li pap janm bati ankò. 

(18) E pa gen anyen ki pral bwa nan men ou soti nan anatèm lan; pou Letènèl, Bondye a, ka vire do bay kòlè li a, pou l 'ka gen pitye pou ou, pou l' gen pitye pou ou, pou l 'fè ou anpil pitit, menm jan li te fè sèman bay zansèt ou yo, (יט) Se pou nou kenbe tout kòmandman mwen ban nou jòdi a pou nou ka fè sa ki dwat devan Letènèl, Bondye ki la pou tout tan an.


Katriyèm Aliya - Detewonòm 14: 1–21

Detewonòm Chapit 14: 1 - 29
Nan katriyèm Aliya a, Moyiz te entèdi Izrayelit yo koupe oswa kale devan tèt yo, nan onè pou moun ki mouri yo.

Yon pòsyon fèmen ap fini ak Detewonòm 14: 2.

Nan kontinyasyon Aliyah sa a, Moyiz te entèdi Izrayelit yo, pou yo pa manje anyen ki degoutan (anyen ki pa Kasher). Pami bèt peyi yo, yo te ka manje bèf, mouton, kabrit, sèf, gazèl, sèf kabrit, kabrit montay yo, kabrit sovaj yo, antilòp yo, mouton sovaj yo, ak nenpòt lòt bèt ki gen sabo li yo separe. Moyz entèdi Izrayelit yo pou yo pa manje anyen ki pa kasher, ni manyen kadav chamo, lapen, daman oswa kochon.

Isit la nou gen yon lot pati fèmen kap fini.

Nan pwochen pati nan Aliyah, Moyiz enstwi ke nan bèt yo ki ap viv nan dlo, pèp Izrayèl la te kapab manje nenpòt bagay ki gen najwar ak kal, men yo pa ka manje anyen soti nan dlo a si bagay la pa gen najwar ak kal.

Isit la nou gen yon lòt pati fèmen kap fini.

Kòm Aliya a ap kontinye, Moyiz tap enstwi ki sa Izrayelit yo ka manje (oswa ki sa ki kasher); nenpòt zwazo ki espirityèlman pwòp, men yo pa t 'kapab manje malfini, ak tout zwazo ki nan jan malfini, ak malfini nwa yo, kap yo, Buzzard yo, kònèy yo, otrich yo, malfini lannwit yo, goiyon yo, chwèt yo, pelikan yo, otard yo, kormoran yo, sigòy yo, aron yo, hoopoe oswa baton yo.

Yo pa t 'kapab manje nenpòt ki zèl zèl. Yo pa t 'kapab manje anyen ki te mouri yon lanmò natirèl, men yo te kapab bay li nan yon etranje oswa vann li bay yon etranje.

Yo pa t 'kapab bouyi yon tibèt nan lèt maman'l.

Katrièm Aliya a ak dezyèm pati louvri ap isit la.

LEKTI POU ALYA 4


(א) Ou se pitit Letènèl, Bondye ou la, ou ye: ou pa pral koupe pou ou kale devan tèt ou, ni ou pral mete tach chòv nan je ou pou yon moun ki mouri; (ב) Paske ou se yon pèp Sen, pou Letènèl, Bondye a ou ye. Letènèl, Bondye a te chwazi ou pou ou vin yon pèp inik nan mitan tout nasyon yo ki sou latè. (ג) Ou pap manje anyen ki abominab (Anyen ki pa kasher).

(ד) Koulyè a men bèt yo ke yo pral manje: bèf yo, mouton yo, ak kabrit yo, (ה) sèf yo, kabrit sovaj yo, ak bèf boufalo yo, ak kabrit nan bwa yo, ak kabrit likorn yo, ak bèf nan bwa, ak kabrit ki viv nan montay yo.

(ו) Ak tout bèt ki gen pye ak sabo'l divize, epi bèt ki moulen bouyi nan vant li pou li manje'l ankò, se sèlman bèt sa yo nap pral manje.

(ז) Men, gen bèt nan sa yo, nou pa pral manje nan bèt yo ki moulen bouyi nan vant yo a oswa ki gen grif fann: Sa yo se chamo yo, lapen yo, ak lièv yo, paske yo moulen bouyi nan vant yo pou yo manje'l ankò, men yo pa gen yon grif fann (yo pa gen sabo yo separe), pou yo ka considere pwòp espirityèlman;

(ח) Nou pa dwe manje kochon yo: paske menm si yo gen sabo yo fann, men yo pa remoute manje pou yo manje'l yon dezièm fwa , Kochon yo p'ap pwòp espirityèlman. Yo pa dwe manje vyann bèt sa yo, ni yo pa dwe manyen kò bèt sa yo lè yo mouri.

(ט) Sa yo yap pral manje, nan tout sa ki nan dlo a: se tout bagay ki gen najwar ak echèl; י) Men, nenpòt sa ki pa gen najwar ak kal sou kò yo, yo pa gen dwa pou yo manje l '.

(יא) Chak zwazo ki espirityèlman pwòp yo ka manje'l. (יב) Ak sa yo se nan bèt yo ke yo pa pral manje: malfini, ak azot, ak merlin, (יג) Ak ixio a, ak malfini nwa a, ak kap la selon kalite li yo, (יד) Ak tout kònèy selon nan kalite li yo, (טו) ak chwèt la, ak koukou a, ak malfini a dapre kalite li yo, (טז) ak Ewòdyon a, ak kanna swan yo, ak ibis la, (יז) ak loun la, ak poul marekay yo, ak malfini karanklou yo (יח) ak sigòy la, ak ero a selon kalite li yo, ak upupo, ak baton an. (יט) Ak tout reptil zèl yo pa pral pwòp pou yo: yo pa pral manje yo.

(כ) Chak zwazo pwòp ap manje. (כא) Men yo p'ap manje anyen ki mouri sèl: yo ka bay yo pou moun etranje yo ki nan popilasyon ou yo, ou pral ba yo'l, epi yo pral manje l ': oswa vann li bay etranje yo; paske ou se yon pèp sen pou Letènèl, Bondye a ou ye.

Piga ou kwit jenn ti kabrit la nan lèt manman li.


Senkyèm Aliya - Detewonòm 14: 22-29

Nan senkyèm Aliya a, Moyiz te bay Izrayelit yo enstriksyon pou yo mete sou kote yon dizyèm nan rekòt yo chak ane. Yo te dwe konsome ladim nouvo grenn yo, diven ak lwil, ak premye fwi bèf yo ak mouton yo, nan prezans Bondye nan plas Bondye te chwazi a. Si distans kote sa a te twò gwo, yo te kapab konvèti ladim yo oswa premye fwi yo nan lajan, pran lajan yo nan plas Bondye te chwazi a, depanse lajan an, epi selebre la. Yo pa t 'dwe neglije Levit la nan kominote yo, paske Levit yo pa t' gen yon pòsyon tè éréditèr. Isit la fini yon pati fèmen.

Nan kontinyasyon Aliyah, Moyiz te bay enstriksyon ke chak twa zan, Izrayelit yo te dwe pran tout ladim nan, men yo te kite l nan koloni yo, epi Levit, proselit, òfelen, ak vèv ki soti nan koloni yo te ka vin manje. . Aliya nan senkyèm ak yon pati fèmen fini isit la ak nan fen chapit la.

LEKTI POU ALYA 5


(כב) Ou pral inevitableman dim tout pwodwi a nan pitit pitit ou a, ki jaden an sede chak ane.

(כג) N'a manje devan Seyè a, Bondye nou an, kote li te chwazi pou fè l 'rete a, ladim grenn jaden nou yo, diven nou yo, lwil nou yo, premye pitit bèf nou yo ak bèf nou yo. twoupo, pou ke ou aprann gen krentif pou Bondye ki p'ap janm fini an chak jou. (כד) Men, si wout la tèlman long ke ou pa ka pran li, paske kote ki p'ap janm fini an Bondye ou te chwazi yo mete non l 'se lwen ou, lè p'ap janm fini an Bondye ou beni ou, (כה) Lè sa a, ou dwe vann li, epi ou pral mare lajan an nan men ou, epi ou pral rive nan kote ki p'ap janm fini an Bondye ou chwazi a; (כו) Epi w ap bay lajan an pou tout sa nanm ou vle, pou bèf, oswa pou mouton, oswa pou diven, oswa pou sidr, oswa pou tou sa nanm ou mande ou: epi ou pral manje la devan Bondye ki p'ap janm fini an, Bondye ou la. , epi ou menm ak fanmi ou pral kontan.

(כז) Epi nou pa dwe abandone Levit ki pral abite nan popilasyon nou yo; paske li pa gen okenn pati oswa eritaj avèk ou. (כח) Nan fen twa ane ou pral pran tout ladim nan pwodwi ou nan ane sa a, epi ou pral kenbe l 'nan lavil ou yo. ak etranje a, ak òfelen a, ak vèv la ki nan lavil ou yo, epi yo pral manje ak satisfè; Konsa, Letènèl Bondye ou la beni ou nan tout travay ou fè ak men ou.Sizyèm Aliyah - Detewonòm 15: 1–18
Detewonòm Chapit 15: 1-23

Nan sizyèm Aliya a, Moyiz te dekri "delivrans Seyè a," ki endike ke chak setyèm ane, Izrayelit yo te oblije remèt dèt yo nan pèp Izrayèl parèy yo, byenke yo te kapab kontinye pini etranje yo. Pa t ap gen bezwen nan mitan yo si yo te kenbe tout lwa Bondye yo, paske Bondye t ap beni yo. Isit la fini yon pati fèmen.

Nan kontinyasyon Aliyah, Moyiz te enstwi ke si youn nan fanmi yo tonbe nan bezwen, Izrayelit yo pa t 'dwe fè kè di, men yo te louvri men yo epi prete sa fanmi an bezwen. Izrayelit yo pa t dwe amize ti panse ke ane remisyon an ap apwoche epi yo pa prete, men yo te prete imedyatman bay fanmi yo, paske an retou Bondye t ap beni yo nan tout efò yo. Yon pòsyon fèmen fini ak Detewonòm 15:11

Nan kontinyasyon Aliyah, Moyiz te bay enstriksyon ke si yo te vann yon parèy ebre nan esklavaj, esklav ebre a t ap sèvi sis ane e nan setyèm ane a li t ap lib. Lè mèt la te lage esklav la, mèt la te dwe bay ansyen esklav la separe kado. Si esklav la te di mèt la ke esklav la pa vle kite, mèt la ta dwe pran yon pwenti ak bwa l nan zòrèy esklav la nan pòt la, epi esklav la ta dwe vin esklav mèt la pou tout tan. Sizyèm Aliyah ak ouvè twazyèm pati a fini ak Detewonòm 15:18.

LEKTI POU ALYA 6


(א) Apre sèt ane ou pral fè remisyon. (ב) Lè sa a se yon fason pou remisyon: li pral padonnen debiteur l 'ki moun ki te fè yon prè nan men l', ak ki li oblije pwòp l 'yo. Moun ki Sanble'l: li pap mande l ankò pou frè parèy li, ni pou frè li; paske padon Letènèl la pwoklame. (ג) Moun ki soti nan peyi etranje ou ka mande yon ranbousman: Nan men frè ou genyen yo wap padonnen yo;

(ד) Se konsa, pa gen okenn mandyan nan ou; paske Etènèl la ap beni ou ak abondans nan peyi ke Letènèl Bondye ou la ba ou kòm yon pòsyon tè pou ou ka posede l ', (ה) Si sepandan ou pral fidèlman koute vwa a nan Bondye ki p'ap janm fini an, Bondye ou, kenbe ak akonpli tout kòmandman sa yo ke mwen entim pou ou jodi a. (ו) Etènèl Bondye ou la ap beni ou, jan li te di ou, lè sa a ou pral prete anpil nasyon, men ou pa pral prete; W'a gouvènen anpil nasyon, men yo p'ap gouvènen sou ou. (ז) Lè gen youn nan frè ou yo ki nan nesesite nan nenpòt nan vil ou yo, nan peyi ou ki p'ap janm fini an, Bondye ou la ba ou, ou pa dwe fè kè di, ni fèmen men ou nan frè pòv ou: (ח) Men ou dwe louvri nan men l 'liberalman, ak nan efè ou pral prete l' sa ki ase, sa li bezwen.

(ט) Pran prekosyon ke pa gen okenn panse pervers nan kè ou, li di: setyèm ane a (Shemitah) se tou pre, ane a nan remisyon; Se pou je ou mal sou frè ou ki nan nesesite pou li pa ba li. Konsa, l'a ka rele nan pye ou pou tout tan, pou ou ka fè ou tonbe nan peche. (י) Ou pral ba li san mank, epi kè ou ka pa move lè ou ba li: pou rezon sa a, Bondye etènèl la ap beni ou nan tout zèv ou, ak nan tout sa ou mete men sou. (יא) Paske moun ki nan bezwen yo pa pral manke nan mitan tè a; Se poutèt sa, mwen ba ou lòd sa a: Ou pral louvri men ou bay frè ou la, bay pòv ou yo ak pòv yo nan peyi ou la. (Wi) Lè frè ebre ou oswa ebre frè ou vann ou, epi li te sèvi ou pou sis ane, nan setyèm lanne a (Shemitah a) ou pral ranvwaye l 'gratis nan men ou.

(יג) Epi lè ou voye l 'ale gratis nan men ou, ou pa pral voye l' men vid: (יד) Ou pral bay l 'liberalman ak mouton ou, epòk ou a, ak diven ou; Ou pral ba li nan sa ki p'ap janm fini an beni ou. (טו) Epi ou pral sonje ke ou te yon sèvitè nan peyi Lejip la, e ke p'ap janm fini an Bondye ou delivre ou: Se poutèt sa, mwen voye ou sa a jodi a. (טז) Epi li pral ke, si li di ou: Mwen pa pral kite ou; paske li renmen ou ak kay ou, ki pral byen avèk ou; (יז) Lè sa a, ou pral pran yon pwenti, ak pèse zòrèy li nan pòt la, epi li pral sèvitè ou pou tout tan: se konsa ou pral fè tou pou sèvant ou an.

(יח) Pa sanble difisil lè ou voye l 'gratis nan ou; Sa te double salè yon travayè, li te sèvi ou pandan sis ane: Etènèl Bondye ou la va beni ou nan tout sa ou fè.
Setyèm Aliya: Detewonòm 15: 19-16: 17

Nan setyèm Aliya a, Moyiz te bay enstriksyon ke Izrayelit yo te dwe konsakre bay Bondye tout premye gason ki te fèt nan mouton ak mouton yo epi pou yo te manje yo ak fanmi yo nan plas Bondye te chwazi a. Si yon bèt konsa te gen yon defo, Izrayelit yo pa t 'dwe sakrifye li, men yo manje l' nan koloni yo, bay san yo te koule sou tè a. 

Yon pati ouvè nan Setiyèm chapit la ap fini isit la.

Nan kontinyasyon Aliyah, Moyiz te bay Izrayelit yo enstriksyon pou yo obsève Pak, Shavuot ak Sukkot. Twa fwa pa ane, nan twa fèt sa yo, tout gason Izrayelit yo te dwe parèt nan plas Bondye te chwazi a, chak ak kado pa li, dapre benediksyon Bondye te ba li a. Yon pòsyon fèmen fini ak konklizyon diskisyon Pak la nan Detewonòm 16: 8, ak senkyèm pòsyon ouvè a fini ak konklizyon diskisyon Shavuot nan Detewonòm 16:12. 

Aliya ki Maftir la (מפטיר) nan Detewonòm 16: 13-17 komplete parsha a ak diskisyon sou Sukkot, ak Detewonòm 16:17  lap fini avèk yon pòsyon fèmen.LEKTI POU ALYA 7

(יט) W'a mete apa pou Bondye ki p'ap janm fini an pou tout premye gason ki fèt nan manman bèf ou yo ak mouton ou yo.

(כ) Devan Etènèl Bondye ou la ou pral manje yo chak ane, ou menm ak fanmi ou, nan plas ke Etènèl la chwazi a. (כא) Men, si gen yon enfimite nan li, avèg oswa moun k'ap bwete, oswa nenpòt ki move fòt, ou pa dwe ofri bèt pou touye bay Seyè a, Bondye nou an. (כב) Nan tout ti bouk ou yo, ou pral manje l ': moun ki pa nan kondisyon pou sèvi ak pwòp yo pral manje nan li, tankou yon sèf kabrit oswa yon sèf. (כג) Sèlman pa manje san li: sou tè a ou pral vide l tankou dlo.

Detewonòm Chapit 16: 1-17
(א) Ou pral kenbe mwa Aviv la, epi ou pral fè fèt Delivrans lan pou Bondye ki p'ap janm fini an, paske nan mwa Aviv la, Bondye ki la pou tout tan an te fè ou soti kite peyi Lejip nan mitan lannwit. (ב) Apre sa, w'a ofri bèt pou yo touye pou fèt Delivrans lan pou Bondye ki la pou tout tan an, mouton yo ak bèf yo, nan plas li p'ap janm fini an chwazi pou fè non l 'rete la.

(ג) Ou pa pral manje avèk ledven li; Pandan sèt jou, n'a manje pen ki gen ledven ladan l ', pen pou nou soufri paske nou te soti kite peyi Lejip prese prese. (ד) Epi ledven p ap ka wè avèk ou pandan tout manda ou pandan sèt jou; Men, nan vyann ou touye nan aswè premye jou a, li p'ap rete jouk denmen maten.

(ה) Ou p'ap ka sakrifye ti mouton Pak la nan okenn nan vil yo Senyè a, Bondye ou a te ba ou. (ו) Men, sèl nan plas kote Letènèl Bondye ou a chwazi pou Mèt non' l 'rete ladan'l, w'ap touye bèt pou pak la nan aswè a, lè solèy la kouche, nan jounen ou te kite peyi Lejip la.

 (ז) Epi w'a boukannen l', epi manje l 'nan plas pou Bondye etènèl la ta chwazi; epi nan maten ou pral retounen epi retounen lakay ou. (ח) Sis jou, se pou nou manje pen, epi setyèm jou a va yon solanèl pou Bondye ki p'ap janm fini an, Bondye nou an: pa fè okenn travay nan li. (ט) Ou pral konte tèt ou sèt semèn: depi nan konmansman an nan kouto digo a nan sezon rekòt la ou pral kòmanse konte sèt semèn yo. (י) Epi w'a fè fèt la nan solanèl la nan semèn nan Bondye ou la: soti nan sifizan nan volontè nan men ou yo pral sa ou bay, menm jan Bondye ki p'ap janm fini an Bondye ou te beni ou.

(יא) Epi ou pral fè fèt devan Bondye ki p'ap janm fini an, ou menm, ak pitit gason ou, ak pitit fi ou, ak sèvitè ou, ak sèvant ou, ak moun Levi yo ki nan lavil ou yo, ak moun lòt nasyon yo, Konvèti yo, ak òfelen yo, ak vèv yo ki rete nan mitan nou, nan plas ke Letènèl Bondye nou an te chwazi pou Mèt non li rete ladan'l. (יב) Epi sonje ke ou menm se yon sèvitè  ou te ye nan peyi Lejip la; se poutèt sa ou pral kenbe epi ranpli lwa sa yo.

(יג) Fèt Soukot se yon Festival solanèl ak kabin yo ou pral fete'l pou sèt jou, lè wap fè sezon rekòt la nan epòk ou ak diven ou. (יד) Epi wap rejwi nan Fèt solanèl ou yo, ou menm, ak pitit gason ou, ak pitit fi ou, ak sèvitè gason ou, ak sèvant ou, ak moun Levi yo, ak moun lòt nasyon yo, Konvèti yo, ak òfelen yo, ak vèv la, ki moun ki nan ou tout ti bouk. (טו) Pandan sèt jou, n'ap selebre Fèt solanèl la pou Bondye ki p'ap janm fini an, kote Bondye Etènèl la te chwazi a. paske Letènèl Bondye ou lap beni ou nan tout fwi ou, ak nan tout travay ou fè ak men ou, epi ou pral sètènman gen kè kontan.

(טז) Twa fwa nan chak ane tout gason ou yo ap parèt devan Letènèl, Bondye a, nan plas ke li te chwazi a: 

1) Nan Fèt solanèl Matzot yo, ak Pen san ledven yo; 
2) Ak nan Fèt solanèl Shavuot la (Festival Semèn yo), 
3) Ak nan Fèt solanèl Sukot la (nan ti joupa kay pay yo). 

Epi li pap parèt ak men li vid devan Letènèl la. (chak fwa) ak kado nan men li, dapre benediksyon Letènèl, Bondye nou an, te ba li a.