Friday, November 19, 2021

PARASHAT SHOFTIM


Detewonòm 16: 18-21: 9
KONTNI PARASHA A
Detewonòm 16: 18-21: 9


REZIME PARASHAT SHOFTIM


Shoftim (שֹׁפְטִים) vle di jij nan lang ebre, kòm li se toujou premye mo nan parsha a ki gen non li pote. Sa a se 48yèm pòsyon Tora chak semèn nan sik anyèl lekti Tora jwif yo e se senkyèm nan liv Detewonòm lan. Li kòmanse nan Detewonòm 16:18 epi li fini nan Detewonòm 21: 9. Parsha sa a gen 5590 lèt, 1523 mo, ak 97 vèsè epi li ka okipe apeprè 192 liy nan yon Tora Sefer. Mond jwif la an jeneral li li nan fen mwa Out oswa nan mwa septanm nan.


Parashát Shoftim la kòmanse ak lòd pou nonmen jij yo, kreye tribinal yo; ofisyèl, ajan sèvis piblik; polisye yo ak tout kalite ofisye yo pou gouvène tout nasyon ki te òganize pa branch fanmi pwovens yo, yo bay lòd pou yo egzèse fonksyon yo avèk jistis san pasyalite ak san koruptyon. "Jistis ou pral, jistis ou pral swiv."


Nan kontinyasyon lekti a, Moyiz te avèti Izrayelit yo kont kreye forè akote Tanp Sen an, okenn pyebwa pa ta dwe plante tou pre lotèl Bondye a, ni okenn estati oswa eskilti nenpòt kalite ta dwe fèt. Lè sa a, Moyiz te avèti Izrayelit yo kont ofrann (sakrifis) yon bèf oswa yon mouton ki gen nenpòt maladi konjenital grav.


Epi pandan lekti a t ap kontinye, Moyiz te bay enstriksyon si Izrayelit yo te jwenn yon moun ki t ap adore lòt dye - solèy la, lalin lan, oswa yon lòt objè astwonomik - yo ta dwe envestige ka a anvan yo aji, e si reyalite a etabli ak temwayaj de oswa plis temwen, lè sa a yo te kapab kondane koupab la.


Moyiz Lè sa a, te anseye ke si yon ka legal yo te vin twò konfizyon pou pèp Izrayèl la deside, Lè sa a, yo ta dwe ale nan raben yo nan tanp lan nan lavil Jerizalèm, raben yo se kojanim la (prèt) ak jij ki chaje avèk ansèyman, jije ak rezoud pwoblèm lalwa, epi pran desizyon pou rann vèdik ak fraz nan tout bagay ki konsène lwa oral ak ekri. Nou gen yon kòmandman ki p'ap janm fini an ki entèdi nou dezobeyi fraz yo Halachic nan Tora a, apre yo fin aprann vèdik la nan lalwa dapre rabi a nan sèvis nan tan nou an nou pa ka devye ni sou bò dwat la ni sou bò gòch la, men p'ap janm fini an tèt li ap pini moun nan pou awogans li.


Ak otorite konpetan yo te gen manda pou egzekite nenpòt ki moun ki te pretandiman inyore ansèyman Kojen yo (prèt) oswa Dayan yo (jij yo), kidonk tout moun gen pou yo koute, ak krent, epi pou yo pa aji pretan.
LEKTI TORA


BENEDIKSYON AVAN OU LI TORAH LA


Anvan ou li oswa etidye Tora a, youn dwe abitye beni Letènèl la (HaShem). Kenbe nan tèt ou ke non Bondye itilize lè nou di priyè nou yo ak lè nou li Tora a oswa lè nou beni Bondye se "Adonai". Kèlkeswa kote non li parèt nou pwononse li "Adonai." Kèlkeswa kote non Letènèl la (יהוה) parèt nou pwononse li Adonai nan moman sa yo, nan lòt fwa nou sèlman di HaShem.
DEUTERONOMI 16: 18-22


Premye Aliya a (lekti) - Detewonòm 16: 18-17: 13
Nan premye lekti a, Moyiz te bay Izrayelit yo lòd pou yo nonmen jij (שֹׁפְטִים, shofṭím), ofisyèl lòd piblik, ak otorite pou branch fanmi yo pou dirije pèp la avèk jistis, jistis, e san koruptyon. Li te di: "Jis ou pral swiv jistis."
Isit la fini yon pati fèmen.


Nan kontinyasyon lekti a, Moyiz te avèti Izrayelit yo kont etablisman yon pòs apa pou Bondye akote lotèl Bondye a oswa bati yon basen. Yon pati fèmen fini isit la ak nan fen chapit 16 la.


Nan kontinyasyon lekti a, Moyiz te avèti Izrayelit yo kont korban (sakrifis) yon bèf oswa yon mouton ki gen nenpòt maladi konjenital grav.


Isit la fini yon lòt pati fèmen.


Epi pandan lekti a ap kontinye, Moyiz te enstwi ke si Izrayelit yo te jwenn yon moun ki adore lòt bondye - solèy la, lalin lan, oswa yon lòt objè astwonomik - yo ta dwe fè yon envestigasyon apwofondi, e si yo te etabli reyalite a sou temwayaj de oswa plis temwen, lè sa a yo te kalonnen moun nan ak lanmò, epi temwen yo te jete premye wòch yo.


Premye pòsyon ouvè a fini isit la.


Nan kontinyasyon lekti a, Moyiz te anseye ke si yon ka legal te twò boulvèse pou Izrayelit yo deside, yo ta dwe imedyatman ale nan tanp Jerizalèm nan, prezante tèt yo devan koenim yo oswa jij ki an chaj la, epi prezante pwoblèm yo ak pran pote soti nan nenpòt ki vèdik ki te anonse la san yo pa devye sou bò dwat la oswa sou bò gòch la. Yo te dwe egzekite tout moun ki te prèt la oswa jij la san yo pa t 'respekte pretansyon yo, pou tout pèp la te ka tande, yo te pè epi yo pa ta ka aji san pretansyon ankò.


Sa a fini lekti an premye ak yon pati fèmen.
LECTURE 1


(יח) Jij ak polisye ou pral mete tèt ou nan tout lavil ou yo ki p'ap janm fini an, Bondye ou la ap ba ou nan branch fanmi ou yo, ki pral jije pèp la avèk jistis jis. (יט) Pa tòde dwa a; pa respekte moun, ni pran yon kòronp; Pou paye anba tab avèg je moun ki gen bon konprann, ak pervert pawòl moun ki jis yo. (כ) Jistis ou pral, jistis ou pral swiv, pou ke ou ap viv ak eritye peyi a ki p'ap janm fini an Bondye ou ba ou. (כא) Ou pa pral plante forè nan okenn pyebwa tou pre lotèl la nan Bondye ki p'ap janm fini an, ke ou pral te fè tèt ou. (כב) Ni ou pa dwe kanpe tankou yon estati; Seyè a, Bondye nou an, rayi.
DEUTERONOMI 17: 1 - 20
(א) Piga nou janm ofri bèt pou yo touye pou Seyè a, Bondye nou an, yon bèf osinon yon ti mouton ki manke osinon yon bagay ki pa bon.
IDOLATRE A AP MOURI
(ב) Lè yo jwenn li nan mitan nou, nan yonn nan lavil ou yo ki p'ap janm fini an, Bondye ou la ba ou, gason osinon yon fanm, ki te fè sa ki mal nan je Bondye ki p'ap janm fini an, Bondye pa vyole alyans li, (ג) ke li te Li te ale sèvi lòt bondye, epi li ta bese tèt devan yo, li t'ap lapriyè nan pye solèy la, lalin lan, osinon tout lame syèl la mwen pa t 'kòmande yo. (ד) Epi yo pral ba ou avi, epi, apre ou fin tande ak envestige byen, bagay la sanble vrèman sèten, ke yo te tankou yon abominasyon te fè nan pèp Izrayèl la; (ה) Lè sa a, ou pral mennen gason an oswa fanm ki te fè sa ki mal sa a nan pòt ou, gason oswa fanm, epi ou pral kalonnen yo ak wòch, epi yo pral mouri.
TEMWEN OBLIGATWA
(ו) Lè li di nan de temwen, oswa nan twa temwen, youn nan moun ki pral mouri pral mouri; Li pap mouri pou di yon sèl temwen. (ז) Men temwen yo ap premye sou li pou touye l ', epi apre sa, men tout pèp la: konsa ou pral wete move bagay ki nan mitan ou yo.
KABEN AK TORAH LA
(ח) Lè yon bagay kache pou ou nan jijman ant san ak san, ant kòz ak kòz, ak ant blesi, nan diskisyon nan lavil ou yo; Lè sa a, w'a leve, w'a ale kote Bondye t'ap chwazi pou tout tan an. (ט) Epi w ap vin jwenn prèt Levit yo, ak Jij la (* 1) ki pral nan jou sa yo, epi w ap mande; epi yo pral moutre ou fraz jijman an. (י) Epi ou pral fè dapre fraz ki endike nan sa yo ki nan plas la ki p'ap janm fini an pral chwazi, epi ou pral pran swen fè dapre tout bagay yo montre ou. (יא) Dapre lalwa ke yo anseye ou, ak dapre jijman yo di ou, ou dwe fè: ou pa dwe vire sou kote a dwat a oswa a gòch nan fraz la ke yo montre ou. (יב) Epi nonm ki aji ak lògèy, ki pa obeyi prèt ki gen pou sèvi la devan Bondye ki p'ap janm fini an, ni jij la, yon nonm konsa ap mouri: epi ou pral retire sa ki mal nan pèp Izrayèl la. (יג) Ak tout pèp la pral tande, epi yo pral pè, epi yo pral fyè pa plis.


__________________
GADE ATIK LA: "KI MOUN KI RABIN YO?"
Dezyèm Aliya (Lekti) - Detewonòm 17: 14-20
Nan dezyèm Aliya a (Lekti), Moyiz te enstwi ke si, apre Izrayelit yo te etabli Tè Izrayèl la, yo te deside mete yon wa sou yo, yo ta dwe lib pou yo fè sa, yo te pran yon Izrayelit Bondye te chwazi. Wa a pa ta dwe gen anpil chwal, ni li pa ta dwe gen twòp madanm oswa akimile depase ajan ak lò.
Wa a te ekri kopi ansèyman Tora sa a pou tèt li pou li toujou rete avè l e konsa li li pandan tout vi li, pou li ka aprann gen krentif pou Bondye epi obsève fidèlman lwa Tora sa yo.
Se poutèt sa, li pa ta aji avèk lògèy anvè pèp li a oswa devye soti nan Tora a, e kidonk li menm ak pitit pitit li yo ta jwi yon rèy long.
Dezyèm Aliya a (Lekti) ak yon pati fèmen fini isit la ak nan fen chapit 17 la.
WA ISRAEL YO POU YO SE JWIF
LEKTI 2


(יד) Lè ou te antre nan peyi ki p'ap janm fini an, Bondye ou la ba ou, epi ou posede li, epi w ap viv nan li, epi ou di: Mwen pral mete yon wa sou mwen, tankou tout nasyon ki bò kote m '; (טו) San dout ou pral mete wa sou ou tankou yon sèl ki p'ap janm fini an, Bondye ou la chwazi: pami frè ou yo ou pral fè yon wa sou tèt ou: ou pa yo pral kapab mete yon nonm etranje sou ou, lòt pase frè ou la.
(טז) Sepandan, pa kite l 'ogmante chwal li yo, ni fè wa a tounen pèp la tounen nan peyi Lejip la pou ogmante chwal yo, paske sa ki p'ap janm fini an te di yo: Yo p'ap chache tounen ankò menm jan an. (יז) Ni li pap ogmante fanm pou tèt li, pou kè l pa vire do: ni ajan ni lò li p ap ogmante pou tèt li an kantite.
(יח) Epi li pral, lè li chita sou sèl la (fòtèy) nan Peyi Wa l 'yo, ke li te gen pou ekri pou tèt li nan yon liv, yon kopi sa a Tora (lalwa), nan orijinal la devan Kohanim yo ( prèt) Levit; (יט) Epi li pral genyen l 'avè l', epi li pral li ladan l 'tout jou nan lavi l', pou ke li ka aprann gen krentif pou (* 2) Bondye ki p'ap janm fini an, kenbe tout pawòl Tora sa a ak lwa sa yo. , pou fè yo: (כ) pou kè li pa monte pi wo pase frè l 'yo, ni vire soti nan kòmandman an sou bò dwat ou sou bò gòch: pou l' ka pwolonje jou l 'nan wayòm li an, li menm ak pitit li yo, nan mitan an nan pèp Izrayèl la.


_________________________


(* 2) Krent pou Bondye, se pa yon bagay natirèl ural nan imen. Li se yon bagay ki se aprann nan etidye Tora a anpil, repete li tout tan tout tan an, otreman bliye li. Nou dwe toujou kenbe l nan tèt nou ak nan bouch nou jiskaske li vin fè pati nati nou. De bagay enpòtan ede sonje gen krentif pou Bondye; Sa yo se: Premyèman, ke Letènèl la se toupatou nan menm tan an, jan pawòl li di, "Èske mwen pa ranpli syèl la ak latè a, pral gen yon kote kote mwen pa? Di Letènèl la ”. Dezyèm bagay ki ede se lefèt ke moun se toujou devan kreyatè l ', yon sèl ta sèlman gen imajine ke yo te toujou devan Prezidan an oswa wa a nan peyi l' 24 èdtan nan yon jounen, nan ka sa a ki ta dwe konpòtman an nou ta adopte. Pirkei Avot di: “Twa bagay kenbe lèzòm lwen peche; Premye ke toujou gen yon je kap gade nou 24 èdtan pa jou; 2yèm ke tout sa nou fè nan lavi nou yo te ekri "nan yon liv, ke nou pral oblije rann yon kont bay kreyatè a yon jou pou tout aksyon nou yo, bon ak move; ak 3yèm ke nou pa gen anyen, nou te fèt nan yon gout pouri e ke kò nou yo pral yon jou boule pa vè.


Detewonòm 18: 1-22
PRET LEVITE PA GEN PATI NAN PATRIMOINE ERETZ ISRAEL
Twazyèm Aliya (Lekti) - Detewonòm 18: 1-5
Nan twazyèm Aliya a (Lekti), Moyiz te eksplike ke Levit yo pa t 'dwe gen yon pòsyon teritoryal, men yo te ap viv sèlman sou ofrann, paske Bondye ta dwe pòsyon yo. An echanj pou sèvis yo bay Bondye, prèt yo te dwe resevwa do a, machwè yo ak vant sakrifis yo, premye fwi grenn yo, diven an, lwil Izrayelit yo ak premye taye mouton yo.
Aliya nan twazyèm (Lekti) ak yon pati fèmen fini isit la.


LEKTI 3
(א) Prèt moun Levi yo (* 3) ak tout branch fanmi Levi yo pap gen okenn pati oswa eritaj avèk Izrayèl; Y'a manje nan ofrann yo boule nan dife pou Seyè a ak nan pòsyon tè li a. (ב) Se poutèt sa, yo p'ap gen yon pòsyon tè nan mitan frè yo: p'ap janm fini an se pòsyon tè yo, jan li te di yo. (ג) Epi sa a pral dwa prèt yo nan men pèp la, nan moun ki ofri bèf oswa ti mouton kòm yon sakrifis: yo pral bay prèt la do yo, ak machwè yo, ak kaye. (ד) Ou pral ba li premye fwi grenn ou yo, diven ou, ak lwil oliv ou yo, ak premye fwi yo nan lenn mouton ou yo, paske Seyè a, Bondye nou an, te chwazi l 'nan tout branch fanmi ou yo. pou l ka sèvi minis nan non Letènèl la, 2 li menm ak pitit li yo pou tout tan.


Katriyèm Aliya (Lekti) - Detewonòm 18: 6-13
Nan katriyèm Aliya a (Lekti), Moyiz te di ke Levit yo ki te rete nan peyi a ta dwe gen libète pou yo ale soti nan koloni yo nan plas ke Bondye te chwazi kòm yon Tanp pou sèvi ak Levit parèy yo ki te la, epi yo ta resevwa pati egal nan lajan an. kotizasyon.
Isit la fini yon pati fèmen.
Nan kontinyasyon Aliya a (Lekti), Moyiz te enstwi ke Izrayelit yo pa t dwe imite pratik degoutan nasyon yo t ap deplase yo, vire pitit yo nan dife, oubyen aji tankou yon augur, divinò, divinò, majisyen, yon sèl. ki moun ki lanse eple, youn nan moun ki konsilte fantom yo oswa move lespri abitye, oswa yon sèl la ki mande moun ki mouri yo, paske se paske nan zak sa yo abominab ke Bondye te ekspilse moun ki rete sou latè a.
Aliya nan katriyèm (Lekti) fini isit la.


LEKTI 4


(ו) Epi lè Levit la kite nenpòt nan vil ou yo nan tout pèp Izrayèl la, kote li te rete, epi li vini ak tout dezi nanm li nan kote ke Etènèl la chwazi a, (ז) Li pral sèvi non etènèl la. Bondye li a, tankou tout frè l 'yo, moun Levi yo ki la pou tout tan an. (ח) Pòsyon kòm pòsyon lòt moun yo pral manje, san konte patrimwàn yo.
___________________
(* 3) Kohanim yo ak Levit yo pa t gen dwa pou yo patisipe nan divizyon peyi Izrayèl la; depi Bondye te chwazi yo pou Kohanim li (prèt), pwofesè, ak responsab tout bagay sakre nan tanp lan ak nan teritwa chak branch fanmi. Vil yo te kado nan chak branch fanmi. Yo te viv nan ofrann yo, nan sakrifis yo, ak nan tout bagay yo te bay Bondye, yo te resevwa yon pati.
ENTÈDI Nasyon imite yo
(ט) Lè ou pral antre nan peyi ki p'ap janm fini an, Bondye ou la ba ou, ou pa pral aprann fè dapre abominasyon pèp sa yo. (י) Pa ka jwenn nan ou ki fè pitit gason l 'oswa pitit fi pase nan dife, ni yon pratikan nan divinasyon, ni yon divinò, ni yon majisyen, ni yon majisyen, (יא) Ni yon falsifikatè nan maji, ni ki moun ki mande yon piton, ni yon majisyen ni moun ki mande moun ki mouri yo. (יב) Pou nenpòt moun ki fè bagay sa yo se yon vye bagay derespektan pou Etènèl la, ak poutèt abominasyon sa yo, Etènèl Bondye ou la chase yo deyò devan ou. (Wi) Ou pral pafè ak p'ap janm fini an, Bondye ou la.
Senkyèm Aliyah (lekti) - Detewonòm 18: 14-19: 13
Nan senkyèm lekti a, Moyiz te predi ke Bondye t ap leve yon pwofèt nan mitan yo menm jan Moyiz ak Izrayelit yo t ap tande l. Lè yo te sou mòn Orèb la, Izrayelit yo te genyen mande pou yo pa tande vwa Bondye dirèkteman; Bondye te kreye wòl pwofèt la pou l te di pawòl Bondye yo, li te pwomèt pou l 'rann moun ki pa koute pawòl pwofèt yo responsab.
Men, nenpòt pwofèt ki te oze pwononse yon orakil nan non Bondye ke Bondye pa t 'bay lòd la, oswa ki te pale nan non lòt bondye, ta pral mouri. Men ki jan pèp la ta ka detèmine si Bondye te pale orakòl la: Si pwofèt la te pale nan non Bondye epi orakòl la pa te akonpli, Lè sa a, Bondye pa t 'di ke orakòl la, pwofèt la te pale li avèk sipozisyon, ak moun yo pa t' pè l '.
Yon pati fèmen fini isit la ak nan fen chapit 18 la.
Nan kontinyasyon lekti a, Moyiz te bay enstriksyon lè Izrayelit yo te fin tabli nan peyi a, yo ta dwe divize peyi a an twa pati epi mete apa twa Vil Refij, pou nenpòt asasen te ka gen yon kote pou li kouri ale. E si Izrayelit yo te obsève tout lalwa fidèlman e Bondye te agrandi teritwa a, yo ta dwe ajoute twa lòt vil nan twa sa yo. Se sèlman yon ansasen ki te tiye yon lòt san yo pa konnen li, san yo pa lènmi lòt la, ki te ka kouri al viv. Pou egzanp, si yon nonm te ale ak vwazen l 'nan yon estati Achera pou koupe bwa dife, epi pandan y ap brandi yon rach, tèt la nan rach la te vole sou manch lan ak frape ak touye vwazen an, Lè sa a, nonm lan te kapab kouri ale nan youn nan lavil yo nan refij ak lavi.
Dezyèm pati a louvri fini isit la.
Nan kontinyasyon lekti a, Moyiz te enstwi ke si, sepandan, yon moun ki te yon lènmi yon lòt pèsekite, te frape lòt la yon kou fatal, epi apresa li te kouri al nan yon vil refij, ansyen nan vil ansasen an dwe gen ansasen an. bay vanjeur nan san yo dwe egzekite.
Isit la fini senkyèm lekti a ak yon pati fèmen.
LEKTI 5


(יד) Paske nasyon sa yo ke ou yo dwe eritye, yo tande maji ak maji: men ou menm, ki p'ap janm fini an, Bondye nou an pa te ban nou fason sa a. (טו) Pwofèt nan mitan nou, nan men frè nou yo, tankou mwen, Letènèl Bondye nou an ap leve nou: (טז) pou li nou pral tande: (יז) Selon tout sa nou te mande Etènèl Bondye nou an sou Orèb sou Jou asanble a, li di: Kite m 'pa tande vwa Bondye ki p'ap janm fini an, mwen pa wè gwo dife sa a ankò pou m' pa mouri. (יח) Epi Etènèl la di m ': Yo te di byen.


Pwomès pwofèt yo
(יט) Pwofèt mwen pral leve yo soti nan mitan frè yo, tankou ou; M'a mete pawòl mwen yo nan bouch li, l'a pale ak yo tout sa mwen te ba li lòd di yo. (כ) Men, li pral, ke nenpòt moun ki pa tande pawòl mwen ke li pale nan non mwen, mwen pral abite nan li. (כא) Sepandan, pwofèt la ki sipoze pale yon mo nan non mwen, ke mwen pa te kòmande l 'pale, oswa ki pale nan non lòt bondye, tankou yon pwofèt ap mouri. (כב) Men, si ou di nan kè ou: Ki jan nou pral konnen pawòl Bondye a ki p'ap janm fini an te pale? (כג) Lè pwofèt la pale nan non Letènèl la, epi se pa yon bagay konsa, ni li pa vini, se yon mo ke Letènèl la pa te pale: pwofèt sa a te pale li avèk fyète: pa pè li.


DEUTERONOMI 19: 1 - 21
(א) Lè Etènèl Bondye ou la pral kraze tout nasyon yo, peyi ki p'ap janm fini an, Bondye ou la ba ou, epi ou pral eritye yo, epi ou pral viv nan lavil yo, ak nan kay yo; (ב) W'a separe twa vil nan mitan peyi ou la pou tout tan an, Bondye ou la ba ou pou ou posede. (ג) Ou pral fè aranjman pou fason ou, epi ou pral divize teritwa a nan peyi ou an twa pati, ki p'ap janm fini an, Bondye nou an ap ba ou kòm yon pòsyon tè, epi li pral konsa ke tout ansasen kouri met deyò. (ד) Lè sa a se ka a nan ansasen an ki te gen nan kouri la, epi yo pral viv: youn nan moun ki frape frè parèy li pa erè, ki moun ki pa te gen okenn lènmi avè l 'depi yè oswa jou a anvan yè: (ה) Kòm yon sèl la ki te avèk vwazen li nan mòn nan pou koupe bwa, epi li te mete fòs ak men l sou rach la pou koupe kèk bwa, fè kòd la te sote, epi li te jwenn vwazen l ', li mouri; ke yon moun pral kouri ale nan youn nan lavil sa yo, epi yo pral viv; (ו) Poutèt fanmi mò a ale dèyè asasen an, lè kè l boule, epi li rapouswiv li paske wout la long, epi li blese l 'nan lanmò, epi yo pa ta dwe kondane a lanmò; toutotan li pa te gen okenn lènmi depi yè oswa anvan jou yè ak nonm lan mouri. (ז) Se poutèt sa mwen kòmande ou, li di: twa vil ou pral separe.


ח Men, si Seyè a, Bondye nou an, te fè lwanj pou tout tè li te pwomèt zansèt nou yo, epi l'a ban nou tout peyi li te bay zansèt nou yo, l'ap ban nou li. (ט) Lè ou respekte tout kòmandman sa yo, ke mwen preskri ou jòdi a, pou ou ka akonpli yo, ke ou renmen Etènèl Bondye ou la epi mache nan chemen li yo chak jou, lè sa a ou pral ajoute twa vil nan adisyon a twa sa yo; (י) pou san inosan pa koule nan mitan peyi ou, ke Senyè a, Bondye ou la ba ou kòm yon eritaj, ak san ka sou ou. (יא) Men, lè gen yon nonm ki rayi frè parèy li, epi ki rete tann pou l ', li leve sou li, li frape l' nan lanmò, li mouri, li kouri ale nan youn nan lavil sa yo; (יב) Lè sa a, chèf fanmi yo nan lavil la ap voye pran l 'soti nan la, epi yo pral lage l' nan men fanmi moun ki mouri a, epi li pral mouri.
(Wi) NSi ou fè sa, ou p'ap fè l 'anyen. W'a wete san pèp Izrayèl la inonsan, w'a byen avè ou.


Sizyèm Aliyah (lekti): Detewonòm 19: 14-20: 9
Nan sizyèm lekti a, Moyiz te avèti ke Izrayelit yo pa t 'dwe deplase referans konpatriyòt yo, ki te etabli pa jenerasyon anvan yo, sou pwopriyete yo asiyen nan peyi a.
Isit la fini yon pati fèmen.
Nan kontinyasyon lekti a, Moyiz te bay enstriksyon pou yon Izrayelit kapab kondane pou yon krim sèlman avèk temwayaj de oswa plis temwen. Si yon moun te bay fo temwayaj kont yon lòt, lè sa a de pati yo te dwe parèt devan Bondye ak prèt yo oswa jij yo, jij yo te dwe fè yon ankèt apwofondi, epi si yo te jwenn ke moun nan te fo temwaye, yo ta dwe fè bagay sa yo . temwen an kòm temwen an te planifye pou fè lòt la.


Yon pati fèmen fini isit la ak nan fen chapit 19 la.
Nan kontinyasyon lekti a, Moyiz te anseye ke anvan Izrayelit yo te rantre nan batay la, prèt la ta dwe di twoup yo pou yo pa pè, paske Bondye t ap akonpaye yo. Lè sa a, ofisye yo te mande twoup yo si yon moun te bati yon nouvo kay, men li pa dedye li, plante yon jaden rezen, men li pa janm rekòlte li, peye pri lamarye a pou yon madanm, men li poko marye ak li, oswa si yo te pè ak dekouraje, ak tout bagay sa yo ta dwe voye tounen lakay yo. Lekti sizyèm lan ak yon pòsyon fèmen fini ak Detewonòm 20: 9.
LEKTI 6


(יד) Ou pa dwe diminye tèm nan nan frè parèy ou, ki ansyen yo ki endike nan pòsyon tè ou a, yon sèl la ke ou posede nan peyi a ki p'ap janm fini an, Bondye nou an ba ou posede. ()ו) Pa pral gen okenn temwen kont nenpòt moun ki nan nenpòt krim, oswa nan nenpòt ki peche, nan nenpòt ki peche ki te komèt. Nan di de temwen, oswa nan di twa temwen, biznis la ap konpoze. (טז) Lè yon fo temwen rive kont yon moun, pou temwaye kont li rebelyon,


LWA KONT FO TEMWEN
(יז) Lè sa a, de mesye yo nan diskisyon ap parèt devan p'ap janm fini an, devan prèt yo ak jij ki te nan jou sa yo: (יח) Ak jij yo ap mande byen, epi si li parèt yo dwe ke fo temwen, ki moun ki fo temwaye kont frè l ', (יט) Yo pral fè l' jan li te vle fè frè l ', epi ou pral retire sa ki mal nan mitan ou.
(כ) Epi moun ki rete yo pral tande, yo pral pè, epi yo pap fè yon move bagay konsa ankò, nan mitan nou. (כא) Epi je ou pap epaye: lavi pou lavi, je pou je, dan pou dan, men pou men, pye pou pye.


DEUTERONOMI 20: 1 - 20
(א) Lè ou soti nan lagè kont lènmi ou yo, epi ou wè chwal ak charyo, yon pèp ki pi konsekan pase ou, pa bezwen pè yo, paske p'ap janm fini an, Bondye nou an, ki te fè ou soti nan peyi a nan Peyi Lejip. (ב) Epi li pral, lè yo apwoche al goumen, prèt la ap vin pale ak pèp la, (ג) Epi li pral di yo: Hey, pèp Izrayèl la, ou rantre nan jodi a nan batay kont lènmi ou yo: pa fè sa. adousi kè ou, pa bezwen pè, pa bezwen pè, epi pa dekouraje devan yo; (ד) Ke Etènèl Bondye ou mache avèk ou, pou goumen pou ou kont lènmi ou yo, pou delivre ou.


Moun ki fèk marye ak angaje yo
(ה) Epi otorite yo ap pale ak pèp la pou yo di: Kilès ki bati yon kay nèf epi ki pa louvri l? Ale, retounen lakay ou, pou petèt ou pa mouri nan batay la, epi yon lòt moun ouvri li. (ו) Ak ki moun ki te plante yon jaden rezen, epi yo pa te fè itilize komen nan li? Ale retounen lakay ou, pou petèt ou pap mouri nan batay, epi yon lòt moun ka jwi li. (ז) Ki moun ki te marye ak yon fanm, epi ki pa te pran l '? Ale, retounen lakay ou, pou petèt ou pa mouri nan batay, epi yon lòt moun ap pran l. (ח) Epi ofisye yo pral pale ak pèp la ankò, epi yo pral di: Kiyès ki yon moun ki gen krentif pou moun ki gen kè sansib? Ale, retounen lakay ou, epi pa kite kè frè ak sè ou yo tonbe tankou kè ou. (ט) Epi li pral, lè ofisye yo fini pale ak pèp la, Lè sa a, chèf lame yo pral kòmande devan pèp la.


Setyèm Aliya (lekti): Detewonòm 20: 10–21: 9
Nan setyèm lekti a, Moyiz te bay enstriksyon lè Izrayelit yo te apwoche pou atake yon vil, yo te dwe ofri yo kondisyon lapè, e si vil la te rann tèt li, lè sa a tout moun nan vil la ta dwe sèvi Izrayelit yo tankou esklav. Men, si vil la pa t 'rann tèt, Lè sa a, pèp Izrayèl la ta sènen lavil la, ak lè Bondye akòde viktwa, yo ta touye tout moun li yo ak pran fanm yo, timoun yo, bèt yo, ak tout lòt bagay nan lavil la kòm piye. Se moun sa yo ki te regleman pou tout lavil ki te byen lwen pèp Izrayèl la, men pou tout lòt nasyon sou latè - moun Et yo, moun Amori yo, moun Kanaran yo, moun Ferezi yo, moun Evi yo ak moun Jebis yo. Izrayelit yo. nan fè tout bagay abominab ke nasyon sa yo te fè pou bondye yo.
Isit la fini yon pati fèmen.
AKPandan lekti a ap kontinye, Moyiz te bay enstriksyon lè Izrayelit yo te sènen yon vil pou yon bon bout tan, yo te ka manje fwi pyebwa nan vil la, men yo pa t dwe koupe okenn pyebwa ki ka pwodwi manje.
Twazyèm pati a louvri fini isit la ak nan fen chapit 20 la.
Nan kontinyasyon lekti a, Moyiz te anseye ke si, sou tè a, yo te jwenn kò yon viktim touye moun nan lè a epi yo pa t 'kapab detèmine ansasen an, chèf fanmi yo ak jij yo ta dwe mezire distans yo ak kadav la. nan tout ti bouk ki tou pre. Ansyen yo nan vil ki pi pre a te pran yon gazèl ki pa janm te travay nan yon wadi toujou ap koule tankou dlo epi kase kou l '. Prèt yo te dwe vini, epi tout ansyen yo te dwe lave men yo sou gazèl la.
LWA POU GÈ
LEKTI 7


(י) Lè ou apwoche yon vil pou konbat li, ou pral pote lapè nan li. (יא) Epi li pral, si mwen reponn ou, lapè, epi ouvè a ou, tout moun ki pral jwenn nan li yo pral tributèr pou ou, epi yo pral sèvi ou. (יב) Men, si mwen pa fè lapè ak ou, ak lagè avèk ou, epi mete li, (יג) Apre sa, Bondye ki p'ap janm fini an te lage l 'nan men ou, ou pral frape chak moun nan li yo ak kwen nan nepe.
(יד) Se sèlman fanm yo, timoun yo, bèt yo, ak tout bagay ki nan lavil la, tout piyay li, ou pral pran pou tèt ou: epi ou pral manje piye a nan lènmi ou yo, ki p'ap janm fini an Bondye ou te ba ou . (טו) Se konsa w'a fè pou tout lavil ki byen lwen ou, ki pa lwen lavil nasyon sa yo. (טז) Sepandan, nan tout lavil sa yo ki p'ap janm fini an Bondye ou la ba ou kòm yon eritaj, ou pa pral kite okenn moun vivan;
(יז) Premye a tout moun ou pral detwi yo: moun Etan yo, moun Amori yo, moun Kanaran yo, moun Ferezyen yo, moun Eveyen yo, ak moun Jebis yo. jan Etènèl Bondye ou la te kòmande ou: (יח) pou yo pa anseye yo pou yo fè tout vye bagay derespektan yo fè pou bondye yo, epi pou yo fè peche kont Etènèl Bondye yo a.
PYEBE KI POTE Fwi PAP KOUPE
(יט) Lè w ap antoure yon vil, ap goumen kont li anpil jou pou ou pran l, pa detwi Achera li a pa mete yon rach ladan l, paske ou pral manje nan li; Piga nou koupe l ', paske pyebwa nan jaden an pa moun pou vin atake ou nan lizyè la. (כ) Men, pyebwa ou konnen an se pa yon pyebwa ou manje, ou pral detwi l ', w'a koupe l', w'a bati yon ranpa kont lavil ki pral goumen avè ou la, jouk ou soumèt li.
DEUTERONOMI 21: 1-9
(א) Lè yo jwenn li nan peyi ki p'ap janm fini an, Bondye nou an ba ou pou nou posede, kouche mouri nan jaden an, epi yo pa konnen ki moun ki frape l ', (ב) Lè sa a, chèf fanmi yo ak jij ou yo pral soti ak mezire menm lavil ki ozalantou moun ki mouri yo: (ג) Epi li pral, ke ansyen yo nan vil sa a, nan vil ki pi pre moun ki mouri yo, pral pran nan bèf la yon estati ti towo bèf ki pa te sèvi, ki pa te pote yon jouk bèf; (ד) Ansyen vil sa a pral mennen jenn ti gazèl la nan yon fon ki pa janm janm laboure ni simen, epi yo pral koupe kou gazèl la nan fon an.
(ה) Lè sa a, prèt yo, pitit gason Levi yo, ap vini, paske Bondye ki la pou tout tan an te chwazi yo pou yo sèvi l ', pou yo beni nan non Bondye ki la pou tout tan an. epi lè yo di yo pral detèmine tout pwosè ak tout blesi.
(ו) Ak tout chèf fanmi ki pi pre moun ki mouri yo pral lave men yo sou gazèl la yo touye nan fon an. (ז) Apre sa, yo pral pwoteste, epi yo pral di: men nou pa te koule san sa a, ni je nou te wè li. (ח) Ekspye pèp ou a, pèp Izrayèl ou te delivre a, Seyè! Pa mete san inosan koule nan mitan pèp Izrayèl ou a. Epi yo pral padonnen san an. (ט) Epi w ap retire kilpabilite san inosan nan mitan ou, lè ou fè sa ki dwat devan je Letènèl la.
MAFTIR SHOFTIM
Nan lekti maftir (מפטיר) nan Detewonòm 21: 7-9 ki fini parsha a, chèf fanmi yo te deklare ke men yo pa t 'koule san ni je yo pa t' wè li, epi yo te mande Bondye pou absoli pèp Izrayèl la, epi yo pa kite yo koupab la pou san an nan inosan an rete nan mitan yo, epi Bondye ta absoli yo nan koupab la nan san.
Detewonòm 21: 9 fini dènye pòsyon an fèmen


Lekti Maftir Shoftim a - Devarim 21: 7-9
(ח) כַּפֵּר לְעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר-פָּדִיתָ, יְהוָה, וְאַל-תִּתֵּן דָּם נָקִי, בְּקֶרֶב עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל; וְנִכַּפֵּר לָהֶם, הַדָּם. (ט) וְאַתָּה, תְּבַעֵר הַדָּם הַנָּקִי - מִקִּרְבֶּךָ: כִּי-תַעֲשֶׂה הַיָּשָׁר, בְּעֵינֵי יְהוָה.
(ז) Apre sa, yo pral pwoteste, epi yo pral di: men nou pa te koule san sa a, ni je nou te wè li. (ח) Ekspye pèp ou a, pèp Izrayèl ou te delivre a, Seyè! Pa mete san inosan koule nan mitan pèp Izrayèl ou a. Epi yo pral padonnen san an. (ט) Epi w ap retire kilpabilite san inosan nan mitan ou, lè ou fè sa ki dwat devan je Letènèl la.


HAFTARAT SHOFTIM
BENEDIKSYON POU HAFTARA A


Anvan ou li Haftara a tou, lektè a oswa elèv la dwe di benediksyon sa a:


Barúch Atáh Adonai (Eternal) Eloheinu Meléch HaOlám Asher Bájar Bin-vi-ím Tovím Ve-Ratzá Ve-Divreijem Ha-ne-Emarim Ve-Emét! Baruch Atah Adonai (Eternal) Ha-Bojer Ba-Torah Uv-Moshe Avdó Uv-Yisra’el Loved U-ninviei Ha-Emét Va-Tsedék!
Benediksyon pou ou Adonai (p'ap janm fini an), Bondye nou an, wa Linivè a, ki te chwazi bon pwofèt yo epi ki te kontan ak pawòl yo ki te pale ak verite! Benediksyon pou ou Adonai (p'ap janm fini an), ki moun ki te chwazi Tora a ak Moshe sèvitè ou, ak pèp Izrayèl la pèp ou a, ak pwofèt yo nan verite ak jistis!


Sa a haftara pou parsha nan Ezayi 51: 12 - 52: 12 se katriyèm lan nan sik la nan sèt haftarot rekonfòte ki swiv jou a tris nan Tisha Be Av, ki mennen jiska Rosh Hashanah Nouvèl Ane sa a jwif yo.


LEKTI


Izayi 51: 12-52: 12
(Mwen) Mwen, mwen se konsolatè ou. Ki moun ou panse ou se konsa ke ou pè pou yo te imen an, ki moun ki se sèlman yon mòtèl, poukisa ou gen krentif pou pitit gason moun nan, ki moun ki pral konte pou zèb?
(Wi) Petèt ou te deja bliye Etènèl ki te kreye ou, ki moun ki lonje syèl la ak fonde latè a; Tout lajounen ou te toujou pè kòlè moun ki t'ap soufri a, lè li t'ap pare pou detwi.


(יד) Prizonye a prese pou yo libere li, pou yo pa mouri nan prizon, oswa pou yo pa gen pen. (טו) Men mwen menm ki p'ap janm fini an, ki moun ki separe lanmè a, ak vag li yo son, mwen se Bondye ou, ki gen non se p'ap janm fini an nan lame.
(טז) Epi nan bouch ou (* 4) mwen te mete pawòl mwen yo, epi avèk lonbraj men mwen mwen te kouvri ou, pou mwen te plante syèl la epi jwenn tè a, e ke mwen ta di Siyon: Ou se pèp mwen an.
(יז) Reveye, reveye, leve, O Jerizalèm, ki te bwè nan men Etènèl la gode kòlè li a; fatra yo nan kalis la nan etourdisman ou bwè, ak souse. (יח) Nan tout pitit li te fè yo, pa gen moun ki gouvène li; ni youn ki pran l 'nan men tout timoun li leve soti vivan yo. (Wi) De bagay sa yo rive ou; Ki moun ki pral fè ou mal? dezolasyon ak destriksyon, grangou ak nepe. Ki moun ki pral konsole ou?


(כ) Pitit ou yo te endispoze, yo te kouche nan kalfou tout wout, tankou yon bèf sovaj nan privye a, ki te ranpli avèk kòlè Letènèl la, ak kòlè Bondye ou la. (כא) Koulye a, tande sa, ou mizè, bwè, epi yo pa ak diven. fatra gode kòlè mwen an; ou p'ap janm bwè l 'ankò: (כג) Apre sa, mwen pral mete l' nan men kè sere ou a, ki te di nanm ou: Pliye, epi nou pral pase. Epi ou te fè kò ou tankou latè, ak kòm yon fason, bay moun ki pase pa. (Ezayi 51: 12-23)


(א) REVEYE, reveye, mete fòs ou, o Siyon; Mete rad bèl ou sou ou, Jerizalèm, vil ki sen an, paske li pap janm vin jwenn ou ankò, ni sikonsi, ni sal. (ב) Souke pousyè a; Leve non, chita, Jerizalèm. Lage tèt ou anba chenn kou ou, pitit fi Siyon prizonye. (ג) Paske, sa ki p'ap janm fini an di: Yo vann ou pou anyen. se poutèt sa, san lajan ou pral delivre. (ד) Paske, men sa Seyè a, ki p'ap janm fini an, te di: Pèp mwen an te desann nan peyi Lejip nan tan pase, pou yo te rete la. ak Assur la kaptive l 'pou okenn rezon.


(ה) Epi, koulye a ki sa m 'isit la, di ki p'ap janm fini an, depi pèp mwen an te pran san poukisa? Moun ki kòmande sou li yo fè l 'rèl, se sa ki p'ap janm fini an. (ו) Se poutèt sa, pèp mwen an pral konnen non mwen pou kòz sa a nan jou sa a: paske mwen menm ki pale, gade, mwen pral prezan. (ז) Ala bèl sa bèl sou mòn yo sou moun ki pote bon nouvèl la, ki pibliye lapè, ki pote bon nouvèl, ki pibliye sante, ki di Siyon: Bondye ou la ap gouvènen!


(ח) Vwa faksyonnè ou yo! yo pral leve vwa yo, ansanm yo pral rele pou kè kontan; pou je nan je yo pral wè ke Senyè a ap mennen Siyon tounen. (ט) Chante lwanj, fè kè nou kontan ansanm, nou menm moun peyi Jerizalèm: paske Seyè a rekonfòte pèp li a, li delivre lavil Jerizalèm. (י) Etènèl la te bare bra sentete l devan je tout nasyon; e tout pwent tè a pral wè sante Bondye nou an. (יא) Wete, wete, soti la, pa manyen anyen ki pa pwòp; soti nan mitan li; Geri nou menm ki pote veso ki p'ap janm fini an. (יב) Paske ou pap kite prese, ni ou pap kouri; paske Senyè a ap mache devan ou, epi Bondye pèp Izrayèl la pral rasanble ou ansanm. Ezayi 52: 1-12
________
(* 4) Nan Sanhedrin 99b Rabbi Alejandri di: Moun ki etidye Tora pou lanmou pou aprann san motif siveyans; Li fè lapè ak fanmi ki nan syèl la ak fanmi ki sou latè, jan sa ekri nan Ezayi XXVII, 5 “O pou m ka fòtifye nan fòs mwen. Fè lapè avèk mwen, wi, fè lapè avèk mwen! " Epi Rav di: se kòm si li te bati tou de tanp; ki nan syèl la ak sou latè a, jan sa ekri nan Liv la: "Epi nan bouch ou mwen mete pawòl mwen yo, epi avèk lonbraj men mwen, mwen kouvri ou, pou ou ka plante syèl la epi jwenn tè a, epi pou ou di Siyon: Moun Ou se pou mwen (Ezayi 51:16) ”.Ki sa pawòl Bondye a vle di nan: "Ki moun ki gen bon konprann ki ka konprann li? Ak kiyès bouch Etènèl la te pale pou l te ka deklare li? Poukisa yo te detwi peyi Izrayèl la tankou yon dezè kote moun pa sikile? " (Jeremi 9:12)
Kesyon sa yo te poze saj Tora yo, pwofèt yo ak zanj yo; men okenn nan yo pa t 'kapab bay repons lan. Se konsa, Letènèl la te reponn li pou tèt li, "Epi Letènèl la te di: se paske yo te abandone Tora mwen an, ke mwen mete devan yo, epi yo pa t 'obeyi vwa mwen, ni yo pa t' mache dapre li (Jeremi 9:13 ). " Men, poukisa se repetisyon, obeyi li ak mache selon li, de bagay sa yo menm bagay la tou? Yo eksplike nou obeyi li vle di etidye li, epi mache selon sa vle di beni Letènèl la anvan ak apre etid li. Epi poukisa pou detwi tout pèp Izrayèl la sèlman pou sa, li pa t 'ase yo voye jwif yo nan ekzil? Sa ou dwe konprann se poukisa Etènèl la vle pèp Izrayèl la etidye Tora a san rete. Tankou pawòl ki nan Ezayi 59:21 di: “Kontra mwen avèk yo se lespri mwen ki sou ou ak pawòl mwen te mete nan bouch ou, yo p ap soti nan bouch yo, ni nan bouch pitit yo, epi pitit pitit li yo pou tout tan. " Kòm Bondye te di Jozye tou nan Chapit 1, vèsè 8: "Fè fòs, pran kouraj anpil, pa janm kite pawòl Tora sa yo kite bouch ou tout jou nan lavi ou, pou ou ka pwospere nan tout bagay." Men, kisa tè a gen pou wè ak etid Tora? Se paske Bondye etabli tout bagay nan yon fason ke sèl fason pou kenbe li se nan etid Tora pa jwif yo. Kòm pawòl la di: “(טו) Men mwen menm ki p'ap janm fini an, ki te separe lanmè a, ak vag li yo son, mwen se Bondye ou, ki gen non se p'ap janm fini an nan lame. (טז) Epi nan bouch ou mwen te mete pawòl mwen yo, epi avèk lonbraj men mwen mwen te kouvri ou, pou mwen te plante syèl la epi jwenn tè a, e ke mwen ta di Siyon: Ou se pèp mwen (Ezayi 51: 15-16) "Sa vle di ke si pèp Bondye a pa etidye Tora a byen fò pandan ke yo nan Tè Sent la, yo pral voye nan ekzil ak peyi Izrayèl la rete san yo apa pou Bondye ak vin yon dezè. Men, si pandan li nan ekzil li pa etidye Tora a swa (toujou nan yon vwa byen fò, pa nan tèt li), moun yo disparèt nan mond lan ak planèt la tout antye vin tounen yon dezè ak Lè sa a, tout kreyasyon se anile, tou de syèl la ak latè. Se pou rezon sa pawòl la di: "Mwen mete pawòl mwen yo nan bouch ou e avèk lonbraj men mwen mwen kouvri ou, pou mwen ka plante syèl la epi jwenn tè a." (Nedarim 81a)


BENEDIKSYON APRE HAFTARA A


Aprè li Haftara a, lektè a oswa elèv Haftara a ta dwe resite benediksyon sa yo:


Nan lang ebre
Barúj Atáh Adonai, Eloheinu Meléj Ha-Olám, Tsur Kol Ha-Olamím Tsadík VeKól Ha-dorot Ha-He Ha-ne'emán Ha-Omer Ve-osé Ha-medaber U-Makiyem Shekol Devarav Emét Ve-Tsedék Ne'emán Atáh Adonai Eloheinu Ve-ne'enamím Devareja Ve-Davar Ejád Mi-devareija Ajor Yashuv Reikam Ki El Meléj Ne'eman Ve-Rachaman Atáh! Baruch Atah Adonai Ha-He Ha-ne'eman VeKol Devarav!


An panyòl
Benediksyon pou ou, Adonai (p'ap janm fini an), ou se Elohim nou an, wa Linivè a, wòch la nan letènite yo, Jis la nan tout jenerasyon, Fidèl Bondye a (Bondye), ki moun ki di ak fè, ki moun ki pale ak respekte, Pawòl kiyes ki vre. Ou Fidèl Adonai (Etènèl) Elohim nou yo ak Pawòl Ou yo Fidèl. Pa gen yon sèl nan pawòl ou yo ki vin akonpli, paske Ou menm, oh Elohim, ou se yon wa fidèl ak konpasyon! Benediksyon pou ou, Adonai (Etènèl, Elohai Ou Fidèl nan tout pawòl ou yo)


⟱⟱ KONBYEN K COMMMANDMAN YO? ⟱⟱


Konbyen Kòmandman ki genyen nan sidr sa a? - Gen karantyen; 14 kòmandman pozitif ak 27 negatif nan Parasha sa a.
1) Yo pral nonmen jij, majistra ak ofisye (Det 16:18.)


2) Pa plante yon pyebwa nan Tanp lan (Dt 16:21)


3) Yo pa pral drese yon kolòn oswa eskilti nan yon kote pou adore piblik (Dt 16,22.)


4) Pa ofri yon bèt ki gen enpèfeksyon pou Letènèl la (Dt 17,1.)


5) Li pral konfòme li avèk desizyon Sanedren an san yo pa devye (Dt 17,11.)


6) Li pap dezobeyi desizyon Sanedren yo (Dt 17,11.)


7) Y ap nonmen yon wa pèp Izrayèl la selon eleksyon divin (Dt 17:15.)


8) Se sèlman wa jwif yo pral nonmen, pa etranje (Dt 17:15.)


9) Wa a pa ta dwe gen twòp chwal. (Dt 17,16.)


10) pa panse pou tout tan sou rezoud nan peyi Lejip (Dt 17,16.)


11) Wa a pa ta dwe gen twòp madanm. (Dt 17.17.)


12) Wa a pa ta dwe gen twòp ajan ak lò. (Dt 17.17.)


13) Wa a ta dwe fè yon kopi Tora a pou tèt li. (Dt 17,18.)


14) branch fanmi Levi a pa ta dwe resevwa yon pati nan peyi a nan pèp Izrayèl la; Yo pral gen sèlman lavil yo kote yo pral rete nan mitan branch fanmi yo. (Dt 18.1.)


15) Levit yo p ap patisipe nan piyay lagè a. (Dt 18.1.)


16) Li nesesè pou bay Kojanim la, zepòl la, machwa yo, ak vant bèt sakrifye yo (Det 18,3.)


17) Ou dwe mete sou kote Te la Rumá Gedolá pou Kohen la, se sa ki, dim la sou ble, diven ak lwil oliv (Dt 18,4.)


18) Youn dwe bay premye fwi bèt yo bay yon Kohen (Det 18,4.)


19) Orè travay prèt yo dwe menm pandan jou ferye yo. (Dt 18.6-8.)


20) Li entèdi antre nan yon vizyon pou prevwa evènman (Dt 18,10.)


21) Li entèdi fè zak majik (Det 18,10.)


22) Li entèdi bougonnen incantations (Deut 18,11.)


23) Li entèdi pou konsilte yon fòtin (OV) (Dt 18,11.)


24) Li entèdi konsilte yon majisyen (yidoni) (Dt 18,11.)


25) Li entèdi pou eseye kontakte moun ki mouri yo (Dt 18,11.)


26) Nou dwe koute pwofèt la ki pale nan non Bondye, si li pa pale kont Tora a (Dt 18:15.)


27) Li entèdi pou pwofèt la pwofetize fo nan non Bondye (Dt 18,20.)


28) Li entèdi pwofetize nan non yon estati zidòl (Dt 18,20.)


29) Youn pa ta dwe pè kondane fo pwofèt la nan lanmò (Dt 18,22.)


30) Li nesesè deziyen vil refij ak prepare wout aksè (Dt 19,3.)


31) Yo entèdi jij la pran pitye pou ansasen oswa agresè nan pwosè a. (Dt 19,13.)


32) Li entèdi pou avanse pou pi yon makè fwontyè vòlè pwopriyete yon moun nan (Deut 19,14.)


33) Temwayaj yon sèl temwen pap aksepte (Dt 19:15.)


34) Fo temwen yo dwe pini, depi yo eseye fè lòt moun pini fo (Dt 19:19).


35) Li entèdi panike ak fè bak pandan batay kont lènmi an (Det 20,3.)


36) Pou nonmen yon Kojen (prèt) pou pale ak sòlda yo pandan lagè a (Dt 20,5.)


37) Li nesesè yo ofri yon trete pou lapè moun ki rete nan yon vil, anvan yo atake yo pandan syèj la, epi trete yo dapre Tora a si yo aksepte trete a (Dt 20:10.)


38) Li entèdi fè lapè ak sèt nasyon Kananeyen yo. Tout moun pral elimine nan men yo (Dt 20,16.)
38) Yo pa pral detwi pyebwa k'ap donnen, menm pandan syèj la nan yon vil lènmi (Dt 20,19)


39) Ou dwe kase kou yon gazèl nan fon larivyè Lefrat la apre yon touye moun ki pa t 'kapab rezoud (Det 21: 4)


40) Li entèdi travay oswa plante nan fon larivyè Lefrat la kote kou yon gazèl te kase paske nan yon krim (Det 21: 4)


41) Li nesesè retounen moun ki gen krentif ak sansib nan kay li, li pa pral ale nan lagè pou ke li pa dekouraje kè frè l 'yo, tankou pwòp li yo. (Det 20: 5-8)
Pwochen Kesyonè a te prepare nan Enstitisyon Ohr Somayaj yo nan lavil Jerizalèm, pèp Izrayèl la.


Tout referans yo nan vèsè Rashi a ak Book, sof si yo endike otreman.


Q&A PARASHAT SHOFTIM


1. Ki wòl shoftim lan? Ki wòl Shotrím la? Deut. 16:18 - Shoftim yo se jij yo ki pwononse jijman an. Shotrim yo se ofisye yo ki ranfòse li.


2. Ki kondisyon ou dwe pran an konsiderasyon lè w nome yon jij?


Det 16:18 - Se pou l 'yon ekspè nan lalwa Moyiz la epi yo dwe jis.


3. Èske yon jij ka aksepte yon kòronp menm si se sèlman nan bi pou jije san patipri? Deut. 16:19 - Non, paske li pral enfliyanse jijman ou.


4. Ki sous konsèp la "gade pou yon bon Beit din"? Deut. 16:20 - "Tzedek tzedek tirdof ...."


5. Malgre ke avot la bati matzevot, Tora a pita entèdi li. Poukisa? Deut. 16:22 - paske Kananeyen yo te itilize yo pou sèvi zidòl.


6. "Ou pral vini nan ... jij la ki pral nan jou sa yo." Li enposib vizite yon jij ki abite nan yon tan diferan, Se konsa, poukisa yo ta dwe Tora a ajoute mo sa yo w pèdi adisyonèl? Deut. 17: 9 - Pou anseye ke menm si yon jij pa tankou eminan tankou jij yo nan jenerasyon anvan yo, nou dwe obeyi l 'de tout fason.


7. Ki pwomès Etènèl la bay wa a ki pa akimile anpil lò, ki pa leve twòp chwal oswa ki pa marye twòp fanm? Deut. 17:18 - ke wayòm li an ap andire.


8. Konbyen woulo Tora wa a ta dwe genyen? Deut. 17:18 - De. Youn rete nan trezò l 'ak lòt la rete avè l'.


9. Kijan wa Shaul te pini poutèt li te dezobeyi yon lòd pi piti nan men pwofèt Shmuel? Deut. 5:20 PM - Li pèdi rèy li.


10. Sèten bèt kosher yo pa enkli nan lwa "Chazeh, shok ak keiva" la. Kiyès? Deut. 18: 3 - Jayot (bèt ki pa domestik).


11. Fanmi kohanim yo te sèvi nan Beit Hamikdash la sou yon baz wotasyon. Ki lè sistèm wotasyon sa a te aplike?


Deut. 18: 8 - Pandan tan David ak Shmuel.


12. Ki twa kategori fo pwofèt yo egzekite? Deut. 18:20 - Moun ki pwofetize yon bagay li pa t 'tande, yon bagay li te di yon lòt pwofèt, oswa pwofesi nan non yon estati zidòl.


13. Kisa sa vle di pou "prepare chemen an" nan vil refij yo? Deut. 19: 3 - Post siy direksyon ki di "abri" nan entèseksyon an.


14. Konbyen temwen li refere lè Tora a ekri mo "Ed" (temwen)? Detewonòm 19:15: de, sof si yo espesifye otreman.


15. "Pa bouch de temwen ..." Ki kalite temwayaj vèsè sa a invalid? Detewonòm 19:15 - temwayaj ekri ak temwayaj tradui nan yon lang jij yo pa konprann.


16. Si temwen nan yon ka kapital yo montre yo dwe zomemim (fo konspiratè) anvan yo viktim nan entansyon egzekite, ki jan yo pini yo? Deteronòm 19:19 - Yo touye yo.


17. Poukisa seksyon sou lagè swiv lwa ki gouvène temwen yo? Deut. 20: 1 - Pou anseye ke si pèp jwif la egzekite yon jijman ki jis, yo pral viktorye nan lagè.


18. Lame jwif yo avèti yo sou kat "taktik pè" ke lènmi an ta ka anplwaye. Kisa yo ye? Deteronòm 20: 3 -


(a) Agite plak pwotèj yo


(b) Fè chwal yo stomp ak whinny


(c) kriyan


(d) Kònen kònen.


19. Lè yo jwenn yon viktim asasinay nan yon jaden, ki moun ki detèmine ki vil ki pi pre? Det 21: 2 - Sanedren an.


20. Kisa k ap pase si yo jwenn asasen an apre kou estati ti towo bèf la te kase? Deut. 21: 9. Li jije, epi, si li koupab, egzekite.