Monday, January 31, 2022

SAJÈS KI SAJ LA

NOU PA KA SAJ LE NOU TRANKIL AK TOUT BAGAY


§ Nan Mishnah a, yo di ke saj yo di konsa: "Yap louvri pòt yo pou li ..." Ki vle di ke gen moun kap jwenn souvan yon fason nan tout bagay, yap toujou sijere yon jistifikasyon diferan pou tout bagay.

Saj yo anseye: Pa twò abitye fè ve, pou ou pa pran Nedarim yo (ve yo) alalejè. Nap jwenn yon anseyman nan yon Baraita ki di konsa: Pa janm abitye fè ve, paske finalman ou pral meprize ve yo tout, epi ou pral menm abise sèman yo, ki pi grav.

Saj yo anseye: Epi pa regilyèman toupre yon inyoran (yon moun ki pa konnen anyen nan Tora), paske evantyèlman li pral ba ou manje ak pwodwi san li pa jam bay ladim, paske li pa pran prekosyon pou li bay dim.

Sages yo anseye: Pa regilyèman apresye konpayi yon Kohen inyoran (yon prèt ki pa konnen anyen), paske li pral finalman ba w manje Teruma akòz relasyon sere li gen avèk ou, epi Teruma se entèdi pou yon moun ki pa Kohen (yon moun ki pa yon prèt levi).

Saj yo anseye: Epi pa pale anpil ak yon fanm, paske evantyèlman w ap vin nan fònikasyon ((wap rive nan Niouf la (wap tonbe nan promiskuite) ak fanm yo) Nedarim 20a).


וַחֲכָמִים אוֹמְרִים פּוֹתְחִין לוֹ פֶּתַח כּוּ׳ תָּנָא לְעוֹלָם אַל תְּהִי רָגִיל בַּנְּדָרִים שֶׁסּוֹפְךָ לִמְעוֹל בִּשְׁבוּעוֹת וְאַל תְּהִי רָגִיל אֵצֶל עַם הָאָרֶץ שֶׁסּוֹפְךָ לְהַאֲכִילְךָ טְבָלִים אַל תְּהִי רָגִיל אֵצֶל כֹּהֵן עַם הָאָרֶץ שֶׁסּוֹפְךָ לְהַאֲכִילְךָ תְּרוּמָה וְאַל תַּרְבֶּה שִׂיחָה עִם הָאִשָּׁה שֶׁסּוֹפְךָ לָבוֹא לִידֵי נִיאוּף.
WISDOM FROM THE SAGES

§ It is stated in the Mishna that the sages say: “They open doors for him ..” Meaning he often finds a way by suggesting a different justification for everything

The Sages teach: Do not become too accustomed with making vows, so that you will not take Nedarim (vows) lightly. It is taught in a Baraita: Never be accustomed to taking vows, because ultimately you will disregard them all, and you will even abuse oaths, which are more grave.

The Sages teach: And do not regularly be around an ignoramus (someone Illeterate in Torah), because ultimately he will feed you untithed produce, as he is not careful to tithe.

The Sages teach: Do not regularly be by an ignorant Kohen (priest), because ultimately he will feed you Teruma due to his close relationship with you, and Teruma is forbidden to a non-Kohen (someone who is not levy priest).

The Sages teach: And do not talk extensively with a woman, because ultimately you will come to fornication ((come to be easy going with women) Nedarim 20a).
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים פּוֹתְחִין לוֹ פֶּתַח כּוּ׳ תָּנָא לְעוֹלָם אַל תְּהִי רָגִיל בַּנְּדָרִים שֶׁסּוֹפְךָ לִמְעוֹל בִּשְׁבוּעוֹת וְאַל תְּהִי רָגִיל אֵצֶל עַם הָאָרֶץ שֶׁסּוֹפְךָ לְהַאֲכִילְךָ טְבָלִים אַל תְּהִי רָגִיל אֵצֶל כֹּהֵן עַם הָאָרֶץ שֶׁסּוֹפְךָ לְהַאֲכִילְךָ תְּרוּמָה וְאַל תַּרְבֶּה שִׂיחָה עִם הָאִשָּׁה שֶׁסּוֹפְךָ לָבוֹא לִידֵי נִיאוּף

Thursday, January 27, 2022FÈT LETÈNÈL YO, NAP FÈTE YO
Parashat Mishpatim
SenkyèmAliya

Senkyèm Aliya a—Egzòd 23:6–19
Senkyèm Aliya a fè fas ak lwa ki gen rapò ak Moun defavorize yo (Moun Pov yo), ak fo akizasyon yo, ak kòripsyon yo, ak opresyon etranje yo, ak ane sabatik pou rekòt yo (Ane Shemitah an), Jou Shabat la (Samdi), Nou pa dwe mansyone non lòt bondye yo, Twa fèt solanèl yo (Shalosh Regalim) nou dwe fète pou Letènèl . Sakrifis yo (korbán yo), ak Premye Fwi yo nou rele Bikourím lan.

6 Ou p'ap detounen dwa moun k'ap mande ou charite a (Pòv yo) nan pwosè li a. 7 W'ap vire do w bay manti, ou p'ap touye moun ki inosan yo ak moun ki jis yo. Paske, mwen p'ap fè mechan yo gras. 8 Ou p'ap resevwa cado ak kòronp (tout cado pandan w ap okipe pozisyon Jij); paske prezan an (se yon koruptyon) ap avègle moun ki wè yo, ak lap perverti pawòl Tzadik la (Moun jis la). 9 Epi ou pa dwe lapenn etranje a, paske ou konnen ki jan ou santi, lè ou te yon etranje, paske ou te etranje nan peyi Lejip la.

10 Pandan sizan, wap simen tè ​​ou, wap ranmase rekòt li. 11 Men, setyèm ane a, wap kite'l vid, wap lage'l, pou moun pòv yo ki nan pèp ou a ka manje. Bèt savann yo pral manje nan sa ki rete; Se konsa w'ap fè jaden rezen ou ak pye oliv ou. 12 Pandan sis jou, w'a fè travay ou, epi sou setyèm jou a, w'a pran repo, pou bèf ou ak bourik ou an ka repoze, pitit gason sèvitè w la ak etranje yo ka pran repo ak rafrechisman.

13 Epi tou sa mwen te di nou la a, nap enfòme nou. Epi nou pap jam pale non lòt bondye yo, ni nou pap jam tande non yo nan soti bouch ou. 14 Twa fwa nan ane a, Moun yo dwa fè fèt pou mwen.


PESAKH - PAK
"15 N'a festival fèt Matzot (Pen san ledven) la: Pandan sèt jou, n'ap manje pen san ledven (se sa nou rele Fèt Pak la), jan mwen te kòmande nou, pou nou fète l' nan epòk mwa Aviv (nan Prentan); paske se nan epòk sa a nou te soti kite peyi Lejip la, epi youn nan nou p'ap parèt ak men li vid devan mwen '."

SHAVUOT - PANTKOT
16 Fèt rekòt la tou (Fèt Chavou-ot la - 50 jou apre fèt Delivrans lan), moman lè nap fète fèt premye fwi ki soti nan travay ou te simen nan jaden ou.

SOUKOT - TABERNAK YO
Ak fèt rekòt la nan fen ane a (Fèt Tant Randevou oswa Soukot nan lang ebre), lè wap ranmase travay ou nan jaden ou.

Maaser, Matzot, Khelev, Bikourim, Kashrout, Khalav-Basar
17 Twa fwa pa ane chak gason nan pitit nou yo pral parèt devan Senyè a, Senyè a. 18 Piga nou ofri san bèt nou ofri bay Bondye a ak pen ki fèt ak ledven, ni khelev (grès) viktim mwen an p'ap rete depi lannwit rive nan maten. 19 N'ap pote premye fwi nan premye fwi nan peyi nou an nan kay Senyè a, Bondye nou an. Piga nou kwit jenn ti kabrit la nan lèt ​​manman l'.Tuesday, January 25, 2022


Èske w konnen Poukisa Pèp Izrayèl la Te konpare ak Pye Oliv la?

Rabi Yehoshua Ben Levi di:

Paske se menm jan pye oliv la pa pèdi fèy li yo nan jou solèy la ap boule (Nan zeson ete a) ak ni nan jou lapli a ak tan frèt la (sezon fredi), se konsa pèp Izrayèl la pap pèdi nan mond sa a ni nan mond kap vini an!

Epi Rabi Yok'hanan tap di nou tou:
Poukisa pèp Izrayèl la te konpare ak pye oliv la?
Paske, menm jan pye oliv la pa pwodui lwil jiskaske apre oliv yo te fin kraze, se konsa tou pèp Izrayèl la pa tounen vin jwenn Kreyatè li a! ak sou chemen dwat la, 

Men sèlman aprè gwo soufrans.
(T. Menak'hot 53a)

Letènèl ede nou pou nou ka "retounen" vin jwenn ou

Ede nou pou repanti, pou nou fè Teshuva, Ede nou pou nou ka gen bon kondwit Ede nou pou ka renmen ou san nou pa tonbe nan soufrans, 

Letènèl Vin Bannou yon merit pou nou ka wè trè byento ak nan jou nou jodia  delivrans pèp Izrayèl la ak delivrans lemonn antye!

Jaden Breslev la ap Eklere mond lan ak Emouna!
Raices Sefardies
Rasin Sefarad


Friday, January 21, 2022

 


Gefen Omeret - Vine lan Ap Di Konsa


Men kisa Letènèl, Senyè a di: Menm jan, lè yo jwenn diven nan grap la, Gen yon moun ki di: 'Pa detwi l' non, paske gen yon Beraha (yon benediksyon) ladanl'. Se sa m'ap fè sa pou tèt sèvitè m' yo tou, Map fè sa pou m' pa detwi tout bagay.

ח כֹּה אָמַר יְהוָה, כַּאֲשֶׁר יִמָּצֵא הַתִּירוֹשׁ בָּאֶשְׁכּוֹל, וְאָמַר אַל-תַּשְׁחִיתֵהוּ, כִּי בְרָכָה בּוֹ--כֵּן אֶעֱשֶׂה לְמַעַן עֲבָדַי, לְבִלְתִּי הַשְׁחִית הַכֹּל.

Ko Amar HaShem, Ka'Asher Yimatzei Ha'Tirosh Ba'Eshkol, Ve Amar Al Tash-k'hitehu, Ki Beraha bo; Ken Eh-Ese Lema'an Avdi, Levilti Hash-k'hit Hakol.

Pye pye rezen an li menm pa gen valè, enpòtans li se nan grap la li ye, paske se diven an, ki soti nan li, ki fè lòm kontan osi byen ke Bondye. 

Se poutèt diven an ke grap la li menm te epanye. 

Menm jan an tou, byenke gen anpil moun ki pa reyalize sa, Bondye prezève monn nan grasa pèp jis li a; 

Moun k'ap sèvi Bondye yo se moun ki jis li yo. Merit jis yo geyen ak merit yo genyen nan pèfòmans Mitzvot yo (Konmandman Bondye yo) bay merit a moun ki pa sèvi Bondye, 

Travay moun jis yo ap fe nan jistis Bondye a, se sa kap pèmèt rès mond lan kontinye egziste.

-

Plant Lavi a Ap Chante 
Chapit 3 nan Perek Shirah


Thursday, January 20, 2022

❤️ 
Kòmandman pou ou 

"Renmen Kreyatè a" se rasin tout kòmandman pozitif!

Moun ki, nan aji onètman, fè Non Etènèl la renmen, 

Lap reveye rasin sa a nan tout Prensip yo. 
(Likutey Morahan)

Lè nou se moun ki vrèman kòrèk e ki onèt, nou akonpli gwo konsèp sa a ki gen nan "Renmen Kreyatè a" e lè nou akonpli kòmandman sa a, lè sa a nouriti vin jwenn nou san efò.

Jaden Breslev la 🔥 Ap Eklere mond lan 🌍 ak Emuna.Wednesday, January 19, 2022

  

Shamayim Omrim - Syèl La Te Di:

-

 הַשָּׁמַיִם, מְסַפְּרִים כְּבוֹד-אֵל;    וּמַעֲשֵׂה יָדָיו, מַגִּיד הָרָקִיעַ.

-

Ha'Shamayim Mesaperim Kevod El; Ou Maaseh Yadav Magid Ha'Rakiyah

-

Syèl la fè konnen glwa Bondye a; Syèl la fè konnen travay men l' yo.

Syèl la bèbè, men li trè elokan. 

-

Leve je nou anlè, pou nou ka wè kiyès ki kreye tout bagay sa yo. 

Men sa pwofèt Ezayi te di nou (40:26): 

Leve je nou anlè, gade: kiyès ki kreye tout bagay sa yo? Moun ki fè lame yo soti san ou pa ka konte yo, li kap rele yo tout pa non prop pa yo; grasa gwo pouvwa li gen, e paske li gen pouvwa, pa gen yonn ki febli.

Si te gen yon moun ki te ka gade anlè, epi ki te ka wè tout zetwal sa yo nan gwo vout nan syèl la. Si li te ka wè kantite zetwal inonbrabl, tèlman yo anpil nou pa ka konte yo. 

Si li wè simetri ekskiz yo genyen. Si li wè balans etonan ak konplike ki fè lavi moun posib sou Latè a - Men, si li wè tout sa epi li echwe pou sezi nan Bondye ki fè tout bagay sa yo, Lè sa a, li se yon moun fou li ye.

Avèk enstriman modèn nou geyen jodi a, nou ka wè anpil plis pase tout tan anvan nan listwa. Nou ka pi byen apresye kèk nan imansite linivè a; 

ak tout bagay sa yo se travay a la men Kreyatè a. 

Tout galaksi yo se rejiman li yo ye. Tout bagay sa yo nan yon sèl inison yap temwaye sou Kavod li (sou glwa li).
-

Sièl La Ak Latè a Ak tout Zame yo Ap Chante 

Chapit 1 nan Perek ShirahTuesday, January 18, 2022Pye fig frans di konsa:

Notzer TeEinah, Yokhel Piryah

Paske w Pwotektè yon Pye fig frans, Wap Manje fwi li Tou. 
(Pwovèb 28:18)


Yon pye fig frans bezwen anpil siveyans ak anpil atansyon, li bezwen pou ou obsève li ak anpil atansyon. Paske fwi li yo delika anpil, yap muri sou yon peryòd tan ki long anpil. Fwi li yo trè vilnerab, pou evite enfeksyon, ou dwe ranmase yo san reta.

Menm jan an tou pou etid Tora; Moun ki neglije li, lap pèdi li. Men, moun ki pran swen li, pral jwi li.

Saj yo te aplike vèsè sa a pou nou, yo te di nou ke vese sa a tap bannou istwa Yehoshua Bin Noun, 

Li te vin tounen siksesè Moshe Rabeinou, paske li te onorel kom pwofesè li, paske li te tranpe nan chak pawòl Moshe Rabeinou tap anseyenl.

Epi paske Yehoshua te konn prepare plas aprantisaj la, sa ki te fè ke plas la tap vin apwopriye pou ke lòt moun yo te ka vin jwi ansèyman Moshe Rabeinou yo tou.

Plant Lavi a Ap Chante 
Chapit 3 nan Perek ShirahSunday, January 16, 2022


 Avantaj Tout Pèp Jwif-la Tap Jwi Gras-a Chak Moun Patikilye Kap Etidye Torah

Chapit 9 - Shaar 4 

Li nesesè Pou nou konnen yon pwen enpòtan ak esansyèl: Lè yon jwif etidye Tora a. Se pa li sèlman ki benefisye. Tout kominote pèp Izrayèl la ap benefisye ladanl tou. 

Lide sa a eksplike nan  yon liv yo rele Nefesh Ha'Haim, kote yo di ke tout kreyasyon an fòme sou Schema sa a: 

Apa de linivè ke nou konnen an, gen plizyè milya lòt mond siperyè ki gen reyalite pa yo ki depann sou etid Tora a  tou, 

Ak sou akonplisman Torah a Lè Moun Juif yo ap akonpli'l nan monn pa nou, kote nou ye sou latè a 

E plis nou dedye tèt pa nou nan Etid Tora a 

se plis nap konplete tout monn sa yo.
Nan Tou BeShevat, Nou ka Reflechi, Pandan Èdtan, Sou Yon Mond Plen Fwi.


1. Entwodiksyon

Tou BeShevat se Fèt 'nouvo ane li ye pou pye bwa yo'. Tankou tout lòt fwa nan kalandriye jwif la, Tu BeShevat ofri yon opòtinite inik pou ou ka ogmante konpreyansyon ou sou lavi ak kwasans pèsonèl. Pandan tout syèk pase yo, Kabbalis yo te itilize pye bwa yo kòm yon metafò pou vin konprann relasyon Bondye ak monn espirityèl ak monn fizik yo. Moshe Chaim Luzzatto, nan travay klasik li te fè nan 18tyèm syèk la, travay nou rele Mesilat Yesharim (Oswa Chemen Moun Kap Mache Dwat) a, ladanl li te anseye ke mond espirityèl ki pi wo yo, yap manifeste atravè 'branch' pye bwa yo ak 'fèy' yo nan monn ki pi ba yo.

Nan Syèk XVI la, Kabbalists ki te viv nan lavil Tzefat sou Latè Sent la, yo te fè yon Kompilasyon pou kreye yon Seder pou Fèt Tou BeShevat, menm jan avek Seder nou gen nan Festival Pesach. Seder sa a envite w jwi fwi pyebwa yo — Fwi yon ki natif sou tè sent la, nan peyi Izrayèl la — epi lè sa a tou, se yon moman pou ou ka diskite sou lide filozofik ak kabbalistik ki asosye ak jounen sa a. 

Pami lòt bagay, Seder sa a se yon fason ekselan li ba ou pou ou ka apresye trezò pa nou. Trè souvan nap pran pou yo akòde, nan menm tan sa a tou, ou ka devlope yon bon vizyon ak jenere bon kote ou sou mond lan.

Seder ki prezante la, li baze sitou sou travay Kabbalistik Hemdat yamim, epi pita te pibliye separeman anba tit Pri "Etz Adar".

PREPARASYON POU FÈTE TOUBESHEVAT

Pou ou ka jwi travay nan lakay ou, wap prepare atik debaz yo, pou ou ka konnen byen koman ou pral manje yo nan seder la. Ou pa bezwen enkyete ou, si pa ou ka jwenn tout bagay yo, fè tout sa ou ka fè epi bliye rès yo. Etandone ke lòd la ak kontni nan Seder a sijè a lwa jwif yo, gen anpil plas pou fleksibilite ak kreyativite pa ou.


Ou bezwen anpil fwi, tankou:


Sèt espès fwi yo ki fè louanj Latè Sent la:
 • fig frans
 • dat
 • grenad
 • oliv
 • Rezen (oswa rezen chèch)
 • Ble (nan fòm lan nan pen, gato oswa sereyal)
 • lòj (nan fòm pen, gato oswa sereyal)
Nap Bezwen tou:
Divès nwa ki gen kokiy yo (nwaye, nwa, pistache, kokoye) ak fwi ak po (zoranj, chadèk, zaboka).

Lòt fwi ak grenn manjab (pa egzanp, Mitiy).
Lòt fwi ak grenn pa manjab (paegzanp, pèch, seriz).
Diven oswa ji rezen, wouj ak blan.

Yon Bwat pou ou ka bay charite, pou mete tzedaká wap bay ladanl (Tzedaka = Charite).

Remak enpòtan: 

Piske ensèk yo pa kasher, 

 • tcheke fwi ou yo byen, epi asire w ke yo pa gen ensèk nan yo. 
 • Ensèk yo komen nan fig frans yo, 
 • Nan dat ak abriko sèk yo. 
 • Pou ou ka tcheke yo byen, divize fwi a an mwatye epi gade ak anpil atansyon anvan ou ka manje yo.
2. Komanse Seder la
Moun kap Dirije Seder la dwa kesyone lot moun yo:
Poukisa nap selebre nouvo ane pye bwa ki gen fwi nan Fèt Tou BeShevat?

Tout Moun Dwa Reponn:
Paske Tanp Sen nou an te detwi, pèp Juif la pa ka pote 'Premye Fwi yo nan Tano la, Yo pa ka obeyi komandman Bikourim yo, nou te kon pote bay Prèt yo nan Jerizalèm.

Nan Fèt Tou BeShevat, Nap bay yon plas pou nou ka fè lwanj Bondye ak fwi yo nap mete nan bouch nou, nap fè lwanj Bondye pou tout pyebwa li te bannou nan mond lan.

YON PATISIPAN KA DI:
Tou BeShevat se yon nouvo peryòd li ye, pou nou ka separe ladim, epi yon pòsyon nan dim yo, nap bay moun pòv yo. 

Lè yon moun gen privilèj pou l manje nan prezans Bondye, li ta dwe montre apresyasyon li, lè li bay pòv yo charite ak lè li ba yo manje, menm jan Bondye nan jenerozite pal, li bay tout moun manje (Zohar, Parasha Terouma).

Nan pwen sa a, li oswa pase yon “pushka” piggy bank to collect tzedakah. Apre Seder la, lajan an dwe bay yon bon kòz.

YON PATISIPAN KA DI:
Mishnah nan Trete Rosh HaShanah di ke Tou BeShevat se nouvo ane pou Pyebwa yo li ye. (Pye bwa nan sengilye). Referans sa a nan yon pye bwa sengilye fè alizyon ak 'Pye bwa Konesans byen ak sa ki mal nan Jaden Edenn nan.

Epi Bondye ba ou: "Kite tè a pouse zèb, grenn ki bay grenn, ak pye fwi ki bay fwi nan kalite yo." 'Fruit Tree' refere a Tree of the Knowledge of the Good and Evil, ki kantite flè ak fwi. 'Fwi-pote' se tzadik, fondasyon mond lan. 'Nan kalite li yo' se tout èt imen ki gen lespri sen an, ki se flè pyebwa sa a. Sa a se alyans sentete a, alyans lapè a, epi jaden an antre nan li epi li pa soti nan li. Tzadik la jenere, epi pye bwa a vin ansent epi pwodui fwi nan kalite li yo (Zohar, Bereshit 33a).

Meditasyon:
Youn ta dwe pran pòz lè lap manje sou tab la nan syèl la devan Bondye, nan Jaden Edenn nan, anvan prezans diven an (Reshit Hochmah, Shaar Hakedousha).

Pran yon ti moman epi reflechi pwofondman sou bagay sa a, kounyè a nan konpayi Bondye a... Kounyè a lè nap chita sou bò tab li a... fè eksperyans plezi espirityèl sublim nan relasyon ak Kreyatè a li menm.

Yon Kesyon pou dialog:
A) Lè Adam ak Javá (ÈV) te nan Jaden Edenn nan, yo te gen sèlman pèmisyon pou yo manje legim. Se sèlman apre Maboul la, inondasyon delij la, nan epòk Noye a, Bondye te pèmèt pou moun yo konsome vyann. 

Nan ki aspè manje vyann yo konsidere kòm siperyè espirityèlman? Epi, nan ki aspè yon vejetaryen konsidere kòm siperyè espirityèlman?

B) Te Gen de pye bwa nan sant jaden Edenn nan: Pyebwa lavi a (ki reprezante Tora ak lavi etènèl) ak Pyebwa Konesans byen ak sa ki mal (ki reprezante lanmò).

ak distòsyon). Yon lòt fason pou eksprime distenksyon sa a se ke Pyebwa lavi a se yon bon konprann ki objektif, pandan ke  Pyebwa Konesans byen ak sa ki mal se yon eksperyans kapasite. 

Poukisa Adam ak Havah te chwazi premye Pye bwa a avan segon an, lè nou konnen Letènèl te enstwi yo egsplisitman pou yo pa fè sa a?

YON PATISIPAN KA DI:
Non moun nan menm, 'Adan', sòti nan mo Latè a, Adama. Pandan ke man se pi gwo kreyasyon an, mèt ak moun k ap okipe mond lan, tou depann sou tè a pou bezwen ki pi fondamantal li yo. Tora a, ki remake entèdiksyon pou detwi pye bwa fwi yo, refere a moun li menm kòm yon pye bwa nan jaden an (Detewonòm 20:19). Saj nou yo aprann nan vèsè sa a yon entèdiksyon kont tout destriksyon ki pa nesesè. Nan lòt mo, pye bwa fwi sèvi kòm yon modèl ideyal nan relasyon ki genyen ant moun ak anviwònman li, ak responsablite li pou li.

Manje fwi a se te yon erè, ki te lakòz Adan ak Java egzil soti nan Jaden Edenn nan. Manje fwi se yon metafò pou entèraksyon nou ak mond sa a. Itilize kòrèkteman mennen nan pèfeksyon nan mond lan ak benediksyon espirityèl. Evil use pran yon destriksyon ak yon degradesyon espirityèl. Seder Tu B'Shvat la se opòtinite nou pou korije inikite sot pase yo epi retounen yon lòt fwa ankò nan plas nou jis nan Jaden an.

Tout di:
Adan ak Java te fè yon erè lè yo te manje nan Pyebwa Konesans byen ak sa ki mal la.Pou korije erè sa a, jodi a nou manje fwi nou ak entansyon pi, kòmsi se te soti nan Pyebwa lavi a.

Yon Patisipan di:
Rav Chaim Vital te ekri:

Pwofesè mwen an [Arízal ki sen an] te konn di ke lè w manje fwi yo [nan Tou B'Shvat Seder la] yon moun ta dwe gen entansyon ekspye peche orijinal Adan an, ki te mal manje fwi pyebwa a.

Sèvi ak monn fizik la yon fason ki pa apwopriye, pou pwòp benefis yon moun, bese nou espirityèlman ak diminye plezi nou. The solution will interaction with the monn fizik use kòm yon mwayen pou yon travay valid, kòm apresye the greatness of God, the creator of tout.

3. Sedè a kontinye

YON PATISIPAN KA DI:
Nan Talmud, Rabi Abún te ba ou: "Nan mond k ap vini an, yo pral jije yon moun dapre tout bon fwi li te wè, men li pa t manje."


Rabi Elazar te akonpli ansèyman sa a. Malgre li te pòv anpil, li te sove ti pyès monnen ke li te kenbe nan yon sache espesyal, yo achte nouvo fwi lè sezon yo te rive. Li te eseye di yon benediksyon sou tout kalite fwi omwen yon fwa pa ane.

Poukisa yo blame yon moun pou li pa manje yon nouvo fwi lè opòtinite a prezante tèt li?

Paske chak fòm nan lavi a, gen ladann a, li se konfidan ke yon angèl espesifik. Lè nou di yon benediksyon sou fwi a, nou bay zanj lan pouvwa pou l repwodui plis fwi sa a. Nenpòt moun ki deside pa manje yon fwi anpeche mond lan enfliyans espirityèl ke benediksyon an ta bay (Chemdat yamim).

Talmud la di ke nenpòt moun ki manje epi ki pa di yon benediksyon yo konsidere kòm yon vòlè. Pow ke? Paske tout nan kreyasyon an se natirèlman sakre. Se konsa, lè yon moun manje yon fwi, li retire nan mond lan yon pòsyon nan sentete. Yon bendisyon reinserts santite nan mond lan. Se poutèt sa, nan manje san benediksyon, nou bese nivo sentete nan mond lan san repare pèt la, ak Se poutèt sa, li konsidere kòm vòl (Maharal nan Prag).

YON PATISIPAN KA DI:
The Baal Shem Tov, fondatè of Chassidut, te yon okazyon vizite Rav Yaakov Kopel nan Shabbat. Anvan l te manje, Rav Yaakov te danse pandan inèdtan devan tab Shabbat li a, epi Baal Shem Tov te mande l pou l eksplike koutim etranj sa a. Rav Yaakov te di ou: Anvan mwen goute manje fizik, mwen absòbe sans espirityèl manje a. Lè m fè sa, mwen tèlman eksite ke mwen chante ak danse!

Lidè a di:
Tout sa ki egziste nan mond fizik la se yon metafò pou yon konsèp espirityèl ki pi pwofon.

Manje se pou kò a sa konesans se pou nanm. Lè nou manje, nou internalize bon manje a, epi ak sa nou grandi ak devlope. Menm jan an tou, lè nou aprann yon bagay nouvo, nou dwe moulen li, dijere li epi entegre li nou se. Se sèlman lè sa a nou ka vrèman grandi nan sajès ak espirityalite.

4. Pwodwi ki fèt ak grenn
Koulye a, vini nan pati nou te ap tann pou: bwè diven epi jwi lòt espesyalite yo!

Ble ak lòj se de premye nan sèt espès ki gen rapò ak peyi Izrayèl la, jan sa ekri: "Yon peyi ble ak lòj, jaden rezen, fig frans ak grenad, yon peyi oliv ak siwo myèl" (Detewonòm 8: 8). ).

Nou kòmanse manje pen oswa gato. Lè Tu B'Shvat tonbe sou Shabbat, li apwopriye pou enkòpore Seder la nan youn nan repa Shabbat yo, lè l sèvi avèk challah kòm pen.

Lidè a di:
Anvan nou di benediksyon an, ann fè yon poz epi reflechi sou bòn chans nou. Bondye ban nou benediksyon enfini, ki pèmèt nou jwi manje sa a. Bondye, tou dousman, te kapab pale er te lakòz èt imen yo dwe nouri pa fotosentèz, tankou plant, lè yo manje farin avwàn san gou, oswa lè yo pran grenn. Nan rénovation, ou kreye yon varyete manje apetisan ak nitritif pou enjoyment. Li te ban nou boujon gou ak anpil ògàn mirak ak nou ka manje ak dijere manje.

Yon benediksyon se yon nòt mèsi pou Kreyatè nou an. Saj yo te ba ou: "Ki moun ki rich? Li ki kontante ak pòsyon li. " Plis nou apresye kado nou yo, pi sensè remèsiman nou ak plis sublime plezi nou an.

Si ou manje gato oswa sereyal, resite benediksyon sa a:

Lang Ebre: Barukh Atá Ado-nai, Elo-heinu Melekh HaOlam, Boré Miné Mezonot.
Tradiksyon: Benediksyon pou ou, Bondye, Wa linivè a, ki kreye grenn ki bay manje.

Si ou manje pen, kòmanse ak seremoni lave men yo, de fwa nan chak men, epi di:

Lang Ebre: Barukh Atah Ado-nai, Elo-heinou Melekh HaOlam, Asher Kideshanou Bemitzvotav betzivanou, Al Netilat Yadayim.

Tradiksyon: Benediksyon pou Ou, Bondye, Wa linivè a, ki te sanktifye nou ak kòmandman ou yo epi ki te kòmande nou respekte lave men yo.

Lè nou leve men nou, nou sonje ke manje nou pral manje a, pandan ke yon moun fè, te soti nan men Bondye. Li te di: “Li te ba li pi bon ble” (Sòm 81:17).

Si wap manje pen, aprè sa wap bzwen resite benediksyon sou pen an:
Barukh Atá Ado-nai, Elo-heinou Melekh HaOlam, Hamotzí Lékhem Min HaAretz.

Benediksyon Pou Ou, Bondye, Wa linivè a, ki pote pen sou tè a.

yon patisipan di:
Vèsè sa a: “Lè w manje pen ki sou tè a, w ap pote yon ofrann bay Bondye” (Nonb 15:19). Sa refere a vag (tenufah) nan Omer la. Tenufá ka li kòm tenú pe, 'bay yon bouch'. Bouch la senbolize onè nou bay Bondye. Kidonk, yo te balanse Omè a pou montre nou bay Bondye bouch sa a, paske pi gwo louwanj pou Bondye se lè pèp jwif la ba li onè ak glwa.

Poukisa Omè a te fèt ak lòj epi yo pa ble? Paske lòj muri pi bonè. Ble (jita) se manje ki pi pafè, senbolize eliminasyon peche (chet). Gen moun ki di ke ble se plant ak Adan te peche (Zohar, Balak 189a).

Meditasyon:
Gou chak mòde gato oswa pen. Apresye ke Bondye renmen nou e ke li te kreye tout bagay pou benefis nou.

5.Fwi
Sou Tou BeShevat, nou manje fwi pou Bondye li menm fè lwanj peyi Izrayèl la. Jan vèsè a di: Pyebwa yo bay fwi yo, pye ble a ak jaden rezen an te pwodwi sou fòs. Pitit Siyon yo, se pou nou kontan, fè kè nou kontan nan Seyè a, Bondye nou an (Yoel 2:22-23).

Si ou gen yon preferans, manje fwi yo nan lòd ou renmen yo pi byen. Si ou pa pran swen, lòd la nan konsomasyon yo ta dwe komanse konsa: oliv, dat, rezen, fig frans ak grenad.

Di benediksyon sa a epi manje youn nan fwi yo:

Baroukh Atá Ado-nai Elo-heinu Mélej HaOlam, Boré Pri HaEtz.
Benediksyon pou ou, Bondye, Wa linivè a, ki kreye fwi pyebwa a.

Si gen yon fwi nan sezon an sou tablo a, ki toujou pa gen okenn pwobabilite nan sezon kouran an, di an plis benediksyon sa a anvan ou manje fwi sa a:

Barouch Atá Ado-nai, Elo-heinou Mélej HaOlam, Shehekheyanou, Vekiemanou, vehigianou Lazmán Hazé.

Benediksyon pou ou, Bondye, Wa linivè a, ki te kenbe nou vivan, soutni ak fè nou rive nan sezon sa a.

Pran chak fwi youn alafwa, pandan w ap resite paragraf ki apwopriye a jan yo prezante anba a. Jwi gou inik ak teksti yo. Reflechi sou lefèt ke Kreyatè tan ak espas vle nou pran plezi nan tout sa li mete nan monn sa a.

Patisipan yo ap resite paragraf sa yo youn apre lòt:


Oliv:

“Pye oliv fre, bèl fwi, Bondye te rele w” (Jeremi 11:16).
“Pitit ou yo pral tankou pye oliv alantou tab ou” (Sòm 123:3).

Rabi Yehoshua ben Levi mwen te di ou: Poukisa pèp Izrayèl la konpare ak yon pye oliv? Paske, menm jan fèy pye oliv yo pa tonbe nan sezon lete ak sezon fredi, pèp jwif yo pap jete, ni nan monn sa a, ni nan mond kap vini an (Talmud, Menachot 53b).

Moun ki gen bon konprann yo reponn ou: menm jan lwil oliv pote limyè nan mond lan, pèp Izrayèl la pote limyè nan mond lan (Midrash, Shir HaShirim Rabbah 1:2).


Dat Palmis:
“Moun ki dwat yo pral fleri tankou yon dat palmis” (Sòm 92:13). Rektòm nan se fwi ak dous tankou yon dat palmis.

"Wotè ou tankou yon dat palmis" (Shir HaShirim 7:8). Menm jan dat palmis la pa panche oswa balanse, ni pèp jwif la.

Pa gen okenn pati nan dat palmis la ki gaspiye. Dat yo se pou manje, branch loulav yo se pou souke yo nan fèt Sukkot, pay sèk la se pou pay, fib yo se pou kòd, fèy yo se pou vannen, ak kòf la se pou travès konstriksyon. Menm jan an tou, chak manm pèp jwif la nesesè. Gen kèk ki entelektyèl Tora, lòt moun Mishnah, lòt moun Haggadah (konpreyansyon omilektik nan Tora). Gen lòt ki fè anpil mitzvot, lòt ki bay anpil charite (M idrash, Bamidbar Rabbah 3:1).

Rezen:
Menm jan jaden rezen an gen gwo grap ak ti grap, ak gwo grap yo pandye pi ba, se konsa pèp jwif la fè: nenpòt moun ki fè efò nan Tora epi ki pi gran nan Tora, "se pi ba" pase konpayon li [paske nan imilite li] ( Midrash, Vayikra). Raba 36:2).


Fig:
Rabi Yochanan te di ou: "Ki sa sa vle di: 'Moun ki okipe yon pye fig frans ap manje fwi li yo' (Pwovèb 27:18)? Poukisa Tora a konpare ak yon pye fig frans? Pye fig frans yo muri tout ansanm, si se pa kèk chak jou. Lè sa a, plis yon moun fouye pye bwa a, se plis lap jwenn fig. Menm bagay la tou ale pou Tora a: plis yon moun etidye Torah a, se plis konesans ak sajès yon moun ap jwenn (Talmud, Eruvin 54a).

Grenad:
Ann leve bonè pou jaden rezen yo. Ann wè si jaden rezen yo pouse, si boujon rezen yo louvri, si grenad yo pouse. Lè sa a, mwen pral bay lanmou mwen.

Si grenad yo pouse. Sa se timoun yo ki etidye Tora a epi ki chita nan yon ranje nan klas yo, menm jan ak grenn grenad yo (Midrash, Shir HaShirim Rabbah 6:11).

Pou diskisyon:
Rami bar Yejézquel yon fwa te rive nan Benei Brak epi li te wè kabrit ap manje anba yon pye fig frans. Siwo myèl te koule nan fig frans yo, bouk kabrit yo te bay lèt, epi de yo melanje ansanm. 

Li te di: Mesanmi, Gade koman yon peyi kote lèt ak siwo myèl ap koule tankou dlo! (Talmud, Ketubot 111b).


Mande patisipan yo, pou yo konpare istwa oswa eksperyans ke yo te jwen lè yo tap vizite Tè Izrael la.


6. Diven
Nan Seder Tou BeShevat, li se yon moman tradisyonèl pou yo ka bwè kat koup diven, menm jan ak Seder Pak la.


1ye vè - pi bon kalite diven blan
2yèm vè - limyè rosé (diven blan ak yon allusion wouj)
3yèm vè - pi fonse rosé (diven blan ak plis wouj)
4yèm vè - prèske tout wouj (diven wouj ak yon allusion blan)

Yon Patisipan Ka di:
Diven Blan represente travay natirèl la. Diven wouj reprezante Nati, nan pi bon li yo. Nan jounen an, nou premye yon nouvo renovasyon ak lavi.

Li te deklare nan Zóhar: “The wine gen koulè, blan ak wouj. Blan se sou bò dwat [bonte], wouj soti sou bò gòch [fòs ak jijman].

Yon mezi ki pwogrese ak wouj, pase yon reyalite blan. Nou kapab apresye jijman Bondye menm jan ak bonte l. Nou wè plan Bondye ak bonte nan mond lan pi byen klè.


Yon Patisipan Ka di:
Diven fè kè moun kontan. Sa refere a diven Tora a. Yáyin ('diven' an ebre) gen yon valè nimerik 70, menm jan ak Sod ('sekrè' an ebre). [Diven reprezante aspè kache yo nan Tora a] (Zohar, parasha Pinchas).


Yon Nan Patisipan Yo Ka di:

Seksyon Talmud la ki fè fas ak agrikilti yo rele 'konfyans nan Bondye'. Lè yon kiltivatè plante yon semans, konfyans nan Bondye ba li fòs pou l siviv sezon fredi a. Nan Tou BeShevat, li dènye yon rekonpans konfyans nan Bondye.

Menm jan an tou, lè nou plante yon grenn kwasans pèsonèl, li mande konfyans ak pasyans pou "siviv sezon fredi a", anvan nou wete fwi efò nou te mete nan travay nou yo.

Koulyè a, nap bwè kat vè diven yo (oswa ji rezen), ansanm ak kat kategori diferan de fwi. Chak pè yo koresponn ak youn nan mond espirityèl yo (soti nan pi ba rive nan pi wo):


Aksyon   -   Asiya
Fòmasyon - Yetzira
Kreyasyon – Briyah
Emanasyon nan sentete pi bon kalite - Atzilut


Chak nivo vin pi espirityèl epi konekte ak Kreyatè a pase youn anvan an. Kòm nou manje, nou ogmante fwi yo, ak tèt nou, atravè nivo yo diferan, k ap monte pi wo ak pi wo.

Yon Nan Patisipan Yo Ka di:
Bondye te ban nou: si diven kapab yon sous de pwoblèm nan mond sa a, nan tan kap vini mwen pral fè li sèlman yon sous lajwa, tankou di: "Mwen pral rive nan jou sa a, ke mòn yo pral degoute diven dous" (Yoel). 3:18). ) (Midrash, Vayikra Rabbah 12:5).

Vide premye vè diven (pi blan):
Tout moun di benediksyon sa a, epi answit bwè diven an (si ou pa t di benediksyon an pandan Kidouch nan jou Saba):

Barouch Atá Ado-nai, Elo-heinou Mélej HaOlam, Boré Pri Hagefen.
Benediksyon pou ou, Bondye, Wa linivè a, ki kreye fwi jaden rezen an.

Sispann epi jwi gou diven an. Inivèsite ki pi prestijye yo ofri kou gou oswa degustasyon diven. Genyen anpil pou apresye nan lavi. Fè yon koneseur!


Lidè a di:
Koulyè a, nou manje fwi ak po pa manjab oswa nwa. Pou egzanp: nwa, grenad, zoranj, zaboka. Po manjab nan fwi yo koresponn nan yon ak perfeksyon ak pite, pandan ke Po yo ki pa manjab nan yon ak defisyans ak enpite. Sa gen yon paralèl ak mond Aksyon (Atziya), ki pi ba nan monn espirityèl yo, yon mond ki vlope nan materyalis, menm jan fwi a vlope nan po li.

Yon Nan Patisipan Yo Ka di:
Rabi Tarfon te konpare pèp jwif la ak yon mòn nwa. Si yo retire yon nwa, chak grenn nwa sou mòn lan souke. Konsa tou, lè yon jwif nan pwoblèm, tout lòt jwif yo souke (Midrash, Shir Ha Chirim Raba 6:11).

Yon Nan Patisipan Yo Ka di:
Menm jan nati yon zanmann yo dwe fèmen sou tout kote, selès cha lagè ki kite jaden Edenn nan kouvri pou tout sides. Epi menm jan kat seksyon yon zanmann yo mete tèt yo ansanm nan yon pwen epi yo separe nan lòt la, tout pati yo nan Cha a ki nan Syèl la ansanm nan yon inyon pafè, ak chak pati sèvi yon objektif espesifik (Zohar, Chemot 15b).

Meditasyon:
Pandan w ap retire po yo ak kokiy, imajine retire youn nan karakteristik negatif pèsonèl ou yo (kòlè, enpasyans, elatriye). Nan tèt ou, imajine move karakteristik ak koki a. Lè sa a, jan ou retire li, santi karakteristik nan kite ou. Sa se pa ou. Ou ak demann ni se fwi… bon gou tritif. Gade ki jan sa negatif karakteristik pèsonalite ou ale nan fatra.


7. Tas 2, 3 ak 4


Bwè dezyèm vè a - mou rosé (diven blan ak yon allusion wouj).

Lidè a di:
Koulye a, nou manje fwi ak twou ki pa manjab. Pou egzanp: dat, oliv, pèch, prunye, seriz. Etap sa a se konparab ak mond lan nan Fòmasyon (Yetzirá).

Pati yo manjab nan fwi a reprezante sentete. Pi a te reprezante enpurte yo ki te antre nan sentete.

Yon mezi pou koulè vino a se kache, nou kapab travay yon travayè vin tounen reyalite an reyalite. Pati ki pa manjab la kounye a pase soti deyò nan andedan fwi a. Li se yon avanse nan direksyon pou pite. Anplis de sa pati inedible a, se pa yon gaspiyaj ankò, men se yon grenn ak premye a.

Meditasyon:
Imajine youn nan karakteristik negatif pèsonèl ou tankou grenn sa a. Vreman vwal. Lè sa a, wè karakteristik sa a grandi ak transfòme nan yon bagay gwo. Karakteristik sa a pa kenbe ou ankò, men pito pouse ou pi devan. Anpil moun grandi yo te konvèti defo yo nan vèti yo. Ou menm tou ou ka gwo.

Bwè twazyèm vè diven (rosé fonse).


Lidè a di:
Koulye a, nou manje fwi ki konplètman manjab: blueberries (twa mond ki pi ba yo, Assiya, Yetzira, ak Briyah, yo rele Maaseh Bereshit, 'Lwa Kreyasyon an').

Meditasyon:
Bagay yo rive nan tout potansyèl yo. Koulye a, menm grenn yo se manjab. Se pa sèlman yon avni aktyèl, si ke tou gen bon gou ak ka vin kounye a menm.

Think nan yon zòn nan lavi a ke ou ta renmen anpil. Imajine tout ou. Remake ke sa a se ou yon wayalit. Kounye a, pandan rès Tu B'Shvat, be sa personn. Aji tankou si ou deja la. Eksperyans lan kapab yon transfòmasyon enkwayab.

Koulyè a Nap Bwè katriyèm vè diven (wouj ak yon allusion blan).


Lidè a di:
Kounye a nou eseye fwi tab la ki gen bon sant pi bon. Sa a se konpare ak mond lan nan sentete pi (Atzilut). Yo refere nivo sa a kòm Maasé Merkavá, 'Lwa chariot la'. Pwofèt Ezekyèl te wè yon cha lagè nan vizyon li ki gen rapò ak mistè kreyasyon an.


Yon Nan Patisipan yo ka di:
Nan Levitik 23:40, etrog la dekri kòm pri etz hadar, 'fwi pyebwa majeste a'. Etrog la se pye bwa ki pi espirityèl ki genyen, paske tou de fwi li yo ak jape li yo gen yon bon gou ak bon sant.


Sou Tou Be'Shevat, jou kote tout pyebwa yo jije, li apwopriye pou priye pou yon bèl etrog nan pwochen Sukkot.


Yon Nan Patisipan yo ka di:


Sans nan sant se pi bon kalite a ak pi wo. Se nan nen Bondye bay Adan nanm nan, kòm di: "Bondye soufle nan nen li yon souf ki bay lavi" (Jenèz 2:7). Depi pa gen okenn matyè fizik perceptib pou pran sant, li se pi espirityèl ak sakre nan senk sans yo. The burning of the aromatic incense deziyen you kòm yon aksyon plis sakre of the Jewish year, king for the Kohén Gadol nan the Holy Sanctorum nan Yom Kippour.


8. Konklizyon


Lidè a di:


Manje 12 fwi diferan enpòtan, paske yo koresponn ak 12 konbinezon kat lèt yo nan non Bondye inefable. Lè nou manje douzyèm fwi a, nou resite vèsè a:


“Y'ap konvèti yo nan diskotèk yo, epi yo ka sèvi ak lasan yo. No light nation sou sword kont lòt nasyon, e pa gen okenn etidyan sou lagè. Men, chak moun pral chita anba pye fig frans li a, pesonn p'ap fè yo pè, paske bouch granmoun aje a pale.” (Mija 4:3-4).


Manje 15 fwi diferan tou enpòtan, paske 15 se valè nimerik yud-hei, non Bondye a ki konekte fizik a lo spirityèl, este mond ak el vini. Nan Tanp Sen an, Levit yo t ap chante chak nan 15 sòm Shir Hamaalot yo pandan yo t ap monte 15 etap yo.

Benediksyon pou aprè manje a (Birkat Ha`Mazonn):
Aprè w fin jwi tout bèl fwi yo ke Bondye te ban nou an, wap jwenn kote ki gen sans la ak yon afè nan Kreyatè.

Moun ki te manje pen, di 'Benediksyon pou manje' (Birkat hamazon). Si pen yo pa te manje, trip benediksyon (Meein shalosh) yo di, enkli pati korespondan yo pou gato, diven ak / oswa fwi, anplis ensèsyon an pou Shabbat, si sa aplikab. Tèks benediksyon sa yo jwenn nan tout Sidur (liv lapriyè).


Yon Nan Patisipan yo ka di:

Rabi Aba te anseye: pa gen plis redanmsyon revele (yon endikasyon sou redanmsyon an iminan) pase sa ki te deklare nan vèsè a (Ezekiel 36:8): “Epi nou menm mòn Izrayèl yo pral pote branch nou yo epi pote fwi pou pèp mwen an. Pèp Izrayèl la, paske talè l ap vini” (Talmud, Sanedren 98a).

Rachi eksplike: Lè peyi Izrayèl la pote fwi abondans, sa pral yon endikasyon redanmsyon an iminan, e pa gen okenn endikasyon ki pi gwo pase sa.

Konklizyon:
Nou rive nan fen Tou Be'Shevat Seder la. Se sèlman nou grate sifas vre siyifikasyon fèt la ak enpòtans pye bwa ak fwi nan kreyasyon Bondye a. Sa se la bote nan kalandriye jwif la. Chak ane, selebre las misa fèstivite, men chak ane k ap grandi ak devlope anpil nouvo konesans.

Rès lannwit lan pase chante ak etidye Tora. Lane pwochen Nap Fète sa nan Jerizalem!