Friday, November 19, 2021
PRIYÈS POU NOU KA GENYEN YON CHANS DECHAPÉ VIRIS CORONAVIRUS
Maten sa a (jedi, 6 fevriye 2020) apre Rav Eliezer Berland te fini etidié Talmud Torah li fè chak maten an, e aprè li te tranpe kò li nan mikvé a, Rav Eliezer Berland Shelit"a, li te di nan yon vwa ki grav. Gen yon dekrè terib nan destriksyon. atravè viris Coronavirus la nap tande. " Rav la kontinye eksplike ke tout limanite, tout kreasyon ki gen nan mond an; bagay sa pwal detwi tout bèt ak tout plant yo, tout ki vivan an danje destriksyon total. Apre sa, li te kòmanse byen vit deklare gematria a konsènan kòz espirityèl nan maladi terib sa a. Pami lòt bagay yo kap koze maladi a, nap twouve obligasyon "Bein Adam le Haveiro" kòmandman an ki gen ladan tout lwa entèpèsonèl ki gen menm valè nimerik tankou viris Koronavarus nan lang ebre ki 363.

Lè yo tande sa a ak kè yo te wè ekspresyon ki te gen nan vizaj Rav ak enkyetid sou figi a rabi a, yo te mande asistan Rabi a: "Kisa nou ta dwe fè nan sitiasyon sa a?" Rav Berland te reponn pou nou, nou pral ekri yon lapriyè, ki pral anile dekrè a. Li se yon lapriyè ki dwe tradui nan tout lang epi yo dwa anvwayel atravè lemond. Avèk sa, viris la pral disparèt osi vit ke li te rive san yon tras.

YON LAPRIYÈS POU ANREJE VIRIS CORONAVIRUS LA

Mèt linivè a, Bondye Toupisan, Ki ka fè Nenpòt bagay, Sove mwen, Geri m 'ak tout mond lan nan Coronavirus a, paske nap konprann ke jou delivrans la se tou pre. Ak sa a, revele nou senkantièm pòt nan sentete a, sekrè nan ibur, e ke nou ka kòmanse soti nan jou sa a pou pi devan pou kenbe kòmandman yo fòtman ak amelyore relasyon entèpèsonèl nou yo (ki se, dwe janti ak tout lòt moun yo ... ). E pa vèti sa a, nou ka gen yon merit pou wè mirak ak bèl bagay tankou pa janm wè anvan depi kreyasyon mond lan. E pouvwa lòd yo dwe lis, pa sèlman endividyèlman, men pou lemonn antye, pou tout limanite, gason, fanm ak timoun.

O Etènèl, Tanpri voye gerizon nan lemonn antye pou geri limanite kap peri avek Viris sa a, jan sa ekri sou Miryam pwofèt la: "O Etènèl, tanpri, geri li kounye a." Tanpri, Bondye! Li ki moun ki ka fè tout bagay Voye yon gerizon konplè nan lemonn antye! Pou tout gason, fanm, jèn yo, ak timoun yo, nan tout limanite tout kote yo ye, ak tout bèt, zwazo yo ak tout bèt vivan nan tout kalite. Ke tout yo geri nan maladi sa a nan bat je a nan yon grenn je, e ke pa gen okenn tras nan maladi a kap rete. Epi ensi tout moun ka merite gen krentif pou syèl la, se pou yo resevwa merit pou yo ka gen krentif pou Bondye. O Papa Bondye, Ou ki gen yon kè sansib ak konpasyon, fè li kounye a.

Tanpri, Bondye etènèl, fè avèk nou mirak ak mèvèy tankou ou te fè ak zansèt nou yo nan egzòd la soti nan peyi Lejip. Epi kounyeya, sove nou tou nan lemonn antye nan maladi sa a, libere nou epi sove nou soti nan maladi Coronavirus ki tapral elimine tout mòtèl yo. Koulye a, nou kriye tout peche nou ke nou te komèt, ak sensèman nou mande padon devan ou. Epi sou merit repantans nou an, se pou fè maladi madichonnen sa a elimine, se yon bagay kote pèsonn pa chape; ni gason, ni fanm, ni timoun, ni tifi; Ni bèt yo.

Tanpri, Bondye ki p'ap janm fini an, kite li disparèt le pli vit ke li te rive, kite l fennen imedyatman nan bat je yon grenn je, epi avèk sa a nanm Mesi Ben David pral parèt.

Tanpri, Bondye ki p'ap janm fini an, ban nou merit pou nou enkli nan nivo sen yo ak siga, epi Bannou benediksyon ou ankò pou tout fwi ak vejetasyon, pou tout moun geri nan yon kout je, e ke nou wè Mesi Ben David fas a fas fè fas a.

Tanpri, Bondye ki p'ap janm fini an, aji avèk grandè pi lwen pase konpreyansyon, epi fè mèvèy san konte. Tanpri, kounye a tou fè mirak ak bèl bagay avèk nou pi lwen pase konpreyansyon epi pa kite okenn tras nan maladi madichon sa a. Epi kite tout moun geri nan bat je yon je. Piske nou konprann ke Etènèl la te fè tout bagay sa yo pou nou repanti, tout bagay se konsa ke nou ka dirije kè nou nan Papa nou ki nan Syèl la, ak sa li pral voye benediksyon ak siksè nan tout travay nou yo.VIN JWENN NOU SOU WHAT'SAPP