Friday, November 19, 2021KOULYÈ A NAP APRANN SOU LAKAY YO

Nou se Moun Bondyé a nou yé. Koulye a, nou menm pèp Izrayèl, men ki sa Letènèl Senyè a, Bondye nou an, te mande nou: Se pou nou gen krentif pou Letènèl Senyè a, Bondye nou an. Se pou nou swiv chemen li te mete devan nou an. Se pou nou renmen l'. Se pou nou sèvi l' ak tout kè nou ak tout nanm nou. Se pou nou mache dapre tout kòmandman ak tout lòd li yo. Se pou byen nou menm mwen ban nou lòd sa yo jòdi a  (Deterononm 10:12-11).


Etan Ke Jwif, Ki Jan Kay Jwif Nou Yo Ta Dwe Ye?

Lè nap pale nan yon Kay Jwif, Nou dwe kenbe nan tèt nou ke LaKay jwif la, se bagay sa a menm ki te kenbe pèp nou an vivan atravè syèk yo depi kòmansman nou an. Nan pifò ka yo, ou te ka tou senpleman gade yon kay jwif epi ou ka di ki kalite granmoun jwif ki pral sòti ladanl. Se nan lakay nou ke nap pratike koutim biblik yo ak seremoni bazé nan kòmandman Torah yo; Tout sa nap aprann nan lekòl jwif la. Se nan kay la menm ke nap bwè nan lide ki pral mwazi panse nou, atitid nou yo, ak aksyon nou yo. Lè kay nou an se yon kay jwif Kasher, santiman nou anvè Jidayism ak tout sa li vle di a pral pozitif ak fò.

Kè kontan nan kay jwif yo vle di yon fanmi ki gen kè kontan: sa vle di yon sant lanmou ak koperasyon: sa vle di yon kote senkyèm kòmandman ki te di konsa:  "Respekte papa ou ak manman ou" toujou respekte.


Ki Sa Ki Fè Yon Kay Jwif?

Sa se yon bagay ki pa ka reponn nan yon fason ki senp, paske li depann de anpil eleman, ak lè nou fè fas ak èt imen yo, presizyon matematik se byen prèske enposib.

Men, li ka di ak sètitid ke youn nan engredyan debaz yo se yon koleksyon objè jwif ak obsèvans nan sèten koutim biblik bazé nan Mitzvot yo (Tout kòmandman yo nou gen nan labib jwif la).

Paske tout jwif yo, nan lemond tout antye ap selebre menm jou ferye yo epi yo pran swen menm Torah a. Malgre diferans ki genyen nan pèsonalite mounn yo, nan klima kiltirèl mounn yo geyen, nan tanperaman yo, se tout bagay sa yo ki bay yon lyen komen ant pep bondye a. Lè yo pou nou, yo ban nou yon sans inite non sèlman avèk jwif parèy nou ki viv nan lòt peyi yo nan mond lan, men avèk jenerasyon jwif yo ki te vini anvan nou sou tè sa a.

Ki kèk nan objè yo ak obsèvans ke nou ka espere jwenn nan kay jwif yo? 

Isit la li kounye a kèk objè ak obsèvans menm ki eksepsyonèl. Bagay sa yo fè kay nou yo pi rich, pi klere kote yo rete pous Lè nou genyen yo ak onore yo atravè itilizasyon apwopriye, nou ajoute yon lyen nan chèn tradisyon biblik yo zansèt nou yo te fòje pou nou atravè syèk .


Ki Sa yo Relé Hanukat Ha'Bayit?

Se paske kay jwif la, se tankou yon sant vital nan lavi jwif yo li ye, nou pa ka kite'l san nou mansyone lòt koutim sa a.  Hanukat Ha'Bayit vle di nan lang ebre "Dedikasyon kay la" pou ka byen sèvi bondye nou.

Lè nou deplase nan yon nouvo kay, nou envite fanmi ak zanmi nou pou selebre okazyon sa a. Seremoni an ap kòmanse avèk mete nouvo Mezuzah sou poto pòt yo nan kay la.KI SA YO RE MEZUZAH?

Lè wap deplase nan yon nouvo kay, premye bagay ou fè se mete yon Mezuzah sou chak pòt. Lè nou obeyi pou nou fè sa, nap akonpli yon kòmandman nan bib la epi nap di avèk fyète ke nou fè pati nasyon jwif la, e nou okouran de eritaj long ak onorab nou Geyen etan ke jwif. Mo Mezuzah se yon mo ebre pou poto pòt. Detewonòm 6: 5-9 ak 11: 13-21 ekri anndan Mezuza a.

Rezon ki fè Mezuzah a, se yon bagay ki aji kòm yon rapèl konstan nan prezans Bondye a ki gen nan kay nou. Jwif yo pral souvan manyen mezuzah a lè yap pase nan pòt la. Enstriksyon ki nan Mezuzah sa yo soti direkteman nan Tora Deterononm 6:9, ki di konsa:  "N'ap ekri yo sou chanbrann pòt lakay nou yo ak sou pòtay lavil nou yo."

Lè nap pose Mezuzah yo nan kay la, Nou dwe resite benediksyon an ki te di konsa: "Voye pou kay nou yon Benediksyon, Letènèl Bondye nou, Ou ki wa nan linivè a, se ou ki Santifye nou ak Mitzvot yo, Se ou ki te kòmande nou pose Mezuzah sa yo." 

Seremoni sa a souvan ap swiv resitasyon kèk sòm ak lapriyè. Youn nan priyè sa yo di an pati: "Mèt linivè a, gade anba nan kay nou ki santifye pou ou a epi aksepte nan mizèrikòd epi favorize lapriyè pitit ou yo ki sanble isit la pou dedye kay sa a epi pou yo ka di ou mèsi ... Bondye nou bay yo ke pou yo ka viv nan kay pa yo nan fratènite ak amitye. "

PEN AK SÈL, YON SENBÒL ANSYEN NAP POTE NAN KAY LA


Pen ak sèl, se yon senbòl ansyen nan lavi ak kontantman, nap pote nan kay la rafrechisman ak bon aplodi yo, nan kou lòd la nan jounen an. Hanukat Ha-Bayit la se aktyèlman yon priyè abiye tankou yon bèl seremoni, se yon lapriyè nou bay Bondye pou bon sante ak bon lavi anba yon do chak kay nouvo lè nou deplase pou nou demenaje ladan'l.


Men lis bagay sa yo Nou Bezwen nan yon kay jwif:

  1.  Kouvèti Pou Pen Hallah 
  2.  Gode pou lave men ou (Kli pou Netilat Yadayim)
  3.  Gode Pou Fè Kidush ak Hadalah
  4.  Balèn ak detantè pou Havdalah 
  5.  Bwat ak Epis Aromatik Pou Havdalah
  6.  Plak pou Seder Pak la
  7.  Mezuzah Pou Chak Pot nan Kay la
  8.  Gwo lanp Nèf branch pou fete Hanukah
  9.  Chal Pou laPriyè  (tallit) pou Gason
  10.  Tefilin Pou GasonVIN JWENN NOU SOU WHAT'SAPP