Tuesday, February 28, 2023

YON LAPRIYÈ POU JWENN IMILITE AK SUJÈ FYÈTE NEGATIF
-
Pa Rav Eliezer Berland

____________________________________

Avek lapriyè sa a, se pou m’ ka elimine Ga'avá a nan mwen, se pou mwen gen yon lespri enb, se pou mwen ka kiltive imilite Moyiz Ben Amrám te genyen an, Mèt nou an e ke mwen ka aprann soumèt *Ogey mwen (Ga'ava a)!

____________________________________


Jodi a se Zayin Adar, 7 mwa Adar, se Hilulah Moshe Rabeinu, Alav HaShalom, se anivèsè lanmò li, gen yo gwo merit nan etidye liv Devarim (Detewonòm) jodi a.

Mèt Linivè a, O Letènè, Ou menm ki ka fè tout bagay posib, tanpri pèmèt mwen konplètman domine tout (santiman) Ògey ki nan mwen, pou mwen toujou gen merit pou m enb (Gematria: 133) ak 'ba' (Gematria). : 822) = 955.

Epi se pou mwen wè tèt mwen kòm pi move (moun) nan mond lan epi se pou mwen vin tankou 'Har Tavor', ki gen gwosè kat Parsa'ot (Yon mesi talmudik), epi se pou m' ka swiv Ansèyman #14 nan Likutei Moharan nan, epi se pou mwen ka fini kèk santèn paj nan Gemara anvan 26 Mwa Nisan nan epi pou m' rive nan nivo Mèt Sen Nou an, Rebe Na'hman, pitit gason Sim'ha, pitit gason Feige.

Ak sa, se pou m’ ka fè tout fanmi mwen yo vin tounen jwenn Letènèl, se pou yo vin jwenn Bondye nan yon repantans konplè.

Ak grasa sa a, se pou m’ ka transfòme kat eleman yo nan kò mwen; dife (Gematria: 301), van (Gematria: 214), dlo (Gematria: 90) ak latè a (Gematria: 350; ansanm = 955), se pou m' ka transfòme yo nan kat eleman sentete.

Epi se pou m’ vin tankou yon dife k'ap boule pou Ou, o Letènèl ak grasa sa a, se pou mwen ka aprann Tora lajounen (Gematria: 96) ak lannwit (Gematria: 81, ansanm = 177) toujou epi se pou m’ ka santi ak goute Gan (Gematria: 53) Eden (Gematria: 124, ansanm = 177) nan chak moman ak nan chak segonn nan lavi a.

Ak nan vèti sa a, se pou zanj yo; Nuri'el (Gematria: 297), Gavri'el (Gematria: 246), Mikha'el (Gematria: 101), Refa'el (Gematria: 311) akonpaye m ', ansanm = 955) epi pou m’ ka fè eksperyans delivrans ak mirak ak bèl bagay nan chak moman ak nan chak segonn. _____________________________________
*Kisa ki Ògey = "Ògey se yon fyète egzajere", nan lot lang yo yap itilize l' entèrchanjableman ak "awogans". Se yon fyète ki gen yon konotasyon negatif ladann. Oxford tap defini li kòm yon movè kalite ki anplwaye lè yon moun gen yon opinyon twòp elve sou tèt li oswa lè lap egzajere sou pwòp enpòtans li.


Tuesday, February 21, 2023

 

Chak Rosh Hodesh [Jou Lalin Nouvel la] ap pote desann jwenn nou, yon enèji inik nouvo ak Kabalistic (Sekrè ak Supènatirèl).


Pa Noson Gurary

"Epi nan jounen yo lè nou gen kè kontan, ak nan jounen fèt yo, ak nan jounen nouvèl Lalin ..." (Num. 10:10)

Kisa ki rele Rosh Hodèch? Se premye jou nan mwa linè a, sa vle di literalman "Tèt mwa a" nan lang ebre, nou pap rele l’ "kòmansman mwa a", paske menm jan tèt la gen fòs lavi a pou tout branch ko a, se konsa tou ak premye Jou nan chak mwa, kap reprezante nan fason espirityèl fòs lavi a pou tout rès mwa a. 

Dezyèm bagay nan non Hodèch la, se ke nap jwenn yon rapò ak mo "Hadach, ki vle di "nouvo". An tèm senp, lap fè referans a yon renouvèlman Lalin lan, yon nesans nouvo pou Lalin lan. Nan sous Kabbalistic yo (Sekrè ak Supènatirèl), sepandan, li eksplike ke chak Rosh Hodech ap pote bannou yon nouvèl enèji espirityèl ak supernatirèl, yon enèji ki pa t janm briye anvan nan tout tan. Nouvèl enèji Kabbalistic sa a ap soti nan yon revelasyon konplètman nouvo ki pran plas nan Chak Rosh HaShana (Nouvèl ane a) ak ki divize ant douz mwa nan ane a. Se konsa chak Rosh Hodech fè briye enèji patikilyèman nouvo inik pou chak mwa.

Renouvèlman Lalin nan li menm, gen yon dimansyon kabbalistic pou tèt li. Lalin nan ap koresponn ak Sefira Malhout ki yon emanasyon ki pa gen okenn limyè pwòp pa li; menm jan Lalin nan ap klere ak limyè ki reflete soti nan solèy la. Se menm jan tou, nan fasèt espirityèl limyè Malhout la, se sèlman sa lap resevwa nan reflè lot Sefirot yo (lot emanasyon enèjetic supènatirèl yo) ki sitye anwo li. Menm jan Lalin lan vin pi piti ak pi piti jiskaske li pa vizib imedyatman anvan reaparèt, se menm jan tou Malhout ap resevwa limyè li soti nan lot emanasyon pi wo yo.

Emanasyon Malhout (Wayom lan) ap anile tèt li, lap siprime gwo dezi li pou li ka resevwa limyè ki soti nan lot emanasyon yo ki rele Sefirot. Nan menm fason sa a tou, moun Jwif yo (ki toujou konpare ak Lalin lan) yo ka vin yon veso pou resevwa limyè (enèji) Bondye a lè yo anile pwòp tèt pa yo ak dezi pa yo.

Rosh Hodèch ... reprezante jan yap pote desann yon kule enèji supènatirèl ak espirityèl sou latè monden an.

Asosyasyon renouvèlman an ak mo "Hodèch la" gen anpil enplikasyon enpòtan pou sèvis espirityèl pou chak moun. Moun jwif yo konpare ak Lalin nan, ak "yap konte jounen yo pa yon calandriye Linè" ak "yo destine pou yo renouvle tankou Lalin nan" (Liturji, Kidoush Lavanah; Sanhedrin 42a).

Atravè "Hidoush la", nouvo eleman espirityèl ke sèvis moun Jwif yo ap akonpli nan mond lan, yap reyalize yon nivo nouvo pi wo pase nivo yo te okipe anvan an, nivo sa a ap desann nan mond fizik nan. 

Redanpsyon final la pral devwale bagay sa a nan lavni an. Youn ta ka di ke chak Rosh Hodesh nap jwen yon ti etensèl nan enèji Mesyanic la nan chak jwif endividyèlman; etensèl sa a, se sa ki rele ti nivo Yehida, ki li menm ap soti nan gwo nivo Yehida, ki nivo vre Mesi a (Mashia'h) genyen. 

Ann Gade Me'or Einayim, Parachat Pinhas. Revelasyon sa a ap akonpli yon Hidoush nan tout egzistans moun nan, ak tout bagay ki konsène l'; Ti nivo Yehida a ap anvayi l '.

Karackè espirityèl Rosh Hodèch la ka pi byen eksplike lè nap konpare kontras li gen ak jou Shabbat la (Samdi a). Chak youn nan de jou sa yo ap eksprime yon mòd nan yon modèl bati sou de baz de-pliye nan sèvis espirityèl nap fè pou Letènèl la, yon modèl kap bati nan twal kreyasyon an tou, lè lap ba ou yon elevasyon ak lè lap pote desann pou ou enèji pwisan an.

Nan jou Rosh Hodèch la, nou pa gen etèdiksyon biblik ki anpèche nou travaye, sa ap reprezante rediksyon enèji espirityèl la kap desann nan mond nan; Nan jou Shabbat la, lè travay yo entèdi, sa ap reprezante elevasyon mond lan ak tè a, lè tout de yo ap vin pi espirityèl.

De mòd sa yo nan modèl sa a tou, gen yon relasyon resipwòk: yon elevasyon kap pote enèji a desann ak trase korespondan li; menm jan tou gen yon pote desann denèji kap bay elevasyon ak trase korespondan li.

Nan jou Shabbat, Lè nap fè elevasyon mond fizik la, ak elevasyon tout nivo domèn espirityèl la, sa kap swiv nan resulta elevasyon sa yo, se yon pote desann plezi espirityèl yo.

Nan jou Rosh Hodèch la, lè nap jwenn yon nivo diven ki pi wo, nan aksyon elevasyon espirityèl la, se fòs lavi supènatirèl sa a kap kreye mond lan menm ke nap jwenn lan.

Sou Jounen Rosh Hodèch la, nati tèt li ap monte nan yon nivo ki pi wo...


Malgre ke Rosh Hodèch se yon fèt diferan li ye, li pa kòm Shabbat, ni nonpli kòm jou Yom Tov. Paske nan jou Rosh Hodèch nap kotinye travay normal nou. Menm si jou Rosh Hodèch la pa vreman konsidere kòm yon jou travay regilye, nou ta dwe kenbe yon idantite separe pou li. Li se aktyèlman nan yon nivo ki pi wo pase yon jou lasemèn òdinè, kidonk yo te konn pote yon sakrifis adisyonèl lè tanp Jerizalèm yo te disponib, yo rele ofrann sa a Mousaf,

Se pou tèt sa ke nou gen yon lapriyè ki koresponn ak Mousaf sa a pou nou ka kontinye jouk jodia . 

Se sa ki bannou rezon pou nou di lapriyè Hallel la tou. Nan tèm Kabbalistic, sa vle di ke nap fè Malhout la (wayom nan) desann vin jwenn Midot la (Karaktè nou), ki koresponn ak travay nap fè, lè nap tamize ak lè nap pirifye yon bagay. Sa se yon bagay ki kontrè lè nou kopare l' ak karaktè espirityèl jou Shabbat la, paske nan ka sa a, Malhout (wayom nan) ap monte pou li vin jwenn Sajès la ki rele Hok'hma (Torat Shmuel 5630).

Nan jounen Shabbat la, okontrè, li entèdi pou fè travay, paske nivo espirityèl jou Shabbat la pi wo pase nivo "Nap jwenn nan sis lot jou jou lasemèn nan, lè Bondye te fè tout kreyasyon an." Lè sa a, te gen yon limyè diven ki tap klere ki te pa abiye nan lanati. Lè nou vyole entèdiksyon travay ki gen nan jou Shabbat la, nap fè Bondye kontrakte.

Nan contrast, nan jou Rosh Hodèch la, nati a li menm deja nan yon nivo ki pi wo.

Nan lòt mo, Shabbat la ap reprezante yon mòd ki pi wo pase lanati a; pandan ke sis jou lasemèn nan ap reprezante yon mòd ki an ankò nan lanati a, ak Rosh Hodèch pote sa ki pi wo pase lanati epi lap pèmèt li anvayi lanati a.

Nan jou Shabbat la, mond lan ap egziste dirèkteman nan panse Bondye a: nivo panse a pa kache nan rad lanati a. Se poutèt sa nou pa gen dwa detravay nan jounen Shabbat la, kòm lè nap travay nap fè enèji a desandan nan mond lan ak aksyon fisik nou, pou ke Bondye ka eksprime tèt li nan lapawòl li, Sa se yon limyè kondanse ki abiye bagay ki natirèl yo (Nan nati Travay nou).

Nan jou Rosh Hodèch la, Mirak la ap gaye natirèlman...


Nan Jou Rosh Hodèch la, nati a kreye pa yon fòm ki pi wo nan diskou Bondye a pou ke nati a li menm ka prann yon fòm ki pi wo.

Se poutèt sa nap resite lapriyè Hallel la nan jou Rosh Hodèch la, men pa pandan jou lasemèn yo, ni nonpli nan jou Shabbat la. Vèsè yo ke nou jwenn lè nap resite Hallel la, ap pale sou fason Bondye ap mennen tèt li atravè mirak lap fè yo. Men pandan jou lasemèn nan, Bondye vle nou pote tèt nou dapre bagay ki natirèl ak fisik, pa nan mirak; avek sa nap mete yon veso disponib, yon fason natirèl pou benediksyon Bondye a ka manifeste. 

Nou pa gen dwa pou nou konte sou mirak lè bagay yo ap vin jwenn nou natirèlman. 

Se poutèt sa Talmud la ap konpare resite Hallel la nan jou lasemèn nan ak yon "madichon oswa yon blasfèm".

Nan yon Shabbat regilye nou pap resite Hallel, 

paske nou pa gen dwa detravay. Shabbat se rezilta preparasyon lasemèn nan li ye, lè travay la deja fini, jan sa endike nan ekriti a ki di konsa: "yon moun ki travay anvan Shabbat, li ka manje nan jou Shabbat la." Rosh Hodèch, sepandan, se yon entèmediè ant Shabbat ak jou lasemèn yo li ye. Nap resite Hallel la pou mande Bondye pou l pèmèt enèji espirityèl la vin anvayi travay nou ak enkyetid nou; soti dimanch rive vandredi, 

sa se yon inyon kap vin kole bagay fizik yo ak bagay espirityèl yo, ki nan sans li menm tou, li asosye ak mirak.

Nan jou Rosh Hodèch la, se yon koutim nou geyen pou nou resite Hallel la, kontrèman ak resitasyon Hallel nap fè nan fèt Hanouka a ak Fèt Yom Tov yo, lè sa yo, resite Hallel la, se yon komandman li ye. Rezon ki fè ke nan jou Rosh Hodèch la, mirak la ap anvayi aktivite natirèl yo; Men nan jou lasemèn yo, se aktivite travay nou yo kap revele, lè sa a mirak yo ap kache. 

Sa se kontrè ak jou fèt Yom Tov yo oswa ak fèt Hanouka a ki asosye ak mirak vizib, 

Pou nou ka konprann li pi byen, nap pran pou egzanp viktwa militè a lè kèk ti poye moun yo te vin gayen lagè a sou anpil solda Grèk yo, nan istwa Hanouka a.

Objektif Final la, se Pote Desann Enèji Diven Nan Mond Sa a...

Filozofi Hasidic la ap eksplike ke Rosh Hodèch ak Shabbat gen yon avantaj youn sou lòt. 

  • Avantaj Shabbat la se ke li pi wo espirityèlman pase nenpòtkèl jou nan semèn nan, ak Se poutèt sa ke travay la entèdi nan jou Shabbat la. 
  • Men an menm tan, sa pou tèt li, se avantaj Rosh Hodèch la ki sou Shabbat la: 

Paske lap bannou dwa pou travaye, ak an menm tan lap pwovoke pwisans diven an ale pi lwen nan mond travay la. Sa a bay yon avantaj pou reyalize objektif nan bati "yon kay isit la pou Bondye." 

Nan jou Shabbat la, tan an ak espas yo deja pi elve, paske Shabbat se yon lot mond ki diferan li ye; men objektif final nou geyen sou tè a, se pou nou fè desann enèji diven an nan mond sa a.

Konsèp sa a idantik ak avantaj Pourim kont rès jounen fèt yo. 

Malgre ke nan yon pèspektiv gen yon bagay ki manke nan yon mirak abiye nan lanati e Se poutèt sa nou pap resite lapriyè Hallel la nan fèt Pourim nan, men nan yon lòt pèspektiv, gen yon avantaj nan kalite mirak sa a: piske li se yon mirak kache nan lanati li ye, jan lap montre grandè nan enèji diven sa a, menm si li kache lap pénétrer ak anvayi lanati a, se poutèt sa, kè kontan nan fèt Pourim nan, pi gran pase nenpòt lòt fèt.

Diferans ke nou te eksplike a, ant Shabbat ak Rosh Hodèch la, nap aplike l' nan de jou sa yo, jan yo egziste jodi a. Sepandan, nan tan kap vini an, lè Mashia'h rive, Tora a di konsa: "Lè sa a, tout moun ap vin bese tèt devan mwen chak Rosh Hodèch ak chak Shabbat." ( Ezayi 66:23 .) 

Sa vle di yon pèlerinaj nan tanp sen an pral egziste, ki asosye ak jou ferye sa yo, lè tanp lan pral disponib pou nou anko; chak Shabat ak Chak Rosh Hodèch. Revelasyon espirityèl Shabbat la ak Rosh Hodèch sa yo pral rive nan yon nivo nouvo ak pi wo.

Monday, February 20, 2023


THE KENISAT HA'OROT FOR TODAY

God created the world in such a way that the Kenisat Ha'Orot" (energy inputs) for each day that comes to this world first passes through his own heavenly world before descending to this world (Siddur Rashash). These energies are powerful supernatural forces that penetrate this world, from the creation of the world until today,

Today is Monday (Yom Sheni in Hebrew), on this day Psalm 48 is recited ("Great is the Eternal and highly praised..."), referring to the second day of Creation, in which he separated the things he made (the heavens of the earth) and reigned over them. .

THE KABALLISTIC MYSTERIES AND THE RADIANCE OF THE EXALTED LIGHT OF THE TORAH

In essence, the innermost Kabbalistic mysteries of the Torah are obvious, and can be clearly seen by anyone who delves into the radiance of the exalted spiritual light of the Creator of the Universe, blessed be He. It is only the eyes of simple readers that cannot bear this immense Kedushah, and the splendor of its light, as explained by the Nefesh Ha'Chaim, in Shaar 4 - Cap 27 of Rav Chaim of Volozhin Zt"l

WHAT DOES (GADOL HASHEM) MEAN GREAT IS THE ETERNAL, BLESSED BE HE?

Because although the sages tell us that the Almighty has established his abode in the heights above everything. So to speak, He is so large in stature  that he cannot be contained in one place. He filled all creation; from top to bottom; and from side to side on all angles, as it is written: Do I not fill the heavens and the earth? And the Kabbalistic energy from his omnipotent power continually descends to maintain all creation in its existence.

WHY DOES IT SAY: (ELOKEI MEKAREV) AM I A GOD WHO IS ONLY COMING TO BE IN A SPECIFIC PLACE AT TIMES?

Will there be a place where I am not at some point? As the scriptures say: Am I only a close God, says the Eternal, and Am I not a distant God also? Will someone hide in secret places; so that I can't see them? Declares the Eternal. "Do I not fill both the heaven and earth at the same time?" Declares the Eternal (Jeremiah 23:23-24).

WHY IS IT (MEHULAL MEOD) WRITTEN TO BE GREATLY PRAISE, TALKING ABOUT THE GREATNESS OF THE CREATOR?

Because his (Gedulató) greatness reaches even the sphere of the smallest and invisible creatures, even the realm of the largest, most powerful and visible ones; reaching the heavenly and the earthly; everyone in the world and its space can perceive the greatness of the Holy God, blessed be He, and everyone gives him glory.

WHY IS IT WRITTEN: JUST AS YOUR NAME IS GREAT, SO IS YOUR PRAISE?

Because even the proud and impious kings of all the earth will give him glory all the way to the ends of the earth, as it is written: “When God restores Zion, he will make himself known, as a stronghold in his palaces. For, behold, kings will come together, together they will advance. They will see, immediately they will be amazed; they will be terrified, they will rush to flee. In that moment trembling will seize them, they will have pain, like a woman giving birth (Psalm 48:4-11).” And again: “As Your name is great, O God, so also is Your praise that reaches to the ends of the earth; your right hand is full of righteousness (Psalm 48:11).”

And also: May Zion rejoice... For as we have heard (with our ears), so we have seen (with our eyes) in the city of the Eternal, the Lord of hosts, in the city of our God; God will establish it forever. Selah

Today is Yom Sheni, a day that receives its supernatural, Kabbalistic flow of energies through the portal of Gevurah (Power) and the diacritic of Sheva. The Sheva alludes to the throne of the Eternal that is established in this world so that he can dwell among his children as it is written:

Ve ‘ Asú li Mishkan Ve Shakanti Betojam
"Let them build me a sanctuary, so that I may dwell within them (Exodus 25:8)"

O Eternal, our Father. Who can do anything. May the words of my mouth and the meditations of my heart be pleasing to you, O Eternal, my rock and my redeemer. May I obtain the Zechut today so that I may be a Merkavah, a vehicle or receptacle to receive your Supreme Light.

O Eternal God, prepare me to be a pure, holy, approved and true Mishkan. And in thanksgiving I will be a living Sheva for you and your divine Shechina to dwell forever.KENISAT HA'OROT POU JODI LENDI A

Bondye te kreye mond lan nan yon tel fason ke menm Kenisat Ha'Orot yo "(Rantre Enèji Suprèm yo) pou chak jou kap vini sou tè a, yap premyèman pase nan pwòp mond selès pa yo anvan yo desann nan mond nou an (Siddur Rashash). Enèji sa yo se fòs supernatural pwisan yo ye, yap penetre nan mond sa a, depi kreyasyon mond lan jiska jodi a,

Jodi a se Lendi li rele Yom Sheni nan lang ebre,  Nan jou sa a nap resite Sòm 48 ("Letènèl Gran, li Gen Gwo Pouvwa ak yap fè lwanj li anpil..."), ki refere a dezyèm jou Kreyasyon an, lè li te separe bagay li te fè yo (a. syèl la sou tè a) epi li te gouvènen sou yo. .

MISTÈ KABALISTIC AK RADISYON LIMYÈ EGZALTE TORAH A

Nan sans, mistè kabalistic ki pi entim nou jwenn nan Tora a, se bagay ki trè evidan yo ye, epi nou ka wè yo klèman, lè n' ap fouye nan ekla  limyè espirityèl ki egzalte anpil la ke Kreyatè Linivè a te bannou, Beni swatil! Se selman je moun ki semp yo, ki pa ka sipote gran Kedusha imans sa a, ak bèl pouvwa sa a ki gen ladan l'  ak radisyon limyè li, jan Nefesh Ha' Haim te eksplike l' pou nou, nan Shaar 4 - Chapit 27 ekri pa Rav Haim de Volozhin Zt"l

KI SA "GADOL HASHEM" VLE DI? LETENEL LI GRAN AK GWO POUVWA LI, BENI SWATIL!

Paske menm si moun ki gen bon konprann yo te di nou ke Letènèl te etabli kay li nan wotè Selès yo. Li tèlman Gran ak gwo pouvwa li,  ke nou pap jwen li nan yon sèl kote. Lap ranpli tout kreyasyon an antye depi anwo jouk anba ak sou tout kote, jan sa ekri di: Èske m' pap ranpli syèl la ak tè a an menm tan? Nap jwenn Enèji kabalistic li kap toujou desann pou kenbe tout kreyasyon nan egzistans li.

POUKISA YAP DI: (ELOKEI MEKAREV) ESKE MWEN SE SELMAN YON BONDYE KAP VINI NAN YON KOTE ESPESIFIK MWEN YE?


Èske ou ka jwen mwen sèlman nan yon sèl plas, men gen yon lot plas kote ou pa ka jwenn mwen? Jan ekriti a tap di: Èske mwen se sèlman yon Bondye pwòch mwen ye, Letènèl di, eske mwen se pa yon Bondye ki lwen tou? Èske yon moun pral kache nan yon plas kote mwen pa ka wè li? Letènèl te deklare. "Èske mwen pa ranpli syèl la ak tè a an menm tan?" Deklare Letènèl (Jeremi 23:23-24).

POUKISA SE EKRI (MEHOULAL MEOD) LE LAP PALE SOU GWO LWANJ LI, AK GRANDÈ KREYATÈ A?

Paske grandè li (Gedulato nan lang ebre) ap rive menm nan esfè bèt ki pi piti ak envizib yo, menm nan esfè pi gwo kreyati yo, pi pwisan yo ak vizib yo; tout kreyati selès yo ak tèrès yo; Tout moun nan monn ou ak nan espas ou a ka wè grandè Bondye ki Sen an, se pou li beni, epi se pou tout moun vin ba li glwa.

POUKISA SE EKRI: MENM JAN NON OU GRAN, SE KONSA LWANJ OU ANPIL TOU?

Paske, menm wa ògèye yo ak tout moun enpi yo, ki sou tout tè a, yo pral ba li glwa, jiska dènye bout latè a, jan se ekri: “Lè Bondye vin retabli Siyon, l ap fè konnen tèt li, kòm yon fò nan palè l yo. Paske nap gade kijan wa yo pral reyini tèt yo ansanm, ansanm yo pral avanse. Y'ap wè, imedyatman kijan y'a sezi; yo pral pè anpil, yo pral kouri pou echape. Se lè sa a tranbleman an pral pran yo, yo pral soufri tankou yon fanm k ap akouche (Sòm 48:4-11). Epi ankò ekri di: “Menm jan non w gen gwo pouvwa, o Bondye, se konsa tou lwanj ou a kap rive nan dènye bout tè a; Men dwat ou plen ak jistis (Sòm 48:11).

Epi tou: Se pou Siyon ka gen kontantman... Paske, se menm jan nou te tande l' (ak zòrèy nou), se konsa nou te wè l' (ak je nou) nan lavil Letènèl la, Senyè ki gen tout pouvwa a, nan lavil Bondye nou an; Bondye pral etabli vil la pou tout tan. Sela

Jodi a se Yom Sheni li ye, yon jou ki resevwa enèji supernatirèl ak Kabalistic li yo atravè pòtal Gevoura (Pwisan) ak dyakritik Sheva. Sheva a ap pale de twòn Letènèl la ki tabli nan monn nou an pou l ka vin rete nan mitan pitit li yo jan sa ekri:

Ve ‘ Asú li Mishkan Ve Shakanti Betojam

"Epi pou yo fè m 'yon Tanp, pou m' ka rete nan moun yo (Egzòd 25:8)"


O Letènèl, Papa nou. Ou menm ki toutpwisan, ki ka fè tout bagay. Se pou pawòl ki soti nan bouch mwen ak meditasyon ki nan kè mwen fè ou plezi, O Letènèl, wòch mwen ak redanmtè mwen an. Se pou mwen ka jwenn Yon Zehut (Merit) jodi a pou mwen vin yon Merkavah, yon veso pou pote enèji ou, yon reseptak pou resevwa Limyè Siprèm ou a.

O Bondye, Letènèl, prepare m pou m vin yon Mishkan ki pi sen, ki apwouve e ki vrè. Epi nan remèsiman mwen, se pou m' vin yon Sheva vivan pou ou ak pou She'hina diven ou, se pou prezans diven ou vin rete sou mwen pou tout tan.

Sunday, February 19, 2023

YON PREPARASYON CHABAT NAN TRADISYON SEFARAD POU W

Nou nan kwizin nan ak preparasyon Sonya aPreparasyon pou Shabbat pa toujou fasil, espesyalman kòm yon manman k ap travay aplentan, Sonya di. Gen anpil bagay nou dwe jungle; ant travay, timoun ak lòt obligasyon nou yo.

Isit la, trè souvan moun yo tap mande m' pou kèk konsèy sou fason mwen òganize tèt mwen pou resevwa bèl ak sen Shabbat la chak semèn ak yon souri.

Se konsa, mwen pral fè jis sa nan videyo sa a pou nou. Mwen pral montre w preparasyon pou Shabbat mwen an depi kòmansman rive nan fen an, jan map fè l' lakay jwif Otodòks Sefarad mwen an. Donk, ann woule chemiz nou epi prepare nou.

Pou rann lavi m pi fasil, preparasyon m pou Shabbat kòmanse Mèkredi apre travay. Nou renmen gen Pen farin pou Shabbat; Se konsa, mwen kòmanse fè pen farin mwen an, sa a ban mwen anpil plezi, epi mwen gade pou pi devan pou li chak semèn. 

Apre timoun yo mete tèt yo sou kabann nan Mèkredi map fè Pen Challah ki fasil la. Mwen renmen resèt sa a anpil, paske nan jan farin lan leve vit; ki kòm yon manman trè okipe kap travay mwen renmen lefèt ke, tout vini ansanm trè byen nan yon mixer kanpe oswa menm alamen.

_________________________

RESÈT PEN 'HALA:

5 liv farin pou tout objektif
5 ak 1/2 tas dlo
1 tas lwil oliv
1 tas sik
4 ti kiyè ledven
2 ti kiyè sèl

Kwit nan 350F pou 25-45 minit depann sou gwosè a.


___________________________________


PEN HALA FASIL


Mwen kòmanse pa prèv ledven an, mwen konbine senk ak yon mwatye tas dlo tyèd kat gwo kiyè ledven sèk aktif ak de gwo kiyè sik ak melanje; Mwen mete yon sèvyèt sou li epi kite ti wonn nan ledven, mwen retire sèvyèt la, ak Lè sa a, ajoute nan yon tas sik nan melanj la, ki te swiv pa mwatye nan yon sak senk liv nan farin, epi melanje li. Mwen ajoute nan de gwo kiyè sèl, ak rès la nan sak senk liv nan farin lan. Mwen melanje ankò. Mwen ajoute tou nan mwatye yon tas lwil oliv pou ede enkòpore tout bagay; yon fwa tout farin lan enkòpore nan farin lan, mwen ajoute nan lòt mwatye nan tas lwil oliv mwen an.

Mwen te jenou l pou kèk minit, mwen mete l nan yon gwo bòl, mwen kouvri epi mete l sou kote pou yon èdtan; apre yon èdtan farin lan leve bèl, epi mwen pare pou fè Hafrashat Challah (Separasyon pòsyon farin); ki gen ladann yon benediksyon resite sou farin, lè yo fè yon kantite lajan espesifik, epi si ou ta renmen konnen plis sou Hafrashat Challah, Lè sa a, definitivman kite m 'yon kòmantè anba a, epi si ase moun ki enterese, Lè sa a, mwen pral fè yon videyo. tout sou li.

Sa a resèt jan ou pral wè bay yon anpil nan pen Challah. Anjeneral mwen ka jwenn anviwon sèt gwo, oswa 12 pi piti; ki se gwo, paske sa vle di ke, mwen ka fè yon pakèt antye, yon fwa chak mwa oswa konsa; epi mwen bon pou m ale, olye m fè Challah chak semèn. Ki pran tan ak efò. Mwen fè yon sèl jou pa mwa, epi fè tout bagay. Fwa sa a, mwen deside ale ak yon Challah kat trese. Mantra mwen an pou fè li, se de sou yon sèl nan mitan an, altène kote; Mwen mete chak Challah sou yon papye parchemin; pou mwen ka fasil retire li nan chodyè a, yon fwa li pare. Epi wi, mwen pral definitivman dwe reitilize chodyè yo; si mwen kapab. Mwen mete chak Challah nan yon plato boulanjri, ak Lè sa a, mete yo nan dife pou chofe fou a prèv. Fou mwen an gen yon anviwònman prèv; kidonk li pa sou, li jis sou anviwònman sa a, nan lòd yo ede farin lan leve.

Lè sa a, map badijonne li ak yon sèl ze, ak Lè sa a, ajoute nan kèk grenn wowoli sou tèt la. Yo kwit yo nan yon fou prechofe, mete nan 350 degre, nenpòt kote soti nan 25 a 45 minit, tou depann de gwosè a nan pen yo Challah ke ou fè. Yon fwa Pen yo Challah yo konplètman refwadi; Mwen vlope yo nan kèk papye, epi mete yo nan frizè a epi retire yo youn nan yon tan; chak fwa mwen bezwen li, pandan m ap tann pen mwen yo refwadi; Mwen pral fòme pen farin mwen an, epi sa a se pati ki pi bon; wè jan farin pen an bèl. Yon fwa yo gen fòm, pen yo pran nan frijidè a, kote yo pral rete jiska Vandredi, lè mwen retounen soti nan travay, epi kwit yo.

TRAVAY SOU YON ANVIWÒNMAN PWOP

Koulye a, se jou kap vini an, se Jedi ak timoun yo jis te dine yo, kidonk gen dezòd definitif yo dwe netwaye; epi si ou te gade videyo anvan mwen yo, mwen pèsonèlman renmen ak travay pi byen nan yon kwizin pwòp ak pwòp. Se konsa, anvan ou kòmanse kwit manje mwen vle fè jis sa. Pou ane ki sot pase yo mwen te fè kèk Chanjman Lifestyle; ke mwen te montre isit la sou Chèn mwen an, ak kalite istansil ke mwen itilize, ak lwil yo ke mwen mete nan manje mwen yo. Mwen te vle fè tranzisyon sa a nan kèk nan pwodwi yo ke mwen pral itilize pou netwaye kay mwen an.

Se poutèt sa mwen te resevwa twous savon pou men ki esansyèl nan Blueland, e men sa ki ladan l: yon pwodui netwayaj twalèt, yon pwodui netwayaj vè ak glas, savon pou men kimen, ak yon pwodui netwayaj milti-sifas.

Yo tèlman fasil pou itilize; tout sa ou dwe fè se, ranpli boutèy Forever ou a ak dlo cho ak dlo cho; gout nan tablèt la andedan, mete bouch la apre tablèt la fin fonn nèt, epi ou ka itilize li nan minit. Pa bezwen souke oswa brase. Blue Land Products yo konpostab ak resikle, e mwen renmen ke pwodwi yo gen paraben ak fosfat gratis. Yo pa gen yon sèl-itilize Plastik nan nenpòt eleman, epi li se tout resikle ak ki kapab itilize ankò. Pwodwi netwayaj yo ka byen chè; kidonk li vrèman bèl ke tablèt renouvèlman Blue Land kòmanse nan de dola ak 25 santim; epi si ou ta renmen eseye yo pou tèt ou, tout sa ou dwe fè, se klike sou lyen mwen anba a pou jwenn 15 nan premye twous ou a. Blueland ap pataje yon òf espesyal, jis pou telespektatè mwen yo.

Apre netwayaj rapid la ke mwen jis fè; Mwen asire w ke, nan kou, lave men m 'ak odè sa a délisyeu odè, se tankou yon sant sitwon prèske; e mwen reyèlman, reyèlman te renmen reyalite a; ke timoun mwen yo aktyèlman obsede ak savon an kimen. Yo lave men yo pi plis pase sa yo te konn fè, definitivman ak maji machin sa a, asyèt mwen yo tout lave, epi yo mete yo. M ap mete machin alave a epi m ap fè sa pou m ka fè manje epi netwaye, pandan m ap ale.

PREPARASYON JEDI ANVAN CHABA LA

Mwen kòmanse kwit manje lè mwen mete tout plato boulanjri mwen yo ak po mwen pral itilize yo sou zile mwen an.

Lè sa a, mwen retire tout vyann dekonjle mwen ak pwason, epi lave yo epi mete yo sou plato boulanjri yo oswa po yo. Li te tèlman enteresan yo wè nan dènye videyo preparasyon manje mwen an, ke 99% nan nou ki te gade yo te konfime nan kòmantè yo, ke ou tou lave vyann ou ak bèt volay ak pwason, anvan ou sèvi ak yo menm jan mwen fè.

Premye repa mwen pral fè jodi a avèk nou, se ke bèf; Se konsa, mwen pral lave li moute, ranpli li ak kèk dlo, epi mete sa sou tèt recho mwen an bouyi pou kèk minit.

Pwason an se pwochen, mwen lave li mete l nan yon plato, ak Lè sa a, mwen pral ajoute nan kèk sòs teriyaki. Mwen toujou ajoute yon ti dlo nan plato yo pou anpeche manje a boule, lè m ap chofe l sou plak cho a, jis anvan Shabbat kòmanse. Mwen kouvri pwason an ak kèk papye, epi kwit li nan yon fou prechofe 350 degre pou apeprè 25 minit;

Pwochen moute nan meni an se boukannen minit, e mwen te vle eseye yon bagay yon ti kras diferan, yon bagay yon ti kras nouvo ak resèt sa a. Mwen deside kwit li sou yon kabann zonyon, pou anpeche li seche. Mwen tou senpleman Sezon tou de bò boukannen an ak séchage stèk Monreyal; ki bon ak vyann. Mwen te ajoute nan sòs babekyou pi renmen mwen an sou tèt la. Lè sa a, mwen ajoute kèk zonyon plis sou tèt la, bay li pi plis imidite, ak rès la nan sòs la babekyou. Mwen ajoute dlo menm jan mwen te fè ak pwason an pou anpeche li seche. Li jis kreye plis likid nan chodyè a; Se konsa, lè mwen rechofe li sou plak cho mwen an, li pa sèk deyò. Mwen kouvri l byen sere ak papye parchemin, ak Lè sa a, papye aliminyòm lan, jis fèmen nan tout imidite a.

Nap mete vyann nan nan yon fou prechofe mete nan 300 degre pou twa oswa kat èdtan, jiskaske vyann lan jis tonbe, ak absoliman bon gou. 


_________________________________

ENGREDIYAN POU DAFINA OSVO A (SE YON BOUYON BUK'HARYEN RALANTI 12 ÈDTAN KWISON:

1/2 tas dlo, 1 pòm, 1 zonyon ak 1 tomat, yon peze 1/2 sitwon, lwil oliv, 1 bwat sòs tomat, zo, 4 tas dlo, bouyon poul, séchage,

Ajoute 1/4 tas lwil oliv nan po a ak engredyan ki anwo yo. Ajoute 2 tas diri, 1 bwat sòs tomat, zo, ak 4 tas dlo. Sezon ak 1 gwo kiyè sèl ak 1 gwo kiyè bouyon poul. Kwit pou 12 èdtan sou chalè ki ba._________________________________

PREPARASYON AN AP KONTINYE JEDI A


Koulye a, m' pral fè Bouyon Osvo mwen an; ki se yon bouyon ke nap manje samdi kom manje apre midi a, sa a vin kwit lannwit lan. Mwen mete l sou dife a apeprè de a twa èdtan anvan Shabbat kòmanse, ak Lè sa a, mwen mete l sou plak cho mwen an epi li jis kwit pou fondamantalman tankou apeprè 12 èdtan, epi nou manje sa a bouyon bon gou samdi pou manje midi. Mwen gen resèt konplè anba a; osi byen ke, tout lòt resèt yo ke mwen pral pataje avèk nou jodi a nan videyo sa a. Mwen renmen dife griye berejenn; Se konsa, mwen pral mete sa sou dife a pou kwit manje, pandan ke mwen pral fè yon lòt bagay.

Sa se Ke bèf yo; Mwen te rense yo epi vide yo apre premye bouyi a, mwen ranpli yo ak kèk dlo ankò, epi kite sa kwit. La, mwen fè diri basmati. Mwen gen de tas diri isit la ke mwen te lave. Mwen ajoute de edmi tas dlo, mwen ajoute apeprè de gwo kiyè lwil zaboka, mwen voye sou yon ti sèl, sezon li nan gou, bay li yon bon melanj, mwen kouvri l ak papye epi kwit li nan fou a nan 350 to. 400 degre pou apeprè 40 minit, oswa jiskaske li parfe an gonfle ak bon gou.

Apre boule tout kote nan berejenn nan, li te kounye a mou epi li pran santè boukanen an konsa; absoliman bon gou, mwen pral skilte soti tout vyann li; le pli vit ke mwen retire li nan dife a ede kenbe sa a bèl tankou koulè vèt blan blan, otreman li vin Brown. Remake kijan mwen pral retire tout vyann lan, mete l nan yon Pyrex vè, kite sa refwadi epi mwen pral fini l ak kèk lay ak sèl demen apre travay.

Yon nòt bò rapid sou tranpe sa a; sa ki enteresan sou dife griye berejenn sa a se, ke mwen se sèl nan fanmi mwen ki jwi li, epi mwen toujou fè li pou tèt mwen, paske mwen panse ke li enpòtan fè bagay ke ou jwi tou, pa sèlman sa ou fanmi jwi. Kite m 'konnen si ou dakò avè m', oswa si ou jis rete soude ak manje ke ou konnen ke fanmi ou pral manje, kòm byen fè m 'konnen nan kòmantè ki anba yo.

Li trè etranj pou nou pa gen soup jou Shabbat; Se konsa, mwen pral fè soup Yemenite sa a, epi mwen gen yon videyo ki deja soti sou youn sa a, epi mwen pral gen lyen anba a.

Sa a se vyann lan ki te kwit pou apeprè de a twa èdtan, epi mwen pral fini kwit li nan jou kap vini an. Somon Teriyaki a soti; Diri Basmati a soti, ak oxtails yo dwat la. Apre sa, mwen pral fini kwit manje yo nan Vandredi. Pòmdetè ti bebe yo la; soup la fini, epi bètrav yo te bouyi tou. Se konsa, se tout sa mwen te fè Jedi. Mwen pral montre w kouman mwen prepare tout bagay vandredi apre travay.

Vandredi, pitit mwen yo ak mari m 'yo lakay mwen anvan mwen fè; Se konsa, li te tèlman bèl lè wap tounen lakay ou ak tab la te deja pare bèl konsa pa ti gason m 'yo, mari m' te fè kèk boulanjri; ke mwen pral montre w pita. Premye bagay ke mwen fè, se mete sourdoughs mwen nan fou a; pou yo ka fè manje pandan m ap mete tèt mwen ansanm, epi fini rès salad mwen yo, ak rès manje mwen yo.

Mwen pral fè nòt pen levain mwen yo ak diferan desen, mwen gen tout bagay sa yo, tankou mwen te di nan videyo mwen yo ak ki jan mwen fè starter levain mwen an ak kòman mwen fè pen levain mwen yo; donk si w anvi wè sa, tout bagay ki lye anba videyo a.

Miriam ap fè sòs salad ton an la, mwen gen tout bagay kap pase an menm tan, se yon ti kras kay fou nan yon vandredi, jis anvan Shabbat; espesyalman nan sa a nan mwa ivè yo lè Shabbat vini nan byen bonè. Mwen fè kèk fwa poul isit la; Se konsa, mwen sote kèk zonyon jan ou pral wè, ak Lè sa a, mwen koupe nan kèk nan fwa a ak sik mawon, li reyèlman soti tèlman bon gou. Mwen sezon zonyon yo ak sèl ak pwav nwa, epi kite l adousi, ajoute nan sik mawon an jan mwen te di, epi li pral jwenn tout bèl ak karamelize. Fwa a ale nan dènye, epi li jis bon gou.

Koulye a, m'ap fè zonyon koulè wouj violèt marinated mwen yo; ki jis ale byen ak anyen ak tout bagay. Mwen te ajoute nan vinèg, kèk sèl, sik ak kèk dlo cho bouyi, ak yon epis sumac. Mwen pa konnen si ou janm tande pale de li. Mwen te resevwa sa a nan men Jamie Geller epi li vrèman bon gou, epi li jis tankou mwen te di ale ak nenpòt bagay ak tout bagay. Fwa a isit la se tout fè jan ou pral wè. Sa a vini ansanm trè byen e konsa byen vit.

Mwen pral tou fè yon sòs salad chou marinated isit la; li nan tou senpleman chou tranche moute mens, kawòt, yon pwav wouj, yon pwav vèt; epi mwen pral fini li, menm fason egzak ke mwen fondamantalman te fè zonyon marinated mwen an. Se konsa, mwen pral ajoute nan yon bèl kantite vinèg epi sa a pral varye sou kantite ou ap fè, kèk lwil antre nan, kèk sèl ak sik tou, epi mwen pral ajoute nan yon ti kras. nan tranch lay; ki mwen pa panse mwen te montre isit la, melanje tout bagay vrèman byen. Ak pi long sa a chita nan frijidè ou a pi bon gou li vin.

Ti Pòmdetè bebe yo pare isit la, mwen pral ajoute yon bèl kantite lay kraze, kèk sèl, ak kèk lwil oliv, mwen melanje tout epi mwen mete l sou plak cho mwen an; epi li pral jis jwenn bèl ak griye sou anba a nan li.

Pen sourdough yo supèrb, epi yo tout soti ak absoliman pran sant bon gou. Mwen renmen gen pen fre pou Shabbat.

Sa yo se salad yo ke nou te fè; ke tat pakan ke ou wè gade sou bò dwat la, se sa mari m 'Shay te fè. Epi sa yo se tout bon gou ke nou pare pou nou manje pou Shabbat. Mwen espere ou te renmen gade sa a nan preparasyon Shabbat nan kay nou an depi nan kòmansman rive nan fini nan kay Otodòks Sephardic jwif mwen an. Mwen espere ke li te ba ou yon sans de ki jan mwen ritm tan mwen kòm yon manman okipe travay. Li definitivman pa fasil, li nan anpil travay; men mwen pa ta genyen li nenpòt lòt fason. Mwen renmen tan ki pase ak fanmi mwen, zanmi pwòch ak moun mwen renmen yo.

Pa bliye tcheke Blue Land pou w jwenn 15% rediksyon pou premye twous ou a. Bòn preparasyon ak shabbat shalom soti nan fanmi mwen rive nan ou.
VIN JWENN NOU SOU FACEBOOK

SHABBAT PREPARATION IN THE SEPHARDIC TRADITION

In the kitchen with Sonya's preparationsGetting ready for Shabbat is not always easy, especially being a full-time working mom, says Sonya. There are so many things that we have to juggle with; between work, kids and other obligations. I get asked here so often, to provide some tips, on how I organize myself to welcome the beautiful and holy Shabbat weekly with a smile. So I'll be doing just that in this video. I will show you my Shabbat prep from start to finish in my Orthodox Sephardic Jewish home. So let's roll up our sleeves, and let's get prepping.

In order to make my life easier, my Shabbat prep starts on Wednesday after work. We love having sourdough for Shabbat; so I start by making my dough, this brings me so much enjoyment, and I look forward to it each and every single week. I will have a link to the recipe and the method that I'm using in the description box of the video; if you're curious, on how I make this weekly.

After the kids head on off to bed on Wednesday I make my easy peasy Challah breads. I love this recipe so much, because of how quickly the dough Rises; which as a very busy working mom I love the fact that, all comes together beautifully in a stand mixer or even by hand.

CHALLAH BREADS

___________________________

INGREDIENTS AND PREPARATION

CHALLAH BREAD RECIPE:
5 pounds all purpose flour
5 and 1/2 cups of water
1 cup of oil
1 cup of sugar
4 tablespoons yeast
2 tablespoons of salt


Bake at 350F for 25-45 minutes depending on size.

___________________________
I start off by proofing the yeast, I combine five and a half cups of warm water four tablespoons of active dry yeast and two tablespoons of sugar and mix; I place a towel over it and let the yeast bubble, I remove the towel, and then add in one cup of sugar to the mixture, followed by half of a five pound bag of flour, and mix it. I add in two tablespoons of salt, and the rest of the five pound bag of the flour. I mix again. I also add in half a cup of oil to help incorporate everything; once all of the flour is incorporated into the dough, I add in the other half of my cup of oil.

I kneed it for a few minutes, I put it in to a large bowl, I cover and set it aside for one hour; after one hour the dough has risen beautifully, and I am ready to do Hafrashat Challah (Separation of portion of dough); which includes a blessing recited on dough, when a specific amount is made, and if you would like to know more about Hafrashat Challah, then definitely leave me a comment down below, and if enough people are interested, then I'll make a video all About It.

This recipe as you will see does yield a lot of Challah breads. I can usually get about seven large ones, or 12 smaller ones; which is great, because that means that, I can make a whole batch, once every month or so; and I am good to go, instead of making Challah every single week. Which does take time and effort. I carve out one day a month, and get it all done. This time around I decided to go with a four braided Challah. My mantra for doing it, is two over one in the middle, alternating sides; I place each Challah onto a parchment paper; so that I may be able to easily remove it from the baking pan, once it's ready. And yes, I will definitely be reusing the pans; if I am able to. I place each Challah into a baking tray, and then place them in the oven to proof. My oven has a proof setting; so it's not on, it's just on that setting, in order to help the dough rise.

Then I egg wash it with one egg, and then add in some sesame seeds over the top. They are baked in a preheated oven, set at 350 degrees, anywhere from 25 to 45 minutes, depending on the size of the Challah breads that you make. Once the Challah Breads are completely cooled; I wrap them into some foil, and place them in the freezer and remove them one at a time; whenever I need it, while I'm waiting for my breads to cool off; I'll be shaping my sourdough bread, and this is the best part; seeing how lovely the bread dough is. Once shaped, the sourdough breads go into the refrigerator, where they'll stay until Friday, when I get back from work, and bake them.

WORKING ON A CLEAN ENVIRONMENT

Now it's the next day, it's Thursday and the kids just had their dinner, so there are definite messes to be cleaned; and if you watched my previous videos, I personally love and work best in a clean and tidy kitchen. So before starting my cooking I want to do just that. For the past few years I have made a few Lifestyle Changes; which I've shown here on my Channel, with the kind of cookware that I use, and the oils that I place into my foods. I wanted to transition that into some of the products that I'll be using to clean my home.

That is why I got the clean essential hand soap kit from Blueland, and here's what's in it: a bathroom cleaner, a glass and mirror cleaner, Foaming Hand Soap, and a multi-surface cleaner.

They are so super easy to use; all you have to do is, fill your Forever bottle with warm to hot water; drop in the tablet inside, put the nozzle in after the tablet is fully dissolved, and you can use it in minutes. No shaking or stirring needed. Blue Land Products are compostable and recyclable, and I love that their products are paraben and phosphate free. They have no single-use Plastics in any component, and it is all recyclable and reusable. Cleaning products can be quite expensive; so it's really nice that blue Land’s refill tablets start at two dollars and 25 cents; and if you would like to try them out for yourself, all you have to do, is click my link below to get 15 off of your first kit. Blueland is sharing a special offer, just for my viewers.

After the quick clean up that I just did; I make sure to, of course, wash my hands with this deliciously smelling scent, it's like a lemony scent almost; and I really, really did like the fact; that my kids are actually obsessed with the foaming soap. They are washing their hands much more than they used to, definitely and through the magic of this machine, my dishes are all washed, and put away. I'm putting the dishwasher on and getting that going so that I can cook and clean up, as I go.


THURSDAY PREP FOR SHABBAT


I start cooking by placing all of my baking trays and pots that I'll be using onto my Island.

I then take out all of my defrosted meats and fish, and wash them and place them on their baking trays or pots. It was so interesting to see in my latest meal prep video, that 99% of you who watched have confirmed in the comments, that you also wash your meats and poultry and fish, before using them just as I do.

The first meal that I'll be making today with you, is oxtails; so I'll be washing it up, filling it up with some water, and placing that onto my stove top to boil for a few minutes.

The fish is next, I wash it place it into a tray, and then I'll be adding in some teriyaki sauce. I do always add in a bit of water to the trays to prevent the food from burning, when I'm heating it up on the hot plate, right before Shabbat starts. I covered the fish with some foil, and bake it in a 350 degree preheated oven for about 25 minutes;

Next up on the menu is minute roast, and I wanted to try something a little bit different, something a little bit new with this recipe. I decided to cook it on a bed of onions, to keep it from drying out. I simply Season both sides of the roast with Montreal steak seasoning; which is great with meat. I added in my favorite barbecue sauce over the top. I then added some more onions over the top, to give it much more moisture, and the rest of the barbecue sauce. I do add in water just like I did with the fish to prevent it from drying out. It just creates more liquid in the pan; so when I reheat it on my hot plate, it doesn't dry out. I cover it tightly with parchment paper, and then the foil, just to lock in all the moisture.

It goes into a preheated oven set at 300 degrees for three or four hours, until the meat is just falling off, and absolutely delicious.OSVO SHULENT

_____________________________

OSVO IS A BUKHARIAN STEW – A 12 HOUR SLOW COOKING STEW:

INGREDIENTS:

1/2 cup of water, 1 apple, 1 onion and 1 tomato, a squeeze of 1/2 lemon, oil, 1 can of tomato sauce, bones, 4 cups of water, chicken broth, seasoning,

Add 1/4 cup of oil to the pot and the ingredients above. Add 2 cups of rice, 1 can of tomato sauce, bones, and 4 cups of water. Season with 1 tablespoon of salt and 1 tablespoon of chicken broth. Cook for 12 hours on low heat.

__________________________Now I'm going to make my Osvo shulent; which is a stew that we eat on Saturday for lunch, this gets cooked overnight.

I place it on the fire about two to three hours before Shabbat starts, and then I place it on my hot plate and it just cooks for basically like about 12 hours, and we eat that delicious stew on Saturday for lunch.

I have the full recipe below; as well as, all of the other recipes that I'll be sharing with you today in this video.

I love fire roasted eggplant; so I'll be placing that on the fire to cook, while I'll be doing something else.

OXTAILS

These are the oxtails; I have rinsed and drained them after their first boil, I fill them up with some water again, and let that cook away. Over here, I'm making basmati rice. I have two cups of rice here that I've washed. I add two and a half cups of water, I add about two tablespoons of avocado oil, I sprinkle on some salt, season it to taste, give it a good mix, I cover it with foil and bake it in the oven at 350 to 400 degrees for about 40 minutes, or until it is perfectly fluffy and delicious.

After charring all sides of the eggplant, it is now soft and it smells so Smoky; absolutely delicious, I'm going to carve out all of the flesh; as soon as I remove it from the fire to help retain this beautiful like greenish whitish color, otherwise it gets Brown. Notice how I'm going to take all the flesh out, put it into a glass Pyrex, let that cool off and I'll finish it up with some garlic and salt tomorrow after work.

A quick side note about this dip; the interesting thing about this fire roasted eggplant is, that I'm the only one in my family who enjoys it, and I still make it for myself, because I think it's important to make things that you enjoy as well, not only what your family enjoys. Let me know if you agree with me, or if you just stick to foods that you know that your family will eat, as well let me know in the comments below.

It's highly unusual for us not to have soup on Shabbat; so I'll be making this Yemenite soup, and I do have a video already out on that one, and I'll have it linked down below.

This is the meat that has cooked for about two to three hours, and I'll finish cooking it on the next day. The salmon Teriyaki is out; The Basmati rice is out, and the oxtails are right there. And I'll be finished cooking them up on Friday. The baby potatoes are there; the soup is done, and the beets have been boiled as well. So that is all that I've done on Thursday. I'll show you how I get everything ready on Friday after work.


FRIDAY EREV SHABBATOn Fridays my kids and my husband are home before I do; so it was so nice to come home with the table already set so beautifully by my boys, my husband did some baking; which I'll show you later on. The first thing that I do, is pop in my sourdoughs into the oven; so that they can get cooking while I get myself together, and finish up the rest of my salads, and the rest of my meals.

I'm going to be scoring my sourdough breads with different designs, I have all of this, like I said in my videos with how I make my sourdough starter and how I make my sourdough breads; so if you're curious about that, it's all linked Below the video.

SALADSMiriam is making the tuna salad over there, I have everything going on at the same time, it's a bit of a mad house on a Fridays, right before Shabbat; especially in this in the winter months when Shabbat comes in so early. I'm making some chicken livers over here;

so I sauté some onions as you'll see, and then I chop in some of the liver with brown sugar, it really comes out so so delicious. I season the onions with salt and black pepper, and let it soften up, add in the brown sugar like I said, and it's going to get all nice and caramelized. The liver goes in last, and it is just delicious.

PICKLED ONIONS


Now I'm making my pickled purple onions; which just goes well with anything and everything. I added in vinegar, some salt, sugar and some boiling hot water, with a sumac spice. I don't know if you've ever heard of it. I got this from Jamie Geller and it is really really delicious, and it just like I said goes with anything and every everything. The liver here is all done as you'll see. This comes together beautifully and so quickly.


PICKLEED CABBAGE


I'm also going to be making a pickled cabbage salad over here; it's simply just cabbage sliced up thinly, carrots, a red pepper, a green pepper; and I'm going to be finishing it up, the same exact way that I basically did my pickled onions. 

So I'm going to add in a nice amount of vinegar and this will vary on the amount that you're making, some oil goes in, some salt and sugar as well, and I'm going to be adding in a little bit of garlic slices; which I don't think I showed over here, mix everything really well. And the longer this sits in your fridge the tastier it gets.


BABY POTATOESThe baby potatoes are here, I'm going to add in a nice amount of crushed garlic, some salt, and some oil, I mix it all and I put it on my hot plate; and it will just get nice and toasted on the bottom of it.

The sourdough breads are gorgeous, and they are all out and absolutely smelling delicious. I love having fresh bread for Shabbat.

These are the salads that we made; that pecan pie that you see peeking over right there, is what my husband Shay made. And these are all of the yummy goodies that we have ready to eat for Shabbat.

I hope you enjoyed this look into Shabbat prep in our home from start to finish in my Orthodox Sephardic Jewish home. I hope it gave you a sense of how I paced my time as a busy working mom. It is definitely not easy, it's a lot of work; but I wouldn't have it any other way. I love the time spent with my family, close friends and loved ones.

Don't forget to check out Blue Land for your 15 % off for your first kit. Happy prepping and shabbat shalom from my family to yours.


___________________________

INGREDIENTS FOR THE ROASTED STEAK IN A FEW MINUTES:1 large Spanish onion, chopped
1 celery stalk, chopped
2 large carrots, chopped
3 to 5 pound steak or 8 to 10 individual slices of steak
Steak Seasoning (Montreal Steak Spice)
1 teaspoon salt
2 black pepper shakes
1 cup of sweet casher red wine
1 onion, cut into rings
1 small can of mushrooms
1/2 cup water, mixed with 2 tablespoons flourFACEBOOK

Wednesday, February 15, 2023


OMNIPREZANS AK OMNISYANS LETÈNÈL LA


Pou direktè koral la (LA'MENATSEA'H). Yon sòm David. O Letènèl, ou te egzamine m epi ou te konnen m. Ou konnen lè map chita ak tou lè map kanpe; depi byen lwen ou konprann panse mwen. 3 Ou egzaminen chemen m' tout wout kote m' ale ou konnen yo, e lè m' kanpe pou m' repoze ou konnen l', ou konnen tout mouvman m' yo byen.

Menm avan mwen ouvri bouch mwen poum di yon bagay, o Letènèl, ou deja konnen tout sa map di.

Ou antoure m ', dèyè ak devan, ak men ou sou mwen toujou.

Konesans konsa sou omniprezans ou twòp pou lespri mwen te ka kapte l', li twò bèl bagay pou mwen; li tèlman wo ke entèlijans mwen pa ka rive jwenn li.

Ki kote pou m deplase pou Lespri w pa jwenn mwen, oswa ki kote m ka kouri pou m ka lwen prezans ou? Si m' te monte nan syèl la, map gade, ou la; Si m' te desann nan Sheyol, peyi kote mò yo ye a pou m' pare kabann mwen laba a, wap la tou. Si m te ka gen zèl ki tap grandi pou m te ka vole ale jouk douvanjou kote solèy la ap leve, oswa si m' te ka tounen nan pati ki pi lwen nan lanmè a, menm la men w ap gide m, ak men dwat ou ap kenbe m'.

Si mwen di: Sètènman tenèb la, fènwa a pral kache m ', epi si limyè a bò kote m' tap vin tounen lannwit. Mwen konnen, menm fènwa, se pa fènwa li ye pou ou, e lannwit lan tap klere tankou lajounen pou ou. Fènwa ak limyè se menm bagay yo ye pou ou.

Paske se ou menm ki te fòme zantray mwen nan mwen. se ou menm ki fè m' nan vant manman m'.

M'ap fè lwanj ou o Letènèl, paske se vreman bèl bagay fason ou te fè mwen.

Ala bèl bagay ou yo bèl, e nanm mwen konnen li trè byen. Kò mwen pa t kache pou ou,

Lè m' te fòme an kachèt, epi yo te trese ansanm nan fon tè a. Je ou te wè anbriyon mwen an, epi nan liv ou a yo te ekri tout jou yo ke yo te ban mwen pou m' ka viv, menm lè yo te poko egziste.

Ala valè panse sa sou w ap depase m', O Bondye! Ala anpil kantite yo anpil! Si mwen te ka konte yo, yo tap pi plis pase sab lanmè a; lè mwen leve mwen toujou avèk ou.

O Bondye, si ou te vle, ou tap touye mechan yo nèt! Se poutèt sa, map di moun sa yo: 

Ale lwen mwen! O bann san.

Paske, yap pale mal kont ou, e lènmi ou yo pran non ou pou gremesi. O Letènèl, èske mwen pa rayi moun ki rayi w yo? E moun ki leve kont ou yo, èske yo pa degoute m? Mwen rayi yo ak pi gwo rayi ki egziste; yo tounen lènmi m' yo.

Sonde m, O Bondye, epi konnen kè m; eseye m 'ak konnen panse mwen. Epi gade si ou tap jwenn yon tandans nan mwen pou fè sa ki mal, epi gide m sou chemen etènèl la (Sòm 139).


Friday, February 10, 2023

LIDÈCHIP NAN PARACHA YITRO

Koute, O Izrayèl, Letènèl se Bondye nou an li ye, Letènèl se yon sèl Moun li ye. Se pou nou renmen Letènèl, Bondye nou an, ak tout kè nou, ak tout nanm nou, ak tout fòs nou. E pawòl sa yo mwen kòmande ou jodi a pral nan kè ou.. (Detewonòm 6:5-6)


Paracha semèn sa a pote non yon Kohen, yon prèt ki orijinèlman te pa jwif, men yon moun ki te soti nan Pèp Midyanit yo, Yitro li menm se te moun ki te bòpè Moyz li te ye (Madanm Moyz la, fanm ki rele Zipora a se pitit fi Yitro li te ye); 

Nan Paracha sa a, nap jwenn ladann vèsè sa yo ki pi popilè nan Tora a (nan tout Bib la), tout limanite ap rele vèsè sa yo dis "kòmandman". Sepandan, Bondye rele yo dis Ekspresyon oswa dis bagay. Nan dis Komandman yo (nan dis bagay sa yo), nou pap jwenn Komandman ki pi enpotan pase tout komandman yo ki nan tout Bib la. Paske Letènèl bondye nou an pa vle nou kwè ke bib la te gen sèlman dis komandman ladann. A pi fòt rezon, lè Moyz te fin koute dis premye komandman yo, li te blije monte sou mòn nan, e rete sou mòn nan 40 jou pou li te ka aprann tout lòt komandman yo ki nan bib la, gen yon total 613 komandman nan Bib la, e Pami yo nap jwenn Komandman ki pi enpotan an:

Koute, O Izrayèl, Letènèl se Bondye nou an li ye, Letènèl se yon sèl Moun li ye. 

Se pou nou renmen Letènèl, Bondye nou an, ak tout kè nou, ak tout nanm nou, ak tout fòs nou. E pawòl sa yo mwen kòmande ou jodi a pral nan kè ou.. (Detewonòm 6:5-6)

Paradoks aparan sa a fè nou sonje ke Tora a pa sèlman gen entansyon pou li pale sèlman ak Jwif yo, sinon ak tout limanite a. Tradisyon biblik nou an pa poze yon fwontyè byen fèmen nan zafè sajès li a. Jan Saj nou yo di, “Si yo di w gen sajès nan mitan nasyon yo, kwè li. Men, si yo di w gen Tora nan mitan lòt nasyon yo, pa kwè sa, paske menm si Letènèl te vle bay Tora pou tout nasyon yo, se te sèlman Izrayèl ki te vle reseswa l'. Lòt nasyon yo pa te vle resevwa Tora a (Midrash Eikha Raba). 

Premye kontribisyon Yitro a te vin konseye Moshe Rabbeinou (Moyz) sou yon nouvo òganizasyon jidisyè nan sosyete a nan lide pou nou te ka kreye yon sistèm ki aplike delegasyon pouvwa a ak jij konpetan pou jije sou pwoblèm espesifik nan mitan moun yo.

Yitro te di bay Moyz konsa:

“Ou dwe reprezante pèp la devan Letènèl epi soumèt diferans yo ba li. Ou dwe anseye moun yo dekrè li yo ak enstriksyon li yo (sa vle di Tora li yo), montre moun yo ki jan yo ta dwe viv ak ki jan yo dwe konpòte tèt yo. Men, chwazi pami moun yo, moun ki gen kapasite nan mitan tout pèp la, moun ki gen krentif pou Bondye, moun ki gen konfyans, moun ki rayi pwofi malonèt, epi ou dwe etabli yo kom lidè, fè yo responsab pou gwoup dè milye moun, lidè santèn, lidè senkant ak lidè dizèn. 

Mande moun yo pou yo sèvi kòm jij pou tout pèp la tout tan, men mande moun yo pou yo soumèt tout ka difisil yo ba ou; yo ka deside pou tèt yo nan ka senp yo. Kidonk, chay ou a pral pi lejè konsa, paske yo pral pataje chay la avèk ou. (Egzòd 18:19-22)

Moshe byen vit te vin rekonèt enpòtans konsèy sa a ke bòpè l', Yitro te ba  li a epi li te aplike l'. Men ki jan lidèchip pa ta dwe janm konprann kòm yon egzèsis solitè ak otokratik nan pouvwa a, men pi plis kòm yon kapasite pou fè soti lidè bò kote w. Se jisteman kont kritè sa a ke nap mzire kalite yon dirijan, nan jan lap kreye disip ki kapab pran plas nan men li.

Lide sa a vin jwenn yon devlopman menm pi fon nan Paracha nou an, gras a deklarasyon dis komandman yo nan dekalòg la, dis deklarasyon diven yo ke nou rele dis komandman an jodia.

Nan vèsè ki anvan deklarasyon dekalòg sa a, Letènèl espesifye objektif li te vle a:

"Nou wè pou tèt nou sa mwen te fè ak peyi Lejip la, ki jan mwen te pote nou sou zèl malfini ak mennen nou vin jwenn mwen. Kounye a, si w obeyi m nèt e si w respekte alyans mwen an, w ap yon posesyon pi presye pou mwen pami tout nasyon yo. Tout planèt tè a se pou mwen li ye, men w ap vin yon wayòm prèt pou mwen ak yon nasyon sen. Egzòd 19:4-6.

Se poutèt sa, bagay sa menm te vin etabli kesyon an pou li fè tout moun pitit Izrayèl yo kòm yon nasyon prèt, "Kohanim" nan lang ebre a. Sepandan, jan Rav Y. Sacks zatsal te obsève, tèm "Kohanim" nan deziyen non sèlman moun ki responsab pou sèvis diven an (prèt yo), men nan fason plis jenerik tou nou dwe konsidere l' kom yon "lidè", yon "prens" oswa menm yon "sèvitè". Kidonk, Tora a vin raple nou ke tout “pitit Izrayèl yo” (Jwif yo) te destine pou yo vin lidè, chak youn nan moun yo tap yon lidè espirityèl. 

Se pa yon privilèj Bondye te bay yon sèl moun, oswa yon minorite moun, ki ta gen vokasyon pou dirije frè l' yo epi enpoze otorite l' sou moun yo. Non, Tora a mete aksan sou pouvwa "espirityèl la", se yon bagay pou tout Jwif yo li ye, pou ke tout moun yo ka vin yon limyè nan monn lan.

Vrèmanvre, youn nan pyèj regrètab ke pouvwa ka egzèse sou lèzòm se trè souvan soulaje moun yo de responsablite ki sou tèt tout moun yo. Yap pran desizyon ki responsabilite tout moun yo, epi yap delege l' bay "chèf yo", lè sa a rès sosyete a ap tout senpleman swiv lòd chèf yo. Apwòch sa a se yon bagay ki enposib nan tradisyon Bondye te bay tout moun jwif yo, Bondye nou an ap envite chak youn nan moun yo pou yo demontre pi gwo estanda moral an fas tèt li ak lòt moun yo. Prensip sa a gen de aplikasyon fondamantal. Premye a se ke chak moun se yon mèt potansyèl pou pwochen l ' li ye, jan Maksim Papa yo di l':

"Ki moun ki saj? Li ki aprann nan men chak moun”.

Ak dezyèm aplikasyon se ke "chak moun nan pitit Izrayèl yo ap responsab. Jan nap di nan lang ebre a:

"Kol Izrayèl Arevim ze la-ze". Chak moun nan pitit Izrayèl yo te vin konsidere konsa yon potansyèl "prèt" oswa yon Kohen, oswa yon lidè, yon reprezantan Bondye sou tè a.

Se poutèt sa revelasyon sou mòn Sinayi ki dekri nan Paracha sa a te fè bay tout pèp la ansanm, tout moun yo te tande lè Letènèl tap pale nan zorey yo. Bondye te pa pale nan zorèy yon sèl moun, bagay sa a menm se yon reyalite istorik inik nan listwa limanite li te ye. Prensip sa a tou eksplike absans klèje nan relijyon jwif la. Menm jan Letènèl te pale nan zorèy chak moun, se konsa chak moun gen kapasite pou li pale dirèkteman ak Letènèl, epi pa gen okenn entèmedyè ki nesesè.

Men ki jan Mèt lemonn lan, Krayatè a te raple tout pitit li yo, moun pitit Izrayèl la sou diyite eminent yo te genyen, paske tou moun yo se "pitit" Letènèl yo ye; Tout moun pitit Izrayèl la gen aksè dirèk avek Mèt latè a ak Mèt tout Linivè a. Kidonk, pa t gen dispozisyon pou fonksyon "Wa" anndan pèp jwif la, e se sèlman sou ensistans pèp la, e avèk regrèt, fonksyon sa a ta pral etabli pita.

Kreyatè a te gen yon plan pi gwo pou pitit li yo ki tout gen yon dimansyon wayal anndan yo. Pou mete l 'yon lòt fason, nenpòt renonse nan libète yon moun, nan otonomi yon moun, soumèt li a dekrè abitrè yon lòt moun, se yon echèk nan Tora a li ye. Moun yo rele sèvitè Letènèl, yo pa sèvitè yon lot sèvitè.

Tora a ap egzòte konsa chak moun nan "gwosè", lè yo adrese pawòl Bondye a bay chak moun endividyèlman, epi lè li refize ke lidèchip espirityèl se avantaj sèlman yon minorite li ye. Sa pa vle di, sepandan, jan nou pral wè pita nan epizòd rebelyon Korah a, ke tout otorite espirityèl se yon bagay ilejitim.

"Kéhouna" kòm "prètriz" ap rete toujou yon privilèj pou pitit Aaron yo, e chak moun gen fonksyon espesifik ak yon kote espesifik ke yo dwe respekte. Men, òganizasyon sa a se pa yon limit nan vokasyon espirityèl la nan moun yo, li se, okontrè, yon fondasyon ki nesesè pou kapab deplwaye tout richès li yo ak sèvi Letènèl la nan pi bon fason posib. Bagay sa yo, se yon limit kap libere plis pase tout limit. Yap pèmèt nou vin konprann plas nou genyen nan mond sa a, epi, Se poutèt sa, ke nap ka pi byen apresye enpak nou ka genyen, ak ki jan nou ka sèvi Letènèl nan pi bon fason ki posib.

Kòm nou te wè semèn pase a ak etid nou an sou lidèchip medam yo, se ke nou pa bezwen okipe yon sant sou sèn nan pou nou ka yon lidè kilifye. Istwa a tap souvan ekri nan aksyon desizif fanm ak gason yo kap aji ak diskresyon, men ki kanmenm ap konstitye vre lidè.

Se pou Granmèt la pèmèt nou jwenn plas nou epi sèvi l avèk dimansyon wayal kap rete nan nou chak.______________________________
Anseyman sa a se yon enspirasyon soti nan Sajès Rabi Louvabitch la.