Wednesday, November 9, 2022


GEN YON GRO RECONPANS LÈ
W VLE FÈ SA KI BYEN POU VWAZEN OU SOU LA TÈ A,  BAGAY SA A PRAL AFEKTE MOND SELÈS YO TOU

Tradwi Pa Lenord
-
Jodi a nap antre nan Chapit 11 nan pawòl sakre yo nan liv ki gen anpil sekrè Tora a; nan ki nap li sou Mitzvot yo (kòmandman yo) ki gouvène relasyon ki genyen ant yon moun ak yon lòt moun.

Premye Pati I

1. Lwa yo Bondye te etabli  e kap gouvène relasyon ant yon moun ak pwochen l, sa vle di ke lè yon moun ap fè efò pou l fè sa ki byen pou yon lòt  ak lefèt tou ke lap evite fè tout sa ki ka fè lòt moun yo soufri, bagay sa yo se aktyèlman yon fondasyon li ye nan nasyon pèp Bondye a. Menm jan sa te anseye nan ekriti sakre yo nan liv ki rele Trete Yevamot, nan paj 79/a. kote yo anseye nou ke senpati ak jenerozite se karakteristik  nan pèp Izrayèl la yo ye.

2. Men, malgre tout manm pèp Izrayèl la, san okenn eksepsyon, vle fè byen ak pwochen li epi moun yo vle evite fè lot moun soufri, malerezman, pou gran majorite nan yo, yo fini viktim de erè ki anpeche yo respekte Mitsvah sa a (Komandman sa a).  

Premye bagay la se ke lè yon moun vle fè byen ak lòt moun  ak pou kèk rezon, oswa pou yon lòt, yo anpeche fè sa, nan pifò ka yo li gen santi , li te fè efò pou gremesi, epi li pèdi tout  dezir pou kontinye ak kalite aksyon sa a.

3. Koulye a, li nesesè pou nou ka konnen ke bagay sa a, se yon mepri terib li ye, yap montre nou nan pasaj biblik sa a ki nan kòmansman   Parasha "Vayará", ki nan Jenèz chapit 18, kote nou li ke Avraham Avinou te quantifier efò li te fè pou nouri zanj yo. . Epi nan chapit 7 ekriti sakre Trete Baba Metzia, Gemara anseye ke gras a merit aksyon sa a Avraham papa nou an, li te jwenn ke anplis lòt favè yo ke desandan li yo te kontan Pou laman ki t ap tonbe soti nan syèl la pandan karant ane yo, moun yo te pase nan dezè a. 

Se poutèt sa, Avraham te resevwa yon rekonpans enkwayab, kòm plizyè milyon moun te benefisye de Laman mirak ki te desann soti nan syèl la, nan yon repa chak jou pandan karant ane [epi sa a se pa sèl rekonpans la yo te resevwa, yo te gen anpil lòt gwo benefis tou]]. Men, jisteman, byenke li te prese pou li bay zanj yo manje, Avraham, sevèrteman pale, pa t 'fè byen ak frè parèy li, paske zanj yo pa vreman bezwen manje. 

Men, Abraham pa t 'konnen imedyatman ke li te fè fas ak zanj; sepandan, yo te jije l pou entansyon li te ba yo manje byen. E se an echanj pou yon sèl dezi sa a, ke li te vle fè byen ak pwochen li, e se pou sa ke li te resevwa yon rekonpans ekstraòdinè konsa!

4. Pou eksplike poukisa, menm lè volonte nou geyen pou fè sa ki byen an te pa reyisi, nou toujou rekonpanse anpil, nou ta ka diskite ke sa ki esansyèl nan tout bagay sa a, se volonte nou geyen pou nou fè sa ki byen ak efò nou mete ki ale ave l.

Men, Gran otè ki rele "Hafetz Haim" anseye ke gen yon lòt rezon ki pi pwofon anko pou sa. Vreman vre, jan nou te wè pi wo a, Kreyasyon an te òdone nan yon fason ke lè sa a aksyon yo, ke nap fè isit anba sou latè a tap gen yon enfliyans dirèk sou mond selès yo ki siperyè nan syèl la, pandan sa tou li resipwòk ak bagay nan mond pa nou an. Mond selès ak siperyè yo ap kondisyone nan menm tan mond tèrès la tou, isit anba kote nou rete sou tè a. Kidonk, "Hafetz Haim" ekri ke lè yon manm nan pèp Bondye a ap chèche pou li fè Hesed nan mond sa a, kèlkeswa si li te reyalize objektif li, oswa pa, lap reveye kèlkeswa atribi nan 'Hesed ki egziste anwo nan syèl la, nan monn selès yo.  Se konsa lap pote anpil benefis ekstraòdinè pou tout pèp Izrayèl la.

Se poutèt sa tou, ke yon moun p'ap janm jwenn  okenn echèk lè yon  moun ap fè efò pou li fè 'Hesed (sa ki byen)! Pou okontrè, depi lè yon moun aplike tèt li pou fè Hesed, lè w aktive atribi 'Hesed la ki nan monn selès yo,  wap reyalize sa ki byen (Hesed) kèlkeswa sa li lap ye!

5. Epi nap fè konfyans nan yon ansèyman saj nou yo · Hafetz Haim a ajoute ke si yon moun jere reyalize objektif li, lè li fè Mitzvah sa a, rekonpans la se menm pi gwo.

6. Dezyèm erè ke nap mennen souvan  lè nou vle fè sa ki byen ak lòt moun epi lè nou vle evite fè yo soufri, se ke anpil fwa nou gen tandans de voulwa  fè gwo bagay epi nap evite ti jès yo...

Gen anpil moun, pa egzanp, kap pran anpil prekosyon pou yo pa fè lòt moun yo gwo doulè, men yo pap deranje tèt yo  lè yap fè  tout kalite ti anmèdman kap afekte lot moun yo. Sepandan, li fasil pou konprann ke li nesesè pou evite tout touman, kèlkeswa sa yo ka a, devan lòt moun yo. Nan koleksyon lèt li yo ("Kovetz Ha'Iguerot"), "Hazon Ish" Otè a te ekri sou sijè sa a, kap fè yon moun soufri, menm avèk èd nan yon mo senp, e menm pou yon ti tan trè kout, sa se ekivalan  ke wap transgrese lwa sa a, ke se yon entèdiksyon nan Tora a (nan bib la) li ye, Se poutèt sa, li nesesè  ke nou dwe pran anpil prekosyon, epi nou dwe trè atantif pou nou pa vin tonbe nan bagay sa a; sa  se yon obligasyon fondamantal. Moun yo kap respekte bagay sa ap kontan anpil san mank.

7. Se konsa Menm jan sa tou, anrapò ak lè nou vle fè sa ki byen ak yon lòt moun,  li pa bon pou nou tann jiskaske nou gen mwayen pou nou fè gwo zèv, paske Mitzvah a se menm jan an konsènan ti bagay yo li ye.

Dezyèm Pati

1. Nou dwe sonje tou yon lòt prensip fondamantal ki dwe okipe tout atansyon nou. Ou dwe konnen trè souvan li rive, pou yon rezon oswa pou yon lòt, yon moun ka nan gwo detrès emosyonèl, yon bagay ki egziste trè souvan jodi a akòz kalite egzistans ke nou mennen nan lavi a. Sepandan, pi fò nan tan an, pa gen okenn siy deyò kap sijere ke kè moun sa a kase nan mil moso nan fon li. Se konsa wap fè l 'mal, menm si se yon ti kras anmèdman w pou li te ye, se poutèt sa tou sa  ka kòze l' gwo soufrans, paske anmèdman an ap ajoute nan dezespwa li  an jeneral nan ki moun sa a tap plonje. E kontrèman, yon moun ki gen Zehout (Merit) pou li ka fè moun sa a kontan, menm ak mwens pase anyen, gen chans pou li konplètman transfòme sitiyasyon emosyonèl moun sa a.

Yo di nou ke yon fwa yon moun nan vilaj la te vin konsilte gwo Anseyan an, Hazon Ish la, epi li te poze l anpil kesyon, poze l sou zafè enpòtan ak ti bagay, gwo ak ti bagay; sepandan, menm jan yon moun tankou Mèt Hazon Ish ka okipe, li te pran tout tan pou l reponn tout kesyon moun sa a, menm ti bagay sa yo ki te sanble san valè. Apre sa, alafen, moun sa a te eskize paske li te pran tan nan ti bagay ki ensiyifyan tankou ti pwoblèm li yo konsidere ke pwofesè a te ka pase tan valab li a nan etid la ak egzamine ekriti sakre yo. Men, pwofesè a reponn ke lè moun yo vin poze l kesyon sou zafè sa yo, ke yap di ki gen anpil valè oswa ki enpòtan, tankou lè yap achte yon kondominyòm oswa lè yap envesti nan yon gwo biznis, elatriye. konsèy yap resevwa nan men mwen jeneralman pa gen okenn enpak sou konklizyon final  nan yon biznis oswa nan yon lòt; Lè nou konsidere ke lè konsèy mwen an gen plis valè, se aktyèlman lè li pèmèt moun nan etabli nan fen; Kounye a, an ki konsène konsiltasyon ak yon Rav (yon mèt raben oswa yon jij), pa gen okenn diferans ant konsiltan yo; si wi ou non repons yo espere pou bagay ki enpòtan anpil oswa pou bagay ki pi senp nan lavi chak jou a.

Apati anekdot sa a nou aprann yon gwo prensip; Ou dwe konnen byenke Mitzvah (kòmandman) pou fè byen ak frè parèy ou oswa evite fè l soufri pafwa gen pou wè ak bagay trè senp oswa ensiyifyan, li pa sispann la; depi nan pifò ka zafè sa yo, te di senp, nan gwo majorite nan ka yo pa gen absoliman anyen ensiyifyan. Okontrè, osi lontan ke yo se rezon ki ka fè yon moun soufri oswa fè yon moun kontan, yo trè enpòtan.

Finalman, nou dwe sonje tou ke lwa sa yo ki gouvène relasyon yon ki ant yon moun ak pwochen li, se valab tou nan domèn espirityèl la. Se vre, se  yon gwo Mitzvah li ye pou ka ede yon moun konprann yon bagay nan ekriti sakre yo, lè li pa ka konprann yon vèsè nan Bib la oswa nenpòt pati nan ekriti yo an jeneral. Ou dwe ede pwochen w konprann sa li pa ka konprann. Saj nou yo anseye ke moun ki aji nan fason sa a epi ki gen dezi pou ede lòt moun, moun sa a pral ranpli ak anpil siksè nan pwòp konpreyansyon pa li sou ekriti yo (Torah).

Anplis de sa, gen yon mistè sekrè nan Tora a ke mwen ka dekouvri, e ke chak fwa youn nan pèp Izrayèl la etidye Tora a oswa akonpli yon Mitzvah (yon kòmandman), li misterye bay gwo sipò nan tout nasyon an. pèp Bondye a (Izrayèl). Tout bagay sa yo, gras ak etid li oswa zak li, mond selès ki anwo yo rive nan pi wo degre yo nan pèfeksyon. Epi yon abondans benefis espirityèl ak materyèl ak benediksyon yo vide sou tout pèp la. E sa plis toujou lè yon moun rankontre gwo difikilte ki anpeche l avanse nan etid li oswa li pa ka konprann, jis nan pwen li vle abandone ; men li fè anpil efò pou l fè sa, sitou lè efò Mitzvah li yo motive pa senpati pou yon moun k ap soufri, e li vle ede l nan etid li.

Avèk sa nou fini atik avek di sa a, se konsa ke nap akonpli pafètman lwa sa yo ki gouvène relasyon yo ant yon moun ak pwochen li; sitou paske lap  revele tou relasyon ki genyen ant yon moun  ak Kreyatè li, nan rezon an ke se Letènèl  limenm ki te bay lòd pou nou ka respekte lwa sa yo.

Se pou ou gen siksè ak Mitzvot yo (ak Kòmandman)!_______________

Atik sa a te tradui ak adapte nan gwo Travay Pirkei Ha'Machshavah (Sekrè Tora a) - Premye Pòtal, Chapit 11, premye ak dezyèm pati. Pa Gran Mèt Devekout Ha'Boré Kabalist Ya'akov Adés Shelita, etidyan Gran Rav Kadouri Zt"l