Sunday, November 6, 2022

PARACHAT LEKH LEKHA

Paracha Sa a Te Prepare Pa ABA-EYBO

JENÈZ 12:1-17:27

Sarah Imenou - Rivkah, Rachel, Leah, (angle, Leah), Rahel Savua Madanm Akiva;
Ruti Sarah Bat Simcha, Bernard St-Jean
Rabbi Akiva Ben Yosef, Jeannette Augustine St Jean, Fortune Augustin,
Philomène Augustin (T'vila/Filo), Federmo St Jean, Aba Mevoyan Beler, Rahel Mazouz
Claudio Alfredo Belè Sen Jan ; (zanmitay anviwònman an); ( Rabi Ya'akov Abujatseira ) , Rabi Ya'akov Abujatseira
( Rabi Ya'akov Abujatseira ) Chaya Mushka Schneersohn
Ak nan tout Anusim nan pèp Izrayèl la; Jean-Baptiste Alvares
ז'אן בטיסט אלבארס , רבי שלמה לוריא, מהרש״ל
Jean Baptiste Louis Agustin Rodrigué Alvares, Lubaptiste Louis Agustin Rodrigué Alvares, Rav Dov
טבאסבאסראסריאסבראל
Eli Ha'Kohen, Pinjas Ve'Ikavod Ha'Kohen. Abayé Ha'Kohen, The Lubavitch Rebbe,
Mendel Shnirsohn Zt”L; Yehuda Ha'Jassid ak Israel Meir KaGan Jafèt Ajaim.
Rebbe Najman Ben Fege & Moshe Rabeinu
-
POU REFOUA SHELEIMA
Batsheva Bat Mushky,David Ben Messodi,Ahuva Bat Malka Pessil
-
POU SIKSÈ ESPIRITIEL AK MATERIEL AK RICHES KAY
Rivka Wiwiet Bat Sarah
-
SIKSÈ ESPITIEL AK MATERIEL
Lenord Jean-BaptisteLEKTI POU SEKSYON BIBLIK LEKH LEKHA A


ETIMOLOGI: FRAZ LEKH LEKHA A - se yon Fraz ebre pou w ka di "ale!", Literalman "ale pou tèt ou" - Se yon referans senkyèm ak sizyèm mo yo nan Parashá ki gen nom sa a, se twazyèm pòsyon Tora a (Nan Bib la) ke nap li nan chak semèn nan nouvo sik lekti Tora anyèl la. Nap jwenn li nan seksyon ki soti nan Jenèz 12: 1 pou rive nan chapit 17: 27. Paracha a rakonte istwa apèl Bondye pou Abram (ki ta pita vin Abraham), Abram eseye pase Sarayi madanm li pou sè l ', Abram ap divize. Peyi a ak Lot, neve li, Abram te al fè lagè kont kat wa ki te goumen kont senkyèm lan, alyans ki genyen ant moso yo, tansyon Sarayi te genyen ak Hagar, sèvant li a, ak Izmayèl, pitit gason Hagar, ak alyans etènèl yo rele sikonsizyon an (Brit Mila a).

Parachah a konpoze de 6,336 lèt ebre, 1,686 mo ebre, 126 vèsè ak 208 liy nan yon woulo Tora (Sefer Torah). Yo li sou twazyèm Samdi apre Simjat Tora, nan mwa Oktòb oswa Novanm.

REZIME: Rezime Parashah Jenèz 12:1-17:27 - Bondye pale ak Avram, li di: "Soti nan peyi w la, soti nan kote ou te fèt ak nan kay papa w la, nan peyi m pral montre w la." Se la, Bondye di, li pral fè Avram yon gwo nasyon. Avram ak madanm li Sarai, akonpaye pa Lot neve l ', vwayaje nan peyi Kanaran an, kote Avram bati yon lotèl epi kontinye gaye mesaj Bondye a.

Grangou a fè premye Juif la vwayaje nan peyi Lejip, kote bèl Sarayi a mennen nan palè Farawon an; Avram jwenn lanmò paske yo prezante tèt yo kòm frè ak sè. Yon move maladi anpeche wa peyi Lejip la manyen Sarayi epi li konvenk li ke li dwe retounen li bay Avram epi konpanse l ak lò, ajan ak bèt.

Retounen nan peyi Kanaran an, Lòt te separe ak Avram epi li rete nan vil Sodòm mechan an, kote yo te kaptire l lè lame Kedalaòmè ak twa alye li yo te konkeri senk vil ki nan Fon Sodòm nan. Avram soti ak yon ti gwoup pou l sove neve l, li bat kat wa yo, epi Malki-Tzedek, wa Salèm (Jerizalèm), te beni.

Bondye sele Alyans Ant Pati yo ak Avram, kote yo rapòte yo egzil ak pèsekisyon (Galut) pèp jwif la epi yo ba yo Tè Sent kòm eritaj etènèl yo.

Toujou san pitit dizan apre li te rive sou Latè, Sarai te di Avram pou l marye ak Aga, sèvant li a. Aga vin ansent, li vin ensolan anvè metrès li a, epi li kouri ale lè Sarayi aji avèk li. yon zanj konvenk li pou l retounen e li di li ke pitit gason l lan pral papa yon nasyon anpil. Ismayèl fèt nan 86yèm ane nan lavi Avram.

Trèz ane apre, Bondye chanje non Avram an Avraham ("papa foul moun") ak non Sarai a nan Sara ("prensès"), epi li pwomèt ke yo pral gen yon pitit gason; nan pitit gason sa a, ke yo ta dwe rele Itzjak ("li pral ri"), pral leve gwo nasyon ak ki Bondye pral etabli alyans espesyal li a. Avraam resevwa kòmandman pou l sikonsi tèt li ak desandan l yo kòm "yon siy alyans ant mwen menm ak ou."BENEDIKSYON POU AVAN LEKTI TORA A

Anvan lekti a oswa etidye Tora a yon moun ta dwe pran abitid pou beni Letènèl (Bondye nou). Kenbe nan tèt ou ke non Bondye kap itilize lè nou di lapriyè nou yo ak lè nou li Tora a oswa lè nou beni Bondye se "Adonai". Kèlkeswa kote li vle non li parèt nou pwononse li "Adonai". Kèlkeswa kote non LLetènèl (Yud - Hei Vav Hei) parèt nou pwononse li Adonai nan moman sa yo, nan lòt fwa nou jis di Letènèl oswa HaShem.

Nan Aliah Torah tradisyonèl la sou Shabbat, Paracha a ap toujou divize an sèt Aliyot. Nan Tèks Masoretik Tanaj la (Labib ebre a), Parashat Lej Lejá a gen twa divizyon ak "pòsyon louvri" yo rele Petujá, apeprè ekivalan a paragraf, souvan abreje ak lèt ​​ebre פ (Pei)). Parashat Lej Lejá a gen plizyè sibdivizyon adisyonèl, ki rele "Pòsyon fèmen" divizyon (Setumá), abreje ak lèt ​​ebre ס (Samej) nan divizyon pòsyon louvri yo.

Premye pòsyon louvri divize premye Aliá a. Dezyèm pati a louvri kouvri balans lan nan premye a ak tout dezyèm ak twazyèm Aliyot la. Twazyèm pati ouvè a kouvri Aliyot ki rete a. Divizyon pòsyon ki fèmen yo plis divize senkyèm ak sizyèm Alias ​​la.

Beni Letènèl, Benediksyon Pou Bondye

Benediksyon pou Letènèl ki dwe beni!

Lang ebre

Baruk Atah (Adonai), Eloheinu Melekh Ha’Olam, Asher Bahar Banu Mikol Ha'Ammim Ve’Natan Lanou et Torah. Baroukh Atah Adonai, Noten Ha’Torah!

Lang Kreyol

, se pou ou beni Adonai, Bondye nou an ak wa linivè a, ki te chwazi nou nan mitan tout nasyon yo e ki te bannou Tora li a. Benediksyon pou ou, Seyè a, ki bay Tora a!Abram vwayaje nan peyi Kanaran 
Premye Aliah - Jenèz 12: 1-13AVAN LEKTI 1

Nan premye Aliah a, Bondye te di Abram pou l kite peyi l ak kay papa l pou l vin tounen yon peyi Bondye ta montre l, li pwomèt l ap fè yon gwo nasyon soti nan li, beni. li, elaji non li, beni moun ki te beni li yo ak madichon moun ki te ba li madichon. Swiv kòmandman Bondye a, lè Abram te gen 75 an, li pran Sarayi, madanm li, Lot, neve l, ansanm ak richès ak moun yo te genyen nan Aran, e li te vwayaje nan tèrebinth More a, nan Sichèm nan peyi Kanaran. Bondye te parèt devan Abram pou l te di l ke Bondye t ap bay eritye li yo tè a, epi Abram te bati yon lotèl pou Bondye. Se konsa, Abram ale nan zòn montay ki sou bò solèy leve Betèl, li bati yon lotèl pou Bondye la epi li rele Bondye nan non l. Apre sa, Abram pati nan direksyon Negèv la.

Premye pati ouvè a fini isit la.


Konsèy Abram te bay Sarayi, madanm li. 

Nan kontinyasyon Aliah a, grangou te bat peyi a, se konsa Abram desann nan peyi Lejip epi li te mande Sarayi di ke li te sè l 'pou moun peyi Lejip yo pa ta touye l'.

Premye Alia a fini isit la.1 PREMYE ALIA NAN TORAH - GENEZ CHAPIT 12:1-13
GENEZ CHAPIT 12:1-20
BONDYE TE BAY LÒD POU ABRAM KITE TÈ LI

1 1 Letènèl te di Abram konsa: -Soti kite peyi w, kite fanmi w ak kay papa w, ale nan peyi m ap montre w la. 2 M'ap fè ou tounen yon gwo nasyon, m'ap beni ou, m'ap fè non ou gran anpil. 3 M'ap beni tout moun k'ap beni ou yo, m'ap madichonnen tout moun k'ap ba ou madichon. epi nan ou tout fanmi yo ki sou tè a pral beni. 4 Epi Abram ale, jan Letènèl te ba li lod la; Lòt pati avè l'. Abram te gen swasanndisenkan lè li kite Aran. 5 Se konsa, Abram pran Sarayi, madanm li, ak Lòt, pitit gason frè li a, ansanm ak tout byen yo te rasanble ansanm ak tout nanm li te genyen nan Aran. e li rive nan peyi Kanaran. 6 Epi Abram te travèse peyi a pou rive nan plas yo rele Sichèm nan, nan plenn More a. Lè sa a, moun Kanaran yo te nan peyi a.

7 Epi, Lè sa a Letènèl te parèt devan Abram, li di: M ap bay desandan ou yo peyi sa a. Apre sa, li bati la yon lotèl pou Letènèl, ki te parèt devan l '. 8 Apre sa, li pati, li ale nan yon mòn sou bò solèy leve a yo rele Bei-tèl, li moute tant li lè li te gen Beit - tèl sou bò solèy kouche, ak Ayi sou bò solèy leve. epi li bati la yon lotèl pou Letènèl, epi li envoke non Letènèl. 9 Apre sa, Abram pati, li kontinye nan direksyon Negèv la.

ABRAM DESANT NAN PEYI LEGIP

10 Te gen yon grangou nan peyi a. Abram desann nan peyi Lejip pou l' rete la. paske grangou a te gwo anpil nan peyi a. 11 Epi, se te konsa, lè li t ap antre nan peyi Lejip, li di Sarayi, madanm li: Gade kounye a, mwen konnen ou se yon fanm bèl pou gade. 12 Lè moun peyi Lejip yo va wè ou, y'a di: Sa a se madanm ou. y'a touye m', y'a rezève lavi pou ou.

13 Koulye a, di ou se sè m ', pou sa ka mache byen avè m' poutèt ou, epi nanm mwen ka viv pou dedomajman pou ou.

Dezyèm Alia: Jenèz 12: 14-13: 4PRELEKTI 2

Nan ​​dezyèm Alia, lè Abram ak Sarayi te antre nan peyi Lejip, koutiyan Farawon yo te fè lwanj pou bèlte Sarayi devan farawon an, epi yo mennen l nan palè farawon an. Farawon an pran Sarayi pou madanm li.

Grasa li, Abram te achte mouton, bèf, bourik, esklav ak chamo, men Bondye te aflije farawon an ak kay li a ak gwo fleo. Farawon an te mande Abram poukisa li pa t di farawon an ke Sarayi se madanm Abram. Farawon an fè Sarayi tounen bay Abram, li fè moun li yo wete tout byen yo. Abram, Sarayi ak Lòt tounen sou lotèl ki toupre Betèl la.

Dezyèm Alia a fini isit la.LEKTI 2

14 Epi, se te konsa, lè Abram rive nan peyi Lejip, moun peyi Lejip yo wè madanm nan te bèl anpil. 15 Chèf farawon an wè l' tou, yo fè lwanj li devan l'. Yo mennen fi a lakay farawon an. 16 Epi li te fè Abram byen poutèt li; Li te gen mouton, bèf, bourik, domestik, sèvant, bourik ak chamo. 17 Men, Letènèl te frape farawon an ak kay li a ak gwo kalamite, poutèt Sarayi, madanm Abram.

18 Farawon an rele Abram, li di l': -Kisa ou fè m' konsa? Poukisa ou pa di m li se madanm ou? 19 Poukisa ou di se sè mwen li ye? Kounye a, men madanm ou; pran li, epi vete. 20 Lè sa a, Farawon te bay pèp li a lòd konsènan Abram; epi yo te akonpaye l 'ak madanm li, ak tout sa li te genyen.


GENEZ CHAPIT 13:1-18
ABRAM AK NEPHON LOT SEPARE

11 Se konsa, Abram moute kite peyi Lejip, li menm ansanm ak madanm li, ansanm ak tout sa l' te genyen ansanm ak Lot avè l'. 2 Abram te rich anpil nan bèt, an ajan ak lò. 3 Apre sa, li tounen soti Negèb la pou l ale Betèl, kote tant li te ye nan kòmansman an, ant Betèl ak Ayi a, 4 nan plas lotèl li te fè la depi nan konmansman an. epi li envoke Abram non Letènèl.
Abraram ak Lòt te divize peyi a

Twazyèm Alia - Jenèz 13: 5–18

PRELEKTI 3

Nan twazyèm Alia, Abram ak Lòt te gen anpil mouton ak bèf kounye a, peyi a pa t kapab soutni yo tou de, e gadò mouton yo te diskisyon. Abram te pwopoze Lòt pou yo separe, li te envite Lòt pou l chwazi ki peyi li ta pran. Lòt wè jan plenn larivyè Jouden an te byen wouze, li chwazi l pou tèt li, li vwayaje bò solèy leve, l al rete toupre Sodòm, yon vil kote moun k ap fè peche, pandan Abram te rete Kanaran. Bondye te pwomèt pou l ba li tout peyi Abram te kapab pran swen l ak desandan l yo pou tout tan, e pou l fè desandan l yo anpil tankou pousyè tè a. Abram ale nan patiraj Manmre yo nan Ebwon epi li bati yon lotèl pou Bondye.LEKTI 3

5 Lòt ki t'ap mache avèk Abram tou te gen mouton, bèf ak tant. 6 Men, peyi a pa t 'kapab pote yo pou yo ka rete ansanm, paske byen yo te gwo, konsa yo pa t' kapab rete ansanm.

7 Epi, te gen kont ant gadò mouton Abram yo ak gadò mouton Lòt yo. Lè sa a, moun Kanaran yo ak moun Ferezi yo te rete nan peyi a. 8 Abram di Lòt konsa: -Pa gen diskisyon ant mwen menm ak ou, ni ant gadò mouton m' yo ak gadò mouton ou yo, paske nou menm gason se frè. 9 Tout peyi a pa devan ou? Mwen sipliye ou kite m '. Si ou ale a goch, mwen prale a dwat; epi si ou sou bò dwat, mwen pral ale nan goch. 10 ¶ Lòt leve je l', li wè tout plenn larivyè Jouden an te byen wouze, tankou jaden LLetènèl, tankou peyi Lejip nan direksyon Zoa, anvan yo te detwi Sodòm ak Gomò.

11 Se konsa Lòt chwazi tout plenn larivyè Jouden an pou li. Lòt pati bò solèy leve. 12 Abram te moute tant li nan peyi Kanaran, antan Lòt te rete nan vil ki nan plenn lan, li moute tant li jouk Sodòm.

13 Men, mesye Sodòm yo te mechan e yo te fè peche kont Letènèl nan yon gwo fason. 14 Epi, apre Lòt te fin kite l, Letènèl di Abram: Leve je ou, gade kote w ye a, sou nò ak sou sid, sou bò solèy leve ak sou lwès. 15 Paske, tout peyi w wè a, m ap ba ou ak pitit pitit ou yo pou tout tan. 16 Epi m ap fè desandan ou yo tankou pousyè tè a; Konsa, si yon moun ka konte pousyè tè a, y'a konte pitit pitit ou yo tou. 17 Leve tèt ou, gade tè a ak lajè li; paske mwen pral ba ou li. 18 Se konsa, Abram wete tant li a, li ale, li rete bò pye bwadchenn Manmre yo, ki nan Ebwon, epi li bati yon lotèl pou Bondye ki p'ap janm fini an.


JENEZ CHAPIT 14:1-24

ABRAM ALE LAGÈ POU LI LEBÈ LÒT NEVWA LI A
Katriyèm Alia - Jenèz 14: 1–20


AVAN LEKTI 4

katriyèm Alia, nan chapit 14, wa Mezopotam yo Amrafèl Chenea, Ajòk nan Ellaza, Kedorlaomer, moun Elam, ak Tidal, moun Goiyim yo, te fè lagè ak wa Kanaran yo nan Sodòm, Gomò, Adma, Zeboyim ak Zoa, ki te mete tèt yo ansanm nan batay Sidim, ki se kounye a Lanmè Mouri a. Wa Kananey yo te sèvi Kedalaòmè pandan douz ane, men yo te revòlte nan trèzyèm ane a. Nan katòzyèm ane a, Kedorlaomer ak wa Mezopotami yo ansanm avè l te antreprann yon kanpay militè e yo te bat plizyè pèp nan peyi Kanaran ak ozalantou: Refayim yo, Zuzim yo, Emim yo, Orit yo, Amalèk yo ak Amorit yo. Lè sa a, wa Sodòm, Gomò, Adma, Zebòyim ak Zoa te fè fas ak kat wa Mezopotami yo nan fon Sidim lan. Mezopotamyen yo te bat Kananeyen yo, e wa Sodòm ak Gomò yo te kouri al nan twou bitumen ki nan vale a, pandan rès yo te kouri al nan rejyon montay yo. Mesopotamyen yo te sezi tout richès Sodòm ak Gomò, ansanm ak Lòt ak byen l yo, epi yo separe. Yon moun ki te sove te bay Abram nouvèl la, ki te rasanble 318 nan sèvitè l yo e ki te kouri dèyè anvayisè yo nan nò rive Dann. Abram ak sèvitè l yo te bat yo nan mitan lannwit, yo kouri dèyè yo nan nò Damas epi yo te refè tout vil la ak tout byen yo, enkli Lòt ak byen l yo. Lè Abram tounen, wa Sodòm lan soti al kontre l nan Fon Chave a, Fon Wa a. Mèlkisedèk wa Salèm (Jerizalèm), prèt Bondye ki anwo nan syèl la, te pote pen ak diven, li beni Abram ak Bondye ki anwo nan syèl la, li ba li yon dizyèm nan tout bagay.

Katriyèm Alia a fini isit la.


LEKTI 4

1 Nan tan Amrafèl, wa Chenea, Ajòk, wa Elasa, Kedorlaòmè, wa Elam, ak Tidal, wa Goyim, 2 yo te fè lagè ak Bera, wa Sodòm, ak Bircha, wa Gomò, ak Chinab. wa Gomò Adma kont Chemèbè, wa Zebòyim, ak wa Bela (ki vle di Zoa). 3 Tout moun sa yo te mete tèt yo ansanm nan Fon Sidim lan, ki se Lanmè Sèl la. 4 Douzan yo te sèvi Kedorlaomer, e nan trèzyèm ane yo te revòlte. 5 Nan katòzyèm lanne a, Kedorlaòmè ansanm ak wa ki te avè l' yo rive, yo bat moun Refayim yo nan Asterot-Kanayim, ak Zuzim yo nan Kam, ak Emim yo nan Chave Kiriyatayim, 6 ak moun Oriit yo nan mòn Seyi, nan plenn lan. Paran, ki akote dezè a.

7 Apre sa, yo tounen, yo rive Enmichpat, ki se Kadès, epi yo detwi tout peyi moun Amalèk yo ansanm ak moun Amori yo ki te rete Azezontama. 8 Wa Sodòm lan, wa Gomò, wa Adma, wa Zebòyim ak wa Bela, ki se Zoa, pati, y' al goumen ak yo nan Fon Sidim lan. 9 sa vle di, kont Kedorlaòmè, wa Elam, Tidal, wa Goyim, Amrafèl, wa Chenea, ak Ajòk, wa Elaza. kat wa kont senk. 10 Fon Sidim lan te plen twou goudwon. Lè wa Sodòm ak Gomò yo pran kouri, kèk moun tonbe la. ak lòt yo kouri nan forè a.

11 Apre sa, yo pran tout byen Sodòm ak Gomò, ak tout manje yo, epi yo pati. 12 Apre sa, yo pran Lòt, pitit gason frè Abram la, ki te rete Sodòm, ansanm ak byen li yo, epi yo pati.

13 Yon moun ki te chape vin di Abram, ebre a, paske li te rete bò pye bwadchenn Manmre, moun Amori yo, frè Echkòl ak frè Anè. 14 ¶ Abram vin konnen yo te fè fanmi l' prizonye. Li mennen twasan dizwitan (318) domestik ki te konn antre nan kay li yo, epi li kouri dèyè yo jouk lavil Dann. 15 Nan mitan lannwit, li tonbe sou yo ansanm ak domestik li yo, li bat yo, li kouri dèyè yo jouk Oba, ki sou bò gòch Damas. 16 Apre sa, li reprann tout byen yo, epi li fè Lòt, fanmi l', byen li yo, fanm yo ak pèp la tounen ankò.

MELKITZEDEK BENI ABRAM

17 Apre li te fin touye Kedorlaòmè ak wa ki te avè l yo, wa Sodòm lan soti al kontre l nan Fon Chave a, ki se Fon Wa a. 18 Lè sa a, Mèlkisedèk, wa Salèm, prèt Bondye ki anwo nan syèl la, fè pen ak diven. 19 Li beni li, li di: Lwanj pou Abram, Bondye ki anwo nan syèl la, ki mèt syèl la ak latè a. 20 Lwanj pou Bondye ki anwo nan syèl la, ki te lage lènmi ou yo nan men ou. Apre sa, Abram ba li ladim nan tout bagay.

Vizyon Letènèl k ap dirije Abram pou l konte zetwal yo


Senkyèm Alia: Jenèz 14: 21-15: 6


PRELEKTI

Nan senkyèm Alia, wa Sodòm lan te ofri Abram pou l rete ak tout byen yo si li ta tou senpleman retounen yo bay pèp la, men Abram te fè sèman bay Bondye ki anwo nan syèl la ke li pa t ap pran menm yon fil oswa yon senti sandal nan Sodòm, men. li t ap pran aksyon sèlman pou mesye ki te akonpaye l yo.

Yon pati fèmen fini isit la nan fen chapit 14 la.

Kòm Aliah a kontinye nan chapit 15, kèk tan apre, pawòl Bondye a parèt devan Abram, li di l 'pa bezwen pè, paske rekonpans li ta gwo anpil, men Abram kesyone. sa Bondye te kapab ba li, depi li te destine pou l mouri san pitit. epi Elyezè, moun lavil Damas, entandan li a, t'ap eritye li. Pawòl Bondye a te reponn ke Elyezè pa t ap eritye l, men se pwòp pitit gason Abram la. Bondye te pran Abram deyò epi li te bay lòd pou l konte zetwal yo, paske pitit pitit li yo ta tèlman anpil, ak akòz Abram mete konfyans li nan Bondye, Bondye te konsidere l 'sou pwòp merit li.

Isit la fini senkyèm Aliá a.

LEKTI 5

21 Wa Sodòm lan di Abram konsa: -Ban m' moun yo, pran byen yo pou ou. 22 Abram reponn wa Sodòm lan, li di: -Mwen leve men m nan direksyon Seyè a, Bondye ki anwo nan syèl la, ki posede syèl la ak latè a, 23 pou m pran nan tout sa ki genyen soti nan yon fil rive nan senti sapat la. pou ou, pou m pa ka di: Mwen te rich Abram. 24 Esepte sèlman sa jenn gason yo te manje, ak pòsyon jenn gason ki te ale avè m' yo, Anè, Echkòl ak Manmre, ki te pran pòsyon pa yo.


JENEZ CHAPIT 15:1-21

BONDYE PROMÈ ABRAM YON PITIT

1 Apre sa, pawòl Letènèl vin jwenn Abram nan yon vizyon, li di Abram: Ou pa bezwen pè, Abram. Se mwen menm ki plak pwotèj ou, epi rekonpans ou pral gwo anpil. 2 Abram reponn: Mèt, ki p'ap janm fini an, kisa w'ap ban m', paske m' ale san pitit, e jeran kay mwen an se Elyezè, moun lavil Damas la? 3 Epi Abram te di tou: Gade, ou pa ban m okenn pwofesyon, epi gade, yon esklav ki fèt lakay mwen pral eritye m. 4 Lè sa a, pawòl LLetènèl di li: Sa p ap eritye ou, men se yon pitit gason ou ki pral eritye. 5 Apre sa, li mennen l 'deyò, li di li: Gade nan syèl la, epi di zetwal yo, si ou kapab konte yo. Apre sa, li di li: Se konsa pitit pitit ou yo pral ye. 6 Epi li te kwè nan Letènèl, e yo te konsidere l kòm jistis.

Sizyèm Aliah - Jenèz 15: 7–17: 6


AVAN LEKTI 6

Sou sizyèm Alia, Bondye te bay Abram lòd pou l pote twa gazèl, twa bouk kabrit, twa belye mouton, yon toutrèl ak yon zwazo, pou l koupe zwazo ki pa zwazo yo an de. chak mwatye opoze a lòt. Abram chase zwazo ki te desann sou kadav yo, e lè solèy la t apral kouche, li tonbe nan yon gwo dòmi. Bondye te di Abram ke desandan l yo t ap etranje nan yon peyi ki pa pou yo, e yo t ap esklav pandan 400 an, men Bondye t ap egzekite jijman sou nasyon yo t apral sèvi a, e finalman yo t ap lib ak gwo richès epi retounen. nan katriyèm ane a. jenerasyon an, apre peche moun Amori yo te fini. Apre sa, te gen yon gwo founo fimen ak yon flanbo limen, ki te pase nan mitan moso yo. Epi, Bondye te fè yon alyans ak Abram pou l te bay desandan l yo peyi ki soti nan larivyè Lejip rive nan larivyè Lefrat la: peyi Kenit yo, peyi Kenizi yo, peyi Kadmon yo, peyi Et yo, peyi Ferezi yo ak peyi Refayim yo. moun Amori yo, moun Kanaran yo, moun Gigach yo ak moun Jebis yo.

Yon pati fèmen fini isit la ak nan fen chapit 15 la.Sara Prezante HAgaR BAY Abraram

Hagar ak zanj nan dezè a 
Pandan Aliah a kontinye nan chapit 16, li pa t gen pitit apre 10 ane nan Kanaran, Sarayi te mande Abram pou l ta jwenn Aga, sèvant moun peyi Lejip li yo. , se konsa Sarayi te kapab fè yon pitit nan li, epi Abram fè sa Sarayi te mande. Lè Aga wè li te vin ansent, Sarayi te vin pi piti, e Sarayi te plenyen ak Abram. Abram te di Sarayi ke sèvant li a te nan men l ', e Sarayi te trete l' sevè, se konsa Aga kouri ale. Yon zanj Bondye te jwenn Aga bò yon sous dlo nan dezè a, li te mande l kote l soti ak kote l prale, epi li reponn li te kouri kite mennaj li a. Zanj lan te di l pou l retounen ak metrès li a e pou l te soumèt anba tretman sevè l, paske Bondye t ap fè pitit Aga a twò anpil pou l ka konte; li t ap fè yon pitit gason li t ap rele Ismayèl, paske Bondye te koute soufrans li. Ismayèl t ap yon nonm tankou yon bourik mawon, ak men l sou tout moun ak men tout moun sou li, men li ta mouri ansanm ak fanmi l. Aga te rele Bondye "Roi a", ki vle di li te kontinye wè apre Bondye te wè l, epi yo te rele pi a Beer Lahai Roi Epi lè Abram te gen 86 an, Aga te fè yon pitit gason, epi Abram te rele l Ismayèl.

Yon pati fèmen fini isit la ak fen chapit 16 la.

Kòm Aliah a kontinye nan chapit 17, lè Abram te gen 99 an, Bondye te parèt devan Abram kòm El Shaddai epi li te mande l pou l mache nan chemen Bondye yo epi pou l pa repanti, pou Bondye. t ap tabli yon alyans avèk li epi fè l anpil anpil. Abram te lage tèt li nan figi l, e Bondye te chanje non li soti Abram pou Abraram, li pwomèt li t ap fè l tounen papa yon pakèt nasyon ak wa.

Men sizyèm Alia fini.

LEKTI 6

7 Li di li: Se mwen menm ki p'ap janm fini an, ki te fè ou soti lavil Our nan peyi Kalde yo, pou m' ba ou peyi sa a pou ou. 8 Epi li reponn: Mèt, ki p'ap janm fini an, ki jan pou m konnen mwen eritye l? 9 Li di l': -Pran mwen yon gazèl ki gen twazan, yon bouk kabrit ki gen twazan, yon belye ki gen twazan, yon toutrèl ak yon jenn pijon. 10 Apre sa, li pran tout bagay sa yo, li divize yo an mwatye, li mete chak mwatye anfas lòt; men li pa t separe zwazo yo. 11 Lè sa a, zwazo rapa desann sou kadav yo, epi Abram mete yo deyò. 12 Epi pandan solèy la t ap kouche, yon rèv te tonbe sou Abram, epi gade, yon gwo fènwa te tonbe sou li.

13 Epi, Letènèl di Abram: Konnen byen ke desandan ou yo pral rete nan yon peyi etranje, e y ap fè yo tounen esklav, y ap fè yo mal pandan katsan ane. 14 Epi m ap jije nasyon y ap sèvi sa a tou; Apre sa, yo pral soti ak anpil richès. 15 Epi w ap ale kay zansèt ou yo ak kè poze, epi w ap antere w nan yon bon vye granmoun. 16 Epi nan katriyèm jenerasyon an, yo pral tounen isit la; paske mechanste moun Amori yo poko rive nan pi gwo pwen. 17 Epi, se te konsa, lè solèy la te kouche, e li te prèske fè nwa, yo te wè yon gwo founo dife ki t ap lafimen, ak yon flanbo dife t ap pase nan mitan bèt ki divize yo. 18 Jou sa a, Letènèl te fè yon alyans ak Abram, li di: M ap bay desandan ou yo peyi sa a, depi rivyè Lejip la rive nan gwo larivyè Lefrat la. 19 Peyi Kenit yo, moun Kenizi yo, moun Kadmon yo, 20 moun Et yo, moun Ferezi yo, moun Refayim yo, 21 moun Amori yo, moun Kanaran yo, moun Gigach yo ak moun Jebis yo.


JENEZ CHAPIT 16:1-16

HAGAR AK IZMAYÈL PITIT LI

1 Sarayi, madanm Abram, pa t' fè pitit pou li. Li te gen yon sèvant moun peyi Lejip yo te rele Hagar.

2 Sarayi di Abram konsa: -Gade, Seyè a fè m' pa ka fè pitit. M'ap mande nou pou nou vin jwenn sèvitè m' lan. petèt mwen pral gen timoun nan men li. Apre sa, Abram reponn Sarayi. 3 Lè Abram te rete dizan nan peyi Kanaran, Sarayi, madanm Abram, te pran Aga, sèvant li a, yon moun peyi Lejip. 4 Epi li ale bò kote Aga, ki te vin ansent. epi lè li wè li te vin ansent, li te gade metrès li ak meprize. 5 Lè sa a, Sarayi di Abram konsa: -Madichon pou ou sou ou. Mwen te ba ou sèvant mwen an pou yon fanm, li wè tèt li kanpe, li gade m' ak meprize. jije Letènèl ant ou menm ak mwen. 6 Abram reponn Sarayi, li di: -Gade, sèvant ou a nan men ou. fè avè l sa ou panse pi bon. Lè Sarayi t'ap maltrete l', li kouri devan l'.

7 Zanj Seyè a jwenn li bò yon sous dlo nan dezè a, bò sous dlo ki sou wout Chour la. 8 Li di: -Hagar, sèvant Sarayi, ki kote ou soti? Li reponn: -Kouri anba Sarayi, dam mwen. 9 Epi zanj Letènèl di li: Tounen jwenn metrès ou a, soumèt ou anba men l. 10 Epi, zanj Letènèl di li: M ap miltipliye desandan ou yo anpil, li pa ka konte pou anpil moun. 11 Anplis de sa, zanj Letènèl di li: Gade, ou vin ansent, epi ou pral fè yon pitit gason, epi w ap rele l Ismayèl, paske Letènèl tande afliksyon w la. 12 Epi li pral yon nonm vanyan; Men l' pral kont tout moun, ak men chak moun sou li, ak devan tout frè l' yo.

13 Apre sa, li rele non Etènèl ki te pale avè l la: Ou se Bondye ki wè; paske li te di: Eske mwen pa wè isit la tou moun ki wè m '? 14 Se poutèt sa li rele pi a pi vivan ki wè m '. Men li ant Kadès ak Berèd. 15 Hagar fè yon pitit gason pou Abram. Abram rele pitit gason l' Hagar te fè a, Izmayèl. 16 Abram te gen katrevensiszan lè Hagar te fè Izmayèl pou Abram.

JENÈZ CHAPIT 17:1-27

ALAMAN TANKÈL ANT BONDYE AK ABRAM (SIKONSISYON AN)

1 Abram te gen katrevendisnevan lè Bondye parèt devan l', li di: Se mwen menm ki Bondye ki gen tout pouvwa a. mache devan m 'epi mwen konnen pafè. 2 M'ap pase kontra mwen an ant ou menm ak mwen, m'ap fè ou anpil anpil pitit. 3 Lè sa a, Abram lonje kò l' sou figi l', epi Bondye pale avè l', li di: 4 Gade, kontra mwen an se avè ou, epi ou pral yon papa nan yon foul moun nan nasyon. 5 Yo p'ap rele ou Abram ankò, men y'a rele ou Abraram, paske mwen fè ou yon papa anpil nasyon. 6 M'ap fè ou anpil anpil pitit, m'ap fè ou nasyon yo, e wa pral soti nan ou.


Setyèm Aliah: Jenèz 17: 7–27AVAN LEKTI 7

Nan setyèm Aliah a, Bondye te pwomèt pou l kenbe alyans ak Abraram ak desandan l yo kòm yon alyans etènèl pandan tout tan, e li te ba li tout peyi Kanaran ki te deja desandans li kòm etènèl. pwopriyete. Anplis de sa, Bondye te di Abraram ke li menm ak desandan li yo pandan tout syèk yo te dwe respekte alyans Bondye a e ke chak gason (enkli chak esklav) ta dwe sikonsi nan kò a nan prepuis li a laj de uit jou kòm yon siy alyans lan ak Bondye. . Si yon gason pa t sikonsi kò prepu li, moun sa a ta dwe separe ak fanmi l paske li te kase alyans Bondye a. Epi Bondye te chanje non Sarai Sara, e li te di Abraram ke Bondye t ap beni l e li t ap ba Abraram yon pitit gason nan men li pou li ta ka bay nasyon ak chèf. Abraram te kriye, li ri nan lide ke yon gason ki gen 150 an te kapab fè yon pitit ak yon fanm katreven dizan, epi li te mande Bondye pou l beni Izmayèl. Men, Bondye te di l Sara t ap bay Abraram yon pitit gason, Abraram t ap rele l Izarak, e Bondye t ap kenbe alyans Letènèl avèk li ak desandan l yo. An repons a priyè Abraram, Bondye te beni Ismayèl tou e li te pwomèt pou l fè l anpil anpil, papa douz chèf ak yon gwo nasyon. Men, Bondye t ap kenbe alyans ak Izarak, Sara t ap fè pitit nan menm sezon an ane annapre a. Epi lè Bondye fin pale, Bondye disparèt. Menm jou sa a, Abraram sikonsi tèt li ansanm ak Izmayèl ak tout gason nan fanmi l', jan Bondye te bay lòd la.

LEKTI 7

7 Epi, m ap fè alyans mwen genyen ant mwen menm ak ou menm ak desandan ou yo apre ou, nan jenerasyon yo, pou yon alyans etènèl, pou m ka yon Bondye pou ou ak pou desandan ou apre ou. 8 Epi m ap ba ou, ansanm ak desandan ou yo apre ou, peyi kote ou ye a, tout peyi Kanaran an, pou tout tan. epi mwen pral Bondye yo. 9 Bondye di Abraram konsa: -Se poutèt sa, w'a kenbe kontra mwen an, ou menm ak desandan ou yo apre ou, nan jenerasyon yo.

Sikonsizyon an se yon

10 Men alyans mwen, nou dwe kenbe, ant mwen menm ak nou menm ak desandan nou yo apre nou: tout gason nan mitan nou dwe sikonsi. 11 Y'a sikonsi kò yo nan prepuis yo, e se va yon siy alyans mwen ak nou. 12 Epi, lè yo gen uit jou, tout gason nan mitan nou pral sikonsi nan jenerasyon nou yo. moun ki fèt lakay yo, ak moun ki te achte pou lajan pou nenpòt etranje, ki pa t 'nan liy ou. 13 Se pou yo sikonsi moun ki fèt lakay ou, ni moun ki achte ak lajan ou. e alyans mwen an va rete nan kò li pou yon alyans etènèl.

MOUN KI VYOLE ALYANS LAN AP ELIMINE NAN MITAN PÈP BONDYE A


14 Epi, yon gason ki pa sikonsi a, yon moun ki pa sikonsi kò a nan prepuis li, yap wete moun sa a nan mitan pèp li a. Li vyole kontra mwen an. 15 Bondye di Abraram tou: Ou p'ap rele Sarayi, madanm ou, Sarayi. 16 M'ap beni l', m'ap ba ou yon pitit gason. wi, m ap beni l, epi l ap vin manman anpil nasyon; Pral gen Wa tout pèp ki va soti nan li. 17 Lè sa a, Abraram lage kò l' ajenou, li ri, li di nan kè l': -Eske yon nonm ki gen san an ka gen yon pitit gason? Epi Sara, ki deja gen katrevendisan, èske li pral vin ansent? 18 Epi Abraram di Bondye: Kite Izmayèl viv devan ou. 


19 Bondye reponn li: Se vre wi, Sara, madanm ou, pral fè yon pitit gason pou ou, w'ap rele l' Izarak, e m'ap fè alyans mwen te fè a avè l' tankou yon alyans etènèl pou desandan l' yo apre li. 20 Epi, pou Ismayèl, mwen tande ou tou; gade, m ap beni l, m ap fè l fè pitit e m ap miltipliyel anpil; Li pral fè douz chèf, e m ap fè l yon gwo nasyon.


21 Men, m'ap pase kontra mwen an ak Izarak, pitit sa a Sara pral fèl pou ou nan epòk sa a ane pwochèn. 22 Apre sa, li te fin pale avè l ', epi Bondye kite l' ak Abraram. 23 Lè sa a, Abraram pran Izmayèl, pitit gason l ', ansanm ak tout domestik ki te fèt lakay li, ak tout moun ki te achte pou lajan li yo, tout gason nan pami domestik Abraram yo, epi yo sikonsi vyann nan prepuis yo nan menm jou Bondye te di l' la. . 24 Abraram te gen katrevendisnèvan lè li te sikonsi kò l'. 25 Izmayèl, pitit gason l' lan, te gen trèzan lè yo te sikonsi kò l'. 26 Menm jou sa a, yo te sikonsi Abraram ak Izmayèl, pitit gason l lan. 27 Yo te sikonsi ansanm ak tout gason nan kay li a, ni domestik ki te fèt lakay li, ni moun ki te achte nan peyi etranje pou lajan.


 

MAFTIR-BERESHIT 17:24-27

 

PRE-LEKTI MAFTIR LA

Aliyah Maftir (מפטיר) ki konkli paracha a rapòte ke lè Abraram te sikonsi tèt li ak fanmi l ', Abraram te gen 99 ane fin vye granmoun ak Izmayèl 13. 


Setyèm Aliyah, twazyèm pati a louvri, chapit 17, ak parashah la fini isit la.

 

 

LEKTI MAFTIR

24 Abraram te gen katrevendisnèvan lè li te sikonsi kò l'. 25 Izmayèl, pitit gason l' lan, te gen trèzan lè yo te sikonsi kò l'. 26 Menm jou sa a, yo te sikonsi Abraram ak Izmayèl, pitit gason l lan. 27 Yo te sikonsi ansanm ak tout gason nan kay li a, ni domestik ki te fèt lakay li, ni moun ki te achte nan peyi etranje pou lajan.

 

 

BENEDIKSYON POU APRE LI TORAH

-

Apre ou fin li oswa etidye Tora a ou dwe abitye beni Etènèl la (Etènèl la)

 

 

Lang ebre

Baroukh Atah Adonai (Letènèl), Eloheinu Meléj HaOlám, Asher Natan Lanou Et Torato. Torat Emet, Vechayei Olam Natan Betokheinou. Baroukh Atah Adonai (Letènèl), Noten Ha’Torah!

 

Nan Lang Kreyòl

Benediksyon pou Ou Letènèl, Bondye nou an ak Wa linivè a, ki te ban nou Tora li a, yon Tora verite, epi ki te enplante lavi etènèl nan Mitan nou. Benediksyon pou ou Adonai (Letènèl), ki bay Tora a!

 

IZAYI 40:27-41:16

 

Haftarah pou Parachah semèn sa a se nan Ezayi 40 kòmanse ak vèsè 27 epi fini ak vèsè 16 nan pwochen chapit la.

 

KONEKSYON AK PARACHAH A

Kèk kòmantatè, tankou Rachi, entèprete vèsè yo nan Ezayi 41 1–4 kòm yon referans a batay Sidim ki dekri nan paracha sa a. Rachi entèprete vèsè ki vin apre yo kòm refere a reyaksyon nasyon yo nan batay sa a oswa entèraksyon ant Abraram ak Mèlkisedèk, ki mennen nan pwomès Bondye a toujou ede "desandans Abraram, ki te renmen m '".

 

BENEDIKSYON POU HAFTARAH LA

Anvan li tou Haftarah a, lektè a oswa elèv la dwe di benediksyon sa a:

 

Lang ebre

Baroukh Atah Adonai (Letènèl) Eloheinou Melekh Ha'Olam Asher Bakhar Binevi-ím Tovím Ve’Ratzah Ve’Divreikhem Ha’Ne-Emarim Ve’Emet! Baroukh Atah Adonai (Letènèl) Ha’Bokher Ba’Torah Uve’Moshé Avdo Uve’Isra'el Amo U’Neviei Ha’Emet Va’Tzedek!

 

Nan Lang Kreyòl

Benediksyon pou Ou Adonai (Letènèl), Elohim nou an, Wa Linivè a, ki te chwazi bon pwofèt e ki te kontan ak pawòl yo te di ak verite! Benediksyon pou ou, Adonayi (Letènèl), ki te chwazi Torah a ak Moche sèvitè w la, ak pèp Izrayèl ou a, ak pwofèt laverite ak jistis!

 

27 Poukisa w'ap di, o Jakòb, e poukisa w'ap pale, Izrayèl: Chemin mwen an kache pou Seyè a, e Bondye mwen an pa jije m'? 28 Èske nou pa konnen, èske nou pat tande Bondye ki p'ap janm fini an se li menm ki rele Letènèl la, ki te kreye dènye bout latè a? Li pa endispoze, ni li pa bouke ak li pap jam bouke, epi pèsonn pa ka rive konprann li. 29 Li bay moun ki fatige yo fòs, li bay moun ki pa gen anyen yo fòs. 30 Ti gason yo bouke, yo bouke, jenn gason yo ap tonbe. 31 Men, moun k'ap tann Letènèl la pral gen yon lòt fòs. Y'ap leve zèl tankou malfini; yo pral kouri, epi yo p ap bouke; Y'ap mache, yo p'ap bouke.


SEKIRITE BONDYE POU IZRAEL


41 Koute m', nou menm bò lanmè yo, goumen ak pèp yo! pwoche, epi answit pale; nou ansanm nan jijman. 2 Kilès ki te fè moun k'ap mache dwat yo soti bò solèy leve, ki te rele l' pou l' swiv li, ki te delivre nasyon yo devan l', ki te fè l' dirije wa yo? Li lage yo nan men nepe l 'tankou pousyè, tankou pay ke banza li rache? 3 Li t'ap swiv yo, li t'ap pase ak kè poze nan yon chemen kote pye l' pa t' janm antre. 4 Kiyès ki te fè sa? Ki moun ki rele jenerasyon yo depi nan konmansman an? Mwen menm ki p'ap janm fini an, premye a, ak tèt mwen ak dènye a. 5 Kot yo te wè, yo te pè. dènye bout latè te pè; yo reyini, yo vini. 6 Chak moun te ede frè parèy yo, li di frè yo: Pran kouraj! 7 Bòs chapant lan ankouraje òfèj la, e moun ki tache ak mato a moun ki t'ap bat ankul la, li di: Soude a bon; Li mare l' ak klou pou l' pa deplase. 8 Men, ou menm, pèp Izrayèl la, se sèvitè m '; Ou menm, Jakòb, moun mwen te chwazi a, pitit Abraram, zanmi m. 9 Paske, mwen te pran ou nan dènye bout latè, mwen te rele ou nan peyi byen lwen, epi mwen te di ou: Ou se sèvitè m; Mwen te chwazi ou, e mwen pa t rejte ou. 10 Nou pa bezwen pè, paske mwen la avèk nou. Ou pa bezwen pè, paske mwen se Bondye ou k'ap goumen pou ou. M ap toujou ede w, m ap toujou sipòte w ak men dwat jistis mwen. 11 Gade, tout moun ki fache sou ou pral wont, yo pral wont; Yo p'ap tankou anyen, e moun k'ap goumen avè ou yo pral peri. 12 N'a chache moun ki gen diskisyon ak nou, men nou p'ap jwenn yo. Yo p'ap tankou anyen, e tankou yon bagay ki pa, moun k'ap fè lagè sou ou.


13 Paske, mwen se Bondye ki p'ap janm fini an, ki kenbe ou nan men dwat ou, epi ki di ou: Ou pa bezwen pè, mwen ede ou. 14 Nou menm kèk moun nan pèp Izrayèl la, nou pa bezwen pè, vè Jakòb la. Se mwen menm ki sekou ou, sa ki p'ap janm fini an di; Sen Izrayèl la se Redanmtè ou. 15 Gade, mwen fè nou tounen yon glasi, yon nouvo glasi, plen dan. W'ap bat mòn yo, w'ap kraze yo, w'ap kraze ti mòn yo tounen pay. 16 Ou pral vannen yo, van an pral pote yo, ak toubouyon an pral gaye yo; Men, n'a fè fèt nan Seyè a, n'a fè lwanj nan Bondye pèp Izrayèl la ki yon Bondye apa.

 

 

BENIDIKSYON POU APRE HAFTARAH

Apre Lekti Haftarah a, lektè a oswa elèv Haftarah a ta dwe resite benediksyon sa a:

 

Nan Lang ebre

Baroukh Atah Adonai, Eloheinou Melekh Ha'Olam, Tzur Kol Ha'Olamim Tzadik Bechol Ha'dorot Ha'El Ha'Ne'eman Ha'Omer Ve'osé Ha'Medaber U'Makayem Shekol Devarav Emet Ve'Tzedek Ne'eman Atah Adonai Eloheinou Ve'Ne'emanim Devarekha Ve'Davar Ekhad Mi'devareikha Akhor Yashouv Reikam Ki El Melekh Ne'eman Ve'Rakhaman Atah! Baroukh Atah Adonai Ha'Ne'eman BeKol Devarav!

 

 

Nan Lang Kreyòl

Benediksyon pou Ou, Adonai (Letènèl), Ou se Bondye nou an, Wa linivè a, Wòch letènite yo, Dwat la nan tout jenerasyon, Bondye Fidèl la (Elohim), ki di sa lap fè, ki pale ak lap akonpli, ki gen Pawòl verite yo. Ou fidèl, Adonai (Letènel) Elohim nou an e pawòl ou yo fidèl. Pa gen youn nan Pawòl Ou yo ki pa rive akonpli, paske Ou, O Elohim, se yon Wa Fidèl ak konpasyon! Benediksyon pou ou, Adonai (Letènèl, Elohai, ou fidèl nan tout pawòl ou yo!

 

Kesyon |Konti| Kwiz K&A| Parashat Leck Lekh

 

Repons kesyon semèn sa a 

 

Tout referans yo se nan vèsè yo ak kòmantè Rashi sou sijè sa a, sof si se te note otreman.


1) Ki byenfè Etènèl la te pwomèt Abraram si li te kite lakay li? Jenèz 12:1 - Li ta vin yon gwo nasyon, ekselans li yo ta dwe konnen atravè lemonn, e li ta dwe beni ak richès.


2) "Epi tout fanmi ki sou latè pral beni grasa ou." Ki sa sa a vle di? Jenèz 12:3 - Yon moun va di pitit gason l ': "Ou ta dwe tankou Abraram."


3) Kiyès nanm Abraram ak Sara te “fè”? Jenèz 12: 5 - Moun ki te konvèti nan adorasyon p'ap janm fini an.


4) Ki sa moun Kanaran yo t ap fè nan peyi Kanaran lè Abraram te rive? Jenèz 12:6 - Yo t ap konkeri peyi desandan Sèm yo.


5) Poukisa Avraam te bati yon lotèl lavil Ayi? Jenèz 12:8 - Li te prevwa defèt pèp jwif la nan epòk Jozye a akòz peche Akan an. Li bati yon lotèl pou lapriyè pou yo.


6) Ki de rezilta Abraam te espere pou l reyalize lè li te di Sara se sè l? Jenèz 12:13 - Konsa, moun peyi Lejip yo pa t' vle touye l', ni pou yo ba li kado.


7) Poukisa gadò mouton Abraram yo te reprimande gadò mouton Lòt yo? Jenèz 13:7 - gadò mouton Lòt yo te manje mouton yo nan jaden lòt moun (Private).


8) Ki moun ki Amrapèl te e poukisa yo te rele l konsa? Jenèz 14:1 - Amrafèl te Nimwòd. Li te di (renmen) Avraham pou l tonbe (tonbe) nan gwo founo dife a.


9) Vèsè 14:7 di ke kat wa yo "te frape tout peyi Amalèk yo." Ki jan sa fè posib, piske Amalèk poko fèt? Jenèz 14:7 - Tora a sèvi ak non kote a ta pote alavni.


10 Poukisa "palit" la te vin di Abraram ke Lot, neve l la, te pran? Jenèz 14: 13- Li te vle


Yo te kwè ke Abraram ta mouri ap eseye sove Lòt pou li menm li te kapab marye Sara.


11 Kiyès ki te akonpaye Abraram nan batay kont kat wa yo? Jenèz 14:14 - Elyezè, sèvitè li a.

12) Poukisa Abraram pa t 'kapab kouri dèyè kat wa yo pi lwen pase Dann? Jenèz 4:14 - Li te wè pwofetik desandan l yo t ap fè yon ti towo bèf an lò la, epi kòm rezilta fòs li te echwe.


13) Poukisa Avraham te bay "maaser" espesyalman pou Malki-Tzedek? Jenèz 14:20 - Paske Malki-Tzedek se te yon chèf.


14) Poukisa Abraram pa t aksepte lajan nan men wa Sodòm nan? Jenèz 14:23 - Letènèl la te pwomèt Abraram richès, e Abraram pa t vle wa Sodòm lan di: "Mwen fè Abraram rich."


15) Kilè dekrè 400 an ekzil la te kòmanse? Jenèz 15:13 - Avèk nesans Izarak.

16) Ki sa Letènèl la te montre ak pwomès li te fè Abraram “ t ap vin jwenn zansèt li yo ak kè poze ” ? Jenèz 15:15 - Se pou papa l ', Terak, repanti epi vin jis.


17) Ki jan Letènèl la te akonpli pwomès li t apral antere Abraram nan “yon bon vyeyès”? Jenèz 15:15 - Abraram te viv pou wè pitit gason l 'Yishmayèl tounen vin jwenn Bondye epi li te vin jis, epi li te mouri anvan pitit pitit li Ezaou te vin mechan.


18) Poukisa pèp Juif la te oblije rete tann jiska katriyèm jenerasyon an jiskaske yo tounen Eretz Kanaran? Jenèz 15:16 - Yo te oblije rete tann jiskaske moun Amori yo te fè ase peche pou yo merite mete yo deyò.


19) Ki moun ki te papa Aga (Aga)? Jenèz 16:1 - Farawon an, wa Lejip la.

20) Poukisa Abraram te tonbe fas atè lè Letènèl te parèt devan l? Jenèz 17:3 - Paske li te poko sikonsi.

 

VIDEO HAFRISHAT JALA NAN KEVER RAJEL


 

PWOCHÈN PARACHA: VAYEIRA