Friday, November 11, 2022

ÈSKE OU TE KA JWENN YON BAGAY KI TWÒ DIFISIL POU LETÈNÈL

JENÈZ CHAPIT 181 Letènèl parèt devan l' bò pye bwadchenn Manmre yo. 2 Li leve je l', li gade, li wè twa mesye ki te kanpe anfas li. Lè li wè moun yo, li kouri al kontre yo sot nan papòt tant lan, li bese tèt li jouk atè a, 3 epi li di: 'Mèt, si kounye a mwen jwenn favè nan je ou, tanpri, pa kite sèvitè w la. 4 Koulye a, pran yon ti dlo, epi lave pye nou, epi chita anba pye bwa a. 5 Epi m ap pran yon ti moso pen, epi m ap kenbe kè nou; apre sa n'a pase pou nou kite m; paske nou vin jwenn sèvitè nou an.

Yo reponn li: Fè jan ou te di a. 6 Apre sa, Abraham kouri pou li antre nan tant lan, li di Sara: 'Prepare vit twa mezi bon farin, mase l', epi fè gato.'

7 Apre sa, Abraham kouri al jwenn bèf yo, li pran yon ti towo bèf ki bon, li bay domestik li. epi li prese pou l prepare l. 8 Li pran lètkay, lèt ak ti towo bèf li te pare a, li mete manje devan moun yo. Li kanpe bò kote yo anba pye bwa a, yo manje.

9 Yo mande li: Kote Sara, madanm ou? Li di: -Gade l nan tant lan. 10 Epi li di: 'Sètènman, m'ap tounen vin jwenn ou lè sezon an va rive; Epi Sara, madanm ou, pral gen yon pitit gason.

11 Abraham ak Sara te fin vye granmoun, yo te gen laj. Sik fanm yo te gentan kanpe pou Sara.- - 12 Sara ri nan tèt li, li di: 'Apre m' fin vye granmoun, èske m pral gen plezi anko, epi mèt mwen an te fin vye granmoun tou?'

13 Epi, Letènèl di Abraham konsa: 'Poukisa Sara te ri lè mwen te di sa a: Èske se vre bagay sa a. Eske m pral fè yon timoun kounyè a, la a, lè m te deja granmoun nan? 14 Èske ta gen yon bagay ki twò difisil pou Letènèl?

Lè sezon an va rive, m'ap tounen vin jwenn ou, Sara pral gen yon pitit gason.

SARA VIN ANSENT YON TI GASON POU ABRAHAM

Kounye a, Bondye vin chonje Sara, li vin ansent e li fè Abraham yon pitit gason, Izarak, nan tan Bondye te di a. Sou wityèm jou a, Abraram te sikonsi Izarak, pitit li a. Izarak grandi, e jou li te sevre, Abraram te fè yon gwo fèt.

Men, Sara wè Izmayèl, pitit gason Hagar, yon fanm peyi Lejip ki t'ap pase nan betiz. Sara di mari l: "Chase sèvant sa a ak pitit gason l lan, paske pitit gason an p ap pataje eritaj la ak pitit gason nou an, Izarak."

Men, bagay la pa t fè Abraham plezi anpil poutèt pitit gason l lan. Bondye di Abraram konsa: -Pa kite sa fè yon mal nan je ou poutèt ti gason an ak sèvant ou a. Koute volonte Sara, paske se nan Izarak desandans ou. Epi tou pou pitit sèvant la, m ap fè yon nasyon, paske li se desandans ou.

Abraram leve byen bonè nan maten, li pran pen ak dlo, li bay Aga ak Izmayèl, li voye yo ale. Aga te pèdi wout li nan dezè Bècheva a, dlo a te fini, li jete timoun nan anba yon ti touf bwa. Li te chita lwen li, li di: "Pa kite m gade sou lanmò timoun nan." Lè sa a, li kriye.

Men, Bondye tande vwa ti gason an, epi yon zanj Bondye rele Aga soti nan syèl la, li di: “Kisa ou ye, Aga? Pa pè! Paske, Bondye deja tande vwa ti gason an. Leve, pran l, fòtifye men w sou li paske m ap fè l tounen yon gwo nasyon. Epi Bondye louvri je l, li wè yon pi dlo. Bondye te avèk ti gason an e li te grandi e li te vin yon mèt banza.

Epi, se te konsa, Bondye te teste Abraram epi li di l: "Abraram."

Abraham reponn li: Men mwen ye.

Bondye di: "Mwen sipliye ou, pran, Izarak, sèl pitit gason ou renmen an, epi ale nan mon Morija a epi ofri l 'sou youn nan mòn yo m pral montre ou."

Se konsa, Abraham fè jan li te di l' la, li vwayaje ak bwa li yo pou l' ofri l', ak pitit gason l' ak sèvitè l' yo nan kote Bondye te di l' la. Sou twazyèm jou a, Abraram ak Izarak kite sèvitè yo, yo pran bwa pou ofrann lan, yon ti dife ak yon kouto. Se konsa, yo te ale, yo tou de, ansanm.

Izarak di Abraham, papa l', li di: -Papa mwen!

Abraham di: "Men mwen, pitit mwen."

"Men dife a ak bwa a, men kote ti mouton an ye pou ofrann lan?" Izarak mande.

"Bondye pral bannou nou ti mouton pou ofrann lan, pitit mwen." Yo rive kote Bondye te montre l la, epi Abraram bati lotèl la, li ranje bwa a, li mare Izarak, pitit gason l' la, epi li mete l' sou lotèl la. sou bwa a. Abraram lonje men l', li pran kouto a pou l' touye pitit gason l' lan. Apre sa, yon zanj Bondye soti nan syèl la rele l ', li di: "Abraram! Abraram!”
"Men mwen!" Abraram di. Epi, Bondye di: “Pa lonje men ou sou ti gason an, pa fè l tou piti, paske kounye a mwen konnen ou gen krentif pou Bondye e ou pa t refize m.”

Abraram leve je l ', li gade epi gade! Te gen yon belye ki te kenbe nan lizyè a. Abraram pran belye mouton an, li ofri l' nan plas pitit gason l' lan. Abraram te rele kote sa a: "Bondye wè."

Yon zanj Bondye rele Abraram yon dezyèm fwa soti nan syèl la, li di: “Mwen fè sèman pou kont mwen, se sa Bondye di, paske ou fè bagay sa a, epi ou pa refize m, pitit gason ou a, sèl pitit gason w lan, m ap beni w san ou pa. echwe, epi san mank anpil pitit pitit ou yo tankou zetwal yo nan syèl la ak sab la ki bò lanmè a, ak pitit pitit ou yo pral eritye pòtay lènmi l yo. Epi tout nasyon sou tè a pral beni tèt yo grasa desandans ou yo, kòm konsekans ou te koute vwa mwen.”

Apre sa, Abraham, Izarak ak domestik yo tounen Bècheva.

Parashat Vayera Kesyon Diskisyon

1. Poukisa Abraram tap diskite ak Bondye sou moun ki jis nan lavil Sodòm ak Gomò, men li pa voye Hagar ak Izmayèl ale oswa sou lide pou sèvi ak pitit gason l Izarak kòm yon ofrann? Èske w janm diskite ak Bondye? Ki jan?

2. Lè Abraram voye Hagar ak Izmayèl, poukisa li ba yo pen ak dlo sèlman? Kisa ou ta fè nan yon menm sitiyasyon konsa?

3. Bondye parèt devan Abimelèk nan yon rèv. Èske Bondye janm parèt devan ou nan yon rèv? Nan ki fason?

4. Gen anpil zanj Bondye nan pòsyon Biblik sa a. Ki sa egzakteman zanj Bondye yo ye? Èske w te janm rankontre yon zanj Bondye? Kilè?