Thursday, November 17, 202218 ATIK ESANSYÈL POU CHAK FWAYE JWIF

Avèk 18 atik sa yo chak koup jwif lakay li ap jwenn yon fason senp pou pénétrer nan siyifikasyon jwif yo lakay li.
 • Yon seri Mezouzah pou pòt devan an, ak 1 pou chak pòt eksepte pòt twalèt la.
 • Yon bwat Poushkah Pou w Bay Tzedakah
 • Yon seri de Lanp (de Chandelye Senp) pou Shabbat
 • Yon gode kidoush.
 • Yon seri pou Challah ki gen ladan 1 tablo, 1 kouto challah ak 1 kouvèti challah
 • Birkat Ha'Mazon
 • Yon seri pou Havdalah ki gen ladan chandèl Trese ak bwat epis
 • Yon Sidour pou lapriyè
 • Yon liv Tehillim (Liv Sòm)
 • Yon bèl Ka'arah (yon plak Pou seder fèt Pak la)
 • Yon Menora Chanukia (Lanp 9 Branch) ou pral jwi pou ane. ...
 • Yon Megilah (Liv Estè a)
 • Yon Tanakh (Yon Bib Jwif Kasher)
 • Yon Bwat pou Etrog ak detantè Lulav
 • Yon Shofar (Kòn belye mouton)
 • Yon Kippah (Yarmoulka) oswa plis
 • Yon seri Tefillin
 • Yon Talit (Yon Chal Pou Lapriyè)

Avèk anpil nan nou k ap travay ak etidye nan kay la, enteryè domestik nou yo pi enpòtan pase tout tan. Men 18 bagay yo ki enpotan anpil nan tout kay jwif yo.

[1]  MEZOUZAH


Petèt siy ki pi vizib nan yon kay jwif se mezouzah a, ki mete sou poto pòt la nan chak chanm (ak eksepsyon nan twalèt yo ak klozèt yo). Mezouzah, ki literalman vle di "pot pòt" nan lang ebre, souvan refere a yon woulo parchemin ki gen vèsè biblik ke Tora a kòmande nou apoze sou poto pòt nou yo. Mezoz la sèvi kòm yon rapèl chak jou - ak yon deklarasyon piblik - nan idantite jwif ak lafwa.

Tora a enstwi nou pou "ekri yo sou poto kay ou ak sou pòtay ou yo" (Detewonòm 6:9). Pou akonpli mitsva sa a, Juif yo mete parchemin espesyal ki te ekri alamen ki gen priyè Chema a sou papòt yo. Lapriyè sa yo fè nou sonje prezans Bondye nan lavi nou; nan panse mistik jwif yo, yo panse yo ofri pwoteksyon tou pou moun ki abite andedan yon kay jwif.

Parchemin la, klaf, andedan yon mezouzah

Menm jan nou kwoke mezouzot (pliryèl pou mezouzah) gen yon bèl leson. Rabi Shlomo Yitzhaki, ki te konnen kòm Rashi, te panse ke mezouzah la ta dwe pann vètikal. Pita raben te kontredi Rashi, li di mezouzah la ta dwe pandye orizontal. Raben Jacob ben Asher (1269-1340), yon Saj enpòtan ki te rete nan Almay jodi a, te pwopoze yon konpwomi ki te vin koutim nan tout mond jwif Ashkenazi la: mezouzot yo te kwoke sou yon pant, fè fas a nan direksyon sal la. Depi lè sa a, chak aperçu nan mezouzah a fè nou sonje enperatif jwif yo pou yo fè fas ak respè ak lòt moun epi fè konpwomi kote sa nesesè.

[2] BWAT POUSHKA POU TZEDAKAH 


Nap Bay charite - Tzedakah nan lang ebre a - se yon eleman kle nan lavi yon jwif. Mo tzedakah a soti nan mo ebre Tzedek, ki vle di moun ki jis. Nan lavi jwif la, pou ou bay lòt moun yo lacharite, se yon pati entegral nan lavi yon moun ki jis.

Pandan milenè, bwat tzedaka a te yon eleman debaz nan chak kay jwif. Kèlkeswa jan li modès, fanmi Juif yo te ranpli bwat yo ak lajan pou pòv yo. Èske w gen yon bwat tzedakah (yo rele yon pushke nan Yiddish) nan ekspozisyon, kote tout moun ka wè se yon rapèl pwisan bay lajan bay pòv yo. Anpil fanm jwif mete lajan nan bwat tzedakah fanmi yo anvan yo limen bouji Shabbat; kèk jwif mete charite nan pushke fanmi yo kòm yon fason pou selebre bon moman tankou maryaj, bar oswa bat mitzvahs, oswa bon nouvèl.

[3] DE CHANDELYE SENP POU CHABBAT

Youn nan pi bèl moman nan semèn jwif la ap vini jis avan solèy la kouche nan Vandredi swa a, lè fanm jwif yo ap limen bouji Shabat yo, sa kap inogire jounen repo a ak plis sentete. Anpil fanm fè okazyon sa a plis espesyal lè yo abiye ak rad fòmèl, bay lajan tzedaka a davans, epi resite lapriyè pou fanmi yo ak pou lòt moun.

Kit ou limen gwo lanp branch ki fèt alamen ke timoun ou yo te kreye nan lekòl matènèl oswa ansyen gwo lanp ki se eritaj fanmi, gen pwòp gwo lanp sèt branch Shabbat ou se yon rapèl pwisan nan seremoni sa a chak semèn. Si ou pa deja posede gwo lanp sèt branch pou limen pou Shabbat (ak lòt jou ferye jwif yo) konsidere akeri yon pè. Li tradisyonèl pou limen omwen de bouji oswa mèch nan lwil oliv anvan Shabbat, menm si kèk fanmi limen yon lòt pou chak timoun nan fanmi an.

[4] GODE POU KIDOUSH

Pandan Shabbat ak repa jou ferye yo nap kòmanse repa a avèk Kidoush la. Sa se yon benediksyon nap resite pandan nap kenbe yon Gode ranpli diven oswa ji rezen. Anpil moun gen yon Gode espesyal pou okazyon sa yo

Nan Yiddish nou rele Gode sa a yon tas becher, pou objektif sa a. Gode kidoush ka fèt an ajan, vè, seramik oswa anpil lòt materyèl. Gen kèk ki tij, pandan ke lòt yo gen fòm tankou yon senp vè. Yo ka dekorel ak rezen oswa lòt motif jwif yo.

[5] TABLO POU CHALLAH, YON KOUTO AK KOUVÈTI

Apre yo fin resite Kidoush (Wap wè Gode Kidoush la nan fraz avan an) epi tout moun te pran yon ti goute, nap fè Netilat Yadayim (Pirifikasyon men yo avèk yon gode espesyal) epi yap kase pen challa a. Se de pen pou Shabbat la ke nou rele challah, nap kenbe yo sou yon tablo espesyal kote nou geyen yon kouto dekoratif epi yap kouvri l pa yon twal espesyal (Nou rele l nan Yiddish yon Dekel pou challah), ki ka fè an velours, swa, oswa (de pli zan pli popilè) an faux kwi.

Pandan ke pa gen okenn kondisyon relijye espesifik pou atik sa yo, anpil moun sèvi ak tablo, kouto ak kouvèti ki dekore ak vèsè sou Shabbat oswa tou senpleman mo di: "Likhvod Shabbat" sa vle di nan onè Shabbat la.

[6] BENTCHERS POU RESITE BIRKAT HA’MAZON (TI LIV GRACE-APRE-REPA)

Yo di yon benediksyon kout anvan yo manje manje, epi yo di yon benediksyon ki pi long apre. Nan zòn kote moun manje nan yon kay jwif, li komen pou jwenn ti liv oswa kat ki gen favè apre repa ak lòt priyè chwazi ak kantik. Yo konnen sa yo kòm bentchers nan Yiddish ak birkonim nan ebre modèn. Menm jan ak kipa yo, pi souvan pase pa, ti liv sa yo se souvni nan selebrasyon sik lavi yo.

[7] SEREMONI HAVDALA AK CHANDEL TRESE A, AK BWAT EPIS LA

Jounen Shabbat la ap fini avèk yon bèl seremoni nou rele Havdala. Mo sa a vle di "separasyon," epi li make divizyon ant kalite espesyal Shabbat la geyen ak rès jou nan semèn nan, travay mond lan.

NOU BEZWEN YON SERI POU HAVDALAH KI GEN LADAN L YON CHANDÈL TRESE AK YON BWAT EPIS

Havdalah se yon eksperyans miltisansoryèl. Nou vire limyè yo ba epi limen yon chandèl espesyal ki gen plis pase yon mèch ak boule trè byen klere. Nou chante, fè benediksyon sou diven, gade refleksyon nan ekla chandèl Havdalah la, epi pran sant epis santi bon pou siyifi espwa nou ke nou gen yon semèn menm jan tou dous, santi bon.

Nou Ka achte bouji Havdala a nan libreri jwif yo ak nan boutik Joudaica, oswa sou entènèt nan sit tankou Artscroll.

[8] SIDOUR (LIV LAPRIYÈ JWIF)

Gen de kalite Sidur, Sidur regilye pou jou lasemèn yo ak pou Shabbat; e gen Makzor a, ki se yon sidur pou Shalosh Regalim yo, fèt yo kòmande biblik.

Sidour la bay vwa espwa a ak anvi nan chak sitiyasyon imajinab, ki gen lapriyè nan remèsiman pou reveye nan maten pou fè fas a yon lòt jou, mo rekonesans pou reyalite mirak ke kò nou kontinye fonksyone, demann pou sante ak mwayen poul viv, lwanj pou bote nan mond lan, selebrasyon Shabbat ak jou ferye, ak yon pakèt lòt ekspresyon. Sidur la ede nou mete panse nou an mo epi pèmèt nou prete langaj majeste jenerasyon anvan yo ki te ekri bèl priyè li yo.

Mo Sidour la soti nan yon rasin ebre ki vle di "lòd," li refere a liv lapriyè jwif yo,  ke yap itilize jeneralman pandan sik ane a. Sidour "konplè" ke nap itilize pou lapriyè jou lasemèn yo ak Shabbat, pou evènman sik lavi tankou maryaj ak sikonsizyon, ak pou pi gwo ak  jou ferye jwif yo. Mwens pase edisyon "konplè", tankou siddurim jou lasemèn sèlman oswa Shabbat sèlman, yo ka jwenn tou fasil.

Machzor oswa maḥzor, ki soti nan yon rasin ebre ki vle di "sik", refere a yon liv lapriyè ki gen lapriyè pou gwo jou ferye nan ane a.

Tèm sa a pi souvan rankontre kòm referans a yon liv lapriyè pou Jounen fèt solannel biblik yo, Rosh Hashanah ak Yom Kippur. Lapriyè inik nan jou sa yo tèlman vaste ke yo prèske pa janm jwenn nan siddourim estanda.

Genyen tou maḥzorim pou Twa Festival Pelerinaj yo, Pak Pak, Chavout ak Soukot, byenke lapriyè pou jou sa yo ka jwenn tou nan siddur konplè konplè a.

Remake byen ke tèm machzor orijinal la te refere a yon liv ki te gen lapriyè pou tout ane a, Se te yon Sidour ki te gen ladan tout priyè yo pou jou lasemèn ak pou Shabbat osi byen ke jounen ferye yo.

[9] TANACH (LABIB JWIF)

Bib la jwif yo refere yo kòm Tanak la, yon akwonim pou Tora (Senk Liv Moyiz yo; Nach (pwofèt yo: travay 19 pwofèt yo nan Bib la ebre); ak Ketuvim (Ekri, ki gen ladann 11 liv lòt ekriti tankou). tankou Sòm, Pwofèt, Liv Estè a, elatriye).

Konsidere achte yon kopi Tanak la ak yon kòmantè jwif ki fasil pou li, pou w eksplike liv biblik kle sa yo nan yon pèspektiv Juif. Yon edisyon popilè se "Stone" Tanach pa konpayi an pibliye Artscroll.

[10] LIV SÒM

Liv Sòm yo, (Liv Tehillim nan lang ebre) se yon zouti lapriyè jwif yo onore. Ekri pa wa David ak lòt figi biblik yo, lapriyè yo bay vwa pi gwo anvi nou yo, pi gwo espwa nou yo, epi konekte nou ak jenerasyon jwif ki te ale anvan nou, ki te resite menm pawòl ak priyè pwisan sa yo.

Gen sòm ki tradisyonèlman resite nan tan nan lapenn; lè nou fè fas ak danje ak ensètitid; lè n ap prepare pou fè yon vwayaj ki long oswa pran yon travay difisil. Kèlkeswa kote nou jwenn tèt nou, pawòl Sòm yo ka yon liy lavi ki konekte nou ak Divine a. Kèlkeswa jan sitiyasyon nou dezespere oswa defi, lè nou gen yon liv Sòm lakay nou, sa ka ede nou gen mo pou nou itilize lè nou vle kriye epi fè sa nan fraz jenerasyon zansèt nou yo.

Gen anpil bèl edisyon Sòm sou mache a; klike la a pou yon vèsyon popilè ki bay yon tradiksyon entèrlineyè ebre orijinal la nan lang angle.

[11] YON MENORA HANOUKIYA


Jou ferye Chanoukah (Hanoukkah) renmen anpil la selebre pa limen yon flanm dife adisyonèl chak swa, jiskaske nou limen uit limyè sou wityèm ak dènye nwit jou fèt la.

Sa a se tipikman fè ak yon candelabra nèf branch, ki gen ladann yon plas pou theshammash ("èd") chandèl. Li te ye tankou yon menora (oswa hanukkiah), sa a se pami atik ki pi popilè Jidaik yo, epi yo ka fèt nan yon fèy senp nan fèblan, seramik, oswa metal presye.

[12] MEGILLAT ESTHER 


Megilah se yon mo Ebre ki vle di “woulo”, epi li refere Liv Estè a, ki ekri alamen sou parchemin, ki li nan aswè Pourim epi ankò jou apre a. Piske lekti Megilah la mande anpil pratik, pifò moun pa achte pwòp woulo yo epi yo suiv yo nan yon ti liv sou papye pandan y ap koute lektè a ak anpil atansyon. Sepandan, anpil moun fè li yon pwen pou li ansanm nan yon woulo Megilah parchemin kosher pa yo.

[13] KA'ARAH  (YON ASYÈT POU SEDER PAK LA)

Nan fèt jwif la lè nou pa ka manje Pen Challa a, nan fèt Pak la, lè pen leven yo entèdi nan Bib, lè sa a nap manje matza (pan plat ki sanble yon biskwi krakè). Anpil moun gen yon gwo plato wonn espesyal ak kouvèti ki anfòm fòm matza yo woule men yo. Asyèt sa a nou rele l souvan yon ka'arah ("yon plato an ebre").

Yon seri ka'arah ka yon plak senp ak kèk mouchwa, yon plato an ajan ak yon sak twa pòch (velours), oswa yon sant òneman ki sanble ak kabinè.

Sou lavèy fèt Delivrans lan, plato sa yo gen yon objektif adisyonèl paske, anplis twa matza, ka'arah la tou kenbe sis manje seremoni alantou ki fèt aswè a ki gen anpil seremoni.

[14] KIPPAH (YARMULKA)

Kòm yon rapèl konstan nan prezans Dye a, mesye jwif anjeneral kouvri tèt yo tout tan. Pifò moun sèvi ak yon ti bouchon, yo rele yon kippa nan lang ebre oswa yon yarmulke nan yiddish. Li komen pou bay kipa pèsonalize kòm souvni nan maryaj oswa bar mitzvah, ak moun yo gen tandans kolekte yo kòm souvenir.

[15] YON SHOFAR  (KÒN BELYE MOUTON)

Prensipal mitsva Rosh Hashana, Nouvèl Ane Jwif la, ap koute shofar, yon enstriman ki fèt ak kòn yon bèt kosher, pi souvan yon belye mouton. Pandan ke kònen shofar la kwit nan sèvis sinagòg Rosh Hashanah maten an (epi li ideyal pou tande eksplozyon yo nan yon sinagòg nan men yon ekspè ki te etidye tradisyon konplike soufle shofar), moun k ap soufle shofar ki resevwa fòmasyon ka gen pwòp kòn yo. soufle pou moun ki rete lakay yo ak lòt moun ki pa ka rive nan sinagòg la.

[16] YON BWAT POU ETROG AK YON SAK POU LOULAV

Nan jou fèt la nan Soukot, se yon mitzvah souke kat espès yo: yon lulav (frond palmis dat), hadassim (jasmen), aravot (sawil) ak yon etrog (sitwon). Atik sa yo anjeneral vini nan yon manch plastik senp ak yon bwat katon (pou etrog la). Gen kèk ki chwazi sèvi ak ka pwoteksyon pou asire ke atik presye sa yo pa jwenn domaj sou wout yo ak soti nan sinagòg la. Ka etrog tradisyonèl yo souvan fèt ak bwa oliv ki soti nan Izrayèl oswa ajan, byenke anpil lòt varyete (plis pratik) egziste tou.

[17] YON TALLIT [YON LAPRIYE POU MESYE YO]


Ki sa ki se yon Talit? Yon tallit se yon chal lapriyè jwif. Dapre enstriksyon Bib la, tallit rektangilè a gen franj tache nan chak nan kat kwen li yo. Sa yo sèvi pou raple Juif la Dye ak kòmandman l yo.

Talit la, depreferans fèt ak lenn mouton (li poukisa, isit la), se pi souvan blan, ak bann nwa kouri desann de bò nan rad la (li poukisa, isit la). Yo rele tzitzit (oswa tzitzis) nan lang ebre, chak plizyer fèt ak kat seksyon boukle sou yo fè uit seksyon an total.

Talit la anvlope sou zepòl yo tankou yon kap, ak de kwen nan devan moun ki pote a, ak de nan dèyè.

[18] YON SERI TEFILLIN


Ki sa ki Tefillin? Tefillin se yon pè bwat an kwi nwa ki gen woulo parchemin ebre. Yon seri gen ladan de-yon sèl pou tèt la ak youn pou bra a. Chak konsiste de twa eleman prensipal: woulo yo, bwat la ak braslè a.

Yon pè tefillin toujou nan ka plastik pwoteksyon sou yon sak tefillin velours tradisyonèl yo. Yon pè tefillin toujou nan ka plastik pwoteksyon sou yon sak tefillin velours tradisyonèl yo.

Tora a kòmande moun jwif yo mare tefillin sou tèt yo ak sou bra yo chak jou lasemèn, nan akonplisman vèsè a (Det. 6:8), "Ou dwe mare yo kòm yon siy sou men ou, epi yo pral yon rapèl ant. je ou." (Plis sou sa sa vle di anba a.)

Tefillin se yon mitzvah ekstrèmman pwisan. Eksperyans nan mete tefilin chanje lavi anpil moun.