Sunday, November 6, 2022


PARASHAT HA'YIRA

KISA LETÈNÈL BONDYE NOU AN AP MANDE NOU?


Detewonòm 10:12-11:9

LAPRIYÈ POU RESITE AVAN PARASHAT HA'YIRA A
Tradui Pa Lenord 

Ribono Shel Olam, Kol Yachol. Ou menm ki ka fè tout bagay, pou ki pa gen anyen ki enposib, tanpri Bondye mwen, ak Bondye paran m yo; Bondye Abraram Avinu, Pahad Yitzchak, Avir Ya’akov, fè m' Gen Krentif pou ou, tankou vèsè a ki di konsa: "pou mwen aprann krentif pou Bondye a ...", Banmwen merit pou li akonpli nan mwen, epi se pou mwen toujou mare nan Bondye mwen epi ak Shekhinah li ki Prezans Divin l. Se pou mwen ka resite sa ak etidye Tora a (Bib la) lajounen tankou lannwit. Epi ak merit sa mwen ka antre nan Gan Eden ak kò mwen, nan Merit Tzadik Yesod Olam lan, se pou mwen ka jwi plezi yo nan Tora a (nan Bib la) nan Olam Ha'Ba (Nan Lavi Etenel la).

12 Koulye a, O Izrayèl, kisa Letènèl (Seyè a), Bondye nou an, ap mande nou, men pou nou gen krentif pou Letènèl, Bondye nou an, pou nou mache nan tout chemen l' yo, pou nou renmen l', pou nou sèvi Letènèl, Bondye nou an ak tout kè nou ak tout nanm nou; 13 pou nou kenbe Mitzvot (kòmandman) Letènèl yo ak Houkím li yo (dekrè ak Lwa li yo) mwen preskri pou nou jodi a, pou nou ka pwospere? 14 Gade, syèl yo, se syèl Letènèl yo ye, Bondye nou an, ak menm syèl yo ki nan syèl la, latè a ak tout sa ki gen ladan l.

15 Se sèlman avek zansèt nou yo Letènèl te kontan, li renmen yo, epi li te chwazi desandan zansèt yo apre yo, li te chwazi nou pami tout nasyon yo, jouk jòdi a. 16 Se poutèt sa, sikonsi tout woulèt kè nou, epi pa kite kou nou rèd ankò. 17 Paske, Letènèl, Bondye nou an, se Bondye tout bondye yo li ye, li se Seyè ki gen tout pouvwa a li ye.

18 Li se Bondye ki fè jistis pou òfelen yo li ye, ak vèv yo. li se Bondye ki renmen etranje yo tou (Gè yo), pou li ba yo pen ak rad pou mete. 19 Se poutèt sa, nou oblije renmen Gè yo (etranje a); paske nou menm tou, nou te etranje nan peyi Lejip la. 20 Letènèl, Bondye nou an, nap gen krentif pou li, se li menm nap sèvi, nap suiv li, nap fè sèman sou non l'. 21 Se li menm ki fè lwanj ou, e se li menm ki Bondye ou, ki fè gwo bagay li yo, ki terib anpil, bagay sa yo ke je ou te wè  a. 22 Zansèt nou yo te desann nan peyi Lejip avèk swasanndis nanm (Moun), e kounye a, gade kijan Letènèl fè nou anpil tankou zetwal yo ki nan syèl la an kantite.

GRANDÈ LETÈNÈL BONDYE NOU AN

11 Se poutèt sa, Ou oblije renmen Letènèl Bondye w, epi wap kenbe tout sa l mande w fè; W'ap kenbe Chukím li yo (dekrè divin li yo), Mishpatim li yo (lwa jistis li yo), Mitzvot li yo (kòmandman li yo ak òdonans li yo), chak jou. 2 Koulye a, konprann jodi a, paske se pa ak pitit ou yo map pale; ki pa t 'konnen, ni yo pa t' wè jijman Letènèl, Bondye nou an, gwo pouvwa li, ak bra fo ak lonje li te itilize a. 3 ak mirak li yo ak travay li te fè nan mitan peyi Lejip la pou farawon an, wa peyi Lejip la. , ak tout peyi l ';

4 Sa li te fè lame peyi Lejip la, chwal yo ak cha lagè moun yo. ki jan li te fè dlo lanmè Wouj la koule sou moun yo, lè yo t'ap mache dèyè nou, epi Letènèl te detwi yo jouk jòdi a; 5 ak sa li te fè pou nou nan dezè a, jouk nou rive kote peyi sa a; 6 Nap soje sa li fè Datan ak Abiram, pitit gason Eliyab, pitit gason Woubenn lan (Rouben fis Jacob). ki jan tè a te louvri bouch li, pou li vale moun yo ansanm ak fanmi yo, tant yo, ak tout bèt yo, nan mitan tout pèp Izrayèl la. 7 Men, je nou te wè tout bèl bagay sa yo Letènèl te fè.

BENEDIKSYON LI TE PWOMMI NOU AN

8 Se poutèt sa, kenbe tout Mitzvot (kòmandman) mwen preskri pou nou jodi a, pou nou ka vin pi fò, pou nou kapab antre epi posede peyi kote nou prale a pou nou eritye l la; 9 epi pou lavi nou ka pwolonje sou Tè a Letènèl te fè sèman bay zansèt nou yo, jan li te di li tap bannou ki pitit desandan zansèt yo, yon peyi kote lèt ak siwo myèl la ap koule tankou dlo.