Monday, November 21, 2022

PARACHAT HA’MAN

CHAPIT LAMAN

Egzòd 16:4-36
-

Tradwi Pa Lenord

Tout Moun ki Resite Chapit Laman Nan Chak Jou Pral Gen Asirans ke Manje li Ak Mwayen Li Pou l Viv Pap Jam Manke. Soti Nan Syèl la Yap Voye Bay Li Sa Li Bezwen Pou Li Ka Viv.

YON LAPRIYÈ POU RESITE L AVAN LEKTI CHAPIT LAMAN  NAN

Ribono Shel Olam Kol Yajol, Bondye nou ak Bondye zansèt nou yo; Abraham, Izaak ak Jakov, ke nan gwo bonte ou o Letènèl, Ou prepare manje nou, kounye a ak pou tout tan; e ke ou voye ban nou Parnasa a ou te pare pou nou an.

Fè bonte tonbe tankou lapli sou nou ak sou tout pèp Izrayèl la tou. Ke Parnasa (Mwayen) mwen an pa vin jwenn mwen ak lawont, ni pou mwen menm, ni pou moun lakay mwen yo. Pa bannou mwayen pou nou viv nan yon fason entèdi.

Se pou ke Parnasa nou an vin jwenn nou fasil, se pa ak doulè nap tann li; Se pou Mwayen pou viv la vin jwenn nou ak onè epi pa ak wont;


BANNOU MWAYEN POU VIV NAN SA KI PÈMI E PA NAN SA KI ENTÈDI.

E ke nan merit sa a nou ka sèvi ou san antrav, epi nou dwe kapab etidye Tora a, epi bay Tzedakah (Bay Charite), ak yon bon ekspozisyon nan Gemilout Hassadim - Se pou li rive jwenn nou menm jan ou te bay paran nou yo nan dezè a nan tè arid ak dezolasyon an. Yon peyi kote ou te fè lapli tonbe.

LEKTI PARASHAT HA'MAN

Egzòd 16:4-36

4 Lè sa a, Letènèl di Moyiz: -Mwen pral fè pen yo tonbe tankou lapli soti nan syèl la pou nou. Pèp la pral soti epi kolekte pòsyon yo bezwen chak jou a chak jou, pou m ka teste moun yo, pou mwen wè si yap mache nan Tora mwen an oswa si yo pap mache nan lwa mwen an. 5 Epi, lè sizyèm jou a rive, lè y ap prepare sa yo pote a, pòsyon sizièm jou pral yon posyon doub, li pap parey ke sa yo ranmase chak jou la semèn nan."

6 Lè sa a, Moyiz ak Aaron di tout pèp Izrayèl la:

"Nan aswè, n'ap konnen ke se Letènèl ki te fè nou soti kite peyi Lejip la. 7 Nan denmen maten, n'ap wè glwa Letènèl la, paske li te tande jan n'ap plenyen kont Letènèl.

KISA NOU TE YE POU NOU KA BOUGONNEN KONT NOU


8 Moyiz di yo: -Sa pral rive lè Letènèl pral ban nou manje aswè a, ak pen pou nou manje nan maten an. Paske, letènèl te tande kijan nap plenyen kont li.


MEN NOU MENM, KISA NOU TE YE?

Murmures yo se pa kont nou, nap fè yo, men se kont Letènèl ». 9 Lè sa a, Moyiz di Aaron konsa: -Di tout moun pèp Izrayèl yo.


"Aproche prezans Letènèl la, paske li te tande plenyen moun yo." 10 Pandan Aaron t'ap pale ak tout pèp Izrayèl la, yo gade nan dezè a, yo wè pouvwa Letènèl la ki te parèt nan nwaj la.

11 Epi, Letènèl pale ak Moyiz, li di: 12 “Mwen te tande moun pèp Izrayèl yo ap plenyen. Pale avèk yo, epi di yo:  “Nan aswè a yo pral manje vyann, e nan maten yo pral plen manje. Y'ap konnen mwen se Bondye ki p'ap janm fini an m ye.

ZÒTOLAN YO AK LAMAN NAN - LETÈNÈL BAY VYANN POU TOUT KOMINOTE A


13 Nan aswè, zòtolan yo monte, yo kouvri kan an, e nan maten, te gen yon kouch lawouze toutotou kan an. 14 Lè kouch lawouze a evapore, te gen sou sifas dezè a yon bagay mens, tankou flak, piti, tankou jèl sou tè a. 15 Lè Izrayelit yo TE wè l', yonn di lòt moun yo:  «"Man Hou" - Kisa sa ye?",  Paske yo pa t 'konnen ki sa bagay sa a te ye.

Moyiz di yo: Sa se pen an Letènèl ap ba nou pou nou manje. 16 «Men sa Bondye ki p'ap janm fini an te bay lòd: "Chak moun pran nan men li sa li pral manje. Nap pran anviwon de lit pou chak tèt, dapre kantite moun nou geyen nan chak tant nou yo. 17 Izrayelit yo te fè sa.


18 Lè yo mezire l nan lit la, moun ki te ranmase anpil yo pa t gen twop, ni moun ki te ranmase yon ti kras pa t manke anyen. Chak moun te ranmase jist sa li ta pral manje. 19 Moyiz di moun yo: - Fo pa nou kite pesonn kite anyen pou denmen maten.

20 Men, yo pa t' obeyi Moyiz. Gen kèk moun ki te kite yon pati nan laman lan pou denmen maten. Lè sa a, Moyiz te vin fache sou yo. 21 Chak maten, yo tap ranmase l, chak maten yo tap mezire sa yo ta pral manje, men lè solèy la te chofe, tout bagay la te fonn.

22 Nan sizyèm jou a (Vandredi Maten), yo ranmase de pòsyon manje a, anviwon kat lit pou chak tèt. Lè sa a tout chèf pèp yo te vin rapote sa bay Moyiz: 23 "Men li li reponn bay yo: se sa Letènèl te di ki ta pral rive,"Demen se Shabat, se jou repo ki separe pou letènite a." Nap Kwit tout sa nou bezwen kwit epi nap bouyi jodia tout sa nou bezwen bouyi, epi nap sove tout sa ki rete pou demen (Samdi). 24 Epi, moun yo te kenbe res manje jouk denmen maten (Samdi), jan Moyiz te ba yo lòd la, epi manje pa t pouri, ni pa t gen okenn vè ladan l.

25 Nan Maten Setyèm jou a Moyiz di yo: “nap manje res manje a jodi a, paske jodi a se Shabat (se yon jou repo) pou Letènèl Bondye nou li ye. Yo p'ap jwenn manje a nan jaden an jodi a. 26 Pandan sis jou yap ranmase l, men nan setyèm jou a, Samdi jou repo a, pap gen anyen.

27 Men, jou Shabat la (Setyèm jou a), te gen kèk nan moun yo ki te soti pou yal ranmase men yo pa te jwenn anyen. 28 Lè sa a, Letènèl te di bay Moyiz akoz moun sa yo: - Kilè w'ap refize obeyi kòmandman mwen yo ak lalwa mwen yo?

29 Gade, Letènèl te ban nou Shabat la (Samdi jou repo a). Se poutèt sa, nan sizyèm jou a (Vandredi), li ba nou pen pou de jou. Se pou sa ke chak moun dwe rete nan plas li, epi pa kite pesonn kite plas li pandan Shabat la (Setyèm jou a)." 30 Epi pèp la te vin repoze jou Shabat (Ki Samdi Setyèm jou a).

31 Moun pèp Izrayèl yo te rele manje sa a 'Laman. epi li te tankou grenn koryandè, blan, e li te gen gou tankou flak ak siwo myèl. 32 Moyiz di: -Men sa Letènèl a te bay lòd pou nou ka kenbe de lit Laman pou tout jenerasyon yo, pou moun yo ka wè pen mwen te ba yo pou yo manje nan dezè a, lè mwen te fè yo soti kite peyi Lejip la." 33 Moyiz di Aaron konsa: - Pran yon krich, mete de lit Laman ladan l', mete l' devan Letènèl pou kenbe l' pou tout jenerasyon yo. 34 Menm jan Letènèl te bay Moyiz lòd, Aaron te mete l' devan larch Temwayaj la pou yo te ka kenbe l' pou tout jenerasyon yo.

35 Izrayelit yo te manje Laman nan pandan karantan, jouk yo te rive nan peyi kote moun yo ta pral viv la. Yo te manje Laman an jiskaske yo rive sou fwontyè peyi Kana’an an. 36 Yon Omè (se 2.2 lit) se yon dizyèm nan yon efa (22 lit) li ye.


POU MWEN KA MERITE SIKSÈ NAN TOUT EFO MWEN

Pa Rav Berland - Lapriyè No 415

Tanpri, O Letènèl, sou merit fraz la ki di konsa: "Kòm gwo bout bwa a te kenbe (550) non li (346) menm apre yo te foure l nan yon edifis (116)" = 1012, akòde m 'merite pou m gen siksè nan tout efò mwen. jan pawòl la di: "Pou (30) Izrayèl (541) triyonfe (381) ak siksè (48) ", nan merit 13 branch fanmi yo (12) = 1013.

E konsa mwen ka aprann Tora lajounen kou lannwit = 177.


Epi se pou vèsè a rive vre nan mwen "E bra (289) Letènèl la sou (100) ki (50) ki moun li te revele (488) = 727, e tankou fraz sa a, map tankou yon ti lyon (59) ki moun ki (50) pral reveye li ( 216))" = 325.

E ke mwen ka gen merit pou m antre ak kò mwen nan Gan (53) Edenn (124) = 177, jan li di, "Tankou kouwòn lan sou tèt Nazir frè l' yo", ki se sekrè 13 chemen siblim yo ke  Yosef Ha'Tzadik te merite  (Hivarta Be Goulgalta).