Friday, January 13, 2023

MAIMONIDES (RAMBAM) AK TÈKS LI

Youn nan pi gwo entelektyèl jwif yo nan tout tan, li se te yon tradisyonalis ak yon inovatè.

Moyiz Maimonid, ke yo rele tou Rambam, li te pami pi gwo entelektyèl jwif yo nan tout tan. Li te fè kontribisyon dirab kòm yon filozòf, kodifikatè legal, doktè, konseye politik ak otorite legal lokal. Pandan tout lavi li, Maimonid te byen navige nan monn paralèl men ki diferan, li te sèvi de kominote jwif yo ak pi laj.

Maimonid se te yon tradisyonalis ak yon inovatè. Malgre ke li te andire pati li nan konfli, li te vin okipe yon pozisyon sengilye, san dout nan reverans nan annal yo nan istwa jwif yo.

YON MOUN NAN MOND LA

Moshe ben Maimon te fèt nan 1138 oswa nan fen 1137. "Maimonides" se yon tradiksyonèl an grèk ki vle di "Moyiz, pitit gason Maimón," tandiske akwonim RamBaM (רמבּ״ם) se ekivalan li an ebre ki vle di "Raben Moyiz, pitit gason Maimón". Li te grandi nan vil Córdoba, nan sa ki kounye a nan sid peyi Espay. Elve nan yon fanmi pwospere, edike, jèn Maimonid te etidye tèks tradisyonèl jwif yo tankou Mishnah, Talmud ak Midrash anba titèl papa l ', Maimón. (Yon entelektyèl akonpli nan pwòp dwa li, Maimón se te pitit entelektyèl Halachist  [Jwif entelektyèl legal] Isaac Alfasi.)

Maimonid te etidye tou matyè eksklizyon tankou astwonomi, medikaman, matematik ak filozofi - yon kourikoulòm "art liberal" medyeval, nou ka di l' konsa. Li te patikilyèman kaptive pa filozòf grèk Aristòt ak Plotin; lide yo te konvenk li ke ankèt rezone pa t sèlman rekonsilab ak Jidayis, men an reyalite disiplin santral li. Benediksyon pou yon memwa prodigiye ak kiryozite entelektyèl devoran, Maimonides te adopte yon pwennvi agrandi sou sajès. Li te gen ti pasyans pou moun ki te pran plis sousi pou prestij entelektyèl yo pase merit afimasyon yo e li te avèti etidyan l yo: “Ou ta dwe koute laverite, nenpòt moun ki te di l.” (Komantè sou Mishnah a, Trete Nezikin)

Maimonid te viv anba dominasyon Islam lan pou lavi l ', epi li te benefisye tou ak soufri anpil akòz sa a. Maimonid te pase ane fòmasyon li yo nan yon sosyete kote lidèchip Mizilman toleran te katalize echanj kiltirèl vibran ak minorite jwif ak kretyen yo. Se Bousdetid Islam lan ki te patikilyèman enfliyanse l ', espesyalman pita nan lavi li. Malerezman, lè Maimonid te gen 10 zan, yon tribi Berbè fondamantalis rele Almohads te antre nan Còdoba e li te bay rezidan jwif yo twa chwa: konvèsyon, ekzil oswa lanmò. Fanmi Maimonid te chwazi ekzil, yo te kite Córdoba epi evantyèlman emigre nan Maròk nan apeprè 1160, lè Maimonides te nan kòmansman 20s li. Anpil entelektyèl kwè ke Maimonid te pratike Islamis deyò pandan peryòd sa a, pa paske yo te kwè men yo nan lòd yo pwoteje tèt li, e ke li te kontinye pratike Jidayis an kachèt. An 1165, fanmi Maimonid te pran vwal pou viv an Izrayèl. Apre yon vizit kout men fòmatif nan peyi Izrayèl la, Lè sa a, anba dominasyon Kwazad yo, yo te vin finalman etabli kay yo nan peyi Lejip nan 1166 - premye nan Alexandri, ak evantyèlman nan Fustat (ki fè pati nan vil Cairo jodi a). Maimonid te rete la jouk li mouri an 1204.

Prezantasyon Maimonid (ke yo rele tou Rambam) nan Lopital Rambam nan Haifa, pèp Izrayèl la. (Wikimedia Commons)

MISHNEH TORAH AK GID POU MOUN PÈPLÈKS YO

Malgre orè egzijan li kòm yon doktè aplentan, Maimonides te ekri anpil, li te ekri zèv filozofik, lèt repons etik ak legal, trete medikal ak, nan 20s li, yon kòmantè sou tout Mishnah a. Chèf ki pi dirab li yo se Mishneh Tora a ak Gid pou Moun ki konfonn ak ki gen difikilte pou konprann. Malgre ke li te ekri yo nan diferan moman ak pou diferan odyans, entelektyèl modèn yo konprann Mishneh Tora a ak Gid pou moun pèpleks yo dwe trè entèdepandan. Yo pwojte yon vizyon inifye ak rezon ki baze sou objektif lavi jwif la.

MISHNEH TORAH (EKRI 1168-1178)

Maimonid te konpoze Mishneh Tora a (literalman, yon "repetisyon" oswa "dezyèm" Tora) sou yon peryòd 10 ane, kontinye edite li jouk li mouri. Ki gen 14 liv ak prèske 1,000 chapit, li te premye kòd konplè Halakha a (lwa jwif). Nan ekri Mishneh Tora a, Maimonides te trase soti nan sous pi bonè, tankou Mishnah a, Tosefta, Midrash ak Talmud, ak yon memwa ansiklopedi ak atansyon konsiderab nan de entètekstwalite (relasyon ki genyen ant tèks yo, sitou tèks literè yo) ak estetik literè. Admirasyon li pou travay sa yo malgre, li te fèt Mishneh Tora a yo dwe tèlman konplè ak egzat ke li ta fè tout bagay, men se Tora a li menm demode. Nan entwodiksyon li a, li te bay enstriksyon konsa, “Yon moun ta dwe li Tora ekri a epi apre li Mishneh Tora a. Lè sa a, li pral konnen Tora oral la an antye, san li pa bezwen li okenn lòt tèks akote."

Pou fè Mishneh Tora a aksesib a tout lemonn jwif la, Maimonid te vreman òganize li e li te konpoze li an ebre ki klè ak kout. Nan yon depa radikal soti nan tradisyon a, omisyon Maimonid te fè nan Mishneh Tora a, nap jwenn li nan non yo ak nan entelektyèl pi bonè ak pi fò nan opinyon yo, li te prezève sèlman desizyon sa yo li te konsidere kòrèk. Kritik yo atake l 'pou desizyon sa a, anjandre yon literati menm pi gwo ki grandi menm jodi a. Pami pi gwo kritik li yo te genyen Abraham ben David, Ravad la, (c. 1125-1198) yon gwo Talmudist provensal ki te kritike Maimonides pou omisyon nan konpozisyon li yo, pami lòt bagay. Sepandan, Mishneh Torah a enspire entelektyèl enpòtan tankou Rabi Jacob ben Asher (c. 1269 - 1343) ak Rabi Joseph Caro (c. 1488 - 1575), de nan kodifikatè yo ki te pi enpòtan pita, moun sa yo te vin chanje peyizaj la nan panse jwif la pou tout tan.

GID POU MOUN PÈPLEKS YO (EKRI 1185-1190)

Pandan ke li te anvizaje yon gwo odyans pou Mishneh Tora a, Maimonid te gen entansyon Gid pou moun Pèpleks yo prensipalman pou elèv akonpli nan tou de etid jwif ak filozofi a. Konsène ke istwa fantezi Tora a ak deskripsyon antropomòfik Bondye a ta ka mennen etidyan sa yo gen dout konpatibilite ekriti ak rezon (kidonk perplexite yo), Maimonid t ap chèche demontre ke tout de ka sa yo, an reyalite yo ka koekziste.

Kontrèman ak Mishneh Tora a, ki ekri nan lang ebre klè ak aksesib, Gid pou moun Pèpleks yo te ekri nan yon Jideo-Arab ki pi difisil, mwens souvan moun ap konprann li - se te lang moun jwif yo ki tap viv nan peyi Mizilman yo nan epòk sa a. Kontrèman ak Mishneh Tora a, ki trè òganize, Gid pou moun Pèpleks yo, dapre pwòp admisyon Maimonid la, pa gen okenn lòd solid nan Sijè yo “… yo gaye ak mele ak lòt sijè… pou objektif mwen se ke verite yo ka parèt epi apre sa ankò yo ka kache, pou yo pa opoze objektif diven sa a.. ki te kache pou vilgè nan mitan pèp la verite sa yo espesyalman nesesè pou yo.  Aprehension Diven an (Soti nan entwodiksyon nan Gid pou moun Pèpleks yo, jan li parèt nan tradiksyon 1963 pa Shlomo Pines). Maimonid tou te simen Gid pou moun Pèpleks yo ak enkonsistans, pafwa li te deklare yon bagay, men li te gen entansyon pou yon lòt. Li te kwè nan etidyan yo ki te vrèman gen kapasite pou yo ka disène verite a alafen. Sikonlokisyon otoritè l yo te gen entansyon pou pwoteje konesans patikilyèman pwisan ak danjere sou Bondye, kreyasyon, ak lavi apre lavi sou tè a.

SEKRÈ TEOLOGIK AK KONTWOL

Malgre ke li te demanti sa yo tap di ke pa te gen anyen ki enkonpatib sou filozofi grèk ak ansèyman jwif yo, Maimonid te gendwa pou li te kwè an kachèt bagay ki te anatèm nan Jidayis normatif la. Eroudi yo tap debat detay sa yo fòseman, menm si nou pral gen anpil chans, nou pap janm konnen tout opinyon li yo ak sètitid. Sepandan, nou konnen pwen santral diskisyon yo.

Nan Kòmantè li sou Mishnah a, Maimonid te dekri 13 prensip ki baz kwayans jwif la, li menm yon antrepriz kontwovèsyal nan Jidayis ki pa gen kredo. (Anpil Jwif chante yon adaptasyon powetik nan 13 prensip sa yo rele Yigdal nan fen sèvis lapriyè Shabbat la chak semèn.) Twazyèm prensip Maimonid la se ke Bondye pa gen kò. Malgre ke yon site inivèsèl jodi a, li pa nesesèman konsa nan Jidayis 12yèm syèk la. An reyalite, kèk mistik medyeval menm te ekri trete ki detaye mezi kò Bondye a.

Maimonid te anseye ke deskripsyon biblik sou Bondye a se alegorik, ki gen entansyon pou ede moun pi byen konprann bagay wo yo. Pa egzanp, Tora a dekri dwèt Bondye (Egzòd 31.18), men (Egzòd 9.3) ak pye (Egzòd 24.10). Dapre Maimonid, deskripsyon sa yo "...adapte a kapasite mantal nan majorite moun yo, ki rekonèt sèlman kò fizik. Tora a pale nan lang limanite. Tout fraz sa yo se alegorik” (Mishneh Tora, Lwa Fondasyon Tora a, 1.9). Maimonid te rekonèt langaj pa apwopriye pou dekri yon Bondye ki depase koyisyon moun òdinè. Se poutèt sa, li te pi popilè pwopoze, nan Gid pou moun pèpleks yo, dekri Bondye pa negasyon: 'Bondye se pa yon kò fizik' li ye; ‘Bondye pa konpoze de pati diferan’, ak bagay sa yo.

Tonm Maimonid nan Tiberyad. (Wikimedia Commons)Tonm Maimonid nan Tiberyad. (Wikimedia)

Yon lòt pwen prensipal nan konfli a wap jwenn li kont Maimonid nan sijè kreyasyon. Jidayis normatif konprann istwa kreyasyon an nan premye chapit Jenèz la kòm "Kreyasio ex Nihilo" (kreyasyon soti nan anyen). Filozofi Aristotelian, sepandan, postile ke linivè a te yon bagay etènèl li te ye, e konsa li pa te gen yon kreyatè. Maimonid te deklare ke li te swiv tradisyon rabinik sou zafè sa a, men savan yo pa dakò sou sa li te reyèlman kwè.

Finalman, opinyon Maimonid sou lavi apre lavi sou tè a (Gade Mishneh Tora a, Lwa sou Teshouvah, ch. 8) te atire ni admirasyon ni meprize. Li te anseye ke nan olam Ha'ba (lit., 'monn kap vini an') nanm moun ki jis yo ini nan kontanple pafè nan Bondye a. Gen kèk kritik ki te akize l kòmkwa li te rejte evantyèlman delivrans endividyèl moun ki jis yo ke yo rekonèt kòm t'khiat ha-meitim (rezirèksyon mò yo). Youn nan detraktè ki pi pale Maimonid pandan lavi l se te Samuel ben Eli, ki te chèf Akademi Gaonic nan Bagdad. Se konsa pwoblèm lavi apre lavi sou tè a te jwenn yon konfli pou Maimonid, atelpwen ke li evantyèlman (c. 1190) ekri yon Tretiz sou sijè Resureksyon mò yo, pou endike kijan an reyalite li te kwè nan resureksyon mò yo. 

Maimonid te mouri an 1204 e yo te antere l nan Tiberyad nan Galile, nan nò Peyi Izrayèl la, dapre volonte l. Gen yon epitaf sou wòch tonm li, anpil moun kontinye vizite l, ki konpare l yon fason favorab ak omonim biblik li a: “Soti nan Moyiz pou vin rive nan Moyiz pa janm parèt yon lòt tankou Moyiz.”