Tuesday, January 3, 2023

YON ATIK SOU 10 MWA TEVET KI RELE AN EBRE: ASARAH BE'TEVET


דְבַר־יְהֹוָה אֵלַי בַּשָּׁנָה הַתְּשִׁיעִית בַּחֹדֶשׁ הָעֲשִׂירִי בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ לֵאמֹר

Atik Sou sijè dat 10 Mwa Tevet sa a te kreye 17 desanm 2018

ASARA BE'TEVET

Se ABA-EYBO Ki Te Prepare Pòsyon Sa a


JÈN 10 TEVET LA NAP JWENN LI NAN EGZÒD 32:11 - 14 AK 34:10
-

YON ATIK DEDWE A MEMWA AK NAN MERIT:


Ara’on Ha'Kohen; Eli Ha'Kohen, Pin’has Ve'Ikavod Ha'Kohen. Rebbe Loubavitch la,
-
Mena’hem Mendel Shneerson Zt”L; Yehuda Ha'hassid, ak Israel Meir KaGan ki rele tou ‘Hafets Ha'Haim. Rabbeinou Natan de Breslov, Ezra Ha'Sofer ak Nehemias Pwofèt la

Refuah Shelema pou: 

Alon Yehuda Yosef Ben Chana Simcha; Bat Sheva Bat Mushky; Diane Otis St-Jean Bat Bernard & Colette; Louise St-Jean Bat Bernard & Colette

Maria Rosa Mateo de Branco;

Pou Elevasyon Nishamot: 

Kresyana Bat Federme & Filomène Bat Agustin, Jeannette, Fortune, Sarah Cuzner...


Men sa Letènèl, Seyè ak Mèt Linivè a, Moun ki gen tout pouvwa a te di: 

Jèn nan katriyèm mwa a (ki vle di 17 Tamouz), Jèn nan senkyèm Mwa a (ki vle di 9 nan Mwa Av), Jèn nan Setyèm Mwa a (ki vle di 3 nan Mwa Tishri ), ak Jèn nan Dizyèm Mwa a (ki vle di 10 nan mwa Tevet). Y'ap tounen jounen fèt ak lajwa pou moun nan Peyi Jwif la. Se konsa, renmen verite ak lapè. (Zak 8:19)

Men kijan yo rele dat dizyèm jou nan mwa Tevet la nan lang ebre a:

עשרה בטבת 

=

 Asara Be'Tevet


se yon jounen jèn nasyonal pou kay Jida a (Peyi Nasyon Moun Jwif yo). Jèn sa a, se youn nan pi piti jèn yo ke nap obsève depi anvan douvanjou jouk lè solèy la te kouche. Jèn se lapenn pou sènen lavil Jerizalèm.

Jou sa a pa gen okenn rapo ak festival Hanoukkah a, men li rive tout swit apre festival sa a, jèn nan ap tonbe toujou yon semèn pita. Wi, dizyèm jounen nan mwa Tevet la ap tonbe toujou 7 oswa 8 jou apre fèt Hanoukah a, sa depann de si mwa ebre anvan Kislev la tap gen 29 oswa 30 jou nan ane ki koresponn li.

Tankou tout jounen jèn minè yo, dizyèm Tevet la, Asará Be'Tevet nan lang ebre a, li kòmanse nan douvanjou (Alot Ha'Shajar) epi li fini nan solèy kouche (Tzait Ha'kochavim). Jou sa a nou kriye destriksyon premye tanp lan ak ekzil popilasyon juif la soti nan peyi yo. Nou make lapenn ak jèn ak repantans.


ORIJIN JÈN 10 TEVET LA

Dapre Dezyèm liv Wa yo, nan dizyèm jou dizyèm mwa a (ki rele mwa Tèvèt la), nan nevyèm ane rèy wa Sedesyas (588 BC), Nèbikadneza, wa Babilòn lan, te kòmanse syèj lavil Jerizalèm. 18 mwa apre, swa 17 nan mwa Tamouz, ane 3338, nan fen onzyèm ane rèy Sedesyas la (586 BC), miray lavil Jerizalèm yo te kraze. Syèj la te fini ak destriksyon Tanp Wa Salomon an twa semèn apre, sou dat 9 nan mwa Av (dat ki rele Tisha Be'Av), nan fen Premye Wayòm yo ak ekzil pèp jwif la nan Babilòn te kòmanse. Se nan dizyèm jou mwa Tevet la nap fè yon jèn, paske li gen rapò ak evènman sa yo, ki gen ladan dat yo rele “Shiva Asar Be'Tamouz” (sa vle di 17 nan mwa Tamouz) ak Tisha B'Av (9 Av).

Nan chapit final la ki dekri lachit Yeroushalayim (Jerizalèm an ebre), pwofèt la te mansyone dat kòmansman syèj Babilòn te fè kont lavil Yerushalayim, li te dekri li kòm dizyèm jou nan dizyèm mwa a. Jou sa a, dizyèm mwa se mwa Tevet la li ye, se youn nan kat jou jèn yo ki mansyone nan liv pwofèt Zakari a (Zakari 8:19) ki te etabli apre destriksyon Beit Ha’Mikdash la (Tanp Sen an), nan komemorasyon plizyè etap. Jouk jounen jodi a, tout jwif yo atravè lemond antye ap kenbe jèn sa a sou dat 10 Tevet la, pou yo sonje syèj Babilònyen yo te fè kont lavil Jerizalèm lan (Yeroushalayim an ebre), pou yo kenbe lapenn nou te soufri akoz destriksyon lavil la, epi pou yo priye pou lavil ka rebati ak laglwa li te geyen an.

Pou jèn nan jounen dèy nasyonal yo konsa a, nap li yon posyon espesyal nan Tora a (Labib la), ki fè pati lapriyè Moyiz te fè lè li tap sipliye Letènèl pou l padone pèp li a, nap jwenn posyon sa a nan Egzòd 32:11 - 14 ak 34:10. Ak pòsyon pwofèt la ki predi restorasyon wayòm nan.

EGZÒD CHAPIT 32:11-14


LÈ SA A, MOYIZ TE DEPECHE, POU LI BESE TÈT LI ATÈ EPI LI ADORE DEVAN LETÈNÈL.

Lè sa a, Moyiz fè lapriyè sa a devan Letènèl, Bondye li a, li di l' konsa: - Letènèl, poukisa w'ap fè kòlè ou monte sou pèp ou a, moun ou te fè soti kite peyi Lejip la avèk gwo fòs e avèk gwo kouraj ou a?

Poukisa moun peyi Lejip yo ta di: Li te fè yo soti pou malè moun yo, se pou li te ka touye yo sou mòn yo, pou l' siye yo sou tè a? Wete kòlè ou, chanje panse ou, pou w pa fè sa ki mal sou pèp ou a.

Sonje Abraham, Iza’ak ak Izrayèl, sèvitè ou yo, ou te fè sèman bay yo, epi ou te di yo: M'ap miltipliye pitit nou yo anpil, pou yo gen anpil pitit tankou zetwal yo ki nan syèl la; e m ap bay desandan yo tout peyi sa a ke mwen te pwomèt la, epi yo pral eritye l pou tout tan.

Epi li di: Si kounye a, Mèt nou, si mwen jwenn favè nan je ou, kite Letènèl ale nan mitan nou kounye a; paske ou konnen ke pèp la, se yon moun ki gen kou rèd, moun yo ye; padonnen peche nou yo ak peche moun yo, epi pran nou pou eritaj ou.

Lè sa a, Letènèl te repanti, li te chanje panse li, pou li pa fè sa ki mal jan li te di ke li ta pral fè sou pèp li a.

EGZÒD CHAPIT 34:10

Letènèl la reponn li: Gade, mwen fè yon kontra devan tout pèp ou a; M'ap fè bèl mèvèy ki pa janm fèt sou tout tè a, ni sou okenn lòt bagay nan yon lòt nasyon, ak tout pèp la nan mitan ou yo pral wè, travay Letènèl la; paske sa mwen pral fè avèk ou pral yon bagay fòmidab.

LEKTI HAFTARA POU JOUNEN JÈN NAN

IZAYI 55:6-13

55:6 Chèche Letènèl, Seyè a pandan ke li ka jwenn, rele l 'pandan li toupre. 7 Se pou moun mechan an abandone chemen li, epi se pou moun mechan an kite panse li, epi se pou moun mechan an tounen vin jwenn Letènèl, ki pral gen pitye pou li, ak Bondye nou an, ki pral padone anpil.

8 Men kisa Letènèl, Seyè a te di: “Paske, lide m' se pa lide ou li ye, ni chemen ou se pa chemen mwen li ye. 9 Paske, menm jan syèl la pi wo pase latè a, se konsa tou chemen m yo pi wo pase chemen w yo, e lide m yo pi wo pase panse w. “ “10 Paske, menm jan lapli ak nèj la ki desann soti nan syèl la, epi yo pap tounen kote yo te soti a, san yo wouze latè a, epi yap fè bagay yo pouse, yap fè yo pouse, pou yo bay moun kap simen grenn yo, pou yo bay moun yo pen pou yo manje.

11 Se konsa pawòl mwen ki soti nan bouch mwen pral ye. li p'ap janm tounen vin jwenn mwen vid, men li pral fè sa mwen vle, epi li pral pwospere nan sa mwen te voye l '. 12 Paske, w'ap soti ak kè kontan, w'ap tounen ak kè poze. Mòn yo ak ti mòn yo pral chante yon chante devan ou, ak tout pyebwa nan jaden yo pral bat men yo.

13 Pichpen ap grandi nan plas pichpen, ak jasmen nan plas orti. epi li pral renome pou Letènèl, li pral yon siy etènèl ki pap janm fennen.


IZAYI 56:1-8

REKONPANS POU MOUN KI KENBE ALYANS BONDYE A

56: 1 Men sa Letènèl di: Fè sa ki dwat, fè jistis. paske delivrans mwen an pral toupre, e jistis mwen an pral parèt. 2 Benediksyon pou moun k'ap fè sa, ak pitit gason l' ki anbrase l'. Tout moun ki kenbe jounen Shabat mwen an (jou repo a) pou yo pa derespekte l, epi ki anpeche men l  pou li pa fè tout sa ki mal. 3 Epi etranje a k ap suiv Letènèl, li pa dwe pale konsa, lè lap di konsa: 

Letènèl pral separe m nèt pou li fè m soti kite pèp li a.

 

Ni li pa dwe di konsa nonplis:

“Gade, mwen se yon pye bwa sèk mwen ye”. 

4 Paske, men kisa Letènèl ap di pou li: 

"Tout moun k ap fè Shabat mwen yo, pou yo ken be jou repo mwen yo, e tout moun ki chwazi sa m vle, e ki anbrase alyans mwen an, tout moun k ap respekte jounen repo mwen yo, e ki anbrase alyans mwen an, 5 m ap ba yo laplas nan kay mwen an ak nan miray mwen yo, e m ap bay yo, yon non ki pi bon non pase pitit gason mwen yo ak pitit fi mwen yo; M'ap ba yo yon non kap dire pou tout tan, yon non ki p'ap janm peri. 6 Epi moun lòt nasyon yo k ap suiv Letènèl pou sèvi l, e ki renmen non Letènèl la pou yo vin sèvitè l; ak tout moun ki kenbe jounen repo a pou yo pa derespekte l, epi kap anbrase kontra mwen an, 7 M ap mennen yo sou mòn ki sen pou mwen an, epi m ap rekreye yo nan lakay lapriyè mwen an; Ofrann moun sa yo ak sakrifis yap ban mwen, m pral aksepte yo sou lotèl mwen an; paske kay mwen an se kay lapriyè pou tout nasyon yo, nou pral rele l’. 

8 Letènèl, Seyè a, moun k'ap rasanble pèp Izrayèl la ki gaye nan tout mond lan di konsa: M' pral rasanble lòt moun tou san konte sa mwen te rasanble deja rasanble yo.

LAPRIYÈ FINAL

Benediksyon pou ou, O Letènèl, Bondye nou an, Wa linivè a, Wòch letènite a, Ou ki Jis nan tout jenerasyon yo, Bondye nou ka fè konfyans lan, Moun kap fè tout sa li te di a, Moun kap fè sa li di jodia, Moun ki pral fè tout sa li pral di a, Moun ki fè nou konnen alyans li, Moun ki kenbe pwomès li yo, tout pawòl li yo se verite ak jis yo ye. Vrèmanvre, Ou, O Letènèl, se Bondye nou an e tout pawòl ou yo diyite, okenn nan pawòl ou yo p ap retounen san akonpli. Paske ou se wa konpasyon ou ye, nou ka fè konfyans nan ou. Gen pitye pou Siyon, paske li se konsantre nan lavi nou li ye; epi li pote delivrans pou moun ki te viktim imilyasyon nan nanm yo. Se pou li aji byen vit nan epòk nou an. Benediksyon pou ou, O Letènèl, ki pote lajwa bay Siyon atravè pitit li yo!

Fè kè nou kontan, O Letènèl, ak sèvitè w la, pwofèt Elyahou Ha’Navi, ak retablisman wayòm David la, depi koulye a nan jou nou yo ak pou tout tan, se pou wa a vini ak rejwi kè nou, pa gen okenn etranje chita sou twòn li a epi yo ka fè kè nou kontan. li p'ap eritye pesonn pa respekte l' depi lè ou te fè sèman sou non ou ki sen ou ke flanbo li p'ap janm etenn. Benediksyon pou ou, O Letènèl, plak pwotèj David.


_______________________
^ "Asara Be'Tevet - Jèn ki komemore syèj Jerizalèm lan". 2 Wa 25:1–25:4 ^ Jeremi 52.6–7 ^ Zakari 8:19 ^ Roch Ha'Shana 18b ^ Ezekyèl 33:21 ^ " Dizyèm nan Mwa Tevèt " ^ Ezekyèl 24:1–24:2 ^ Jeremi 52:4–52 :6 ^ Dizyèm nan Mwa Tevet - Asarah Be'Tevet (nan jewishagency.org) ^ Tour Ora'h Haim 580, ki site Bahag. - ^ Choul'han Arou'h, Ora'h Haim 549–550, 561–562 ^ Ora'h Haim 550: 2. ^ Choul'han Arou'h, Ora'h Haim 550 s.k. 6. ^ Choul'han Arou'h, Ora'h Haim 566 ^ Ezekyèl 24:2 ^ Levitik 23:28.

KLIKE ANBA POU JWENN NOU SOU WHATSAPP OU SOU TELEGRAM

KLIKE POU JWENN SOU TELEGRAM