Monday, December 5, 2022

LAGERMANYA   NAN   EDOM


Vil Seyir = שעיר ] = 300 ] = Lalmay te kreye pa 300 branch fanmi, Predi nan Talmud la
-
Jwif yo se yon pèp Etènèl yo ye

-
"Ya’akov Lo Met"

Lè nap li nan posyon Tora nou gen semèn sa a nan Jenèz 32, nap jwenn ke Jakob te voye yon gwoup zanj pou ale bay frè li yon mesaj nan Peyi Seyir. Nap jwenn pliziè pwoblem nan istwa sa a. Anvan tout bagay; Poukisa li te voye zanj? ak poukisa li te voye yo nan Peyi Seyir? Ezaou, frè li a pa t 'ankò deplase nan peyi sa a, li tap abite ankò kote Izaak, papa li. Se sèlman nan pliziè chapit pi ta ke li te vin deplase pou l abite nan peyi Seyir (Jenèz 36:8).


Ann gade ki sa Paracha sa a ap kache pou nou ka dekouvri l,


Si nou tounen pase 300 ane nan istwa a, nou tap jwenn wa Lafrans, Lwi XIV ki tap mande Pascal BLAISE, gwo filozòf fransè a, pou l ba li yon prèv ke Bondye egziste vreman, Wa a te mande filozòf fransè a yon prèv ke bagay supernatirèl yo te egziste vreman. Lè sa a, Pascal te reponn pou li: "Mon, Jwif yo! Monwa, Jwif yo menm se yon prèv vivan ke Supernatirèl la egziste!"

Yon repons ki pa mal etonan. "Jwif yo", se moun sa yo ki pi bon prèv ke Bondye ak tout bagay supernatirèl yo egziste, se sa ke Pascal te vin jwenn kòm pi bon repons pou wa Lwi XIV:

Nou pa bezwen espekile sou ki sa Pascal te vle di, lè li te bay wa a repons sa a, paske Pascal li menm te pran swen nan eple li nan gran detay pou nou. (Nou ka lil nan ekri li te rele "Pensées", para. 620, p. 285.) Pascal te di ke lefèt ke pèp jwif la te siviv jouk nan 17yèm syèk la, peryòd tan li menm li te viv la, pa te anyen, mwens pase yon fenomèn supernatirèl ak fò prèv nan egzistans Bondye a. Nou dwe panse ke senpman pa te gen okenn eksplikasyon lojik pou sa a.


IMORTALITE PEP JWIF LA

Yaakov Avinu Lo Met

Mark Twain (Moun ki rele tou Samuel Clemens), Yon gwo ekriven Ameriken, ki te yon agnostik ak ensèptik, ekriven popilè a te ekri sa an 1899 nan Harper's Magazine:

"Ejipsyen yo, Moun Babilòn yo ak Moun Peyi Pès la, yo te leve, yo te plen planèt tè a ak ajitasyon ak bèl pouvwa yo, epi yo te vin fennen nan rèv istorik la ak yo te tout vin disparèt. Moun Lagrès yo ak Moun Women yo te swiv konsa tou, yo te fè yon gwo bri, epi yo tout pati tou. Aprè sa a te gen lòt pèp tou ki te pouse kòm zèb, ak Yo te kenbe flanbo pa yo byen wo pou yon ti tan, men yo te vin boule epi kounye a tout Moun sa yo ap chita nan crépuscule a oswa yo te disparèt nèt. Pandan Pèp Jwif la te wè tout Moun sa yo, li frape yo tout, epi li toujou la kounye a sa li te toujou ye, li pa montre siy pouri, li pa malad nan laj li, li pa gen febli nan pati li yo, li pa gen okenn ralanti nan enèji li yo, li pa gen okenn matyè nan lespri vijilan ak agresif li. Kounyè a nap rekonnèt ke tout bagay mòtèl eksepte pèp jwif la. Tout lòt fòs pase, men li rete. Kisa ki sekrè imòtalite pèp sa a. ?"


PREZIDAN IZRAYEL LA TE REZIMEL POU NOU

Nan dat 16 janvye 1996, Prezidan pèp Izrayèl la, Se te Ezer Weizmann, li te bay yon diskou nan Chanm Palman nan Peyi Almay. Li te bay Alman yo diskou sa a nan lang ebre senkant ane apre Olokòs la, e ladan l li te byen rezime sa istwa jwif te ye. Li te di konsa:

"Se sò li menm ki te mennen m 'ak kontanporen mwen yo nan gwo epòk sa a kote jwif yo te retounen pou yo te ka vin re-etabli tèt yo nan peyi yo nan tè sent la, tè Izrael la...


YON REZIME ISTWA JWIF LA

"Mwen pa yon jwif kap pwonmennen ankò, ni yon jwif kap emigre soti nan yon peyi pou li ale nan yon lòt peyi, pandan pase mil ane nou tap toujou soti nan yon egzil pou nou te rantre nan yon lòt egzil. Men, tout jwif nan chak jenerasyon dwe konsidere tèt pa li kòm si li te la nan lòt jenerasyon anvan yo, nan tout kote yo, ak nan tout evènman yo tou. Se poutèt sa, mwen konsidere toujou kom yon jwif kap pèdi wout li. Men se pa atravè fason elwaye nan mond lan. Koulye a, mwen emigre atravè vast tan ak espas yo, soti nan yon jenerasyon pou rive nan yon lot jenerasyon nan liv memwa yo...

Alò kòm m ap konsidere tèt mwen tankou yon moun ki prezan nan tout jenerasyon yo, map di ou konsa: "Mwen te esklav nan peyi Lejip. Mwen te resevwa Tora a sou mòn Sinayi a. Ansanm ak Jozye ak Eli, mwen te janbe lòt bò larivyè Jouden an. Mwen te antre nan Jerizalèm ak wa David, yo te depòte mwen ansanm ak Sedesyas. E mwen pa t bliye l pandan m te bò larivyè Lefrat la nan peyi Babilòn nan. Lè Letènèl te tounen prizonye li yo nan Siyon, mwen te fè yon rèv nan mitan moun ki bati miray li yo. Mwen te goumen ak Women yo epi yo te depòte m nan peyi Espay (Peyi Sefarad la). Yo te fòse m nan poto nan Mayence. Mwen te etidye Tora nan Yemèn ak mwen te pèdi fanmi mwen nan Kishinev. Mwen te ensinere nan Treblinka, mwen te yon rebèl nan Varsovi, epi mwen te emigre nan Tè Izrayèl la, peyi kote mwen te soti lè yo te depòte m nan, ak peyi kote m te fèt la, ki destinasyon orijinal mwen ak fen vwayaj mwen an. Se la mwen retounen viv kounyè a.

“Men, mwen toujou yon jwif kap pwonmennen sou tras zansèt mwen yo. E nan jan sa a map akonpaye yo la nan vwayaj pa yo, yo menm tou, detanzantan, yap akonpaye mwen 'epi kounye a menm yap kanpe isit la avè m' jodi a.

"Mwen se yon jwif kap pwonmennen ak rad memwa sou zepòl mwen ak baton espwa a nan men mwen. Mwen twouve mwen nan gwo kafou tan an, nan fen 20yèm syèk la. Mwen konnen ki kote mwen soti ak espwa, ak arèstasyon; Mwen eseye chèche konnen ki kote m prale.


KESYON     ENPÒTAN   SOU   YON PASOUK

Berechit (Jenèz) 32:4 Jakòb voye zanj pote yon mesaje devan li bay Ezaou, frè li, nan peyi Seyi, nan Jaden Edom.

1) Poukisa Jakòb te voye zanj yo olye de moun mòtèl pou akonpli misyon sa a?

2) Poukisa tèks Tora a te dwe tèlman espesifik sou lefèt ke Jakòb te voye Malakhim yo (zaj yo) "devan li"?

3) Poukisa Tora a repete ke Ezaou se frè Jakob li ye?

4) Poukisa Jakòb te voye zanj nan "Seyir", ki sanble se yon move adrès li te ye, lè nou konnen ke Ezaou pa t rete la ankò, se te 4 chapit apre Jakòb te rive nan Peyi Izrayèl la, apre Izaak te mouri, anvan Ezaou te vin demenaje ale rete nan Peyi Seyir?

5) Zanj yo te ale nan direksyon Peyi Seyir la epi yo te retounen ak nouvèl terib pou Jakòb. Poukisa yo te di Jakòb ke Ezaou tap vini "li menm" al kontre li ak 400 moun?

6) Poukisa li te tèlman nesesè pou Tora a espesyalman mansyone nimewo "400" an?

7) Ki peche Jakòb te gen, pou kisa li tèlman pè, li pa t fè okenn, san konte ke Letènèl te pwomèt pou l pwoteje l? Nan Pasuk nan Bereshit (Jenèz) 32: 8 nou li ke Jakòb te pè. Men, Talmud la di nou ke li pa t pè pou tèt li, men li te pè ke ta ka gen kèk peche nan lavni ki ta louvri pòt la pou Ezaou detwi Juif yo, Has Ve'Shalom!

8) Poukisa Tora a di nan Pasouk sa a ke Jakòb te divize fanmi l 'e ke li te gen yon distans 24 èdtan ant yon gwoup ak lòt; paske li te pè ke si Ezaou te vini pou l frape yon pati, lòt pati a ta siviv?

Sepandan, lè Ezaou te finalman rive rankontre Jakòb, nou wè ke tout fanmi a te ansanm, yo tout te konnen Ezaou, lè li te mande, "Ki moun, moun sa yo ye?" Pa te gen okenn divizyon nan fanmi an ditou.


VE YADUA SHE' EZAOU SONEH LE Jakòb

"Jakòb Avinou Lo Met" - Papa nou Jakòb pa mouri, nan lòt mo, papa nou Jakòb ap viv pou tout tan nan desandan l 'yo, jwif yo. "Aval Gam Ezaou Lo Met" - Sepandan, li enpòtan pou konnen ke Ezaou tou ap viv ak pitit pitit li yo. Li se yon reyalite evidan li te ye, Kisa? ke Ezaou rayi Jakòb, se pa yon sekrè. Amalèk se pitit pitit Ezaou e li te eritye rayisman Ezaou, granpapa l.

Yon kesyon: Ki sa Rabi Chimon vle di lè li di "Se yon lwa li ye", lè nap di konsa: "Ezaou rayi Jakòb"? Ki kalite "lwa" bagay sa ye? Li se yon tèm etranj yo itilize. Mwen te kapab di ke Ezaou (ki reprezante nan nasyon nan lwès yo, ki te eritye kilti Greko-Women) rayi jwif yo. Men, poukisa yo rele sa a yon lwa, sa se yon bagay ki byen etranj. Men, si se yon "lwa", poukisa ka sa a menm, se yon eksepsyon li ye?


NAP KONPRANN RASHI

Repons lan: gen lwa nan konstitisyon peyi yo, ak gen lwa nan lanati Bondye te kreye a. Rabi Shimon bar Yohai ap di yon bagay trè pwofon. Rayi Ezaou a pou Izrayèl: Antisemitism moun lòt nasyon yo sanble ak yon lwa nan lanati. Li imuiabl. Li p'ap janm fini. Ou pa bezwen rasyonèl pou sa. Li se tou senpleman yon reyalite li ye. Nan chak jenerasyon jwif yo tap fè eksperyans antisemitism nan yon fòm oswa nan yon lòt, pou plis pase twa mil ane. Chak jenerasyon eseye konprann poukisa nasyon yo nan mond lan pa renmen jwif yo. 

  • Yon fwa yo eksplike ke se paske Jwif yo rich (jan Pwotokòl Ansyen Siyon yo te di: "Jwif yo kontwole pouvwa yo nan tout mond lan"); 
  • Yon lot fwa yap di ke se paske jwif yo te pòv e yap toujou mande charite. 
  • Pafwa yap di ke se paske yo se moun kapitalis ak se materyalis yo ye; 
  • pafwa yap di ke se paske yo se moun kominis revolisyonè yo ye. 
  • Pafwa yap di ke se paske yo se moun retarde ak grosye yo ye; 
  • pafwa yap di ke se paske yo twò edike ak soti nan sosyete segondè a. 
  • Pafwa yap di ke se paske yo se parazit nan peyi etranje yo ye epi yo pa gen peyi pa yo; 
  • pafwa yap di ke se paske yo gen yon peyi pa yo. Se konsa, li ale sou yo ak pou yo, pa gen yon rezonman poukisa nasyon yo rayi Jwif yo.

KIYÈS KI EDOM AK AMALEK JODI A NAN SYÈK NOU AN?

Fenomèn antisemit la defye nenpòt tantativ rasyonèl pou eksplike li. Li pa rasyonèl plis pase nenpòt lwa nan lanati. Li tou senpleman se yon reyalite.

Se konsa, nap jwenn rayisman ki p'ap janm fini an pou Ezaou ak gen eleman Amalèk la kache nan chak jenerasyon ak moun ki pwomèt yap detwi jwif yo menm avèk prezans Bondye a la, menm ak pwoteksyon ke Letènèl te pwomèt nan Pasouk la nan Chemòt (egzòd) 17:16.

"Epi li di konsa: 'Gen yon men sou fòtèy Bondye a: Letènèl pral fè lagè kont Amalèk de jenerasyon an jenerasyon." Men, ki moun oswa ki gwoup etnik nap rele Edom jodi a, e kiyès nan moun yo ki Amalèk jodi a? Li difisil pou devine depi wa Sanherif te melanje tout pèp yo sou latè nan epòk li a.


EDOM AK AMALEK NAN MEGUILLA 6A  AK  6B

Apre yo fin mansyone ekri biblik yo sou Edom, Gemara a (nan Tora oral la) tap site kisa Rabi Itschak te di: Ki siyifikasyon nap jwenn nan sa ki ekri a:

“Se pou mechan a jwenn favè, men li p ap aprann jistis; nan peyi jistis la, li pral fè enjistis, epi li pa pral wè majeste Letènèl la ”(Izayi 26:10)?

Se yon konvèzasyon Itshak (Izaak) avèk Bondye sou Ezaou: Izaak te di konsa devan Bondye Sen an, se pou li menm li beni: "O Letènèl, Mèt Linivè a, Se pou l 'gen yon volonte devan ou! Se pou yon favè pou Ezaou, pitit gason mwen renmen anpil la!"

Bondye te reponn bay Izaak, ak li di l konsa:  "Ezaou! se yon mechan li ye.

Itshak (Izaak) di Bondye: "Men, èske nonm sa a p'ap janm aprann jistis"?, sa vle di, èske pa gen yon moun ki ka jwenn merit nan li?

Bondye te reponn ba li: "Menm nan peyi jistis sa a li pral aji enjis", sa vle di ke menm nan destine li, li vle detwi Peyi Israel la.

Yitshak (Izaak) te di Bondye: Si se konsa ke li mechan konsa, "Lè sa a, li pa pral janm wè majeste Etènèl la".


YON LÒT KESYON SOTI NAN TALMUD LA

Epi Rabi Itschak te di ankò:

Ki siyifikasyon nap jwen nan sa wa David la te ekri, lè li te di konsa:O Letènèl, pa bay Racha a volonte li (sa vle di Pa bay moun ki mechan an sa li te vle a); pa avanse move aparèy li a ankò, pou li pa leve tèt li. Sela” (Psonm 140:9)? Nan lòt mo, pa ajoute siksè nan men mechan an pou li pa leve kanpe ak fyète pou tout tan.

An reyalite, sa a se lapriyè Jakòb Avinou te fè devan Bondye lè li te pè a e li te boulvèse anvan li te rankontre Ezaou, frè l la, zanj yo te retounen ak mesaj terib, yo te pote ba li soti nan fiti Edom ki an reyalite Adolf Hitler.

Jakòb te di devan Bondye ki Sen an, Se pou li beni: 

"Mèt Linivè a, pa bay Ezaou, moun ki mechan an dezi kè l, paske li vle detwi nou. Pa kite move plan li jwenn siksè ankò; pa retire mizo ki konstri l epi ki anpeche l pete ak rasanble plis fòs."

Sa a se yon referans a peyi sa a yo dekri nan Tora oral la kòm Germamya (Almay) nan peyi Edom, se sa ki Almay la, ki se toupre peyi Edom nan, se sa ki, lavil Wòm. Nan jan ke si Alman yo te vin avanse nan pwojè yo, yo tap detwi lemonn antye.


SE YON PEP KI KONPOZE AK 300 TRIBI

Sa sone trè konvenkan, men ki jan nou ka asire w ke Germamya sa a Talmud la ap site a, se reyèlman peyi Ewopeyen an modèn ki rele Almay jodi a?

Rabi Ḥama Bar Ḥanina te di tou: Gen twasan (300) jenn chèf ki gen yon kouwòn tache sou tèt yo nan Guermamya sa a, ki nan peyi Edom, e gen twasan (300) swasant-senk chèf [marzavnei] nan lavil Wòmen sa a. Chak jou sa yo soti al goumen ak yo, epi youn nan yo mouri, epi yo enkyete yo pou nonmen yon nouvo wa nan plas li. Piske okenn pati pa ini, okenn pati pa ka reyalize yon viktwa desizif. Se lagè sa yo ant Wòm ak tribi jèrmanik yo ki aji kòm yon mizo sou Ezaou-Edom-Wòm epi anpeche li vin twò fò.

Alman yo se yon pèp Gèrmanik, ki kòm yon gwoup etnik leve pandan Mwayennaj yo. Okòmansman fè pati "Sen Anpi Women an", anviwon 300 eta Alman endepandan te parèt pandan n bès li apre lapè Westphalia nan 1648 ki te mete fen nan Lagè Trant Ane a, ak Otrich ak Prussia-Brandenburg ki te pi gwo.

Istwa a rakonte sou chèf rabi Yosef Haim Sonnenfeld, lidè espirityèl venere ki te rete nan vil Jerizalèm nan ansyen nan kòmansman syèk la. Lè Alman Kaiser Wilhelm te vizite Jerizalèm an 1898, Rabi Sonnenfeld te refize salye l. Li te eksplike ke Kaiser la te montre siy klasik moun Amalèk yo. Anpil gwo lidè atravè listwa te eksplike ke Germamia se an reyalite Almay, moun tankou Vilna Gaon [sou Yoma 10b], Rashi [te di ke Germamia nou an oswa Ashkenáz se Almay], Rabi Jakòb Endem te pale tou [sou Megillah 6b], etc.

Li klè ke sa refere a Almay nan epòk nou an. Nou konnen ke Amalèk pa t senpleman yon nasyon kriminèl ki tap touye moun. Yo t ap goumen kont Bondye li menm, jan vèsè a di, "yo pa t gen krentif pou Bondye" (Detewonòm 25:18). Lè Jwif yo te nan peyi Lejip, tout nasyon yo te tande pale de gwo mirak ki te fèt, tankou dis kalamite yo ak separe Lanmè Wouj la. Pèp jwif yo te yon refleksyon nan volonte ak Objektif diven an. Yon atak kont pèp jwif yo te pa defo, yon atak kont Bondye. Sa a te manifeste pa lefèt ke Amalèk tap jete ògàn moun yo te touye a nan direksyon syèl la, nan defi yo tap bay Bondye, kòm si yo tap di: "Nou meprize alyans sen Brit Milah la ak Letènèl la".

Talmud la eksplike langaj vèsè a: "[Amalek karkha] Li te  rive sou ou..." (Det. 25:18). Mo ebre karkha a gen rapò ak mo kar, ki vle di "frèt". Sa vle di: Amalèk te refwadi jwif yo. Lè jwif yo te kite peyi Lejip, tout nasyon yo te pè konteste Bondye jwif yo. Men, Amalèk te vini, yo te goumen, e menmsi yo te bat yo militèman, yo te prepare wout pou lòt moun.


ALMAY EDOM (WÒM) - TWAZIYÈM RAIKH

Jakòb te di devan Sen an, Benediksyon pou li: 

"Mèt Linivè a, pa bay mechan an (Racha a) Ezaou dezi ki nan kè l ', paske li vle detwi nou. Pa ba li plis siksè, pa avanse sa ki mal pou li. Pa avanse plan [zemamo] ekstèminasyon li gen nan tèt li; pa retire mizo [zamam] ki kontrent li epi ki anpeche l kraze, ak rasanble plis fòs (Sòm 140: 9)."

Sa a se yon referans a Germamya (Almay) nan peyi Edom, sa vle di, Almay, ki toupre peyi Edom nan, se sa ki Wòm. Kòm si Alman yo te avanse, yo ta detwi lemonn antye.

Ezaou racha a ak kokhot Ha'Toumah, 400 fòs sa ki mal yo te vle jwenn yon wayòm mil ane pou dirije mond lan ak tenasite nan fè. Epi li te prèske reyisi, si se te pa pou lapriyè Jakòb papa nou an ak David Ha'Melekh, li ta reyisi. Kòm nou wè pi wo a, Mèt Linivè a atravè saj yo te di nou ki kote, ki jan ak non Wayòm nan nan Aharit Ha'Yamim ki ta pral etabli li. Jakòb papanou te voye zanj yo tout wout la pou vin wè sa mechan an t ap prepare e se konsa Izrael papanou an te anile pwojè Hitler avèk lapriyè li.


GEMATRIA EDOM PEYI WA EZAOU - ALMAY ADOLF HITLER

Ezaou mechan an ki reprezante sa nou rele an ebre Kokhot Ha'Toumah yo, ki 400 fòs mal yo, ak isit la nap gade sa yo te vle jwenn, yo te vle kreye yon wayòm mil ane pou dirije mond lan ak tenasite fè.

Seyir= שעיר ] = 300 ] = Almay te kreye pa 300 branch fanmi, Predi nan Talmud la

Germanya oswa Almay Nazi, ke yo rekonèt ofisyèlman kòm Raikh Alman jiska 1943 ak Gran Raikh Alman ant 1943-1945, se te eta Alman an ant 1933 ak 1945, lè Adolf Hitler ak Pati Nazi a te kontwole peyi a ke yo te transfòme nan yon diktati. Anba règ Hitler nonm mechan an, Almay te vin tounen yon eta totalitè byen vit kote prèske tout aspè nan lavi peyi te kontwole pa gouvènman an.


TWAZIYÈM RAIKH LA AK PEYI WA MIL ANE

Twazyèm Raikh la, ki vle di "Twazyèm Wayòm" oswa "Twazyèm Anpi", te pale de sipozisyon Nazi ke Almay Nazi te yon siksesè anvan Anpi Women Alman an (800-1806) ak Anpi Alman an (1871-1918). Twazyèm Raikh la, ke Hitler ak Nazi yo te rele Raikh mil ane a.

Twazyèm Raikh la te gen yon gwo plan pou rebati vil Berlen pou l te vin kapital diy Nouvo Anpi Hitler tap kreye a. Menmsi li ka sanble enkwayab, non Hitler te chwazi a se menm non yo te prevwa depi lontan nan ekriti jwif yo: Li te chwazi  kòm si pa chans "Germanya". Avèk sa yo te prevwa renovasyon kapital Alman an, Berlen pandan peryòd Nazi a, yon pati nan vizyon Adolf Hitler te gen pou lavni Almay Nazi a, yo te planifye sa pou apre viktwa nan Dezyèm Gè Mondyal la. Li te chwazi Albert Speer, li dwe "premye achitèk nan Twazyèm Reikh la". Albert te an chaj nan plan yo pou li rebati lavil Berlen an nan kapasite li ak sipèvizè nan pwojè a.

Kèk nan pwojè yo pou kapital la te déjà konplete, tankou kreyasyon yon gwo aks Lès-Lwès nan vil la, ki te enkli ekstansyon Chausse Charlottenburger (jodi a Straße des 17. Juni) ak plasman Kolòn yo rele "Berlin Victory" (Viktwa Berlen an) nan sant vil la, lwen Reichstag la, kote li te orijinèlman kanpe. Gen lòt, sepandan, tankou kreyasyon Grosse Halle (Gran Sal), yo te oblije sispann pwojè sa yo akòz kòmansman lagè a. Sepandan, yon gwo kantite ansyen bilding nan anpil nan zòn konstriksyon an yo te planifye a, te déjà demoli anvan lagè a, e defèt la evantyèlman te fè plan yo kanpe.

Se Adolf Hitler li menm ki te vin kreye plan rekonstriksyon Bèlen an pou l te fè l kapital nouvo mond lan ke li ta ede kreye, e ki te ba li nouvo non, "Germanya". Dapre rejis "tablo diskou" ke Hitler te bay nan 8 jen 1942, objektif Hitler nan chanjman non lavil la se te pou bay Nouvo lod  Anpi Germanik Mondyal la, yon pwen fokal klè:

Hitler menm te konsidere li, kom yon bon bagay ke lè yo chanje non kapital Bèlen an nan "Germanya", yo tap ba li yon inite konsiderab nan travay sa a. Non Germanya pou kapital Raikh la ta trè apwopriye, paske malgre ki distans moun ki fè pati nwayo rasyal jèrmanik la ta pral ye, kapital sa a tap bay yon sans de inite.

Hitler te dekri vizyon li te genyen pou vil la plizyè mwa anvan: Antanke kapital Nouvo Monn lan, Bèlen tap pral koresponn sèlman ak ansyen peyi Lejip, Babilòn ak Wòm! Ki sa ki Lond, ki sa ki Pari konpare ak li?

Plan ofisyèl pou rekonstriksyon Bèlen an, ki te komisyone pa Albert Speer, te rele "Plan konplè pou konstriksyon kapital Raikh la" (an Alman yo rele l: Gesamtbauplan für die Reichshauptstadt).


REPONS POU KESYON PREVAN

1) Malakhim yo (Zanj yo): Jakòb Avinou te voye zanj paske yo te kapab travèse tan ak vwayaje pi lwen pase jenerasyon pou vizite Ezaou nan tan ki tap vini an, ki moun ki Adolf Hitler li menm. Gematria Ezaou a se menm jan ak Adolf Hitler li ye. Jakòb te kirye pou konnen kisa frè li rayisab la t ap kwit pou pitit gason l yo nan lavni Ezaou.

2) Lefanav - Jakòb avinou te voye zanj yo Lefanav - sa vle di devan l 'nan tan.

3) Ezaou Ahiv - Ezaou sa a, Adolf Hitler sa a nan tan ki tap vini an se menm frè Jakòb la li te ye.

4) Seyir = 300 vil - Ak Gemara a te pale de 300 branch fanmi nan Almay sa a tankou Seyir nan Bib la te gen yon valè nimerik de 300.

5) Zanj yo te enfòme Jakòb papanou ke nonm yo ta pral rele Adolf Hitler nan Germanya peyi Adom nan, se te menm Ezaou ki t ap vin rankontre jwif yo nan tan ki tap vini an. 

6) 400 gason ki te akonpaye Ezaou - Valè nimerik 400 isit la sanble yo reprezante pa kwa swastika Nazi a, ki literalman fòme ak de lèt Tav [] youn sou tèt, youn lòt tèt anba. Men ki sa Lèt Tav la ye [ת], li gen yon valè nimerik de 400 e li reprezante tout Kohot Ha'Toumah yo, sa vle di tout fòs sa ki mal nan mond lan. Menm jan lèt Alef la te reprezante fòs ki byen yo, Tav la reprezante tout fòs mal.

7) Ki peche ki tap fè Jakòb pè? Jakòb ta ka pa t gen okenn peche ki ka enkyete l, men pèp Izrayèl la, ki se pitit li yo ye, jwif yo, te akimile ase koupabilite pou anpeche bon fòs yo soti nan siye move yo, kite yo nan kontwòl total pou fè ravaj sou pèp Israel la. Nou dwe gen merit pou nou kapab goumen kont sa ki mal, san Torah, san Avodat HaShem, ak asimilasyon jwif yo nan monn lan, ak kominis, ak dezobeyisans nan mouvman refòm yo, ak rejè tout fòm Kedoucha, yo pa tap jwen pitye devan Kohot Ha'Toumah nan Edom nan. .

8) Divizyon fanmi Jakòb nan an de kan, sa vle di ke jwif relijye yo ak eksklizyon yo tap divize an de; Mond Tora a ak mond ki opoze Tora  a, ak tout Mitzvot yo.


MESAJ KACHE NAN MEGILLAT ESTHER SOU NAZ YO KI TE DWE EGZEKITE


    

Lè nonm Nazi a ki te rele Julius Streicher te rive nan platfòm lamò a, li te rele, "Kounye a, li nan vire Bondye." Li te pouse moute de dènye etap yo nan pwen nan lanmò anba kòd pandye a. Pano a kenbe kòd la kont yon balistrad an bwa.

Streicher toudenkou balanse pou fè fas a temwen yo epi li te gade yo. Menm lè sa a, li rele byen fò: 

"Festival Pourim 1946".

Sa te kreye yon konfizyon nan lemond entye, poukisa nonm Nazi sa a te mensyone Pourim anvan li mouri?   [Pourim se yon jou fèt jwif ki selebre nan sezon prentan an, ki komemore egzekisyon Aman (Haman), yon ansyen pèsekitè jwif yo ki dekri nan liv Estè nan Bib Jwif la (nan Tanak la) ...

Julius Streicher se te yon Nazi depi byen bonè nan istwa mouvman Nazi a. Li te editè ak piblikatè jounal antisemit "Das Strummer". Nan mwa me 1924 Streicher te ekri ak pibliye yon atik sou Pourim ki gen tit "Das Pourimfest" (Festival Pourim lan). Pou pibliye atak virulan li a, Streicher dwe te gen anpil konesans sou panse ak pratik jwif yo. Sepandan, nou ka sèlman espekile nan ki pwen li te okouran de paralèl frape ant Haman ak pwòp ekzekisyon li. Sepandan, yo vrèman etonan:

“Epi, wa a te di larenn Estè: 

"Jwif yo te touye senksan (500) moun nan kapital la, ak dis pitit Haman yo, yo touye senksan (500) moun nan lavil Souza, ak dis pitit gason Aman yo... Kounye a, kèlkeswa sa w mande la, yap jwenn sa. kèlkeswa lòt demann ou an, y ap fè."

Lè sa a, Estè te di: 

"Si sa fè wa a plezi, se pou Juif yo ki nan lavil Souza a gen otorite pou yo ka fè demen tankou sa yo te fè jodi a, epi pou yo te pandye dis pitit gason Aman yo sou poto a (yon lot fwa)'” (Liv Estè 9:12-14 ). )

Si dis pitit gason Aman yo te deja touye, ki jan yo ta ka pann yo ankò yon lot fwa?

Saj nou yo te fè kòmantè sou mo "denmen" nan demann Estè a pou nou ak di sa a:

"Gen yon denmen ki kounye a, ak yon demen ki pita nan istwa a" (Tanhuma, Bo 13 ak Rachi, Chemot 13:14).

Nan Megila a, non dis pitit gason Aman yo ekri nan de kolòn ak nan gwosè trè gwo. Sa a se nan gwo kontras ak style la nan rès Megilah la. Kolòn gòch la gen mo v'et (y) dis fwa. Dapre Saj nou yo, mo v'et yo itilize pou vle di replikasyon. Enferans la se ke dis lòt moun te pann anplis dis pitit gason Aman yo.

Si nou egzamine lis pitit gason Aman yo, twa lèt ki pi piti yo ekri: Tav nan non Parshandata, Shin nan Parmashta ak Zayin nan Vizata.

Twa lèt sa yo ansanm fòme Tav-Shin-Zayin (T-Sh-Z), twa dènye lèt sa yo tap bannou dat nan ane jwif la 5707 la, ki koresponn ak ane gregoryen 1946, menm ane yo te egzekite dis kriminèl Nazi sa yo. Estè tap pwofetize lafen sa a pou nou.

Jijman Nuremberg yo te yon tribinal militè e se poutèt sa metòd ekzekisyon an se te jeneralman pa eskwadwon tire. Sepandan, tribinal la te preskri pandye. Lapriyè Estè te fè "Kann dis pitit gason Aman yo" fè eko pandan plizyè syèk,

Egalman etonan se ke dat ekzekisyon an (16 oktòb 1946) te tonbe sou "Fèt Oshana Raba ki nan Soukot" (Tishrei 21), jou Bondye sele vèdik Rosh Ha'Shanah pou ane kap vini an.

Jan Megilah (Liv Estè) rakonte, yon dekrè ke wa a sele pa ka anile, kidonk Akachverosh te oblije bay yon dezyèm dekrè pou pèmèt pèp jwif la defann tèt li. Nan lòt mo, premye dekrè sa a pa t janm anile.

Saj nou yo anseye nou ke evantyèlman Pèp Juif la pral tounen vin jwenn Bondye swa volontèman, oswa sinon Bondye pral leve yon lòt despot ki gen dekrè yo pral "tankou sevè tankou Aman an" (Sanhedren 97b).

Pandan n ap gade sou sit premye rankont nou te genyen ak Aman nan epi n ap wè monte yon fanatik ki gen diskou rival ak pi gwo ènmi nou yo, nou dwe sonje istwa a repete pi souvan pou moun ki pa aprann leson yo.


Diversify your Investments, Buy Cryptocurrencies now 
KLIKE ANBA POU JWENN NOU SOU WHATSAPP OU SOU TELEGRAM

KLIKE POU JWENN SOU TELEGRAM

ANN GADE TOU:

Jakòb AVINU AK EL ACHARIT HA YAMÍM


_______________________


SOUS

Raben Ron Chaya
https://www.youtube.com/watch?v=fMCPJoO4rDI&ab_channel=RavRonChaya-Leava.fr
Istwa Crash Course #67: Mirak Istwa jwif yo pa Aish Ha'Torah
Rachi sou Gemara nan trete Megilah 6b

GADE TOU: BÒ POZITIF CHAK ISTWA