Wednesday, December 14, 2022


NOU MENM SE PITIT ALYANS BONDYE NOU YE


Pa bliye O Izrayèl: "Nou Menm Se Pitit Letènèl Bondye nou, Nou ye.. (Deterononm 14:1)"

Yon moun ta dwe toujou gen krentif pou Bondye, kit se nan tan prive li ak lè li poukont li, oswa lè li an piblik, lè li devan lòt moun yo tou. Li ta dwe toujou admèt verite a, epi pale laverite nan kè l ', epi li ta dwe leve byen bonè nan maten pou pwoklame:

"O Letènèl, mèt Linivè a, se pa akoz jistis pa nou ke nap ofri siplikasyon nou yo devan Ou; byenke ou te kòmande nou, pou nou ka jis, men se sèlman poutèt mizèrikòd ou ki anpil ke nap kanpe devan Ou." 

Paske, reyèlman, ki sa nou ye? Ki sa ki lavi nou an? Ki sa aksyon nou yo ka fè? Ki jan jistis nou an ka bon? Ki kalite delivrans nou ka pote poukont pa nou? Ki fòs nou genyen? Ki sa pouvwa nou ka fè? 

Kisa nou ka di devan Ou, O Letènèl, Ou se Bondye nou ak Bondye zansèt nou yo ou ye? 

Èske tout vanyan sòlda yo pa tankou anyen devan ou? Èske tout moun yo, ki pi popilè anpil, yo pa tankou si yo pa t janm egziste? Moun ki gen bon konprann, yo tankou si yo pa t gen konesans? 

Ak moun ki gen konpreyansyon, eske yo pa tankou si yo te san entèlijans? 

Paske pifò nan aksyon moun yo, se yon gaspiyaj, ak jou nan lavi moun yo, se trivial nan prezans Ou. Siperyorite moun yo te genyen sou bèt yo pa anyen, paske tout bagay initil devan ou.

  • Sepandan, nou menm se pèp ou nou ye, nou menm se pitit alyans ou nou ye; nou menm se pitit Avraham, moun ou renmen anpil la nou ye, ou te fè sèman ba li sou mòn Morya a; 
  • Nou menm se desandan Izaak nou ye, sèl pitit gason l nan alyans la ', li menm ki te mare sou tèt lotèl la; 
  • Nou menm se kominote Jakòb nou ye, li menm ki premye pitit ou a, Paske ou te renmen li ak yon kè kontan, ou te gen lajwa nan li epi se pou sa Ou te rele l 'Israyèl ak te relel Yeshouroun tou;

Kidonk, nou gen yon obligasyon, pou nou remèsye Ou, pou nou fè lwanj Ou, epi pou nou glorifye Ou; pou beni, sanktifye, epi ofri lwanj ak remèsiman pou Non Ou.

Nou gen yon gwo chans! Ala bon pòsyon nou an! Ala bèl desten nou an! Ala bèl eritaj nou an! Nou gen yon chans enom lè nap leve bonè epi lè nap rete ta pou nou etidye pawol Sen an - Nou gen yon chans lè nap sèvi Bondye Nan maten ak lanwit - De fwa chak jou di sa konsa:

"Koute o Izrayèl, Letènèl se Bondye nou li ye, Letènèl se youn sèl moun li ye."

בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד: 

Lwanj pou non l, ki gen yon wayòm glorie kap dire pou tout tan.

Epi w ap renmen Letènèl, Bondye w. ak tout kè ou, ak tout nanm ou ak tout byen ou. 

Epi, pawòl mwen kòmande nou jodi a, nap gade l nan kè nou. Epi w ap anseye l bay pitit ou yo byen sevè. Epi w ap pale nan komandman sa lè w chita lakay ou, lè w ap vwayaje sou wout la, lè w kouche ak lè w leve. Epi w ap mare pawol komandman sa a kòm yon siy sou men ou, epi pawol sa yo pral pou yon temwen nan mitan je ou (nan fwon ou). Epi w ap ekri pawol sa yo sou chanbrann pòt lakay ou ak sou pòtay yo  (Detewonòm 6:4-9).

O Letènèl, se Ou sèl ki Bondye nou an, Se Ou Sèl ki Bondye nan syèl la, ak sou latè a, ak se Ou sèl ki Bondye nan syèl yo ki anwo padesou syèl la. An verite, se ou sèl ki premye, epi ou sèl ki dènye. E si nou pa konte Ou pa gen Bondye. 

O Letènèl Rasanble tout moun yo, ki pitit alyans la, tout moun yo ki mete espwa yo ak konfyans yo nan ou nan kat kwen nan peyi ki sou latè a. 

Lè wap fè sa a, Se pou tout limanite tout entye ka rekonèt epi se pou yo ka konnen ke se ou menm sèl ki Bondye, Se ou sèl ki Mèt tout wayòm yo ki sou latè a. 

Se Ou sèl kap fè syèl la, latè a, lanmè a ak tout sa ki gen ladan yo. 

Ki moun pami tout travay yo ke ou tap fè a, e pami tout kreyati yo, ki swa nan syèl la oswa sou tè a, ki ka di ou: 

“Kisa w ap fè?"

Papa nou ki nan Syèl la, fè bonte kè ak nou poutèt gwo non ke yap pwoklame sou nou, epi akonpli pou nou, O Letènèl, Bondye nou an, pwofesi ki ekri ak ki di konsa a: 

"Nan tan lafen an, mwen pral pote ou. Lè sa a, m'ap rasanble ou, paske m'ap fè ou konnen e m'ap fè lwanj ou popilè nan mitan tout nasyon yo ki sou latè a, lè sa a m'ap fè tout depòte yo, tout moun peyi Izraèl la tounen devan je ou,' Men ki sa Letènèl te di (Sofonya 3:20.)."KLIKE ANBA POU JWENN NOU SOU WHATSAPP OU SOU TELEGRAM

KLIKE POU JWENN SOU TELEGRAM