Tuesday, February 28, 2023

YON LAPRIYÈ POU JWENN IMILITE AK SUJÈ FYÈTE NEGATIF
-
Pa Rav Eliezer Berland

____________________________________

Avek lapriyè sa a, se pou m’ ka elimine Ga'avá a nan mwen, se pou mwen gen yon lespri enb, se pou mwen ka kiltive imilite Moyiz Ben Amrám te genyen an, Mèt nou an e ke mwen ka aprann soumèt *Ogey mwen (Ga'ava a)!

____________________________________


Jodi a se Zayin Adar, 7 mwa Adar, se Hilulah Moshe Rabeinu, Alav HaShalom, se anivèsè lanmò li, gen yo gwo merit nan etidye liv Devarim (Detewonòm) jodi a.

Mèt Linivè a, O Letènè, Ou menm ki ka fè tout bagay posib, tanpri pèmèt mwen konplètman domine tout (santiman) Ògey ki nan mwen, pou mwen toujou gen merit pou m enb (Gematria: 133) ak 'ba' (Gematria). : 822) = 955.

Epi se pou mwen wè tèt mwen kòm pi move (moun) nan mond lan epi se pou mwen vin tankou 'Har Tavor', ki gen gwosè kat Parsa'ot (Yon mesi talmudik), epi se pou m' ka swiv Ansèyman #14 nan Likutei Moharan nan, epi se pou mwen ka fini kèk santèn paj nan Gemara anvan 26 Mwa Nisan nan epi pou m' rive nan nivo Mèt Sen Nou an, Rebe Na'hman, pitit gason Sim'ha, pitit gason Feige.

Ak sa, se pou m’ ka fè tout fanmi mwen yo vin tounen jwenn Letènèl, se pou yo vin jwenn Bondye nan yon repantans konplè.

Ak grasa sa a, se pou m’ ka transfòme kat eleman yo nan kò mwen; dife (Gematria: 301), van (Gematria: 214), dlo (Gematria: 90) ak latè a (Gematria: 350; ansanm = 955), se pou m' ka transfòme yo nan kat eleman sentete.

Epi se pou m’ vin tankou yon dife k'ap boule pou Ou, o Letènèl ak grasa sa a, se pou mwen ka aprann Tora lajounen (Gematria: 96) ak lannwit (Gematria: 81, ansanm = 177) toujou epi se pou m’ ka santi ak goute Gan (Gematria: 53) Eden (Gematria: 124, ansanm = 177) nan chak moman ak nan chak segonn nan lavi a.

Ak nan vèti sa a, se pou zanj yo; Nuri'el (Gematria: 297), Gavri'el (Gematria: 246), Mikha'el (Gematria: 101), Refa'el (Gematria: 311) akonpaye m ', ansanm = 955) epi pou m’ ka fè eksperyans delivrans ak mirak ak bèl bagay nan chak moman ak nan chak segonn. _____________________________________
*Kisa ki Ògey = "Ògey se yon fyète egzajere", nan lot lang yo yap itilize l' entèrchanjableman ak "awogans". Se yon fyète ki gen yon konotasyon negatif ladann. Oxford tap defini li kòm yon movè kalite ki anplwaye lè yon moun gen yon opinyon twòp elve sou tèt li oswa lè lap egzajere sou pwòp enpòtans li.