Monday, February 20, 2023

KENISAT HA'OROT POU JODI LENDI A

Bondye te kreye mond lan nan yon tel fason ke menm Kenisat Ha'Orot yo "(Rantre Enèji Suprèm yo) pou chak jou kap vini sou tè a, yap premyèman pase nan pwòp mond selès pa yo anvan yo desann nan mond nou an (Siddur Rashash). Enèji sa yo se fòs supernatural pwisan yo ye, yap penetre nan mond sa a, depi kreyasyon mond lan jiska jodi a,

Jodi a se Lendi li rele Yom Sheni nan lang ebre,  Nan jou sa a nap resite Sòm 48 ("Letènèl Gran, li Gen Gwo Pouvwa ak yap fè lwanj li anpil..."), ki refere a dezyèm jou Kreyasyon an, lè li te separe bagay li te fè yo (a. syèl la sou tè a) epi li te gouvènen sou yo. .

MISTÈ KABALISTIC AK RADISYON LIMYÈ EGZALTE TORAH A

Nan sans, mistè kabalistic ki pi entim nou jwenn nan Tora a, se bagay ki trè evidan yo ye, epi nou ka wè yo klèman, lè n' ap fouye nan ekla  limyè espirityèl ki egzalte anpil la ke Kreyatè Linivè a te bannou, Beni swatil! Se selman je moun ki semp yo, ki pa ka sipote gran Kedusha imans sa a, ak bèl pouvwa sa a ki gen ladan l'  ak radisyon limyè li, jan Nefesh Ha' Haim te eksplike l' pou nou, nan Shaar 4 - Chapit 27 ekri pa Rav Haim de Volozhin Zt"l

KI SA "GADOL HASHEM" VLE DI? LETENEL LI GRAN AK GWO POUVWA LI, BENI SWATIL!

Paske menm si moun ki gen bon konprann yo te di nou ke Letènèl te etabli kay li nan wotè Selès yo. Li tèlman Gran ak gwo pouvwa li,  ke nou pap jwen li nan yon sèl kote. Lap ranpli tout kreyasyon an antye depi anwo jouk anba ak sou tout kote, jan sa ekri di: Èske m' pap ranpli syèl la ak tè a an menm tan? Nap jwenn Enèji kabalistic li kap toujou desann pou kenbe tout kreyasyon nan egzistans li.

POUKISA YAP DI: (ELOKEI MEKAREV) ESKE MWEN SE SELMAN YON BONDYE KAP VINI NAN YON KOTE ESPESIFIK MWEN YE?


Èske ou ka jwen mwen sèlman nan yon sèl plas, men gen yon lot plas kote ou pa ka jwenn mwen? Jan ekriti a tap di: Èske mwen se sèlman yon Bondye pwòch mwen ye, Letènèl di, eske mwen se pa yon Bondye ki lwen tou? Èske yon moun pral kache nan yon plas kote mwen pa ka wè li? Letènèl te deklare. "Èske mwen pa ranpli syèl la ak tè a an menm tan?" Deklare Letènèl (Jeremi 23:23-24).

POUKISA SE EKRI (MEHOULAL MEOD) LE LAP PALE SOU GWO LWANJ LI, AK GRANDÈ KREYATÈ A?

Paske grandè li (Gedulato nan lang ebre) ap rive menm nan esfè bèt ki pi piti ak envizib yo, menm nan esfè pi gwo kreyati yo, pi pwisan yo ak vizib yo; tout kreyati selès yo ak tèrès yo; Tout moun nan monn ou ak nan espas ou a ka wè grandè Bondye ki Sen an, se pou li beni, epi se pou tout moun vin ba li glwa.

POUKISA SE EKRI: MENM JAN NON OU GRAN, SE KONSA LWANJ OU ANPIL TOU?

Paske, menm wa ògèye yo ak tout moun enpi yo, ki sou tout tè a, yo pral ba li glwa, jiska dènye bout latè a, jan se ekri: “Lè Bondye vin retabli Siyon, l ap fè konnen tèt li, kòm yon fò nan palè l yo. Paske nap gade kijan wa yo pral reyini tèt yo ansanm, ansanm yo pral avanse. Y'ap wè, imedyatman kijan y'a sezi; yo pral pè anpil, yo pral kouri pou echape. Se lè sa a tranbleman an pral pran yo, yo pral soufri tankou yon fanm k ap akouche (Sòm 48:4-11). Epi ankò ekri di: “Menm jan non w gen gwo pouvwa, o Bondye, se konsa tou lwanj ou a kap rive nan dènye bout tè a; Men dwat ou plen ak jistis (Sòm 48:11).

Epi tou: Se pou Siyon ka gen kontantman... Paske, se menm jan nou te tande l' (ak zòrèy nou), se konsa nou te wè l' (ak je nou) nan lavil Letènèl la, Senyè ki gen tout pouvwa a, nan lavil Bondye nou an; Bondye pral etabli vil la pou tout tan. Sela

Jodi a se Yom Sheni li ye, yon jou ki resevwa enèji supernatirèl ak Kabalistic li yo atravè pòtal Gevoura (Pwisan) ak dyakritik Sheva. Sheva a ap pale de twòn Letènèl la ki tabli nan monn nou an pou l ka vin rete nan mitan pitit li yo jan sa ekri:

Ve ‘ Asú li Mishkan Ve Shakanti Betojam

"Epi pou yo fè m 'yon Tanp, pou m' ka rete nan moun yo (Egzòd 25:8)"


O Letènèl, Papa nou. Ou menm ki toutpwisan, ki ka fè tout bagay. Se pou pawòl ki soti nan bouch mwen ak meditasyon ki nan kè mwen fè ou plezi, O Letènèl, wòch mwen ak redanmtè mwen an. Se pou mwen ka jwenn Yon Zehut (Merit) jodi a pou mwen vin yon Merkavah, yon veso pou pote enèji ou, yon reseptak pou resevwa Limyè Siprèm ou a.

O Bondye, Letènèl, prepare m pou m vin yon Mishkan ki pi sen, ki apwouve e ki vrè. Epi nan remèsiman mwen, se pou m' vin yon Sheva vivan pou ou ak pou She'hina diven ou, se pou prezans diven ou vin rete sou mwen pou tout tan.