Tuesday, March 7, 2023

YON LAPRIYÈ POU REMÈSYE GRAN MÈT LA POU GRO MIRAK LI TE FÈ POU NOU NAN FÈT POURIM NAN


Ribono shel Olam, Ou menm ki ka fè tout Bagay. Nou di w mèsi pou tout mirak yo, pou redanmsyon pase yo, pou tout gwo zèv yo, pou tout delivrans yo ak pou tout viktwa nan lagè ou te fè pou zansèt nou yo nan jou sa yo nan listwa nan epòk sa a ak nan sezon ane a. .

O Wa etènèl, Ou menm ki ka fè nenpòtkèl bagay. Se pou ou fè pou nou jodi a, menm jan ou te fè nan dat Pourim istorik la nan epòk Madoche jwif la ak Estè, larenn jwif la, nan lavil Souz, kapital peyi Pès la, lè mechan Aman nan te leve kont jwif yo, lè mechan an t'ap chache pou l' detwi, touye, ak elimine tout jwif yo, ak tout ti bebe yo rive menm nan granmoun yo, sa tap enkli tout ti moun yo ak tout fanm yo, 

Li te vle elimine tout moun yo nan yon sèl jou. Nan dat 13 nan douzyèm mwa a, ki se mwa Ada a, jan li ekri nan liv Estè, nan bib la, 

Lè sa a mechan Aman nan te gen plan pou l piye richès jwif yo — Men, ou menm, Papa Bondye nan gran mizèrikòd ou a, ou te anile konsèy Aman nan, ou te fristre entansyon li, epi ou te mete plan mal li tap fè a sou tèt li; Se konsa yo te pann Aman ak 10 pitit gason l yo sou poto. 

Epi Ou menm, Bondye etènèl, ou te fè yon mirak ak yon mèvèy pou jwif yo; se poutèt sa, nou gen kè kontan ak nou rekonesan pou gwo non Ou pou tout letènite.

Ak nan merit sa a, ak nan merit pou tout sa ou te fè pou nou nan tan lontan sa a, ak nan merit sa wap fè pou nou kounye a jodi a, nan tan prezan an, ak nan merit tout sa ou pral fè pou nou nan tan kap vini an, 

Se pou Gran Non Ou, Bondye etènèl, Wa nou an, se pou w dwe toujou beni epi se pou yo toujou glorifye non ou, pou tout tan ak pou tout tan ak pou tout etènite.
Diversify your Investments, Buy Cryptocurrencies now 

KLIKE ANBA POU JWENN NOU SOU WHATSAPP OU SOU TELEGRAM

KLIKE POU JWENN SOU TELEGRAM