Friday, February 3, 2023


PI BÈL ISTWA EKSKLIZIF PA BINYAMIN BENHAMOU MISYON TRÈ SEKRÈ A NAN SIRI.PI BÈL ISTWA BINYAMIN BENHAMOU NAN TORAH-BOX

MISYON TRÈ SEKRÈ  E SAKRE NAN PEYI LASIRI

Pou semèn sa a mwen pral rakonte ou yon istwa trè trè trè pa konnen sou yon saj ki rele Izrayèl Abuhatseira, pi byen konnen kòm Baba Salé, depi nou nan peryòd apre Hilulah Saj sa a.

Istwa sa a kòmanse ak yon nonm ki rele Abraham Walter, yon biochimist renome ki soti nan Etazini damerik, yon bon jou li te deside chanje pwofesyon li nèt, ak benediksyon Rav li a. Bon, li deside vin yon edikatè ak sa a, li tou te vin fè yon trè bon repitasyon apre ane eksperyans ladan l', li te rankontre yon òf travay ki te atire atansyon li, se te yon pozisyon ki te disponib nan Peyi Izrayèl, gayan nan pozisyon an ta pral travay pou Ajans pou Devlopman Entènasyonal nan peyi sa a. Travay la se pou moun nan ka evalye lekòl ak inivèsite Mwayen Oryan yo ki tap chèche finansman ameriken.

Abraham te pase tès la e li te gen chans e se li ki te genyen pos la pami 600 aplikan yo. Kandidati li te chwazi yon 19 jen. Kèk tan apre, Abraham te rive ann Izrayèl, li te vin rete nan katye  "Vegan Beat" nan Jerizalèm, epi Depatman Deta Ameriken an te ba li yon lyezon ofisyèl Ameriken ki te rele John Williams, ki te responsab pou oganize tout travay sou teren an; soti nan devlopman pwogram jouk nan transpò, soti nan apèl telefònik jouk nan fasilite rechèch pou Avraham nan divès lekòl nan zòn nan.

Yon maten, John anonse pwogram jounen an e youn nan destinasyon pou jou sa a, se te vil Netivot, yon vil nan sid Izrayèl. Abraham enfòme John dirèkteman, lefèt ke te gen yon gwo Saj ki abite Nivot, li ta renmen tou yo fè yon detou pou li ka pran yon

benediksyon lakay Saj sa a. John pa t kont lide a, men li pat sèten yo ta pral jwenn tan ak orè jounen an nan Netivot. Sepandan, lè yo rive nan vil la, machin li te kraze. Men hey, li pat panike, li envestige, epi yo wè ke te gen yon atelye mekanisyen anfas, John al chache mekanisyen an, ki imedyatman ki te vin detekte yon pwoblèm nan senti machin nan, li anonse ke li pral pran, apeprè de zè de tan pou repare veyikil la.

John di Abraham: “Mwen pral tann isit la jiskaske machin nan repare, poukisa ou pa ale vizite mesye saj ou te pale m nan, pandan 2 zè tan sa a? Abraham te dakò ak lide a, epi imedyatman li rele yon taksi epi li ale nan direksyon kay Rav Izrayèl Abuhatseira, ilis Baba Sale a. Abraham rive lakay Saj la, li antre nan yon koridò plen moun, li espere ke li tap jwenn ase tan ak dezèdtan pou l rankontre Illustre Baba Salé a. Lè Abraham te apèn vin antre, yon nonm te ouvri pòt la soti anndan an, li antre nan koulwa ki anba a, epi li mande moun yo: "Èske gen yon sèten Abraham isit la?"

KIJAN YO TE KONNEN LI TAP LA?

KOMAN SE POSIB, KOMAN YO TE KONNEN MAP LA?

Abraham te konnen se pa li yo t'ap rele, paske li te fèk rive, li enposib pou li te ka vin pase anvan tout moun sa yo. Men, li wè pèsonn pa reponn, mesye a disparèt, epi apre kèk minit, li retounen epi li mande yon lòt fwa ankò: “Èske Abraham la? Lè Abraham remake pèsonn pa reponn, li gade, men li remake pèsonn pa reyaji nan mitan moun ki la yo, kidonk li di:

"Mwen rele Abraham", nonm lan di l ', vin avè m', tanpri. Abraham swiv mesye a nan yonn nan chanm yo, epi toudenkou Baba Salé a antre epi li akeyi l avèk bonjan. Pandan Abraham toujou chita ak entimidasyon ak emosyon moman sa a, kèk moman apre pòt la ouvri ankò epi Illustre Rav Ovadia Yosef (Tèt Siprèm kominote Sefarad Mondyal la) antre tou, epi li kòmanse diskite ak Baba Salé an Arab. de yo tounen vin jwenn Abraham epi Baba Sale di l, konsa nan lang ebre, gen yon dam ki rele Dadba ki te rive chape soti kite peyi Siri, men mari l pat gen menm chans, li pa rive chape, pou le moman. li gen estati "Aguna". Pwoblèm nan se ke li pa konnen si mari l mouri oswa vivan. Si li vivan, li pa gen dwa remarye. Lè ou ale nan peyi Siri, eseye chèche konnen destinasyon Nonm nan.

Abraham twouve li difisil pou l kwè sa l ap tande a, okenn nan de moun sa yo pa gen okenn lide kiyès li ye, yo pa ta dwe konnen poukisa li abite kounye a ann Izrayèl. Se konsa, poukisa yo tap imajine ke li ta pral ale nan peyi Siri, pou yon misyon li menm?

Zafè a trè delika. Men, sitou, ki jan de ilus Rabanim sa yo te fè pou te ka konnen ke mwen tap vini jodi a vizite Baba Salé? Epi poukisa Chèf Siprèm nan kominote Sefarad mondyal la te chwazi vin Netivot jodi a e pa yon lòt jou? Men, Abraham pa oze kontredi onorab raben yo e anvan li kite Baba sale beni Abraham e menm ba li nimewo telefòn prive Rav Ovadia Yosef.

Apre mwens pase yon èdtan Abraham li finalman rankontre John ankò, ak machin nan deja fiks epi yo kondwi ale, kontinye nan misyon travay yo. Nan demen, John rele Abraham epi li di l pou l pare pou l ale a 7:30 am. m., paske ou ta renmen kòmanse jounen an bonè. Li di li gen yon baz militè nan nò Jerizalèm ki ofri yo sèvi ak yon elikoptè, pou yo ka ale Chip; ki pral pèmèt yo vwayaje nan peyi Siri, kote yon pati nan travay yo pou jounen an ap tann pou yo. Kidonk, Abraham te asire John l ap rive alè.

Premye pati vwayaj la pase san ensidan ak elikoptè a, yo rive san pwoblèm sou zile lil Chip. Lè sa a, yo san pwoblèm kite lil Chip, vole sou mòn yo nan Wotè Golan nan direksyon Kuna nan peyi Siri, epi toudenkou, san avètisman, elikoptè a kòmanse souke vyolans, Abraham rete kole sou chèz la, ak ki pilòt la goumen ak gouvernman an soti nan elikoptè a, pilòt la fè desandan li sou tè a, apwoche ak akselere; men pilòt la te rive reprann kontwòl e li te ateri dousman nan kote sa a. La li anonse ke yo nan Siri epi li mande John pou l ede l tcheke estati elikoptè a. Pandan se tan, Abraham refè apre gwo soufle nan lè dezè a. Zòn nan konplètman dezè.

Jwenn tèt li nan dezè ki louvri, li deside pran yon souf nan dezè a ak aksidantèlman mache lwen elikoptè a. Menm lè Abraham remake yon ti kay, kote a te sanble nan kraze, ak krible ak bal. Li apwoche epi toudenkou wè yon nonm bò kote kay la. Li fèmen zye l, tranble, li panse poul dispèse miraj la, men li ouvri zye l ankò, li wè yon nonm ki soti nan kay la, li ap dirije nan direksyon l, li kontinye ap mache jiskaske li rive nan Abraham, li kòmanse pale avè l. move angle. Li di: "Ou Ameriken?" Abraham di li wi; Lè sa a, mesye a di: “Fòk mwen pale avè w, mwen se yon bon moun, yon bagay ap deranje m. Mwen dwe di yon moun; kite m pale sou li. Mwen se yon gad prizon, yo pran yon jwif, yo tòtire l 'nan lanmò, yo jete l' tankou yon bèt sovaj nan fatra; men mwen pran l, mwen antere l.” Abraham mande l: “Ki jan Juif sa a te rele?” Epi nonm lan di: "Dadba"

Se la Abraham sonje ke se te menm non fanm ki te kouri kite peyi Siri a, e ki te nan eta "Aguna a", dapre pawòl Baba Salé ak Rav Ovadia Yosef. Fòk se moun ki te mouri san madam li pat konnen an, jan yo te rakonte l' yon jou avan nan Netivot. Abraham fè yon siy pou mesye a vini avè l, li fè yon jès nan direksyon elikoptè a, kote li di John: "Vini isit la, tanpri."

John santi l fè cho anpil, kidonk li kouri vin jwenn Abraham, e John di: "Men mwen, mwen tande, kisa ou vle ak mesye sa a?" Lè sa a, li di l 'ki jan li te kouri sou nonm sa a, ki jan li te parèt soti nan okenn kote epi li di m' yon bagay. Mwen jis vle ou koute sa li te di m '. Mwen vle asire w. Mwen pa alisine. Siryen an te repete e patikilyèman sa li te di pi bonè. Se la Abraham tande non Dabda ankò...

Pandan se tan, pilòt la rele yo, paske li te rive fè elikoptè a travay ankò. John ak Abraham vire pou yo salye mesye Siri a, men li te ale, yo pa wè l ankò. ki jan li posib ke nou pa konnen ke li te ale, ak ki kote li te ale? Sa a te twò emosyonèl pou pale sou nan moman an. Sa ase pou jodi a. Abraham t ap tranble, li te gen anpil difikilte pou l kenbe, alò John konprann ke kòlèg li Abraham te twò enkyete pou l kontinye; se konsa li deside koupe misyon li kout epi mennen l lakay li. Lè yo rive debake Jerizalèm, Abraham te gen yon gwo lafyèv, John mennen l lakay li, li kouche tou dwat, telefòn nan sone nan demen maten epi li reveye Abraham. Se Laura te di l ke Ovadia Yosef mande l si li te jwenn yon bagay. Li te apèn ka pwan telefòn nan ak de dwèt ki prèske tonbe soti nan men l '. Gen li di Rav la ke li ye, epi li mande si yo ta ka rankontre pou pale sou li pita nan maten an.

Abraham poko fin konprann sa k ap pase a, men li di l mèsi paske li ba l opòtinite pou l patisipe nan misyon sakre ak sakre sa a. Men, Rav Ovadia Yosef reponn ke moun ou dwe remèsye se Sage Israel Abuhatseira, Baba Salé. Se li menm sèl ki ka reyalize yon mirak konsa, jeni li antoure enkyetid li pou frè jwif li yo, ki mennen l 'fè tout sa ki nan pouvwa li, menm travay pi lwen pase limit yo nan lanati, tout soulaje soufrans nan jwif yo.

Abraham rete sezi sou yon pwen, li mande: “Èske li posib pou w aksepte temwayaj yon moun ki pa Juif pou pèmèt yon fi remarye? Èske sa oke, miraculeuse pwouve ke mari a te mouri? Èske sa pral akseptab ak yon sikonstans tankou sa a, ak yon bagay non sèlman mirak, men atravè miraj? Wi, Rav Ovadia Yosef klarifye, sitou nou konnen ke nan plizyè ka gwo entelektyèl Tora nan tan lontan yo te fè apèl a moun ki pa jwif nan kondisyon sa yo, men li ajoute; Sepandan, lè ou retounen Ozetazini, mwen ta renmen ou diskite sou sa ak Rfabino ou a; ak gwo Rav Yakov Cabinetzky ak Rav Moshe Fenstein, ann wè sa gwo Dayanim nan Amerik di nou sou zafè sa a, depi yo se Gran Tzaddikim jenerasyon an nan Amerik la, tounen vin jwenn mwen epi pote m 'repons yo sou sa. sijè. Abraham pa reponn anyen; depi li pa gen okenn entansyon pou l retounen Ozetazini - Omwen petèt nan yon ane.

Sepandan, le pli vit li retounen lakay li, Abraham dekouvri ke plan fanmi an chanje, madanm li fache, li di l ke papa l vin malad epi kounye a li dwe retounen Ozetazini, donk Depatman Deta ba li pèmisyon. pou retounen ale epi retounen kontinye misyon li an septanm. Abraham ak fanmi l retounen nan Amerik, Abraham imedyatman konsilte Rav li a, li poze kesyon Ovadia Yosef la; ak Rav la te kapab konfime sa a nan site 24 sous ki otorize fanm nan remarye. Apre sa, Abraham vizite Rav Yakov Caminetzki ki pwouve li tou nan site 24 referans biblik ki pèmèt yon fanm remarye, epi Abraham rankontre Gran Rav Moshe Feinstein ki pwouve li tou nan site 31 referans biblik ki otorize yon fanm Agunah marye nan sikonstans menm jan an.

Abraham difize tout repons sa yo pa odyo nan Illustre Rav Ovadia Yosef nan Jerizalèm; ki lè sa a ofisyèlman bay Madanm Dadba pèmisyon pou l remarye.

Pandan se tan Abraham t ap planifye pwochen vwayaj li ann Izrayèl, men plan sa yo echwe akòz lagè a. Depi lagè a te pete kèk semèn apre, gouvènman ameriken an koupe tout finansman etranje. Abraham transfere nan yon lòt pozisyon.

Madam Dadba te kouri kite peyi Siri ak pi piti pitit li yo, de pi gran timoun yo; alòske yon ti fi 13 an ak yon pitit gason 12 an t ap travèse fwontyè a ak mari l, men yo te kaptire l e yo touye l; pandan ke timoun yo te oblije rete ak yon fanmi nan peyi Siri. Men, pandan li t ap chape soti Siri, dam nan te frape pa youn nan bal yo te tire ak yon pistolè, pwojektil sa a te detache kolòn vètebral li.Doktè yo pè opere sou li pou retire bal la, paske li te nan move kote. Pandan se tan, li rete nan yon sant reyabilitasyon ann Izrayèl, ak bal la nan kolòn vètebral li, pandan l ap eseye refè apre blesi grav li a.

Abraham toujou enterese nan sò fanmi an paske sitiyasyon sa a te fache anpil. Li te rive etabli yon relasyon avè l, e lè li te vin konnen kondisyon kritik dam nan, li te deside mennen l Ozetazini kote li ta gen yon pi bon chans jwenn.

yon doktè ki pral opere sou li. Se konsa, li te fè vwayaj la an 1978. Abraham mennen l 'nan yon bon sant medikal òtopedik men doktè yo pesimis, yo eksplike ke gen yon chans nan 1000 ke operasyon an pral reyisi, men risk la se ke li pral paralize nèt. . Epi te gen yon lòt pwoblèm tou, se te yon pwoblèm lajan. Depi Madam Dadba pa t gen asirans sante ak ka a te anonse yon pwosedi long ak trè chè.

Erezman, Abraham te tounen vin jwenn Doktè Arnold, ki te trè jenere nan renonse frè l 'yo. Li ta opere sou li gratis, sèlman mande pou ke Madam Dadba siyen yon fòm otorizasyon pou fè pwosedi a epi renonse frè nòmal $40,000 li. Se poutèt sa Abraham anonse Bòn Nouvèl la bay Madan Daba, li eksplike li tout konplikasyon posib. Dam nan di li dispoze pran risk la. Men, sou yon kondisyon, piske gen yon risk pou operasyon an echwe, kòm li ta renmen wè de pitit li yo ki te toujou nan Siri pou yon dènye fwa, anvan sibi yon operasyon ki riske konsa.

Abraham reponn li enposib, paske pat gen lyen diplomatik ant Etazini ak Siri nan moman sa a, men dam nan pozisyon li pa aksepte operasyon an; Toutotan li poko wè 2 timoun sa yo ankò se emosyon, men menmsi sitiyasyon an vin san espwa, Abraham konnen ke li dwe omwen fè fas ak chans li, donk li rele tout kontak li yo, yo tout ri de li. li di ke li te mande enposib la.

Semèn ap pase san okenn pwogrè nan envestigasyon li; yon apremidi, pandan Abraham te deranje, li pa t 'kapab fèmen je l' yo eseye rezoud pwoblèm nan nan tout fason. Men, la, toudenkou yon lide eksepsyonèl te vin jwenn li, li te di nan tèt li: Mwen pral ekri anbasadè siryen an nan Nasyonzini an, envoke yon sitiyasyon imanitè. Epi se konsa li te fè, li te dekri soufrans Madanm Dadba nan yon lèt trè emosyonan. Li lanse apèl pou klemans ki baze sou bezwen imanitè, li ekri li di ke li pran tout reskonsablite pou 2 pitit dam nan, si yo siyen akò a pou yo ka vin vizite manman yo, li ta okipe sejou yo Ozetazini. ak lè li te retounen nan peyi Siri. Kèk jou apre, anbasadè siryen an, Mesye Cabani, rele l e li ba li yon randevou nan biwo li pou l rankontre ak anbasadè a pita jou sa a e li anonse Prezidan Raphaël Assad aksepte demann imanitè li a; men te gen de kondisyon; Premye a se ke timoun sa yo dwe ale dirèkteman Ozetazini, kontoune pèp Izrayèl la, epi dezyèm lan se ke yo dwe premye peye yon depo sekirite $ 75,000 pou asire ke timoun yo retounen nan peyi Siri.

Abraham kite biwo a nan yon nwaj reyèl, li twouve li difisil pou kwè ke aplikasyon li te apwouve men fini an te klèman evidan kounye a li rete pou finanse sòm sa a ki pral retounen bay donatè yo, le pli vit ke timoun yo retounen nan. peyi Siri. Kidonk, li pale dirèkteman ak kontak yo, li rive jwenn ase moun pou prete lajan sa a, enkli ase pou kouvri depans vwayaj nan Amerik la, li voye lajan an bay anbasadè a, ki pwomèt ke timoun yo pral la nan kat semèn, ak pandan tan sa a Abraham prepare tout bagay pou operasyon Madan Dadba 5 semèn apre pou pèmèt li wè pitit li kèk jou avan entèvansyon an.

Yon mwa apre timoun yo rive Ozetazini, yon reyinyon k ap deplase, manman an ki pa t wè pitit li depi plizyè ane; eksitasyon an te kouri wo, operasyon an pa ta gen siksè, yo ta ka pa janm wè youn ak lòt ankò. Lè sa a, operasyon an te fèt

kèk jou apre, tout bagay te yon siksè konplè. Pa gen okenn pè ke li pral mache ankò. Li pral pran anviwon dezan nan reyabilitasyon pou kapab endepandan. Pandan se tan manman an ak pitit li yo te pase de bèl semèn ansanm. Apre sa, Abraham te akonpaye yo nan anbasad peyi Siri a. Anbasadè a retounen $75,000 la.

Sepandan, tout donatè yo te gen menm repons, yo te di Abraham kenbe lajan an, sèvi ak li pou timoun yo, envesti li pou ede yo marye ak kòmanse fanmi yo. Bò kote pa l, Abraham te envesti tout lajan an pou lavni timoun yo.

Kèk mwa apre, anbasadè siryen an rele Abraham ankò epi li di: Mesye Walter, mwen gen yon bon nouvèl pou ou. Gouvènman mwen an te trè enpresyone ak fason ou te jere sitiyasyon an ak onètete ak klas, ann pran devan jwèt la nan antisipe. Nou dakò ke ou te yon gwo byenfè. Ou kenbe pawòl ou lè w fè timoun yo tounen. e se poutèt sa,

Gouvènman siryen an te deside kòm yon jès imanitè eksepsyonèl konfye gad timoun yo nan men li pou yo ka viv ak manman yo nan sèl kondisyon ke yo gen pou yo viv Ozetazini ak ou pral pran swen nasyonalite w.

Se poutèt sa, m'ap di nou sa: Mwen san pawòl. Sa mwen vle di, Ekselans, se ke mwen pa ka jwenn mo pou eksprime rekonesans mwen pou jès ou a. Mèsi anpil.

Yon ti tan apre de timoun yo retounen Ozetazini yo rete jiska laj granmoun, yo marye epi fòme pwòp kay yo, epi finalman, yo deside ke tout fanmi an rete ann Izrayèl e depi Abraham pa t gen gad timoun yo ankò, yo te deja. granmoun, te deja konnen ke pwomès ki te fè anbasadè a pa t ap aplike ankò.

Yo òganize vwayaj yo epi yo pwomèt pou yo kenbe kontak. Bon nouvèl Najas te swiv youn apre lòt. Epi finalman Madan Dadba, li menm li remarye, epi li te rive selebre maryaj tout pitit li yo. Abraham te etabli fon sipò pou timoun yo epi ak sa li te kapab aleje fado finansye a sou Madam Dadba jiska jodi a.

Tout ti moun pitit Madam Dadba yo te jere te vin fonde fwaye yo baze nan Tora a, ak pwòp pitit gason pa yo ak bofis madam nan tou; yo tout ap etidye Tora nan Kolel Tora, yo te kontinye pwogrese nan Tora nan trè bèl fanmi sa a, plen ak krentif pou syèl la. Destinasyon sa a te eksepsyonèl, tout te baze sou de poto; an plas an premye Hashgakha Pratit, sa vle di zak entèvansyon pwovidans diven an patikilye; kote nou tout se trustees ak emuna nan vrè saj yo nan pèp Izrayèl la, vrè Tzadikim yo kap gide ak ede pèp Izrayèl la, kèk nan yo ki gen lespri diven an ki soti nan erudisyon yo epi yo pa nan move zak èt imen. Tout baze sou devosyon pou etid Tora a, ak bon konprann Bondye. Pou bonte san limit ke Letènèl ap pèmèt yo analize ak ale pi lwen pase evènman ki totalman andeyò kapasite natirèl èt imen.