Saturday, December 17, 2022

KI SA REBE A DI DE MIKEITZ

Adapte de travay Rebbe Lubavitch la


Yon Rebbe (Anseyan Tora) te rele youn nan etidyan l yo ki te rele Chimon. Li di l ' konsa: 

"Tanpri, gade nan Houmash ou (Nan Bib ou) a epi fè atansyon."

Ton sevè pwofesè a te sezi Chimon, ki te fikse deyò nan fenèt la, pèdi nan panse li. 

“Padon Chimon, mwen pa t vle sezi ou,” te di Rebbe a, fwa sa a ak yon vwa ki pi rilaks, “men ou reyèlman pa ta dwe reve anpil konsa lè w nan klas la. Petèt sa gen pou wè ak Parachah nan semèn sa a, ke n ap aprann ak, ki se tout sou rèv li ye.

Farawon an te gen de rèv, Yo te rele Yosef pou li vin entèprete rèv sa yo paske li te gen rezon sou lòt rèv li te entèprete anviwon dezan anvan sa; rèv koupè a ak rèv boulanje wa a. Epi li evidan, li ale san bliye ke yo te vann Yosef tou nan peyi Lejip an plas an premye akòz rèv li yo anviwon 12 ane anvan oswa konsa.

Shimon souke tèt li ak ekskiz:

"Aktyèlman, Kavod Ha'Rav Davidson, mwen reyèlman te panse sou tout rèv sa yo. Nou te aprann ke farawon an te leve nan maten an epi li te rele tout sòsye l yo pou yo eksplike rèv li, pa vre?”

"Se kòrèk, Chimon." Pwofesè a te vire nan klas la epi li te mande:

“Kiyès ki sonje kijan sòsye yo te entèprete rèv sa yo bay wa a? Nou te aprann sa deja nan Rashi."

 

Anpil men timoun yo te leve e pwofesè a te chwazi yon elèv ki te rele Yossi.

Yossi te di:

“Gen nan sòsye yo ki te di ke sèt bèf gra yo ak sèt pye ble yo, se yon siy ke farawon an ta pral gen sèt pitit fi. Epi sèt bèf mens ak sèt pye ble yo te vle di pitit fi yo pral mouri.”

"Èske gen yon lòt eksplikasyon?" Mande Rab Davidson, ak li lonje dwèt li sou yon etidyan ki rele David.

David di:

"Yo te di ke farawon an ta pral konkeri sèt nasyon, men ke sèt lòt nasyon ta pral revòlte kont li."

Menm kote a, Shimon te deklare:

"Se egzakteman sou sa mwen tap, Kavod Ha'Rav". “Poukisa farawon an pa t satisfè ak eksplikasyon sòsye l yo te ba li? Epi poukisa entèpretasyon Jozèf la te tèlman konvenk wa a, tèlman li te aksepte li touswit?”

Rebbe Davidson te souri:

"Sa se yon kesyon ekselan, Chimon. Men, si se sa ou t ap panse lè mwen te entèwonp ou, Lè sa a, mwen pa menm fache sou rèv ou nan klas la ankò.

"Ou wè, wa farawon an te dirije sou gwo anpi mond lan nan epòk sa a. Koulye a, yon chèf se pa yon moun prive li ye. Li responsab pou pèp li a, e bagay sa a pase tout bagay nan lavi l pou l okipe bezwen yo. Farawon an te konnen rèv li te gen yon mesaj trè enpòtan ki t ap enplike tèt li ansanm ak tout pèp li a.


“Farawon an pa t panse ke eksplikasyon sòsye l yo te ba li te apwopriye pou rèv yon wa. Bagay tankou lè wap fè pitit oswa lè wap montre fòs lame ou yo, sa pa enplike tout pèp ki gen nan nasyon an. Eksplikasyon Yosef la te diferan. Yosef te di l ke tap pral gen anpil ane nan grangou ki t ap rive. Evènman sa yo t ap afekte tout moun nan anpi l.”

Kounye a, sa ki bon pou nou sonje se ke, si sa a se laverite konsènan yon dirijan ki pa jwif ki pa gen Bondye, alò sa se sètènman pi vre konsènan yon lidè Juif k ap dirije pitit Bondye yo.

Yon dirijan Jwif ki gen Bondye pa sèlman panse pou l fè pwòp lavi l pi bon oswa pou l ede yon ti gwoup moun ki pwòch li. Yon vrè lidè jwif ki gen Bondye ave l’ gen sousi pou tout nasyon jwif la.

(Adapte de Likkutei Sichot, Vol. XV, Parashat Mikeitz)

ANN GADE L AN ANGLÈ (ENGLISH)

ANN GADE L AN ESPANYOLKLIKE ANBA POU JWENN NOU SOU WHATSAPP OU SOU TELEGRAM

KLIKE POU JWENN SOU TELEGRAM