Friday, December 16, 2022

B''H

Twa Atitid Nou Ka Adopte Lè Egzile, 

Lè nou oblije viv andeyò peyi nou


Adapte de youn Nan Ansèyman Rebbe Lubavitcher te fè.
 

Nan paracha semèn sa a, ki rele Vayeshev, nap jwenn yon vèsè ki dekri twa eta egzile yo pral jwenn nan lavi yo: 

Lè Pitit Jakob yo te vann Yosef  (Jozef) frè yo, ak lè lot moun nan karavàn machann yo te revann li plizyè fwa, ak nan fen pwosesis la, Tora a di nou nan Bereshit (Jenez) 39:1 : "Epi Jozèf desann nan peyi Lejip".

Midrash la ap di nou ke mo ebre Hourad "ki vle di desann", Men nou dwe sonje tou ke hourad nan lang ebre a, gen twa siyifikasyon:

1) Desann, soti nan pawòl Yerida a, depi Yosef te fè yon sèvitè nan peyi Lejip, epi yo te menm mete l nan prizon.

2) Gouvènman, soti nan mo Redia a, depi Yosef, apre yo te fin prezante l devan Farawon an, li te vin gouvènè tout peyi Lejip la.

3) An plis mo a gen fom Horadah a, depi Yosef te fè Prezans Diven Letènèl la desann nan peyi Lejip, jan se ekri (Bereshit 39:2): "Bondye te avèk Yosef."

Twa esplikasyon sa yo endike twa posiblite relasyon moun ka genyen ak mond lan bò kote l. Yosef te posede tout twa fòm sa yo: desann, Gouvènman, ak pouvwa pou li pote Prezans diven an avè l. 

Nan vire, chak gason Jwif ak chak fi Jwif ka konpòte twa eta sa yo nan relasyon pa yo ak ekzil kote yo ye a, nan twa fason sa yo.

Premye posibilite a se ke Jwif yo ap wè kijan yo te desann nan lefèt ke yo blije viv an egzil andeyò peyi pa yo. Dyaspora a lè sa a ap okipe yon plas enpòtan nan lavi moun yo, sa ap entèfere ak jan yo ka sèvi Bondye, pou rezon sa a jwif yo ap goumen kont tout sityasyon nan eta sa a, pou yo ka simonte li ak anpil difikilte.

Pwoblèm nan apwòch sa a nan direksyon ekzil, nap konsidere l kòm yon antite ki opoze obsèvans Mitsvot yo (Kòmandman yo), se ke malgre moun nan ap goumen pou li ka simonte difikilte sa a, nan moman sa a li pap reyalize yon viktwa konplè, paske batay sa a ap kite yon mak sou li. Nap di l konsa, rad plen san nan anpil batay sa yo kont lènmi an.

Dezyèm posiblite a se ke Jwif la mete tèt li, depi nan kòmansman an, nan yon pozisyon nan gouvènman an sou mond lan. Li pa wè devan l 'okenn difikilte oswa enkonvenyan nan akonpli Prensip Divin yo. Apwòch sa a tou ap ranje sitiyasyon an nan ekzil la. Antanke li pa gen ekzil, se li ki pral chèf sou ekzil la.

Avantaj nan apwòch sa a se ke pa gen okenn lagè. Tout difikilte yo otomatikman anile. Sepandan, se pa ke yo fennen lwen, men yo ke yo yon ti tan soumèt, gen yon posibilite ke si moun nan desann soti nan nivo espirityèl li, lap reveye pou li vin jwenn ke sityasyon li ap deranje sèvis Diven li.

Twazyèm posiblite a se ke jwif la ap pote Prezans diven avè l. Sa vle di, lè jwif la ale an egzil, li pran Bondye avèk li, ak pouvwa li, lap transfòme egzil la li menm, jiskaske siyasyon sa a menm ap vin ede l 'nan obsèvans Mitsvot yo. Sa a se yon nivo siperyè li ye, ki transfòme sa ki mal nan dyaspora a nan byen, fènwa a nan limyè.

Se sa ki te nivo espirityèl Yosef te gen. Yon bò, li te desann an Ejip, an egzil, li te separe ak lavi espirityèl li, paske li te soti kite lavi sou bo Jakòb papa l, e li te antre nan zafè materyèl peyi Lejip la. Men ak tout bagay sa yo, Bondye te avèk li, nan pwen ke li te vin chèf nan tout peyi Lejip la, ak egzil la menm te vin sèvi Yosef ak ede l 'nan tout travay li.

Pouvwa sa a, Yosef te transmèt li bay tout pèp jwif la: Se poutèt sa nou pa dwe pè nan difikilte nap jwenn nan ekzil yo, men nou dwe pote Prezans diven avek nou nan egzil la li menm, epi konsa pote redanmsyon final la, byen vit nan epòk nou an jodia.

Adapte de Ansèyman Rebbe Lubavitch la

___________________________

Egzil se prensipalman ekspilsyon penal nan ki yap fòse yon moun soti kite peyi natif natal li, epi dezyèmman ekspatriyasyon oswa absans pwolonje soti nan peyi moun nan anba sikonstans fòse oswa strik nan yon gwo objektif Diven.