Saturday, April 29, 2023


ORAÇÃO: "QUE VIVA O RAV" EM PORTUGUÊS

רבונו של עולם, תרחם על רביומורי הרב אליעזר בן עטיא שליט"א, שיחיה ולא ימות, רבונו של עולם, תרחם על רביומורי הרב אליעזר בן עטיא שליט"א, שהוא כולו מחובר קשור באזיקים על פצוע בגוף ובנפש, שהנך מביא עליו את כל היסורים שבעולם,Mestre do Universo, Tenha Misericórdia de Meu Rabino Eliezer Ben Etyá Sh'litá,

Que meu Rabino viva e não morra!


Mestre do Universo, Tenha Misericórdia de Meu Rabino Eliezer Ben Etyá Sh'litá,

Ele é meu Professor, visto que ele está todo ferido, amarrado e algemado no corpo e na alma, sobre quem trazes todo o sofrimento do mundo,את כל דינים, כשל כוח הסבל, תרחם עליו שהוא מוכן לקבל על אצמו את כל היסורים שבעולם,
Com todos os julgamentos sobrevindos, visto que lhe faltam forças para suportar, tenha misericórdia dele, aquele que está disposto a tomar sobre si todos os sofrimentos do mundo,


לטייל כל יום בכל ההיכלות, ולעבור כל יום ויום את כל השבעת מדורי הגהינום, בכל המסירויות עד אין סוף, במסירות נפש ממש, בעינויי הגוף ובעינויי נפש, בתפילות אין סוף סופיות, בתחנונים בקשות ובסיגופים.Ele passa seu tempo vagando pelos corredores todos os dias, todos os dias ele cruza as sete seções do Gehinnon (o inferno). Com todos os seus sacrifícios sem fim, dedicados com verdadeira autodeterminação, ele passa torturando seu próprio corpo e sua própria alma; com orações sem fim, ele passa seu tempo em súplicas e pedidos.רבונו של עולם, אוי תרחם עליו, תרחם, תרחם על הקהילה הקדושה, תרחם על ל"ו צדיקים שבדור שלוקחים עליהם את חל היסורי העולם הזה, אוי, אוי, אוי, רבונו של עולם תרחם עליו ועלינו, ותבטל מעלינו ומעל כל עם ישראל את כל הדינים הנוראים
Mestre do universo, oh, tenha misericórdia dele, tenha misericórdia, tenha misericórdia da comunidade sagrada, tenha misericórdia dos 36 Tzaddikim que estão nesta geração e que assumem sobre si todos os sofrimentos deste mundo.

Oh, oh, oh Mestre do Universo, tenha piedade dele e de nós. E cancele todos os julgamentos severos e decretos terríveis que pesam sobre nós e sobre todo o povo de Israel.


שניחיי ולא נמות, תרחם על עם ישראל, תרחם על עם ישראל, "הניני בידך כחומר ביד היוצר", תרחם על רבי, מורי הרב אליעזר בן עטיא שליט"א, רחם עלינו ועל כל עמך ישראל, תן לנו תקוה ולא נאבד את ימינו ושנותינו בהבל וריק, ותרחם על כנסת ישראל עם קדשך המשוכה אחריך, כלה קרואה בנעימה באהבתיך ובחמלתך


Que possamos viver e não morrer, tenha misericórdia do povo de Israel, tenha misericórdia do povo de Israel, "estou em sua mão como a matéria nas mãos do criador", tenha misericórdia de meu Rebe, meu professor, o Rav Eliezer Ben Etiyah Shelit "a, tenha misericórdia de nós e de todo o seu povo Israel, dê-nos esperança para que não desperdicemos nossos dias, nem nossos anos em vão e nada, e tenha misericórdia da santa assembléia de Israel que segue atrás de você , Uma noiva docemente chamada em seu amor e compaixão.ותבטל את כל הדינים מעל רבי ומורי הרב אליעזר בן עטיא שליט"א , מעלינו ומעל כל עם ישראל גשמיות וברוחניות, ותצילנו מאש הכעס הבוער בנו יומם ולילה, שעל ידו הננו מבעירים, את אש הגהינום, ומעוררים דינים עלינו ועל עמך בית ישראל, תן לנו תקווה ולא נמות ונקיים בשנה זו נקום נקמת דם עבדך השפוך,
E anule todos os decretos que estão acima do meu Rebe e professor, o Rav Eliezer Ben Etiyah Shelit"a, anule todos eles acima de nós e acima de todo o povo de Israel, tanto física quanto espiritualmente. E salve-nos do fogo da ira que arde em nós dia e noite, pelo qual acendemos o fogo do Gehinnon (o inferno), e causamos julgamentos contra nós e seu povo, a casa de Israel. Dê-nos esperança de que não morreremos e que permaneceremos vivos este ano, que a vingança seja feita pelo sangue derramado de seu servo.


ונזכה להפיץ את התפילות של הרב, ולקרוא אותם יומם ולילה ללא הפסק שניה, וללמוד את כל התפילות בעיון רב עם המקורות שלהם: בגמרא, מדרש, זוהר ועץ חיים, כי העיקר זה להפיץ את התפילות עד שלכל יהודי ויהודי יהיות התפילות האלה, ולהפיץ אותם במסירות נפש,E que temos o mérito e privilégio de divulgar as orações do Rav, e lê-las dia e noite sem parar por um segundo, que podemos estudar todas as orações com muito cuidado com suas fontes; na Gemara, no Midrash, no Zohar e no Etz Haim, porque o principal é espalhar as orações até que cada judeu tenha essas orações e divulgá-las com autodeterminação,


וללמוד אותם במסירות נפש, על ידי זה נכלל באדם קדמון דאדם קדמון , ועל ידי זה תבוא מיד הגאולה, וננצל ממלחמת גוג ומגוג , כי יי מצפה שלכל יהודו ויהודי יהיו אלו התפילות שנכתבו במסירות נפש עילאית, ואין לנו שום הבנה בהם,E que possamos aprendê-las com dedicação, e que através disso sejamos incluídos no Adam Kadmon de Adam Kadmon (o Adão supremo), e que isso acelere a Geulá (A redenção final) e que sejamos salvos da guerra de Gog e Magog, porque o Eterno espera que todos os judeus tenham essas orações escritas com devoção suprema; e do qual não temos entendimento.


כי רק לעתיד לבוא יתגלה לנו מעט מזעיר חלק מטריליון מגדולתם וסודותהם, והכוח לפעול מיד את כל אשר כתוב בהם, שכולם נמשכין מאדם קדמון דאדם קדמון, מסוד המנורה הטהורה, שעליה אומר הקדושת לוי בפרשת תרומה, שאור המנורה נמשך מהאור הגנוז, שבכלל לא יכול להתלבש בעולם הזה,Porque somente no futuro uma pequena fração de um bilhão de sua grandeza e seus segredos nos serão revelados, e o poder de agir imediatamente sobre tudo o que está escrito neles, que todos eles são extraídos de Adam Kadmon De Adam Kadmon, do segredo da Menorá pura; Kedushat Leví fala sobre esse assunto, ao comentar a Parashá de Terumá, dizendo que a luz da Menorá vem da luz dos 7 dias da criação chamada "Or Ha'Ganuz", uma luz que não pode ser coberta ou usada para nada neste mundo.

ובזכות זה הרב ימשיך לחיות כמו יוכבד 250 שנה (רמב"ן בראשית מו"טו) כי יוכבד 250 + 40 שנה של המדבר עד שנכנסו לארץ, ונקברה בארץ הגליל בסמוך לטבריה,


E que em mérito disso pode o Rav continuar a viver como Yoheved que viveu por 250 anos (diz o Ramban em Bereshit 46:15); porque Yoheved viveu 250 + 40 anos no deserto até entrarem na terra prometida, e ela foi sepultada na terra da Galileia perto de Tiberíades.


כי התפילות הללו חם כמו נר לכל העולם, לחפש בגנזיא דמלכא, ולגלות את כל הסודות התורה, ועל ידי זה הרב יחיה נ"ר שנים, כי כל אדם יכול לחיות נר שנים, כי הגאולה תהיה, ואז יתגלה משיח בן דויד בשלמות, וירד הבית המקדש של אש, ובזכות זה נזכה לביאת המיח צדקינו, ולגאולה השלמה במהירה אמן ואמן.Porque essas orações são tão importantes quanto uma lâmpada para o mundo inteiro, que é usada para procurar "Guinezaya De Malka" (Os Tesouros da Rainha), E para revelar todos os segredos da Torá, e através disso que o mestre viva. Que viva o Rav por muitos anos, porque cada pessoa poderá viver muitos anos, porque a redenção acontecerá, e então o Messias filho de Davi será plenamente revelado, e o templo de fogo descerá, e graças a isso teremos o mérito de ver a vinda do Mashiah Tzedekeinu, e a redenção completa muito rapidamente, amém e amém.