Sunday, August 14, 2022NWAYO YON JWIF VLOPE NAN SIS MO YO KI KONPOSE MO "SH'MA IZRAYÈL LA".


Apwoksimativman, ak yon gwo konpwomi sou richès chak mo, li di, "Yon jwif dwe kontanple: Bondye — ki se Bondye nou an — Li menm Se Yon sèl Bondye Li Ye."

Siyifikasyon:     Se pa tou senpleman ke gen yon sèl Dye, men bagay la se ke inite nan Bondye a konsa pa gen anyen — Nan syèl la, Ni sou tè a, e pa menm nan tout bèl mèvèy yo ki genyen an — pa gen anyen ditou ki ka egziste an deyò Bondye a. Se yon Inite pafè ki depase tout bagay epi ki anglobe tout bagay an menm tan.

Men, answit, li sèlman pran de mo ebre pou nou ka di Bondye se youn Sèl Li Ye. Alors Poukisa nou bezwen sis?

Paske nan pwen sa a ou dwe vire zòrèy ou anndan an. Epi apati de la w ap tande ke Inite sa a se pa yon konesans ou te aprann nan men pwofesè ou yo, ou disène nan obsèvasyon ou yo, oswa entwisyon nan sans ou de mèvèy.

Non — sans Inite sa a se pou ou, paske li se gwo founo ki boule nan pisans nanm ou a, oksijèn ki respire nan chak fasèt ou, kouran irézistibl ki kondwi chak mouvman nan lavi ou. Se nan ou menm, nan nwayo ou.

Konesans, tradisyon, kontanplasyon — tout bagay sa yo enpòtan e nesesè: Pou reveye nan ou sa ou te konnen anvan ou te fèt.Epi:


Sh'ma: Aprann, kontanple, atrab, epi answit koute byen anndan...

Yisrael   :...ki pi anndan nanm mwen, pou moun sa a se reyalite absoli...
A-do-nai   :...(konsantre lè w ap di non sa a sou non ekri men ki pa ka di) Sila a ki depase tan, espas, ak tout duality...


E-lo-hei-nu:  ...konnen ke sa a se menm Sila a ki respire nan sans nan nanm mwen, ki fè pati mwen plis pase tout bagay mwen posede, plis pase men mwen ak kè mwen fè pati mwen, akòde. pou mwen kòm yon kado irevokabl, e se poutèt sa mwen konnen ke...

A-do-nai    :...pouvwa ki soutni tout moun...


Echad:   ...se absoliman Youn. Nan syèl la anwo ak sou tè a anba, pa gen anyen lòt bagay.


Konsidere sa a, epi ki jan ou ta ka pa ranpli ak lanmou, ak yon anvi ki devore kè ak nanm, fè lyezon ak Inite sa a nan chak mitsvah ou fè, chak pawòl Tora ou pale, chak panse ak chak aksyon nan jounen w?